Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

riv. van het eil. Borneo, resid. Bandjarmasing. DJ AWANA (RIF VAN), rif in Oost-Indië, in de Zee-van-Java, beoosten het voorgebergte Moeria. DJAW AT , oud. d. in Oost-Indië, op het eil. Java , resid. Cheribon, ads. resid. Indramajoe. DIBBETZ, eil. in Oost-Indië, aan de westkust van het eil. Borneo, in de Baai-van-Soekoedana, dat de Dibbetzhaven dekt. DIBBETZHAVEN , haven in Oost-Indië, aan de westkust van het eil. Borneo in de Baai-van-Soekoedana, met 5 vademen diepte, op oeden ankergrond. DIDINGARISCH-GEBERGTE, in Oost-Indië, ep het eil. Java, resid. Buitenzora. DIE (RANSDORPER-EN-HOLYSLOOTER) water, prov. Woord-Holland. Zie RANspoRPER-EN-HoLYslooTER-D1E. W. DJEBOL (DE), riv. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Soerakarta, welke in de Bengawan, uitloopt. DIEDENSCHE SLUIS, sluis, prov. Noord-Braband. Zie RavenstEINsche sluis (DE). W. * DIEDERIKPOLDER, behoort tot de gem. Melissant-Noorderschorren-en-lf ellestrijpe. Deze pold. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 196 bund. Daarin staat één huis. DIEFDIJK (DEN), geh. in het graafs. Leerdam, prov. Znid-Holland, arr. en 54 u. N. O. van Gorinchem, kant. en 2 u. Z. O. van Vianen, gedeeltelijk gem. en 1 u. N. N. O. van Leerdam, gedeeltelijk gem. en 25 min. O. van Schoonrewoerd, met 57 h.. en 570 inw., van welke 26 h.. en 170 inw. onder Leerdam en 51 h.. en 200 inw. onder Schoonrewoerd. * DIEKIRCH, arr., bestaat thans uit 5 kant.: Clerff, Diekirch, Echter na ch, Redingen en Wiltz. * DIEKIRCH, kant., bestaat thans uit 12 gem.: Ba s t e n dorf, Bet t e n dorf, Bo u rsch eid, Diekirch , Ermsdorf, Et te lbrück, Fe u h 1 en, Fo a hr en, Hos c h eid, M ed er n ach, Reisdorf en W i a n de n. * DIEKIRCH. - De kerk is aan den H. Laurentius toegewijd. Zij draagt op den eenen pilaar bij het portaal het jaartal 155, en op den anderen het jaartal 1559. Zij werd in 1559 met het koor en in 1565 met de sakristij vergroot en sedert nog vaak verbeterd. In 1654 en 1754 brandde zij tot den grond af. - In 1555, 1654 en 1658 werd Diekirch door eene aanstekende ziekte en de pest deerlijk geteisterd. – R. 8 van onderen late men weg de woorden: dat voor eeuwen een klooster der Tempelieren geweest is. DIELING (DE), water in Kennemerland, prov. Moord-Holland, gem. Akersloot, het oostelijk gedeelte van het Langemeer uitmakende. DIEMBANGAN, meer in O.-Indië, in het eil. Java, resid. Soerakarta. * DIEMEN (OVER-). - Aldaar stond vroeger eene kapel aan den H. Petrus in zijne banden toegewijd, welke onder de par. kerk van Diemen behoorde. * DIEMERDAMMER-SLUIS is wijd 5.54 ell., heeft vloed- en binnendeuren met eene schuif tot keering van den golfslag. De slagdrempel ligt op 2.01 ell. onder A. P. DJEMIS (DE), riv. in Oost-Indië, in het eil. Java, resid. Soerakarta , welke zich in de Bengawan ontlast.

DJENA, distr. in Oost-Indië, resid. Bagelen.

