Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tot voluptatibus, & ifto pinguiffimo ocio. stós Bizar a memois:hic eft ex multis (Vel Gnus Felox bearwlque es) Felix,qui recipit à for- ex multis ) id eft infelix. ] Tempus ef tuna felicitatem : aliquando tamen, vt enim ) Jam peruenifti ad ætatem ftuapud Virgilium ponitur pro eo, qui dat. diis aptam. humiles curas) adminiftra. Beacum verò elle fcribit Seneca, quem tionem rei familiaris conuenientem vul. nulla res minorein facit, & fummam re: giribus : neminem enim excelli ingenet: ne vlli quidem nisi Gbiinnixus eft: ná nii virum humilia dele&ant & fordida: ille beatus videtur,cui & bona fuppetunt, magnarum rerum fpiritus ad fe vocat, & quem «dmodum carere vitiis debeat, & extollit, & præter di&a Senecz Macallet. Felicem minus effe, quam beatum mertinus pro consulatu , Non potest Apuleius indicat. Felix, inquit, & certius quicquam abie&um & humile cog tare, beacus. (SicValerius.] Vnde seruauit ordi. qui [cit de se semper effe loquendum. nem Secundus quem libro tertio muca- Sordidas) deformes,auaras. Ilýs) dispenuit, postponės minus, beatum & felicem fatoribus tuis , fiue hominibus auaris, & Silium dicens. Plato felicitatem quinque præsentia tantum cogitantibus ( Pingus) partitam definic , & beare Vlpianus in- vbere,ocioso, quiero.. Afferuiliberas,vencerpecacur prodeffe Inde bona,quòd pro- dicas , quod eciam in aliquibus.exemplafini. Sin min:) ( non te poslident. Vnu ribus offendi. Negocium) in hoc insuda. ex mulsi) plebeius es, & vulgaris (Cic.a. Hoc orrum ) hoc oble&are. nam intende finibus.]Hıc dicendi mos apud græcos tione ftudii summa, corpus & animum vfitacillimus : nam cum volunt ostendere facigamus: remissa, fruemus est autem aliquem nulla vircure eminere,inquiunt, contrarium, cxornatio [in verbis.] Somnm reponatur) Studendo fomnum expe&es. Ef somenus reponatur. Effinge aliquid & excude, inuentionem & compoli- quod fit perpetuò tuum. Nam reliqua rerum tionem, hoc ad emendatuarum post te alium atque alium dominum tionem refertur : [trađa sortientur. Hoc nunquam tuum desinet effe.se qui formis Atacuas effin' femel cæperit. Scio quem animumi quod hora gúc, & lima poliunt. Per. teringenium. Tu modo enitere vt tibi ipfe fis zetuo ruum) femper circú- tanti,quanti videberis alys,si tibi fueris. Vale. feratur nomine. Fere Gimilibus eundé horratur li.iii. Nos certe ftudiis proferamus, reliqua quauis cum voluptate omnia & quatenus nobis denegatur diu viuere, præteriere. Suso que animi noui te ftimurelinquamus aliquid , quo nos vixuífe re lis non egere:[cum sis ingenio sublımı.]ve ftemur. Reliqua rerum inarum ) bona for. robe ople los santo ) ve aliquod opus edis , tunz. Hoc opus literarum. Semel cæperur) quod à te probetur : nam fi id laudabile merito laudatum fuerit.Vnde apud Arhe- credideris, cæteri cuă fententiam fequennæum legimus, Hæc habeo quæcunque cur:tári facit iudicium Caninii. [Setsbe fue didici & Audui, adhæc qux proba fenfi: russi iudicio tuo virú do&ú te put iueris.] C. Plin. POMPEIA E CELERINAE SOCRVI S. V ANTVM

V ANTV M copiarum in ocopiarum) Laudata prius re

criculano , in Narniensi,in Carrum copia in

fulano, in Perusino tuo, in Narvillis

Pompciæ Celerina focrus suç,& feruorum di

niensi verò etiam balineum, ex ligencia , inuitat illam ad

epistolis meis ( nam iam tuis fua prædia. & in Ocrrculano ) prædio. O Gallia togata:Ocriculam Strabo refert ad sriculani populi, G. Plinio credimus, in viam Flaminiam Ariminum versus : &

