Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

riæ lectionis virum. cui tantum gloriæ pepererunt tam docti commentarij, vt laudatore me non egeat. dicam tamen habere abundè tanto interprete Cæcilium noftrum, quo glorietur, fi in terras redeat. At verò non folùm hos Commentarios offero tibi vir Clarissime , sed & ipsas Plinij Cæcilij epistolas, quæ te inter curas & negotia Principis recreare possint, quas tibi commendare,plus quàm mihi notas,certè non sim sapienter facturus : offero tamen , memor yeteris ac etiam recentis amicitiæ, qua parentem meum, dulcis memoriæ parentem, complexus olim es:& quá ante annum circiter ipse teftatuses,quum in idem hofpitium Argentinæ diuertere contigisset : vbi suaui alloquio tuo frui,& benignitatis plenos generoso in pectore yultus intueri licuit. Qualecunque igitur hoc eft,vt suscipias , & tuæ erga parentem beneuolentiæ hæredem me quoque scribas rogo.

Vale, vir Clariffimc, & Principum & literatorum amor. XV. CAL. SEPT. ANNO MDC.

Typographus Lectori

. 23 I Bafilienfe quod defiderabam

exemplar, non defuiffet, lector beneuole, ftabat animo iam ante annos aliquot editionem horum

Commentariorum aggredi.fed neceffe fuit editiones aliquot inter

fe cöferre.E

sanè Bafilienfis vt eft recentior,à mendis etiã eft repur gatior. Ascensianam quidě Es alteram vetuftißimam inter fe nihil differentes comperi. Quoniam autem Basiliensis editio pleraque truncata habet, que in vetuftioribus leguntur,queritur verò deprauatos codices vetustos, quos integritati

fue restitutos abs se profitetur, quanquam videtur multa, & meritò

fuftuliffe,& tamen funt ( ni fallor)que lectorum iudicio permittenda potius videantur quàm tollenda , mihi in his angustiis , ea queex Afcenfiano exemplari feu altero vetuftiore,fublata fuerant, aut que doctè superaddita efsent in Basiliensi editione, etsi multa (vt fatear) funt deprauatißima in vetustis codic. notis tamen inclusiuis inferere vifum eft , vt liberum ef

set lectori iudicium. Ad Plinij epistolas quod attinet , erat animus fimul excerpere tot varias hinc inde lectiones , qua tam frequentes & crebre sunt in hoc quãuis angusto libello, vt vix reperias editiones duas que vnum & idem , fex subfequentibus lineis , scribant , quum nec Bafilienses ipse inter fe , multo minus alia alijs locis edite, concordent : non quidem quod ad sensum , fed quod ad verba & ordinationem vocabulorum, aut voculas immutat as,de linea in lineam (ut in ta dicere liceat ) discrepantes.Quod vt attentius consideraui,& has ipsas, saltem maiori ex parte, varias lectiones, margini noftra in minore

forma editionis adnotatas,eas verò qua maioris moměti effent , ab ipfo Catando doctißimè exagitatas: quum fciam etiam vix vnum effe aut alterum qui has in minori forma epistolas non tractet legátve, exscriptor esse superuacaneus desij. cæperam enim. Tu libellum nostrum,qua tua est humanitas,gratum habe, Lector Candide, 6 vale.

CLA

[ocr errors][merged small]

SEC VNDI EPISTO

LAR VM

LIBER PRIMV S.
Cum do&tissimis IOANNIS MAR I AE Catanæi

commentariis.
C. PLIN I VS SECVNDVS

SEPTITIO S V O S.
R E quen

REQVENTER hortatus ter ) Pri

es vr epistolas, fiquas paulò mum pre fari libet

accuratius scripfiffem, colliinfcribendum elle ex veteribus

gerem, publicarémque. Colmarmorum titulis ,

legi,non seruato temporis or C. Plinij Cæcilij Se

dine ( neque enim historiam cúndi: ad hoc Tran

componebam ) sed vt quæq; quillo & Dione in Au gusto tradente , lege

in manks venerat. Superest caurum fuille, ve ado- vt nec te consili, nec me pæniteat obfequij.Ita epratus adoptancis ap: nim fiet ut éas qua adhuc neglect a iacent,

requi, id eft nomen fami- ram:&, fiquas addidero,non supprimam. Valc. liámque : fua etiam recenta, vnde O&avius à Iulio adoptarus C.Iulius Cæsar O. cessit,deinde tamen illi fuccefforem dedit &auius eft appellatus.& P.Cornelius Afri- Imperator: quòd apud Sabinam vxorema canus Scipio Æmilianus, L. Pauli filius & iniuffu eius familiarius ageret quàm reAfricani per adoptionem nepos : neque ucrentia domus Cæsaree poftulabat:moxrefere vera familia præcedar. Septitius que cum loco hoftis habuit. Accuratius] Clarus , cui hoc opus epiftolare dedicat, diligétius, [cura maiore.ficut etiam in co& hortatu eius fufceptum emittit, vir dice antiquo fcriptum fuit. Ja cura sua fafuit,iudicio Secundi,ab omni fraude re- cit le&orem atcentum. Colligerem)in ve motus. Euritij Clari auunculus : Præfe&o num redigerem. Seruauic ordinem : nam Prætorij Turboni, Adriano volente, luce prius accelic et colligere: deinde public

j.

