Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

JA ER B O E KEN,

inhoudende een Verhael van de
ME R KWA ER D I G ST E

GESCHIEDENISSEN,

die voorgevallen zyn binnen den omtrek der

V E R E E IN I G DE
P R O V I N T I E N,

sederd het begin des jaers MDCCXLVII, het jaer der
Verkiezinge van zyne Doorluchtigste Hoog-
heit, Prins WILLEM DEN IV, hoogl. ged.
tot Stadhouder van Holland, enz.

[merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

S Urgemeesters, Schepens en Ra-NYMEden dezer Stad hebben, den Io GEN. # der laetste Lentemaend, een Or% donnantie doen publiceren tot het <s rein houden der Straten alhier, en Weeringe van het werpen van eenigerlei Vuilnis op dezelven, als mede tot het schoon houden der Gooten voor de Huizen, met het removeren van ongepermitteerde Roosteren en dergelyke beletselen. Verder hebben de zelfde Heeren Burgemeesters, Schepens en Raden, den 23 der vorige Zomermaend, een Ordonnantie gepubliceert tot Weeringe van Vreemdelingen, die als Armen tot laste der Godshuizen en Diaconien zouden kunnen komen, waer van het hoofdzakelyke in de volgende schikkingen bestaet. Ten dien einde zullen, uit ieder der acht Hopmanschappen, twee Wykmeesters met een Bedienden of Bode worden aengesteld, die zorge dragen zullen dat in hunne Wyken geene geringe Vreemdelingen, zonder admissie, komen wonen of voor langen tyd logeren. Tot dit oogMDCCLV. Ss merk

[graphic]
« VorigeDoorgaan »