Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tot voluptatibus,& ifto pinguiffimo ocio. sós Bar a menors:hic eft ex multis (Vel Gaus
Felox beatusque es) Felix, qui recipit à for- ex multis ) id eft infelix . ] Tempus eft
tuna felicitatem : aliquando tamen, vt enim ) Jam peruenifti ad ætatem ftu-
apud Virgilium ponitur pro eo, qui dat. diis aptam. Humiles curas.) administra-
Beatum verò ede fcribit Seneca, quem tionem rei familiaris conuenientem vul.
nulla res minorem facit, & fummam te- garibus : neminem enim excell inge-
net: ne vlli quidem nisi libiinnixus eft: ná nii virum humilia dele&ant & fordida:
ille beatus videtur,cui & bona fuppetunt, magnarum rerum fpiritus ad fe vocat,
& quem idmodum carere vitiis debeat, & cxtollit, & præter di&a Senecæ Ma-
callet. Felicem minus effe , quam bcatum mertinus pro consulatu , Non poteft
Apuleius indicat. Felix, inquit , & certius quicquam abic&um & humile cog tare,
beatus. [SicValerius.] Vnde seruauit ordi• qui soit de se semper effe loquendum.
nem Secundus quem libro tertio muta- Sordsdas) deformes, auaras. flýs) dispen-
uit, postponés minus , beatum & felicem fatoribus tuis , fiue hominibus auaris, &
Silium dicens. Plato felicitatem quinque præsentia cantum cogitantibus ( Pingus)
partitam definit , & beare Vlpianus in- vbere,ocioso, quieto. Affers)liberas,ven-
cerpetatur prodelle Inde bona,quòd pro- dicas , quod etiam in aliquibus exempla-
fint. Sın min:) ( non re poflident. Vnus ribus offendi. Negocium) in hoc insuda.
ex mulsis) plebeius es, & vulgaris (Cic.a. Hoc orium ) hoc oble&are. nam inten-
de finibus.]Hrc dicendi mos apud græcos tione ftudii summa, corpus & animum
vsitacisfimus : nam cum volunt ostendere fatigamus: remissa, fouemus. est autem
aliquem nulla vircute eminere,inquiunt, contrarium , cxornatiu (in verbis.]
Somnu reponatur Studen-
do somnar

expe&tes. If Somenus reponatur. Effinge aliquid & excude, inuentionem & compoli- quod fit perpetuò tuum. Nam reliqua rerum tionem, hoc ad emenda- tuarum post te alium atque alium dominum tionem refertur : [tra&a fortientur

. Hoc nunquam tuum definet effe.fi
qui formis Atatuas effin' femel cæperit. Scio quem animum, quod hora
gút, & lima poliunt.Per- ter ingenium. Tu modo enitere vttibi ipse fis
perno ruum) semper circú- tanti,quanti videberis alyssi tibi fueris. Vale.
feratur nomine.
Fere Gimilibus eundé hor-
tatur li.ii. Nos certe ftudiis proferamus, reliqua quauis cum voluptate omnia
& quatenus nobis denegatur diu viuere, præteriere. Suso que anıms)noui te ftimu-
relinquamus aliquid , quo nos vixiffe te- lis non egere:[cum fis ingenio sublim..]Vt
ftemur. Reliqua rerum fuarum) bona for- tbs ople fasiant ) vt aliquod opus edis,
tunæ. Hoc opus lutterarum. Semel cæperur) quod à te probetur : nam li id laudabile
merito laudatum fuerit. Vnde apud Athe- credideris, cæteri cua sententiam sequen-
næum legimus, Hæc habeo quæcunque iur:ráti facit iudicium Caninii.[soubofue -
didici & Audui, adhæc quæ proba sensi: rus) fi judicio tuo virú do&ú te putaueris.]
C. PLIN. POMPEIA E CELERINAE SOCRVI S.
V ANTVM

V ANTV M copiarum in 0.
copsarum) Lau-
data prius re-

criculano , in Narniensi in Carrum copia in

fulano, in Perufino tuo, in Narvillis Pompciæ Celerinæ focrus luç, & feruorum di

niensi verò etiam balineum, ex ligentia , inuitat illam ad

epistolis meis [ nam iam tuis sua prædia. & in Ocroculano ) prædio. O Gallia togata:Ocriculam Strabo refert ad sriculani populi, & Plinio credimus, in viam Flaminiam Ariminum versus : &

Dionyfius

1

Dionyfius inquit , Ocricula ciuitas Tyr- Carsulano) Carsulani, quos Strabo Carhenórum: cuius gentile Ocriculanus tra- sulos nominat, populi funt, & ipli padente Stephano. Narnsense) prædio tuo: rum à Narnia distances. At Columella li. eft autem Narnia Ocriculo vicina ciuitas jiii. Carseolanum scribit : & ita in quiSannitum , per quam Nar amnis labitur. busdam Secundi codicibus legere memivnde etiam Narnia di&a cum antea Ne. ni. Nam & Ovidius Fast, jjii. Carseolos quinium vocaretur , colonia à Tiro Fla- oppidum fuiffe ceftatur qua via ab vrbe minio aduersus Vmbros eò miffa. aurores in Peligros itur. agrosque inibi frumen. funt Liuius, Strabo, Plinius,& Stephanus, to feriles, oliueto ftetiles. Carseolanz vt omittam Martialem lib. vii. & Clau: quoq; vulpis fabellam recitat (red cú Cardianum in laudibus Honorii afferentes, Rolani (int iuxta Marfos,illi vero in VmNarniam in edito

condicam, & in Nar- bria prope Nursiam, Carsulani legerim. nienli agro ficcitate lutum fieri : imbie Perufino ) cuo fundo. Perusia juxra Clusiú autem puluerem , lib. xxxi. prodidireli. ciuitas , illustrata Augusti obfidione adquod admirandis suis inferuit M. Cic. uersus L. Antonium, M. Antonii fratrem. Saffier) subaudi probare. This epiftolis ad proban: opus non eft) vna illa breuis & vetus fufficit. dum hoc

. Nen me hercule) ton, me hercule, tam mea sunt,que me a sunt, học verba vfque,boc tamen quàm qua tua : hoc tamen differunt, quòd folipio illobreuis &veteris

qi citius de intentius tui me,quàm mei excipiunt. Kolę Secúdı:quorú fenus, Idem fortaffe eueniet tibi , fi quando in noftra amo magis tua,quàm mea: diuerteris : quod velim facias,primum vtpertor rebus tuis , quá meis.] inde tu noftris rebus, ac nos tuis,perfruaris:deeft autem traduđio : qux inde, vt mei expergifcantur aliquando, qui me facit, vt CUDI lidem verbum sæpius ponatur , non mo secure , ac prope negligenter expectant. Nam do non offendat animum mitium dominorum apud seruos ipsa consuetionem concinnioré red tudine metus exolescit : nouitatibus excitandat. Tm) serui domeftici. tur,probarique dominis per alios magis,quàm hospitantur

. Idem quod per ipsos laborant. Vale. serui mei diligentius te falcipiant , quàm altos) amicos domini quibus student graeui. Nostra)

prædia. Ac nos tuis rebris, tificari , vt per eos ftudium fuum apud scilicet perfruimur,.i. domesticis [& vsus dominos commendetur.

Quam per -el verbo perfruaris , quod plus eft quàm plos] quàm per dominos folertes iplis fe fruaris , quia accuratius excipieris. Mes) monltrando. Vel legas, Quam per se. ferui. Miium)nam si eflent crudeles ma. ipfos scilicet seruos : vt sit fenfus, cupiunt gis glisceret. in secunda le&ione vitium magis apud dominos ab aliis laudari : fuit. Exolefcit)paulatim recedit] Nouita. quàm ipsos facere laudanda à dominis. #obres) cum nouus hofpes accedit. Per C. PLINIUS VOCONIO ROMANO Svo S. IDISTi ne)

IDIST I ne quenquam Marco Mores Cuba

Regulo timidiorem, humiliodolos & malos M. Re

rémque poft Domitiani mortem: guli caufidici

sub quo non minora flagitia coVoconio per epiftolam oftendit.is enim post malos

miserat, quàm

sub Nerone , fed principes, quorum temporibus vfus fue- rat, cæpit timere ne Secundum , quem in

b.j.

[ocr errors]

caufis agendis læserat , iratum haberet: commodius dicetur: fuit autem Regulus quare

ambibat illius amicos , vt se re- Domitiano acceptus,quia malus. Nonmi. conciliarent. Erat enim cum timebat, 0- zora flagitia) maxima (celera. Flagitium mnium timidiffimus: cum audebat,auda- more militari dicitur res fagitatione hoc cissimus. Voconius autem Romanus eft increpatione digna. nam fiagitario cqueftri familia ex citeriore Hispania, ad ftrepitum refertur : vnde ( Aammam Flamen Dialis, & Secundo contuberna- & ] Aagellum & fagitare (id eft) perlis,ac orationum castigator fuit. mira in fonare intelligimus author Donasermone ipfoque yultu suauitate , adhæc tus. [ Quàm fub Nerone) M. Aquilium fidelis , & iucundus, caufidicus erudius, Regulum subuersa Crassorum & Orcuius epistolas mufæ di&are videbantui phiti domus in summum odium exculefub Adriano interiit:& tumulo eius,dum rar. fponte ex Senatusconsulto accusatiovelut amicum,& poetam imperator vene mm subifle iuuenis admodum , non deraretur , ita fcripfit fecundum Apule- pelendi periculi,fed in spem potentiæ viium : Lasciuus versu,mente pudicus erat. debatır. quinimmo ei Curtius Montanus Fuit & Voconius Saxa , ad quem diuos imperae Vespasiano obiecit: poft cædem fratres refcripfiffe teftatur Vlpianus. Có- Galbę da, interfectori Pilonis Crafli fratinet hxc epistola duas exornationes, no- tris pecunii à Regulo,& appetitú Pifonis tationem, & sermocinationem. M. Regulo, caput morsu Neroné cede nobili imbutá qui captator teftamentorum , ex paupere ipsú ex funere cip.raptis cósularib' fpo& tenui, ad maximas opes per flagitia liis feptuagies (ercertio fignatú & facerdo processerat:huius loquentiam, & temeri- tiofulgetéinnoxio pueros, illuftres senes, tatem sæpe mordet Secundus: nam inter- conspicuas fæminas eadé ruina prostradum in hac epistolarum scena occurret: uiffe. cum regnitiem Neronis incufaret, quem Martialis more fuo blandiendo, tã. quòd per singulas domas seq; & delatoquam summum causidicum carminibus res facigaree. Posle vniuerfim Senatú vna inferuit. Domitiani mortem) de qua alibi voce fubuerti. hæc Tac.]

Teitsora) secundum im. teftiora. Cæpit vereri ne sibi irascerer: nec Nerone in propatulo pec- fallebatur irascebar

. Rustici Aruleni pericucabat , fub Domitiano, lum fouerat , exultauerat morte, adeò vt limalitiá diffimulabat. brum recitaret publicarétque,in quo Rusticum nerar ) adiuot Rustici ac insectatur,atque etiam stóicorum simiam apcufationem Regulus fub pellat. Adiicit Vitelliana cicatrice stigmofopharetur , & Thraseam Jum. Agnoscis eloquentiam Reguli

. Lacerat laudasset, virumque fan. Herennium Senecionem tam intemperanter &um dixisset : neque in i. quidem,vt dixerit ei Metius Carus, Quid fed in libros quoque cius tibi cum meis mortuis ? Numquid ego aut fæuitum eft, delegato triumuiris mini- tem vidit per quietem Domitianus pausterio , ve monumenta clarissimorum in- lo antequam trucidaretur referente Diogeniorum in foro vrerentur. hæc sum ne. Stoicorum fimiam) falsum imitatorem pra ex Dione Græco & Tacito , apud Stoicæ se&z. [Sic Titianus appellatus est quem infuper fcribitur , Arulenum fimia temporis sui quòd omnia imitare fub Nerore Tribunum pl.cupidine laudis tur:cum Gmia fit animal imitatiuum. ViAagrantem , obtuliffe re interceffurum fe- telliana cicatrice Aigmosum) Notatum cinatusconsulto quod fieret contra Thra- catrice ex vulnere,quod tumultu Vitelliaseam, nisi eius ingentes fpiritus Thra no acceperat. Vi&or namque Vitellius sca cohibuiflet,ne vana & reo non profuo (ve scribit Tacitus ) legatos pro concortura interceffori exitiosa inciperet. Hunc dia & pace suadenda ad duces Vefpafiani iam interfe&um ad fe cum enfe acceden- mifit, sed varia legatorum fors fuit: nam