care. Non feruato temporis ordine]noncon- sed) collegi.Viquaq; in manus General] fideraui tempus, quo vnaquæque epiftola casu & forte.notandú,In manus venire no compofita fucrat : quod non tam seruan solùm fignificare inuentionem,verùm etiá dum ijs qui epistolas emittunt , quàm hi- recognitionem : ficut dicitur in mentem storicis: quibus proprium , quo tempore venire,nó recordationis causa tantum sed fingula gelta fint,explicare: vnde subiecit, recognitionis,considerationisque. Confilij Neque enim hiftoria componebá]quod cre tu quo me ad epiftolas publicandas incido fecisse Secundum ad exemplu Tyronis cafti.obfequi] vi tibi moré gercrem.Sen[Ciceronis] liberti: qui nullo certo cópo- fus eft,reftat igitur vt vterque hoc opus fitionis ordine M.Tullijcongessit episto- comprobet, & placeat lectoribus. ltali las at in historia rerum ordo requiritur, placuerint,incitabor requirere , quæ func plerumque tamen transmutatur : quod in obscuro: & deinde quas fcripfero in Tranquillus eft fecutus, per species, no per volumë redigam. Addodero]composuero. tépora dımesa Cæsarum vitas monumétis Non supprimam]non contineam apud me tradendo,nó fine ratione, & excufatione. sed publicem.

C. PLINIUS ARRIANO Svo S.

VIA tardio

V i A tardiorem aduentum tuum
rem. Hîc me fe.
rè confundic di

profpicio, librum , quem priori-
uersiras 'exem-

bus epiftolis promiseram,exhibeo. plarium : nam Adriano alia,alia rursus Ar

Hunc rogo ex consuetudine tua do rio, plura Arriano fcriptá,

legas de relegas de emendes: 10 fidem faciunt, fed Arriano magis, quòd nihil antè peræquè eodémque ftiriano inquam Macurio Allo scripfiffe videor. tentaui enim imitari Definati equiti , cuius fami- mofthenem semper tuum, Caluum nuper mebarice & iudicio in litteris

um dumtaxat figuris orationis.Nam vimtanSecundus vrebatur.eodem lib. iij. thentionem ad Ma- torum verborum pauci,quos equus amauit, ximum faciente. Fuit & Arrianus philosophus ex Nicomedia Romæ clarus , Adriano & authores habeo Spartianum & Tacitum M. Antonino imperantibus nouus Xeno- Mituit libros fuos pro Accia Variola e. phon cognomento , [Epi&eti discipulus, mendandos : rogárque vt intendat limam qui au&ore Luciano vitam Tilibori la• & iudicium, confilio cius in editione vlu. tronis fcripfit.] Et Arriani jurisconsulti rus. Aduentum]in vrbem. Librum)a&ioné mentio fit ab Vlpiano : vt alios aliis tem- pro Accia Variola:quam testatur scripsis poribus Arrianos vigentes omittam. nam fe ad imitationem Demosthenis pro Cte& labolenus de iure fisci,fcribit , Arria- Giphonte. Prioribus epiftolss]qux non sunt num Seucrum præfe&um ærarii:cum eius in hoc volumine , nam alius liber est de qui tacitè rogatus fuerat non capienti fi- quo nono scribit. Ex consuetudine ins) dei commiflum reddere , bona publicata diligenter. Peraque] pariter.Cæsar lib.vij. erant: pronunciase nihilominus ius de- Peræquè è regione caftrorum caftra poferendi ex conftitutione diui Traiani ha- nebat. Videtur tamé fuperfluum aut peræ bere cum, cui fidci commisium erat reli- que aut eodem ftilo:idem enim significát: &um. Poteft etiam videri fcripta Arrio [quare placet yt legas,eodem libro,id eft, Antonino, ad quem alibi. Antonini in. nihil antea scripli quale code libro.] Qui quam Pijavo materno, qui Neruam mirea pro filo legunt saco, non re&è iudicant, ratus,quòd imperare cæpiffet,homo fan & fi Græci dicant garon ac interdum no&us & bis consul femel cumMario Celso. ftri:è quibus Ausonius & Seneca in Pro

[ocr errors]

ver

« VorigeDoorgaan »