Dionysius

Dionyfius inquit , Ocricula ciuitas Tyr- Carsulano) Carsulani, quos Strabo Carhenórum: cuius gentile Ocriculanus tra- sulos nominat, populi funt, & ipli padente Stephano. Narnsense) prædio tuo: rum à Narnia distances. At Columella li. eft autem Narnia Ocriculo vicina ciuitas jiii. Carseolanum scribit : & ita in quiSannitum , per quam Nar amnis labitur. busdam Secundi codicibus legere memivnde etiam Narnia di&a cum antea Ne. ni. Nam & Ovidius Fast, jjii. Carseolos quinium vocaretur , colonia à Tiro Fla- oppidum fuiffe ceftatur qua via ab vrbe minio aduersus Vmbros eò miffa. aurores in Peligros itur. agrosque inibi frumen. funt Liuius, Strabo, Plinius,& Stephanus, to feriles, oliueto ftetiles. Carseolanz vt omittam Martialem lib. vii. & Clau: quoq; vulpis fabellam recitat (red cú Cardianum in laudibus Honorii afferentes, Rolani (int iuxta Marfos,illi vero in VmNarniam in edito

condicam, & in Nar- bria prope Nursiam, Carsulani legerim. nienli agro ficcitate lutum fieri : imbie Perufino ) cuo fundo. Perusia juxra Clusiú autem puluerem , lib. xxxi. prodidireli. ciuitas , illustrata Augusti obfidione adquod admirandis suis inferuit M. Cic. uersus L. Antonium, M. Antonii fratrem. Saffier) subaudi probare. This epiftolis ad proban: opus non eft) vna illa breuis & vetus fufficit. dum hoc

. Nen me hercule) ton, me hercule, tam mea sunt,que me a sunt, học verba vfque,boc tamen quàm qua tua : hoc tamen differunt, quòd folipio illobreuis &veteris

qi citius de intentius tui me,quàm mei excipiunt. Kolę Secúdı:quorú fenus, Idem fortaffe eueniet tibi , fi quando in noftra amo magis tua,quàm mea: diuerteris : quod velim facias,primum vtpertor rebus tuis , quá meis.] inde tu noftris rebus, ac nos tuis,perfruaris:deeft autem traduđio : qux inde, vt mei expergifcantur aliquando, qui me facit, vt CUDI lidem verbum sæpius ponatur , non mo secure , ac prope negligenter expectant. Nam do non offendat animum mitium dominorum apud seruos ipsa consuetionem concinnioré red tudine metus exolescit : nouitatibus excitandat. Tm) serui domeftici. tur,probarique dominis per alios magis,quàm hospitantur

. Idem quod per ipsos laborant. Vale. serui mei diligentius te falcipiant , quàm altos) amicos domini quibus student graeui. Nostra)

prædia. Ac nos tuis rebris, tificari , vt per eos ftudium fuum apud scilicet perfruimur,.i. domesticis [& vsus dominos commendetur.

Quam per -el verbo perfruaris , quod plus eft quàm plos] quàm per dominos folertes iplis fe fruaris , quia accuratius excipieris. Mes) monltrando. Vel legas, Quam per se. ferui. Miium)nam si eflent crudeles ma. ipfos scilicet seruos : vt sit fenfus, cupiunt gis glisceret. in secunda le&ione vitium magis apud dominos ab aliis laudari : fuit. Exolefcit)paulatim recedit] Nouita. quàm ipsos facere laudanda à dominis. #obres) cum nouus hofpes accedit. Per C. PLINIUS VOCONIO ROMANO Svo S. IDISTi ne)

IDIST I ne quenquam Marco Mores Cuba

Regulo timidiorem, humiliodolos & malos M. Re

rémque poft Domitiani mortem: guli caufidici

sub quo non minora flagitia coVoconio per epiftolam oftendit.is enim post malos

miserat, quàm

sub Nerone , fed principes, quorum temporibus vfus fue- rat, cæpit timere ne Secundum , quem in

b.j.

