Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

N

Genethliacos, dos serenissimos reys, rainhas, e princepes de Portugal, collegidos por Diogo Barbosa Machado, Abbade da Pa

roquial Igreja de Santo Adrião de Sever, e Academico do numero . da Academia Real. Tomo I–V. Comprehendem do anno de 1601. até 1767. (Arm. do bibliophilo). 5 vol. in-fol.

Tomo I. 114) RELACIO DEL | BAPTISME DE LA INFANTA DONA /

ANA MAVRICIA DE AVSTRIA, PRIMOGE | nita dels Serenissim
molt Catholichs Phelip Tercer, y Dona Margarida Reys de

España, celebrat en Valladolid, en lo Any 1601. (Arm.)
In-fine: Con Licencia del Ordinari, En Barcelona en la Emprenta | de

Gabriel Graells y Giraldo Dotil. Any. M.DCI. || In-4.", de 2 fls.inn.
A originalidade da poesia e do rhythmo, o dialecto catalão em que

foi escripta ésta peça, e a sua muito provavel raridado nos-
induzem a transcrevè-la integralmente:
O puc dexar

dias en sa
de publicar

la qual presa ha la alegria

per sa muller en mi cabia

Phelip Tercer auent sabut

nostre señor lo acontengut

y successor en nostra España,

al do aquest nom, ab tan estraña

qui fonc segon inuencio

y se anomena. (si be ab rao)

Nos donen pena do que vsaren

jous ho dire, quant aportaren

ni tardare en las fons santes

en relatar la que ab tantes

com va passar oracions

fins vna jota de genollons

la festa tota a Deu pregant

y armonia sens may cessant

ques guardaria a volgut dar

en tal jornada, per començar

quãt fonc portada noua familia,

la Infanteta, qual no auia

tant boniqueta fins assi dada

com Seraphi. a la amada

O qui alli Dona Margarida

fos pugut ser de poc parida,

y que de pler

y alegria li causaria tant nobla gent de tal talent que alli anane y acompañaue esta xiqueta. Va mansueta sens crit ni plor ab tant honor al sanct Baptisme a pendre Crisma y ser vngida per cobrar vida spiritual, essent ygual a los demes, quant al que es del gran peccat nos ha causat naturaleza. Fonc la empressa desta jornada tant desijada

y se axiren ab gran despau del bell palau, a hont poc ha mudat se ha la Magestat del Rey amat en la famosa y generosa Valladolid dexant Madrid desconsolat y despoblat de la noblia que abans tonia de illustre gent. Primerament ab gran concert axiran cert officials de las Reals carcels presons tant galantons, y deuisats, que espantats molts ne restaren dels qui miraren los llurs vestits per ser polits y se llureya guardan piqueya en lo anar dexat estar estos apart, digam lo art y bon concert ab que molt prest atras venia la mejoria, y lo floret de fills percet de gent illustre y de gran lustre

dias apres

hu

que nada es quatre corrent del mes plasent Octubre dit, y sotascrit de Mil, sis cens у ensemps llauos comptauen quant celebrauen solemnitat del inflamat com Seraphi pobre, y mesqui Fracesh molt sát, ab estil semblant a professo diruos he jo que se partiren,

[ocr errors]

no molt pregont ni molt copat. Lo qui versat en ell sera, moltbe sabra lo que vul dir. Veureu venir encontinent altra excelent pessa de or de tant valor, y de tal pes que sol no es quil portaria pus no podria per ser pesat y tant obrat que abouaua aqui miraua vn obra tal ha imperial rica corona molt se condona y es semblant. Ve molt puxant qui aportaue lo que donaue la ques Padrina, ni se atina per molt mirar que pot costar lo quey auia manuderia de llançolets y bandolets per fiolatge ab tal vltratge y puntaria que

dels Cortesans
van tan galants
en lo vestir
que no se dir
ni atinar
quant pot costar
lo menor dells;
van encabells
descaparusats,
ben ordenats,
ab hidalguia
y fantasia
ques de mirar.
Ni puc dexar
de dir aqui
cada hu per si
que aportaua
lo quespantaua
en lo mirar.
Va doncs passar
la huportant
vn vas galant
y molt gentil,
aguamanil
vulgarment dit
es tant polit
y de valor
per ser de or
y esmaltat,
que apreciat
ser no podia,
si bes midia
lo que a costat.
A son costat
dempres anaue
qui aportaue
vn vas semblant
no menys galant
y recamat
tot esmaltat
ab perlaria,
que pens seria
o ques diu font,

seria
molt ben guarnit
y tant polit
y acabat
lo que plagat

ab

[blocks in formation]

ab bell vestits ateuiats tots deuisats rics caualles (no mercaders) ni gent plebeya van ab llureya los llurs criats tots entonats molt ricament que spantament sols en mirar no pot dexar que no causas & qui miras vna tal festa ni falta a esta ocasio Comte, Baro Grande, ni Duc los quals no puch tots nomenar per no alargar ni differir lo que tinc dir desta patraña y de llur maña y bon concert que pareix cert vn camp format ben ordenat caualleria pus portaria cada hu dells

sos caualls bolls ben empinats o adresats ab tots arreus de cap a peus tot se veya or que lluia y molt brillant affalagant aquil miraua si porfiaua en lo mirar. Veuse arribar atras de ells tres tots vermells Cardenals son que diu tot hom se son trobats y son estats alla presens van tots ensemps de compañia: Bisbes auia quatre alli, estant axi prop dells anaud lo qui portaue lo nou tresor, es lo señor Duc excellent Delherma, sent lo anomenar nos veu portar sombrero al cap perque yn criat ab ell anaue loy aportaue molt humilment. Derrerament dempres venian los qui seruian pera Padrins venen diuins

y entonats si be emprats, com se dira viu asomar lo excelent Princep potent de Parma dit constituit procurador del successor a Jesu Christ Vicari, dit Papa Clement Padri essent anomenat. Vali al costat y ma per ma la del qui ya he dit portaue la que anaue al sacrament muller prudent y auisada com a llegada procuradora de la señora dona Isabel que ab tant zel España ama molt linda dama y graciosa y generosa quant puga ser es en muller del Archeduch no poc estut de Austria dit у del ya

scrit lo nostre Rey per bona lley molt acostada germana amada y molt volguda

no essent poguda ella venir pera complir la festa tota. Segueix gră flota de cortesanes dames galanes ateuiades y tan pintades quant se pot dir en llur vestir y sayas bellas fan barumbellas los seus vestits essent polits que espantaue lo or anaue entre masclat no pochs granats tambe auia y perlaria de molt valor. Ab est primor у

bon concert arriban cert al llot sagrat y deputat per christians fer los infants qui naxaran en la molt gran Valladolit lo temple dit y dedicat o consagrat ha molt honor del ques mayor Sant Jaume dit o que polit entapissat y adressat que estaria en aquell dia

« VorigeDoorgaan »