DJENGGOLO 1 , DJENGGOLO 2, DJENGGOLO 5, en DJENGGOL04, vier distr. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. en reg. Sourabaja, * DJENOES, ligt 4 palen van Djocjokarta. In Mei 1827 werd er een convooi voor Djocjokarta bestemd, aan het defilé van dit d. door de muitelingen aangevallen, die echter spoedig door een peloton kavallerie werden verdreven. De Luitenant DE LATRE had het ongeluk dat het gebit van zijn paard brak, waardoor hij weggevoerd en in het midden der muitelingen werd gebragt; een Wachtmeester en een Brigadier snelden hem terstond na, en hadden het geluk hunnen Officier te ontzetten, maar beide moesten deze # daad met hun bloed bezegelen. De Wachtmeester sneuvelde, en de Brigadier werd zwaar gewond DIEPEBAAI, baai in Oost-Indië. Zie TAPEANDoerianBaa1. W. DIEPEGAT , kil in den Biesbosch. Zie DiEPGAT. W. * DIEPENHEIM, gem., heeft eene oppervlakte van 2657 hund. 11 v. r. 62 v. ell. belastbaar land. Het stadje Diepenheim is reeds vermeld in 1169. * DIEPENHEIM (KERSPEL) telt 44 h., en 500 inw. DIEPENHEIM (OUD-), ook wel OLD-DIEPEN, bnurs in Twenthe, prov. Overijssel, arr. en 5 u. O. ten Z. van Deventer, kant, en 5 u. W. van Enschede, gem. en 25 min. O. van Diepenheim, met 28 h.. en 170 inw. * DIEPENHORST (HET OUDE LAND VAN), op het eil. Goedereedeen-Overflakkee, wordt gehouden voor de eerste # en het oudste land van deze beide, vroeger gescheidene, eilanden. e ouderdom is onbekend, doch het moet reeds voor 1065 bedijkt zijn. Ook vindt men vermeld, dat het in 1170 overstroomde, * DIEPENVEEN, gem., beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 2850 bund. 68 v. r. - Men heeft er 1 calicot-fabrijk, en 5 korenmolens. - De Herv. maken ## twee gem uit, die van Diepenveen en van Colmschate. De kerk te Diepenveen is in 1848 en die te Colmschate in 1850 van een orgel voorzien, * DIERBACH, reg. 2, staat : Schriedelbruck lees: Schwiedelbruck reg. 26. staat: Lutzhausen lees : Lultzhausen • * DIEREN. De aldaar gevestigde Kommanderij # na den verkoop der goederen van Prins Willem II, in het jaar 1647, te niet. In 1846 is aldaar eene Herv. kerk gesticht, met eenen toren, doch zonder orgel. DIERGAARDE, geh. in Opper-Gelder, ambt Montfoort, prov. Limburg, arr., kant. en 24 u. Z, van Roermond, gem. en 14 u. van Echt, met 5 b. en 40 inw. DJEROEBON, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Madion. DJEROOK-LEGI, distr. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Banjoemaas. DIESDONK, geh. in de Meijerij van 's Hertogenbosch, kw. Peelland, prov, Noord-Braband, arr. en 5 u. O. ten Z. van Eindhoven, kant., gem. en 4 u.: W. van Asten ; met 25 b., en 100 inw. DIESHOEK, geh., prov. Zeeland. Zie Dishoek. W. IESKANT of Diezekant, geh, in de Meijerij van 's Hertogenbosch, kw. Maasland, prov. Woord-Braband, arr, kant. en 1 u. N. van 's Hertogenbosch, gem. Empel-en-Meerwijk, à u, Z. W. van Empel 7 aan de Dieze, tegenover Engelen ; met 9 h, en ruim 60 inw., het landh. Meer wijk en een pontveer op Engelen. - Bij dit geh. staat de steen en ## van den Polder-van-der-Egen, welke bewoond

is, en daarbij staat nog een steenen schuurtje. De drie aldaar zijnde steenen sluizen zijn gebouwd in 1755 en 1756; op de middelste staat voornoemde molen. * DIESSEN , gem., heeft 1 bierbrouwerij, 5 leerlooijerijen, 2 olieen 5 graanmolens. DIEU (VAL-), Fransche naam van de abdij Gousdal, in het grooth. Luxemburg. Zie Gopsdal. W. * DIEVER beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 7445 bund. 79 v. r. 42 v. ell., waaronder 7407 bund. 57 v. r. 69 v. ell. belastbaar land. – De Christelijk Afgescheidenen, welke 190 in getal zijn, onder welke 65 Ledematen, maken eene gem. uit, welke in het jaar 1841 erkend is, doch geen Leeraar heeft, wordende het gewone dienstwerk door een en Ouderling verrigt. * DIEVERBRUG bestaat uit 5 h., allen herbergen. DIEXBERGEN , buurs. in Twenthe, prov. Overijssel, arr. en 5 u. O. van Almelo, kant, en 2 u. Z. O. van Ootmarsum, geun. Denekamp. * DIEZE is, op den linkeroever, van de vesting 's Hertogenbosch af, tot aan de Bosschesloot toe, voorzien van een dijkje ter lengte van omstreeks 5000 ell., liggende de kruin 4,545 ell. boven A. P, dus slechts 0,255 ell. boven inundatiepeil, dienende tot overlaat, om het hooge Maaswater der Beersche-Maas naar den Baardwijkscheoverlaat af te voeren. - Het maalpeil te 's Hertogenbosch is gelijk 4,11 ell. boven A. P. DIEZEKANT, geh. prov. Woord-Braband. Zie Dieskast. DIJEMEN, oude naam van het d.. DIEMEN, prov. Woord-Holland. Zie DiEMEN. W. DIJECH DEN, oude naam van het d. DuEDEN, prov. Woord-Braband, Zie DiEDEN. W. en A. DIJK of Dijck, buurs. in het graafs. Bergh, prov, Gelderland, arr. en 5 u. Z. van Zutphen, kant, en 2 u. Z. van Doesborgh, gem. en 25 min. van Didam, met 106 h.. en 700 inw. DIJK, geh. in de Meijerij van 's Hertogenbosch, kw. Maasland, arr. en 4 u. O. van 's Hertogenbosch, kant. en 14 u. Z, Z. O. van Oss, em. en 10 min. N. van Wistelrode, met 56 h, en ruim 190 inw. * DIJK (DEN), geh. onder Asten, telt 44 h.. en 290 inw. DIJK (DEN), b, van het d. Hedikhuizen, in het Land-van-Heusden, prov. Woord-Braband, arr. en 24 u. N. W. van 's Hertogenbosch, kant. en 1 u. O. van Heusden, met 20 b. en 150 inw. DIJK (DEN), geh., prov. Noord-Braband. Zie Duken, W. DIJKBUURT, geh., prov. Woord-Holland, gedeeltelijk, arr, kant. en 25 u. O. N. O. van Alkmaar, gem. en 6 min. O. van Veenhuizen, gedeeltelijk arr. en 24 u. N. W. van Hoorn, kant. en 23 u. Z. W. van Medemblik, gem. Hoogwoud-en-Aartswoud; 14 min, W. van Hoogwoud, met 51 h.. en 210 inw., van welke 6 h.. en 50 inw. onder Veenhuizeu, en 25 h.. en 180 inw. onder Hoogwoud-enAartswoud. * DIJKE (HET HUIS-TEN-) of Dijksterhuis beslaat, met de daar# #ende gronden, eene oppervlakte van 78 bund, 25 v. r. V., ell. DIJKEINDEN-EN-BLOKEN, pold., prov. Woord-Braband. Zie WAsPiksche-EN-Raamsdonksche-BinnenrolDER (De GecombiNEERDE-Gaoor-). W. * DIJKEN (DE), d., staat: Zie Duken. lees : Zie InDijken. * DIJKERSHOEK , lees : DIJKERHOEK, telt 55 huizen en ruim 510 inwoners. – De school wordt gemiddeld door 80 leerlingen bezocht.

* DIJKHUIS, - Ter plaatse waar dit kasteel gestaan heeft, ziet men thans een en houtzaagmolen. DIJKHUIS, huis in het Overkwartier der prov. Utrecht, arr. en 6 u. Z. W. van Amersfoort; kant. en 13 u. W. van Wijk bij Duurstede, gem. en O. Z. O. van Schalkwijk, aan den Lekdijk. – Dit huis is in 1851 nieuw gebouwd, met eenen zeer fraaijen tuin, en dient tot vergaderplaats van het dijkscollegie van den Lekdijk-Bovendams. DIJKHUIZERBRUG of brug no. 10, brug, prov. Gelderland, gem. en # u. O. van Epe. - Het is eene houten ophaalbrng, liggende over het vierde pand van het Apeldoornsche-kanaal, in den weg van Epe naar het Veenderbroek, DIJKPOLDER, pold. in Delfland, prov. Zuid-Holland, arr. 'sGravenhage, kant. Waaldwijk, gem. Monster, palende N. W. aan het Maeblokje, N. O. aan den Uithofs-polder, O. aan den Wippolder en den OudWateringerveld-polder, Z. aan den Gantel, die hem scheidt van Achterden-dijk, Z. W. en W. aan de Nieuwevaart, waardoor hij gescheiden wordt van den Made-polder. - Deze pold. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 154 bund. 58 v. r. 20 v. ell., waaronder 105 bund. 59 v. r. 42 v. ell. schotbaar land, telt 11 h., waaronder 4 boerderijen, en wordt door drie sluizen, op de Willetjessloot en den Gantel van het overtollige water ontlast. Het land ligt 0,98 el onder A. P. DIJKSHOEK, geh. op het eil. Walcheren. Zie Dishoek. W. DIJKSHORN, zeer bekende plaats in de prov. Groningen, tusschen Ten-Boer en ten l'ost, waar het Stedumermaar zich met de trekvaart naar Appingedam vereenigt en welke naderhand de namen gegeven heeft, aan Wester-Dijksmons, d. in Hunsingo, en Oosten-Dijkshorn, in Fivelgo. Zie voorts Ooster-DijkshoRN. A. en Westen-Dijkshorn. W. DIJKSHORNE of Dukshoek, geh., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Baarderadeel, arr. en 4 u. Z. Z. W. van Leeuwarden, kant. en 14 u. W. N. W. van Rauwerd, # u. Z. van Bozum, waartoe het behoort, aan eenen hoek van den Slagtedijk; met 2 h.. en de Bozumerzijl. DIJKSHORNSTERTIL, brug, prov. Groningen, gem. en 1 u. O. van Ten-Boer, in den Grooten weg tusschen Delfzijl en Groningen; zij is van hout met ijzeren leggers en steenen hoofden. DIJKSKEN, eigenlijk WaspiksDijkskEN; b. in de Langestraat, prov. Noord-Braband, arr. en 44 u. W. van 's Hertogenbosch, kant. en 14 u. W. ten Z. van Waalwijk, gem. en k u. Z. van Waspik. DIJKSLOOT (DE), water in het Wold-Oldambt, prov. Groningen, onder Zuidbroek, hetwelk in het gehucht Uiterburen ontstaat en met eene zuidelijke rigting in de Ae en het Minsediep loopt. w":"vis , kast., prov. Groningen. Zie Dijke (het Huis-ten-). . en A. DIJKSTAL (DE), water in het balj. van de Nieuwburgen, prov. Noord-Holland, in den pold. Mijzen en uitmakende de banscheiding tusschen Schermerhorn en Ursem. DIJKZIGT , buit. in Schieland, prov. Zuid-Holland, arr., kant. en gem. Rotterdam, aan den Schiedamsche-Hooge-zeedijk, nabij het tolhuis, tusschen Rotterdam en Delfshaven. - Dit buit. beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 5 bund. 8 v. r. 54 v. ell., en wordt in eigendon bezeten door den Heer Jacobus van Hoboken van Coatgeen, woonachtig te Rotterdam. DIJKZIGT, hofst. in Rijnland, prov. Zuid-Holland, arr. en 4 u. N. O. van Leyden, kant. en 14 u. O. van Woubrugge, gem. Ter-Aar, in den Nieuwkoopsche-polder : met de daartoe behoorende wei-. hooien bouwlanden, eene oppervlakte beslaande van 52 bund. 65 v. r. 40 v. ell. DJILABANTA , eil. in Oost-Indië, een der Zuidwester-eilandenvan-Banda, in het N. der Straat-van-Sapi. - Het is onbewoond. DJILA-DJOETING, eil. in Oost Indië. Zie SchildPADDEN-EILAND. W. DJILA-EYANG , eil. in Oost-Indië. Zie NAcuTEGAAL-EILAND. W. DJILA-POETRAM, eil. in Oost-Indië. Zie LANGE-eiland. W. DJILOIO , eil. in Oost-Indië. Zie Gilolo. W. DJIMBOENG, bron in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Soerakarta. DJING, gebergte in Oost-Indië, resid, Pekalongan, Bagelen en Banjoemaas, op 7° 8'50" Z. B. en 125° 41' O. L., 2260 ell. hoog. In dit gebergte ligt het meer Mindjir. DJING, d. in Oost-Indië, op het eil. Java, resid. Banjoemaas, distr. Batoer. – Nabij dit dorp vindt men nog eenige oudheden en overblijfsels der Braminen, hoofdzakelijk in ettelijke uit arduinsteen vervaardigde tempels bestaande, waarvan sommige eenige gelijkenis met grafzerken vertoonen . Volgens het zeggen der oudste inlanders moeten deze plaatsen voorheen ten verblijve hebben gestrekt aan de Opperhoofden der Braninen, hetgeen echter bezwaarlijk te gelooven is, daar zij tot eene menschelijke woonstede geheel ongeschikt schijnen. In sommige dezer tempelholen treft men nog eenige altaren aan, welke echter ruw en kunsteloos bewerkt zijn en op zich zelven niets merkwaardigs bezitten. - In de schoone, voor het grootste gedeelte binnen steile rotsen besloten liggende, vallei van DJING heeft ongetwijfeld in overoude tijden eene groote stad gestaan, alzoo er nog ontzettend vele gemetselde holen en putten onder den moerassigen grond gevonden worden, zoo dat men , dezen thans verlaten bodem betredende, de uiterste behoedzaamheid moet aanwenden, om niet bij elken voetstap in eenige diepte weg te zinken. Ook zijn te dezer plaatse meer dan eenmaal voorwerpen van menschelijke kunstvlijt opgedolven en daaronder sommige van goud en andere metalen, welke met zinnebeeldige figuren versierd waren en zonder twijfel op de godsdienst der Braminen betrekking hadden. DJINKING (DE), riv. in Oost-Indië, in het eil. Java, resid. Kadoe, welke uit den berg Merapi ontspringt, en zich in de Progo ontlast. DJIONGAR, rijk in Oost-Indië. Zie GIANDJAa. DIMMER (HET HUIS-WAN-), voorm. adell. h. te 's Gravenhage. Zie BRUNswijk (Huis vAN-). W. DINDINGARISCH GEBERGTE (HET), gebergte in Oost-Indië, op het eil. Java, gedeeltelijk ads. res. Buitenzorg, gedeeltelijk resid. PreangerRegentschappen. - Het ligt op ongeveer 4 mijlen N, O. van den Pangerango, en is door eenen tusschenrug verbonden met het gebergte bij den Megamendong. Men schat het op eene hoogte van ruim 1400 ell. * DINGSHOF (DEN) is eene havezathe, bestaande in een hecht gebouwd, ouderwetsch kasteel, met toren, ruim bouwhuis en verdere getimmerten, tuin, wandeldreven, met waters en vijvers, 5 boerenerven en 5 katersteden, uitgestrekte bosschen enz.; beslaat eene oppervlakte van 151 bund. 22 v. r. 52 v. ell, en wordt in eigendom bezeten door Jonkheer Teding van Berkhout, woonachtig te Deventer. DINGSTEE, hofstede in Hunsingo, prov. Groningen, arr. en 4# u. W. N. W. van Appingedam, kant. en 14 u. N. ten W. van Onderdendam, gem. en # u. N. W. ten W. van Kantens. - Deze hofstede beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van

« VorigeDoorgaan »