Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

VADERLAN, DSCHE

LETTER-OEFENINGEN,

WAARIN DE

BOEKEN En SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN , OORDEELKUN-
DIG TEVENS EN VRYMOEOIG
VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGELWERK,

tot Fraaije Letteren, Konflen en Weetenfchappen,
betrekkelyk.

TWEEDE STUK.

VOOR
1798.

Met Plaaten.

*******

* * * * * *

*****

* * * *

* * *

* *

*

Te AMSTERDAM,
by A. Van Der KROE,

( en

by J. YNTEMA En ZOON.

179a.

s

[graphic]

VAN HIT

MENGELWERK,

tot Fr aai je Letteren, Kon ft en en Wtetenfchappen^ betrekkelijk.

Algemeene Befchouwing van de Natuurlyke, Zedelyke en Euangelifche Blykbaarheden voor een Toekomend Leeven , en een Staat van Vergelding in 't zelve. Door B. Porteus, D. D. en Bisfchop van henden. bl. i

Waarneemingen, over de Werking der Gratiola, in de Krankzinnigheid. Door L. F. S. Lentin. 6

Waarneemingen over xle uitgegraavene Beenderen in de zeer opmerkelyke Spelonken in hét Vorftendom Bayreuth: aan de Konihglyke Sociëteit te Londen gezonden, door den Markgraaf van Anfpach. Door wylen j. Hunter, Esq. F. K. S. 9

Aartige Electrifche Proeve zonder Eledtrifeer - Machine.

Door T. CAVALLO. lp

Eene foort van Telegraphe van den Ouden Tyd. ao

Leevensbyzonderheden van Robert Robinsonjui leeven Leeraar eener Vergadering van Dis/entert in St. Andrews Parochie, Cambridgè. Door G. Dyer. 21 Het is toch fchoon op Gods Aardbodem. Uit een Gezelschap - Gefprek. 28 Het Oorlog. Een Fragment. 34 Iets over het verbaazend toeneemen der Zedigheid. 35 Zilim en Selena. Eene Oosterfche Vertelling. 39 Algemeene Befchouwing van de Natuurlyke, Zedelyke en Euangelifche Blykbaarheden voor een Toekomend

* 3 Lee*

« VorigeDoorgaan »