Pagina-afbeeldingen
PDF

tot voluptatibus,& ifto pinguiffino ocio.' Felix geatu/que es) Felix,qui recipit à for

tuna felicitátem : aliquando tamen , vt apud Virgilium ponitur pro eo, qui dat.

Beatum verò effe fcribit Seneca, quem

nulla res minoren fìcit , & fummam te

net: ne vlli quidem nifi fibi innixus eft: ná

ille beatus videtur,cui & bona fuppetunt,

& quem admodum carere vitiis debeat,

callêt. Felicem minus effè , quàm beatum

Apuleius indicat. Felix, inquit , & certius

béatus. [Sicvalerius.] Vnde feruauit ordinem Secundus quem libro tertio mutauit, poftponës minus , beatum & felicem

$iliùm dicens. Plato felicitatem quinque partitam definit , & beare Vlpianus interpetatur prodeffe Inde bona,quòd pro

fint. sm mm u) fi non te poffident. Vmum

ex multâ) plebeius es, & vulgaris [Cic.2.

de finubus.}Hic dicendi mos apud graecos vfitatiffimus : nam cum volunt oftendere aliquem nulla virtute eminere,inquiunt , Sommum reponatur)Studen

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

inuentionem & compofi

quod fit perpetuò tuum. Nam reliqua rerum

tionem, hoc ad emehda. tuarum pojf te alium atque alium domimum

[ocr errors]

Hoc mumquam tuum defimet effe

[ocr errors]

petuo tuum) femper circúferatur fub tuo nomine. Ferc fimilibus eundé hortatur li.iii. Nos certe ftudiis proferamus, & quatenus nobis denegatur diu viuere, relinquamus aliquid , quo nos vixiffe teftemur. Reliqua rerum tuarum ) bona fortunae. Hoc) opus litterarum.semel cæperur) merito ludatum fuerit.Vnde apud Athenaeum legimus, Haec habeo quaecunque

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

viam Fláminiam Ariminum verfùs : & Dionyfius

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1 DIST 1 me quemquam Marco Regulo timidiorem , humiliorémquepo/? Domitiami mortem: fub quo mom minora flagitia mifèrat, quàmfub Nerome,fed

Principes, quofum temporibus vfus fue- rat, coepit timere ne $ecundum , quem in b. i

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

&tuf, agendis laeferat , iratum haberet: quare ambibat illius amicos , vt fe reconciliarent. Erat enim cum timebat , omnium timidiffimus: cum audebat,audaciffimus. M Voconius autem Romanus equeftri familia ex citeriore Hifpania, Flamen Dialis, & Secundo £sntubernalis,ac orationum caftigator fuit: mira in fermone ipfoque vultu fuauitate , adhaec fidelis, & iucundus, caufidicus erudius, cuius epiftolas mufae di&tare yidebantui, fub Adriano interiit:& tumulo eius,dum velut amicum,& poetam imperator vcneraretur , ita fcripfit fecundum Apuleium : Lafciuus verfu,mente pudicus erat. Fuit & Voconius Saxa , ad quem diuos fratres refcripfiffe teftatur Vlpianus. Cótinet haec epiftola duas exornationes, notationem,& fermocinationem. M. Regulo, qui captator teftamentorum , ex paupere & tenui, ad maximas opes per fiagitia procefferat:huius loquentiam, & temeritatem faepe mordet Secundus: nam interdum in hac epiftolarum fcena occurret: qucm Martialis more fuo blandiendo, táquam fummum caufidicum carminibus inferuit. Domutuami mortem) de qua alibi

[ocr errors]

peratorum ingenium : fub

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

&um dixiffet : neque in ipfum modo authorem,

quidem,vt dixerit et QMetius Carus, Quid

fed in libros quoque eius tubi cum meis mortuu ? Numquid ego aut

fruitum eft, âelegato triumuiris minifterio, vt monumënta clariffimorum ingeniorum in foro vrcrentur. haec fumpta ex Dione Graeco & Tacito , apud quem infuper fcribitur , Arulenum fùb Nerore Tribunum p! cupidine laudis flagrantem, obtuliffe fe interceffurum fenatusconfulto quod fieret contra Thrafeam, nifi eius ingentes fpiritus Thrafea cohibuißet,ne vana & reo non profutura interceffori exitiofà inciperet. Hunc iam interfc&um ad fe cum cnfe acccdcn

tem vidit per quietem Domitiaaus paulo antequam trücidaretur referente Dione. stoicorum fimtam) falfum imitatorem Stoicæ fe&tae.TSic Titianus appellatus eft fimia temporis fui quòd omnia imitare* tur:cum fimia fit animalimitatiuum.} Vite//ama crcatruce ffgmo/um) Notatum cicatrice ex vulnere,quod tumultu Vitelliano acceperat. Vi&or namque Vitellius (vt fcribit Tacitus) legatos pro concordia & pace fuadenda ad duces Vefpafiani mifit , fcd varia legatorum fors fuit: nam

[ocr errors]

qui Petilio Cereali occurrerunt , extremum difcrimenadiere, vulnerato praetore Aruleno Ruftico , auxit inuidiâm fu— per legati , praetorifque nomen , propria dignatio viri. [Sunt qui referant Vitcllianam cicatricem ad mores , quòd cumVitellio confpiraffet. M. Tulliüs de officiis, non ftigmiofum : fed ftigmatiam, notis hominem compunétum dixit.] Eloquentiam)ironice.nam erat vir malus dicendi imperitus. Heremmuam semecromem) hic in Bætica natus. & ibi Quaeftor, accufante Metio Caro, interfiçitur à De

mitiano: quòd nullum magiftratumpoft

Quaefturam longo tempore medo Pe

tiiffet , quòd Héluidii Prifci vita m com

Pofuiffet , acceptis à Fannia vxore commentariis. Nos, inquit T»-itu$ynno

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

catum. nam pronunciare ij dicuntur, qui habent ius cognofcendi. Vlpianus de refum fignificationibus, pronúciarum & ftatutum idem dici poteft. Promifcue enim & pronunciaffe, & ftatuiffe folemus dicere eos, qui ius habêt dicendi, vel cógnofcendi. Aiias M. Tullius pronunciatum vocat axioma. Interdú pronunciare abfolute pro dicere: inde pronunciatio oratori conucniens. Confueuit ) Regulus obmutuit. Lauw) iudicum & auditorum. Famam ) bonam. Ptal,) fi refpondiffem me male fentire de Modeflo. Imhomeßo) turpi, fi de viro

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »