Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Volume 37

Voorkant
Johannes Allart, 1806
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 92 - ... vooroordeelen, in eeuwigheid eene onschendbaare waarborg strekken, en hier aldus tot op het jongste naageslagt in onafgebrokene zegening blyven. Moeielyk, in veelen opzigten zeer moeilyk is dezen zaak geweest; hoe ze vervult zy, zult Gyl. beslissen. De bekende onvolmaaktheid, van al wat menschelyk is, beneemd ons van zelfs, behalven veele andere redenen, de hoop van eene algemeene goedkeuring te zullen wegdraagen, gelukkig zeker, zoo maar geene algemeene afkeuring zich tegens ons werk verklaart....
Pagina 193 - Het Artykel, waar over, ten deezen dage, zo veel te doen viel, luidde, „ Indien de Nationaale „ Vergadering het Ontwerp over het geheel geno...
Pagina 94 - Het waare en eenige pad ter zaligheid zal ook voortaan de loopbaan zyn, langs welke het tydelyk geluk, en het onwaardeerbaar voorrecht, om voor 's Naasten geluk te mogen zorgen en waaken, en ons dierbaar Vaderland verkreegen wordt.
Pagina 103 - Volken, het meeste overeen„ ftemt en het best is ingerigt om de ge„ breken van het voorig Beftuur , den ,> fchadelyken invloed van binnen- en bui„ tenlandsch Geweld , weg te neemen , de ,, thans voor ons Land niet meer gepaste „ Unie van Utrecht te .doen vergeeten, „ en bovenal den heilloozen oorfprong „ van alle Omwentelingen voor eeuwig „ toe te ftoppen. L .•„ Eeae Gonftitutie, waar door wy ge...
Pagina 93 - Het gebruik der geldmiddelen, zoo in 't algemeen, als in 't byzonder, en het daar toe in te richten Bestier in alle zyne betrekkingen; de eigenaartige huishouding van ieder Gewest of Departement, dermate geregeld, dat zy noch in hunnen Koophandel, noch in hunne Fabrieken, noch in het vertier der...
Pagina 98 - ... recht gevoelen, en de volle kragt van zyne ingeschapen vermogens ontwikkelen zal gelyk een Adelaar die om de Zon te groeten, op zyne wyd uitgespreide vleugelen boven Alpen en PyrineŽn, boven werk, boven lucht en boven wolken, steigert. Wilt GyL Burgers Representanten, uwe scherpziende oogen slaan tot op den bodem van myn hart? zoudt gy my zulks waardig achten? ik zal niets ontveinzen, niets verbloemen, de gulle oprechtheid zal myne tong bestuuren. Ik denk niet inderdaad, dat het geluk, waarvan...
Pagina 99 - ... er ook anderen zyn, daar ik my onwankelbaar mede vereenig. Men stare in zulk een geval op het voorbeeld van den grooten Franklin, zyn zegel steeken aan het geheel, zonder dat men 'er nopens alle byzonderheden in toestemme, 't Is derhalve, Burgers Representanten! van dezelfde wysheid, die dagelyks in deze Vergaderzaal zo treffelyk haare achtbare stem verheft, dat wy de gunstige verbetering van het onvolmaakte, het welk in onzen zuuren arbeid...
Pagina 92 - ... van zou kwyten: en ik weet maar al te zeker, dat dit laatste niet naar wensch geschieden zal.
Pagina 97 - ... wysheid, het maaksel van haare weldadige handen. Waarom zouden wy thans, na het verpletten van die Hydra, na het schroeijen van haare aderen, na het verdelgen van haar allerdoodelykst vergift, niet nog ryker zegeningen te gemoed zien? zegeningen, waar van noch Nederland, noch eenig ander Gemeenebest onder de Zon, ooit eenig voorbeeld heeft opgeleverd? heeft onder het alkoesterend oog der voorzienigheid, de geest van naarstigheid, van gematigden yver, aan manhaftigen ernst, die in het gemeen onzen...
Pagina 98 - ... Representanten, uwe scherpziende oogen slaan tot op den bodem van myn hart? zoudt gy my zulks waardig achten? ik zal niets ontveinzen, niets verbloemen, de gulle oprechtheid zal myne tong bestuuren. Ik denk niet inderdaad, dat het geluk, waarvan ik UI. een zoo gunstig vooruitzigt heb gegeven, naar het inzien van veelen onder U en ons, zal verwagt worden, uit het ontwerp, 't welk uw thands wordt aangeboden, verschil, ja strydigheid van gevoelens, is vry natuurlyk in een onderwerp van dezen aard,...

Bibliografische gegevens