[ocr errors]

caufis agendis læserat , iratum haberet: commodius dicetur: fuit autem Regulus quare

ambibat illius amicos , vt se re- Domitiano acceptus,quia malus. Nonmi. conciliarent. Erat enim cum timebat, 0- zora flagitia) maxima (celera. Flagitium mnium timidiffimus: cum audebat,auda- more militari dicitur res fagitatione hoc cissimus. Voconius autem Romanus eft increpatione digna. nam fiagitario cqueftri familia ex citeriore Hispania, ad ftrepitum refertur : vnde ( Aammam Flamen Dialis, & Secundo contuberna- & ] Aagellum & fagitare (id eft) perlis,ac orationum castigator fuit. mira in fonare intelligimus author Donasermone ipfoque yultu suauitate , adhæc tus. [ Quàm fub Nerone) M. Aquilium fidelis , & iucundus, caufidicus erudius, Regulum subuersa Crassorum & Orcuius epistolas mufæ di&are videbantui phiti domus in summum odium exculefub Adriano interiit:& tumulo eius,dum rar. fponte ex Senatusconsulto accusatiovelut amicum,& poetam imperator vene mm subifle iuuenis admodum , non deraretur , ita fcripfit fecundum Apule- pelendi periculi,fed in spem potentiæ viium : Lasciuus versu,mente pudicus erat. debatır. quinimmo ei Curtius Montanus Fuit & Voconius Saxa , ad quem diuos imperae Vespasiano obiecit: poft cædem fratres refcripfiffe teftatur Vlpianus. Có- Galbę da, interfectori Pilonis Crafli fratinet hxc epistola duas exornationes, no- tris pecunii à Regulo,& appetitú Pifonis tationem, & sermocinationem. M. Regulo, caput morsu Neroné cede nobili imbutá qui captator teftamentorum , ex paupere ipsú ex funere cip.raptis cósularib' fpo& tenui, ad maximas opes per flagitia liis feptuagies (ercertio fignatú & facerdo processerat:huius loquentiam, & temeri- tiofulgetéinnoxio pueros, illuftres senes, tatem sæpe mordet Secundus: nam inter- conspicuas fæminas eadé ruina prostradum in hac epistolarum scena occurret: uiffe. cum regnitiem Neronis incufaret, quem Martialis more fuo blandiendo, tã. quòd per singulas domas seq; & delatoquam summum causidicum carminibus res facigaree. Posle vniuerfim Senatú vna inferuit. Domitiani mortem) de qua alibi voce fubuerti. hæc Tac.]

Teitsora) secundum im. teftiora. Cæpit vereri ne sibi irascerer: nec Nerone in propatulo pec- fallebatur irascebar

. Rustici Aruleni pericucabat , fub Domitiano, lum fouerat , exultauerat morte, adeò vt limalitiá diffimulabat. brum recitaret publicarétque,in quo Rusticum nerar ) adiuot Rustici ac insectatur,atque etiam stóicorum simiam apcufationem Regulus fub pellat. Adiicit Vitelliana cicatrice stigmofopharetur , & Thraseam Jum. Agnoscis eloquentiam Reguli

. Lacerat laudasset, virumque fan. Herennium Senecionem tam intemperanter &um dixisset : neque in i. quidem,vt dixerit ei Metius Carus, Quid fed in libros quoque cius tibi cum meis mortuis ? Numquid ego aut fæuitum eft, delegato triumuiris mini- tem vidit per quietem Domitianus pausterio , ve monumenta clarissimorum in- lo antequam trucidaretur referente Diogeniorum in foro vrerentur. hæc sum ne. Stoicorum fimiam) falsum imitatorem pra ex Dione Græco & Tacito , apud Stoicæ se&z. [Sic Titianus appellatus est quem infuper fcribitur , Arulenum fimia temporis sui quòd omnia imitare fub Nerore Tribunum pl.cupidine laudis tur:cum Gmia fit animal imitatiuum. ViAagrantem , obtuliffe re interceffurum fe- telliana cicatrice Aigmosum) Notatum cinatusconsulto quod fieret contra Thra- catrice ex vulnere,quod tumultu Vitelliaseam, nisi eius ingentes fpiritus Thra no acceperat. Vi&or namque Vitellius sca cohibuiflet,ne vana & reo non profuo (ve scribit Tacitus ) legatos pro concortura interceffori exitiosa inciperet. Hunc dia & pace suadenda ad duces Vefpafiani iam interfe&um ad fe cum enfe acceden- mifit, sed varia legatorum fors fuit: nam

qui

Me

qui Perillo Cereali occurrerunt , extre. centi sanguine Senecio perfudit. mum discrimen adiere, vulneraco præto trus Carvis ) cui videbatur Regulus ex. re Aruleno Rustico, auxit inuidiam fu- probrare necem Senecionis, quem reum per legati , prætorisque nomen , pro- impietatis fe fecife teftatur libro feptipria dignatio viri. Sunt qui referant Vi. mo Secundus , & fummum delatorem içllianam cicatricem ad mores , quòd fub Domitiauo fuiffe conftar , Juuen acum Vitellio conspirasset. M. Tullius de lis & Martialis teftinonio. Quid isofficiis , non stigmorum :sed stigmatiam, bs cum neis mortuiss) Fuic mos antinotis hominem compun&um dixit.]Elo- quis fecundum Ariftophanem gramquentiam)ironice.nam erat vir malus di- mxicum non accusare defun&os. hoc cendi imperitus. Herennium Senecronem) ctiam nos monec Homerus libro feptihic in Bætica natus. & ibi Quæstor, ac mo lliados, dicens, nullum effe odium cusance Metio Caro, interficitur à Deo cum hominibus vita fun&is. vnde promitiano: quòd nullum magiftratum, oft uerbium , * @510v preusot noodoper, imQuæsturam longo tempore medo pe. pium defun&is conuiciari : fuper quo, tillet, quòd Heluidij Prisci vicaa) com- libro o&auo à Secundo allegato, plura poluiflet , acceptis à Fannia vxore com- explicabimus. Meis auseni dixic,

vt qui mentariis. Nos, inquit Taitus,inno delatione luz opprefferat Senecionem.

Craslo)Pifonis fratre, Re Crasso autCamerino molestus sum? quos ille gulo accusante, interfe&o fub Nerone accusauerat.Hæc me Regulus dobonio Camerino. veri:fq; lenter tuliffe credebat: ideóque etiam cum refic mentio apud Tactum. citaret librum, non adhibuerat. Præterea re

) Regulus. H pra in Rufticum Non adi miniscebatur quàm capitaliter ipsum me apud habuerar) non inuitauerat centumuiros laceßiffet

. Aderam Arrionille me. Capita'ster) cum pe Timonis vxorisrogatu Aruleni Rustici : Reguapud quos Secundus plu lus contrà: nitebamur nos in parte cauffa fenrimum excelluit. folet e tentia Vecti Modefti optimi viri : istunc in lare

, in causis centumui. exilio erat à Domitiano relegatus. Ecce ibi ralibus,vfucapionum,gen. Regulus. Quæro,inquit,Secunde, quid de Moulitatum , agnationum, al. desto sentias.Vides quod periculum fi refponcipiorum, parietum, flu- dilem benè:quod flagitium,si malè

. Non polminum, ftillicidiorum,te- sum dicere aliud tunc mihi quàm deos adfuiffamentorum, cuptorum: Je.Refpondebo inquam quid sentiam, fi de hoc que rerum innumerabi- centumuiri iudicaturi sunt.Rurfus ille, Quero bilium causz versaban. quid de Modesto sentias.Iterum ego, Solebant Tacitum , centumuirales teftes in reos , non in damnatos interrocausæ adeo splédore aliorú gari. Tertiò ille , Non iam quid de Modeiudiciorum obruebátur, vt lo , fed quid de pietate Modesti sentias , quanó denique vllius magni o. ro. Queris inquam quid fentiam ? at ego ratoris liber apud centumuiros diaus le- tio, neque limonis mariti apud vllum gatur , exceptis orationibus Alinij pro scriptorum , qui fuerint illa tempestate, hæredibus Liburniæ. Omittimus quan- mihi occurrit:prius enim fuerac Timon do primum inftitutæ , & iudicum nume cognomento piosen' 70s, & alius Timon rum, alio loco opportunius. Arrionille Phliafius philosophiam profeffus. RogaTimors') neque vxoris Arrionillä men- tw) precibus. Rutscs) Aruleni antequam

damparetur. Regulus contra nitebatur ad- ne) Gdixiffem me bene sentire de Modeuersum me,& contrarias partes tuebatur. Ato exule : verùm fi male respondiffem, Nirebamur ) argumenta iaciebamus. In magnam infamiam mihi inufliffem : vt parte caufa) in ea parte controuersiæ su- qui damnarem, cuius fententiam comper qua iam lata fuerat fententia de Mo- probarem. Tum) dum respondeo. Quid defto. Velti Modeft) Modeltum præfe- fentiam.) de Modefto. ille) Regulus. So&um Ægypti tradit Suidas: & Martialis lebant )apud iuftos iudices:vt tacite oftenModefti acumen circa difficilia po drum deret temporibus Domitiani folere teftes commendat :Većtij declamatoris mumi- ctiam in damnatos iniuftè produci. In nit luuenalis, & Iulium Modeftum recer. reos) aduersus eos, qui in iudicium citanfec Gellius. 16o) in hoc loco defenfionis,cú tur: Verum Modeftus non reus amplius infifterem sententiæ Modefti. [Melius ta- it, sed damnatus: ergo fruftra fuper hoc men ve more Plautino legatur ecce tibi: me interrogas. M. Tullius de oratore, quo dicendi genere Cicero etiam lib. iis. Reos, inquit, appello non cos modò qui officiorum vtitur : & in epiftolis ad At- arguútır,fed oés quorú de re disceptatur. ticum.] Qyod periculum)imminebat mihi. Iustiniar, Re' eft,q facere aliqd conatur: vnde lib. iii. conqueritur periclicacum a&or q detderat, ne quid fiar: diffinitio fuiffe (ua eloquentia. So respondisembe- sane apud Ontores no feruatur. [Ego)dixi.

Interrogare) quid fentiam.] Pronunciatum) iudi ne interrogare quidem sus puto de quo proij dicuntur,qui habent ius nuntiatum est.Conticuit. me laus,@w gratulacognoscendi

. Vlpianus de tio secuta eft, quod nec famam meam aliquo rerum fignificationibus, responsovtili fortasse, inhones, tamen lesedem dici poteft. Promi- ram,nec me laqueis tam insidiosa interrogafcue enim & pronunciaffe, tionis inuolueram. Nunc ergò conscientia ex& staruiffe folemus dicere territus apprehendit Cæcilium Celerem, mox vel cognoscendi. Alias M. Fabium Iustum rogat,vt me fibi reconcilient: Tullius pronunciatum vo. nec contentus peruenit ad Spurinam.Huic sup viunciare absolute pro di- pliciter(utest,cum timet abiectissimus) Rogo

, cere: inde pronunciatio o inquit manè videas Plinium domi, sed plane ratori conucnicns. n cout. mane. ( neque enim diutius ferre solicitudiLam) iudicum & audito- nem poßum) & quoquo modo efficias ne mihi

Famam ) bonam. irascatur. Euigilaueram. Nuncius à Spurina: Violi) fi refpondiffem me venio ad te:Immò ego ad te.Coimus in portimale sentire de Modesto. Inhonefto ) turpi, li de viro bono male locutus fuissem. (Laqueis)do- administrasse. Iuftum Fabium cui Tacitus lis. Nunc sub Traiano.] Conscientia ex- opus de caufis corruptæ eloquentiæ interritus Regulus : nam mali quodam la- fcripfit , & Secundus interdum literas tenti cruciatu semper flagellantur. vnde mittit. Iusti scriptoris meminit Eusebius Satyricum illud , Cur tamen hos tu Eua- in rebus Nerua. Apprehendit ) detinet fiffe putas, quos dici conscia fa&i Mens prætereuntem. Nec contentus) rogaffeil. habet attonitos , & surdo verbere cædit, los. Spurinam) Veftricius Spurina vir reOccultum quatiente animo tortore fia. bus geftis præclarus , vt opportuniori logellum? Cécilsum Celerem) gentilem Se- co dicemus, & eius vitam per epistolam cundo:ambiguum anis fit, quem Martia- paucis absoluit Secundus libro tertio: vilis libro leptimo fuisse teftatur in Hifpa- xit ad multum ætatis cum vxore Coccia, sia cum imperio: & integre prouinciam sed filium Coccium admodum iuucnem

amifit,in

rum.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »