Pagina-afbeeldingen
PDF

ZEEHONDEN-PLAAT (DE), plaat in den Biesbosch, prov. ZuidHolland, gem. Wieldrecht, zich tusschen den polder de Oude-dijk en het Zeehondendiep en Woordiep uitstrekkende. * ZEELAND, voorm. graafs. Reg. 2 en 5 staat : Wolfaarsdijk, lees : Wolphaarsdijk, - Bl. 105, reg. 11 en 10, staat: Zeeland - B e we s t e r - Schelde en Zeeland - Be ooster-Scheld e , lees : Zeeland - Be we s t e n - Schelde en Zeeland - Beooste n-Schelde, * ZEELAND, prov. Bl. 107. De R. K. hebben er 9 stat. en 25 parochiën, onder het apost. vic. van Breda behooren 25 kerken, welke door 6 Pastoors, 17 Desservanten en 7 Vicarissen bediend worden. * ZEELAND, gem., bevat, behalve de in het Wbk. vermelde, ook nog de b. Pruttelaar. * ZEELST, gem., bevat ook de b. A kk er eind, Diep, Biezenkuilen, Heistraat. Muggen hool en Kop beek. * ZEELST (HET HUIS-TE-) beslaat, met de daartoe behoorende ronden, eene oppervlakte van 14 bund. 76 v. r. 2 v. ell. ZEEWIJK, holst., op het eil Walcheren, prov. Zeeland, gem. Oost-en-West-Souburg, 8 min. Z. W. van Oost-Souburg, eene oppervlakte beslaande van 10 bund. 67 v. r. * ZEGBROEK behoort tot Delfland, en strekt zich van het landg. Zorgvliet in eene zuidwestelijke rigting tot op de hoogte van het landgoed Ockenburg uit. Daarin liggen de h.: Vinkenstein, Han en burg, Da al-en-Berg, Berg- en - Daal, Groenendaal, Meer bosch enz. De landen ontlasten zich door de Beek op de rachten der stad 's Gravenhage. SZEGGERSBEEK (DE), riviertje in Twenthe, prov. Overijssel, dat uit Egberinkveen, gem. Lonneker, voortkomt , door een gedeelte van de buurs. Oele loopt en zich in Woolde, bij de Horst, in eene tak van de Woolderbeek ontlast. * ZEGVELD, gem., bevat mede de geh. Zegveld er broek en en Zegveld ermeije. ZEGVELDERBROEK, geh., prov. Utrecht, gem. en 27 min. N. O. van Zegveld, met 52 h.. en ruim 200 inw. ZEGVELDERMEIJE, geh., prov. Utrecht, gem. en 40 min. N. van Zegveld, met 17 h.. en ongeveer 110 inw. * ZELDEN-ZAT, lees: ZELDENZATE, - Het beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 17 bund. 48 v. r. 66 v. ell. * ZELDERT, geh., telt 50. h.. en 180 inw. ZENNENBOOM, bosch , prov. Gelderland, gem. en 20 min. N. van Groesbeek. – Dit bosch, hetwelk meest beplant is met dennenen akkermaals hout, 75 bund. 1 v. r. 10 v. ell. * ZESBOERSTER-POLDER. Staat. Zie HoRRNhuisteas-PoLDER (WesTER-), lees: Zie HooRNHuisTER-PoLDER (WESTER-). * ZES-VEREENIGDE-POLDERS (WATERING-WAN-DE-). Staat. Zeven-VEREENIGDE-PoLDERs (WATERING-DER-). lees : Zeven-VEREENIGDEPoLDERs. ZEUMEREN , b., prov. Gelderland. Zie Someren, W. ZEVELEN of Zevelingen, gem. weide, prov. Overijssel, gem. en 10 min. N. O. buiten de Hogenpoort der st. Kampen, eene oppervlakte beslaande van 170 bund. 9 v. r. 70 v. ell. Hij die het groot burgerregt bezit kan daarop , tegen betaling, 2 beesten laten weiden 'ZEVENBERGEN (IIET SLOT-TE-). Staat : Zie Zevenbergen (Her

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* ZEVENBERGSCHE-KANAAL (IIET). De schutsluis aan de Mark, in 1754 gebouwd en 1850 verbeterd, is wijd 6,58 ell., liggende de benedenste slagbalk der hooge deuren 2,415 ell. onder A. P. * ZEVENBOERSTER-POLDER (DE). Staat : Zie Hoanuuisten-PoLDER (Oosten-), lees: IlonxhuisTea-PoLDER (NooRDER-). ZEVENDAAL, geh., prov. Limburg, gem. Mook-en-Middelaar, 25 min. O. Z. O. van Mook, bij Middelaar, waartoe het kerkelijk behoort ; met 2 h.. en 12 in w. ZEVEN-EILANDEN, eil. in Oost-Indië, in de Zee-van-Jara. Zie Noondwachten (DE). W. en A. S ZEVEN-EILANDEN, eil. in Oost-Indië, in de Zee-van-Karimata. Zie ToEJoe. W. (1). - ZEVEN-GRIETENIJEN - EN-STAD-SLOOTEN (IIET DIJKSBESTUUR-VAN-DE-). Reg, 5, staat: Heeger-en-Flussinger-meren, lees: Heeger-en-Fluesser-meren, ZEVENHOEVEN, kleine oude pold., prov. Utrecht, arr. Utrecht, kant. Haarssen, gem. Maartensdijk, welke sedert lang in den Poldervan-Maartensdijk versmolten is. * ZEVENHOVEN, gem. in Rijnland. De eerste, die in de Herv. gem. aldaar het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest. Simon JANs StouTHANDEL , die in het jaar 1580 herwaarts kwam en in het jaar 1588 overleed. – Bl, 159. Men telt er in de kom van het d. 55 h.. en 280 inw. De Herv. kerk is in 1840 en 1849 inwendig vergroot. - Bl. 160. De voorm. Remonstrantsche kerk, welke midden in het d. stond, is afgebroken. - De arend in het wapen is van keel (niet van sabel). ZEVENHUIZEN , bij het kadaster Zevenhuis, geh., prov. WoordBraband, gem. en 11 min. Z. O. van Leende ; met 5 h.. en 50 inw. ZEVENHUIZEN , geli., prov. Woord-Holland, gem. Heilo-en-Oesdom, 14 min. Z. W. van Heilo ; met 8 h.. en ongeveer 70 inw. * ZEVENHUIZEN of Neden-Duits is geen pold, maar een geh., niet 4 h.. en ruim 50 inw. * ZEVEN MANS-POLDER (DE) is onbehuisd , cn 16 bund. 17 v. r. 95 v. ell. groot. Hij watert uit door een en houten duiker, op de Maas. * ZEVEN-SPRONGEN ligt gem. en 20 min. Z. W. van Voerendaal, aan den Sprongberg, * ZEVEREYND. Staat: Zie Seveaux (Sr.). lees: Zie SeveRYn (Sr.). * ZEYST , gem., heeft een Postkantoor. * ZIEK, buurs., telt 15 h.. en ongeveer 90 inw. * ZIERIKZEE. Bl. 182. In 1850 zijn te ZIERIKZEE binnengekomen 25 en uitgezeild 28 zeeschepen. * ZIJ BECARSPEL-EN-BENNINGBROEK , gem., bevat mede een gedeelte van het geh. de Wijz en d. * ZIJDERVELD. De kerk is een langwerpig vierkant gebouw, met eenen daaraan vaststaanden toren, doch zonder orgel. * ZIJDEWIND. De Herv. kerk, diep in verval zijnde , is in 1850 uit milde bijdragen, vooral uit Amsterdam, hersteld en den 4 Augustus van dat jaar weder ingewijd. * ZIJD WENDING (DE). Staat: Zie ZuidweNNINo. lees: Zie ZuidWENDING, ZIJL (HET), watergang in de Langestraat, prov: Woord-Braband, loopende door den Gecombineerde-Buitendijksche-Hooipolder, gem.

(1) Hierdoor vervallen de beide art. Ze ver-EILANDEN in het Wbk.

Waspik en Raamsdonk, in eene noordelijke rigting, van den Zeedijk naar het Oude-Maasje. ZIJLBRUGGE, voorin. heerenhuis, thans eene boerenhofstede, prov. Groningen, gem. en # u. N. van Eenrum, # u. Z. W. van het Wester-Wieland en onmiddellijk ten N. aan het Nielandster-Maar; met de daartoe behoorende gronden, groot 56 bund. 25 v. r. 20 y. ell. 'ZIJPE (HET), h. op het eil. Duiveland. Het verschil tusschen eb en vloed is aldaar 5,55 ell. - Met nieuwe of volle maan is het aldaar te 24 u. hoog water. ZIN KWEG, geh., prov. Zuid-Holland, gem. en # u. Z. Z. W. van Oud-Beijerland, aan den dijk van dien naam, met 55 h.. en 550 inw. * ZION. Bl. 245, in de noot, staat : Moens van Bloas lees : Moess vAN Blois * ZIONSBURG. In de noot staat: uitvoerige dagen, lees: uit vorige dagen, ZODDEBEEK (DE), beek, prov. Overijssel. Zie Roodebeek (DE), W. ZOETENSTEGE, geh, prov. Overijssel, gem. Ambt-Almelo, 12 min. Z. van Almelo, met 56 h.. en 190 inw. ZOMER (DE), hofstede, prov. Zuid-Holland, gem. en 5 u. 0. van Zevenhoven, in den Zevenhovensche-polder, groot 77 bund. 22 v. ell. " ZOMERDIJK ligt gedeeltelijk ook gem. en 2 u. Z. O. van Delfzijl, 4 u. Z. van Heveskes, waartoe dat gedeelte kerkelijk behoort. Men telt er 14 h.. en omtrent 100 inw., als : 7h, en ongeveer 60 inw. onder Delfzijl en 7 h.. en 40 inw. onder Ter-Munten. ZOMERDIJK of Leegte, b., prov. Groningen, gem. en 40 min. van Wieuwolde; met 5 h. en 15 inw. ZOMERDIJK (DE), geh., prov. Woord-Holland, gem. en grenzende aan Oudendijk, doch zich van daar 10 min. in de lengte uitstrekkende ; met 6 h.. en ongeveer 40 inw. ZOMERDIJK (DE), dijk, prov. Noord-Braband, in eene oostelijke rigting door de kom der gem. Geffen, zich uitstrekkende van de gem. Wuland naar de gem. Oss. ZOMERLAND, geh., prov. Zuid-Holland, gem. en 5 min. van Heinenoord, met 5 h.. en ruim 20 inw. * ZOMERLAND is, volgens het kadaster, groot 24 bund. 11 v. r. 96 v. ell., en watert uit door eene sluis op de Maas. Daarin staat slechts één h. Het bestuur bestaat bij de eigenares zijnde de Ambachtsvrouw van IJsselmonde. * ZOMERLANDSCHE-POLDER (WEST-) beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 219 bund. 95 v. r. 46 v. ell. * ZONDERWIJK, b., prov. W.-Braband; telt 55 h.. en ruim 250 inw. ZONNEVECHT, boerenhofstede, prov. Noord-Holland, gem. Weespercarspel, 20 min. Z. 0. van Weesp, aan den 's Gravelandsche-weg, in den Keverdijksche-polder, groot 20 bund. 55 v. r. *ZONNEVELDS-POLDER (DE), bij het kadaster Oost-Polden genoemd, is, volgens het kadaster, groot 57 bund. 99 v. r. 75 v. ell., en watert uit door twee sluizen, op den boezem van Rijnland. ZONNEZAAD, hofstede, prov. Utrecht. Zie Miodenhoek (Klein-). ZORENBOOM (DE), boerenerve, prov. Gelderland, gem. en 15 u. Z. O. van Gorssel, tot het landgoed het Huis-te-Voorst behoorende. ZORGVLIET, buit, , prov. Friesland, gem. en 8 min. 0. Z, O. van Leeuwarden, in de b. Achter-de-Hoven. In de vorige eeuw was het Karensnoven geheeten en werd vermoedelijk vroeger Jelgerhuisstate genoemd,

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ZORGVLIET (KLEIN-), buit. in Delfland, prov. Zuid-Holland. Zie Buitenlust. W. ZOTERBEEK, geh., prov. Limburg, gem. en 4 u. van Maasbree, met 51 h.. en 220 inw. * ZOUTELANDE, heerl., prov. Zeeland. Het d. ligt slechts 2 u. van Vlissingen, en is met keijen bestraat. De kerk is een klein, oud gebouw, met vierkanten toren en lage spits. ZOUTEN HAAR D. Staat: Zie HAanD (Zouten-). lees: Zie HAARD(Zoute-). ZOUTEN-POLDER (DE) of ZouTE-PoLDER , ook HEER-HUGEN-PoLDER genoemd, pold. in het eil. Tholen, prov. Zeeland, arr. Zierikzee, kant. Tholen, gem. Scherpenisse, palende O. aan den Polder-vanOud-Poortvliet, Z. aan de heerl. Scherpenisse, W. aan de Pluimpot. * ZOUTE-POLDER (DE), in Staats- Vlaanderen. Staat : Zie HengstDijk. lees : Zie Hengstdijk (KLEIN-). * ZOUTE-POLDER (DE), in het eil. Tholen. Staat : Zie ZouTENpoLDER (DE). Zoek dat woord hierboven, 'ZOUTEVEEN, gem., bevat mede de b. Vlaarding sche-weg, * ZOUWENDIJK (DE). Langs dezen dijk staan 14 h., bewoond door ruim 100 zielen. ZUID (HET) of Zuidenbunes, geh., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, 1 u. N. van Warns, waartoe het behoort ; met 12 h.. en ruim 80 inw. ZUID-BENEDEN-GAT (HET-), kil in den Biesbosch, prov. ZuidHolland, gem. Wieldrecht, uit het Zuidgat-voor-het-Moordplaatje voortkomende en tusschen het Noordplaatje en de Beneden-NoorderElsplaat door naar het Voordiep loopende. "ZUIDBROEK, gem., prov. Groningen, bevat de geh. Tusschenloegen, Zuidbroekster veen, Oosteinde, Uit er buren en Uit e r b u u r s t e r v ee n. ZUIDBROEKSTER-VEEN, geh., prov. Groningen, gem. en W. van Zuidbroek : met 5 h. en 22 inw. * ZUIDBUURT, op het eil. Schokland. Staat, geh. lees : b. ZUID-CAROLINA, geh., prov. Woord-Braband, gem. Mill-en-St.Hubert, 4 u. N. W. van Mill; met 18 h.. en ongeveer 120 inw. ZUIDDIEP (HET), vaarwater in den Biesbosch, van het Gat-vanKielen naar den Amer loopende en op dat punt de grensscheiding tusschen de prov. Woord-Braband en Zuid-Holland uitmakende. ZUIDEND , geh., prov. Friesland. Zie ScuREND. ZUIDEND-ONDER-PANCRAS, geh, prov. Noord-Holland. Zie PANCRAs (ZUIDEINDE-vAN :). * ZUIDERBRAAK is groot 24 bund. 58 v. r. 48 v. ell. ZUIDERBROEK, poldertje, prov. Woord-Braband, arr. 's Hertogenbosch, kant. Heusden, gedeeltelijk gem. Meeuwen-Hill-en-Babyloniënbroek, gedeeltelijk gem. Dussen-Munster-en-Muilkerk. ZUIDERBUREN, geh., prov. Friesland. Zie Zuin (net). ZUIDERBUURT, b., prov. Woord-Holland, gem. Oterleek. ZUIDER-END, geh, in de Friesche griet. Idaarderadeel. Zie Zuun-End. ZUIDER-END, geh. in de Friesche griet. Wonseradeel. Zie Sua-eno. ZUIDER-ENK, geh., prov. Overijssel, gem. Haaksbergen, dat reeds als erve bekend was in het jaar 1188, onder den naam van Suedekinc. ZUIDERGORS, bekade onbehuisde uiterwaard, prov. Zuid-Holland, arr. Rotterdam, kant. en gem. Schiedam, palende N. aan Oud- en Nieuw-West-Frankenland, O. en Z. aan de buitengorzen der Maas, W. aan wei- en boschland. Hij beslaat eene oppervlakte van 25 bund. 29 v. r. 60 v. ell., en watert uit op de Maas, door twee sluizen of zijlen, de eene wijd 0,80 ell, de andere 0.60 ell. * ZUIDERGRACHT (DE). Staat: Zie JAN-HosENGRAcut. lees: Zie JAN-HozENGRACHT. ZUIDERKWARTIER, een der vier kwartieren, waarin de resid. Batavia, in Oost-Indië, verdeeld is. Zie MiEEsTER-CoRNElis. • ZUIDERLAND (HET), pold, in het voorm. eil. Wolphaarsdijk, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 156 bund. 41 v. r. 57 v. ell. schotbaar land, telt 2 boerderijen en wordt door den Oosterlandsche-polder, op de Zandkreek, van het overtollige water ontlast. Hij behoort onder het polderbestuur van Oud-Wolphaarsdijk. • ZUIDERLANDSCHE-GORZEN (DE) beslaan cene oppervlakte van 25 bund. 66 v. r. * ZUIDERMEER telt 15 h.. en ongeveer 100 inw. als : 10 h.. en 70 inw. onder Berkhout-en-Baarsdorp en 5 h.. en 50 inw. onder Spanbroek. Onder de inw. telt men 5 Herv., zijnde de overige alle R. K. ZUIDERMIEDEN , geh., prov. Friesland, kw. Westergoo , griet. Ferwerderadeel, 10 min. Z. O. van Hallum : met 11 h. en 90 inw. ZUIDERPLAAT. plaat in de Maas, prov. Zuid-Holland, bij Zwartewaal, lang 575, breed 100 en hoog 1,50 ell. boven middelbare cb. ZUIDERROT (HET) of RET ZUIDERSTAD, buurs., prov. Overijssel. Zie NoorDERENDE (HET). W. en A. ZUIDERWEG-EN-OOSTEINDE, buurs., prov. Noord-Holland, gem. en 15 min. Z. W. van Opperdoes; met 19 h, en ongeveer 80 inw. * ZUIDERWOUDE , d., telt 21 b. en ruim 160 inw. * ZUIDERZEE. Het verschil tusschen eb en vloed is : aan het N ieu w e-di cp 1,15 ell.; aan het Oude - Schild 1,04 ell.; bij Sta v or e n 0,56 ell., en aan den IJssel m o nd 0,16 ell. ZUIDEWELD (HET) of het Zuipvelp, geh., prov. Groningen, gem. en 1 u. van Vlagtwedde ; met 5 h.. en 15 inw. ZUIDGAT (HET), kil in den Biesbosch, prov. Zuid-Holland, dat uit het Gat-van-den-Zuider-Els voortkomt en in eene westelijke rigting tusschen de Zuid-Elsplaat, de Middel-Elsplaat en den Zwanepolder ter eenre en den Langen-Hof en den Tongplaat ter andere zijde door, in het Zuidgat-voor-het-Woordplaatje uitloopt en aldaar de grensscheiding tusschen de gem. Dubbeldam en Wieldrecht uitmaakt. ZUIDGAT-VOOR-HET-NOORDPLAATJE (HET), kil in den Biesbosch, prov. Zuid-Holland, gem. Wieldrecht, dat uit de zamenvloeijing van het Zuidgat en het Kwalgat ontstaat, en tusschen de Beneden-Noorden-Elsplaat en het Noordplaatje door in het Zuid-Benedenat uitloopt. * ZUIDGEEST of Zuydgeest telt 45 b. en ongeveer 280 inw. ZUIDHAFFEL, geh. op het cil. Texel, prov. Voord-Holland, gem. Texel, # u. Z. van den Burg ; met 9 h, en ongeveer 40 inw. ZUIDHOEK of Schulpweg, geh., prov. Zuid-Holland, gem. en 25 min. Z. Z. W. van Charlois : met 60 h.. en ruim 510 inw. * ZUIDHORN, kant., heeft 2 steen- en pan-, 1 pot- en panfabrijken, 5 kalkbranderijen, 4 olie-, 1 olie- en pel-, 12 pel- en koorn- en 14 koorn- en pelmolens. * ZUIDHORN, gem. Bl. 501. - Het beroep van den Predikant van Zuidhorn behoort aan de daartoe stemgeregtigden. De tegenwoordige eigenaar van Hanckema, Mr. AnnoLDus GELDERMAN, Griffier van het kantongeregt, is bezitter van de meeste stemmen en daardoor Primarius Collator. - Bl. 502, reg. 2, staat : W 1ARDrs SiccenA.

« VorigeDoorgaan »