qui

Me

qui Perillo Cereali occurrerunt , extre. centi sanguine Senecio perfudit. mum discrimen adiere, vulneraco præto trus Carvis ) cui videbatur Regulus ex. re Aruleno Rustico, auxit inuidiam fu- probrare necem Senecionis, quem reum per legati , prætorisque nomen , pro- impietatis fe fecife teftatur libro feptipria dignatio viri. Sunt qui referant Vi. mo Secundus , & fummum delatorem içllianam cicatricem ad mores , quòd fub Domitiauo fuiffe conftar , Juuen acum Vitellio conspirasset. M. Tullius de lis & Martialis teftinonio. Quid isofficiis , non stigmorum :sed stigmatiam, bs cum neis mortuiss) Fuic mos antinotis hominem compun&um dixit.]Elo- quis fecundum Ariftophanem gramquentiam)ironice.nam erat vir malus di- mxicum non accusare defun&os. hoc cendi imperitus. Herennium Senecronem) ctiam nos monec Homerus libro feptihic in Bætica natus. & ibi Quæstor, ac mo lliados, dicens, nullum effe odium cusance Metio Caro, interficitur à Deo cum hominibus vita fun&is. vnde promitiano: quòd nullum magiftratum, oft uerbium , * @510v preusot noodoper, imQuæsturam longo tempore medo pe. pium defun&is conuiciari : fuper quo, tillet, quòd Heluidij Prisci vicaa) com- libro o&auo à Secundo allegato, plura poluiflet , acceptis à Fannia vxore com- explicabimus. Meis auseni dixic,

vt qui mentariis. Nos, inquit Taitus,inno delatione luz opprefferat Senecionem.

Craslo)Pifonis fratre, Re Crasso autCamerino molestus sum? quos ille gulo accusante, interfe&o fub Nerone accusauerat.Hæc me Regulus dobonio Camerino. veri:fq; lenter tuliffe credebat: ideóque etiam cum refic mentio apud Tactum. citaret librum, non adhibuerat. Præterea re

) Regulus. H pra in Rufticum Non adi miniscebatur quàm capitaliter ipsum me apud habuerar) non inuitauerat centumuiros laceßiffet

. Aderam Arrionille me. Capita'ster) cum pe Timonis vxorisrogatu Aruleni Rustici : Reguapud quos Secundus plu lus contrà: nitebamur nos in parte cauffa fenrimum excelluit. folet e tentia Vecti Modefti optimi viri : istunc in lare

, in causis centumui. exilio erat à Domitiano relegatus. Ecce ibi ralibus,vfucapionum,gen. Regulus. Quæro,inquit,Secunde, quid de Moulitatum , agnationum, al. desto sentias.Vides quod periculum fi refponcipiorum, parietum, flu- dilem benè:quod flagitium,si malè

. Non polminum, ftillicidiorum,te- sum dicere aliud tunc mihi quàm deos adfuiffamentorum, cuptorum: Je.Refpondebo inquam quid sentiam, fi de hoc que rerum innumerabi- centumuiri iudicaturi sunt.Rurfus ille, Quero bilium causz versaban. quid de Modesto sentias.Iterum ego, Solebant Tacitum , centumuirales teftes in reos , non in damnatos interrocausæ adeo splédore aliorú gari. Tertiò ille , Non iam quid de Modeiudiciorum obruebátur, vt lo , fed quid de pietate Modesti sentias , quanó denique vllius magni o. ro. Queris inquam quid fentiam ? at ego ratoris liber apud centumuiros diaus le- tio, neque limonis mariti apud vllum gatur , exceptis orationibus Alinij pro scriptorum , qui fuerint illa tempestate, hæredibus Liburniæ. Omittimus quan- mihi occurrit:prius enim fuerac Timon do primum inftitutæ , & iudicum nume cognomento piosen' 70s, & alius Timon rum, alio loco opportunius. Arrionille Phliafius philosophiam profeffus. RogaTimors') neque vxoris Arrionillä men- tw) precibus. Rutscs) Aruleni antequam

damparetur. Regulus contra nitebatur ad- ne) Gdixiffem me bene sentire de Modeuersum me,& contrarias partes tuebatur. Ato exule : verùm fi male respondiffem, Nirebamur ) argumenta iaciebamus. In magnam infamiam mihi inufliffem : vt parte caufa) in ea parte controuersiæ su- qui damnarem, cuius fententiam comper qua iam lata fuerat fententia de Mo- probarem. Tum) dum respondeo. Quid defto. Velti Modeft) Modeltum præfe- fentiam.) de Modefto. ille) Regulus. So&um Ægypti tradit Suidas: & Martialis lebant )apud iuftos iudices:vt tacite oftenModefti acumen circa difficilia po drum deret temporibus Domitiani folere teftes commendat :Većtij declamatoris mumi- ctiam in damnatos iniuftè produci. In nit luuenalis, & Iulium Modeftum recer. reos) aduersus eos, qui in iudicium citanfec Gellius. 16o) in hoc loco defenfionis,cú tur: Verum Modeftus non reus amplius infifterem sententiæ Modefti. [Melius ta- it, sed damnatus: ergo fruftra fuper hoc men ve more Plautino legatur ecce tibi: me interrogas. M. Tullius de oratore, quo dicendi genere Cicero etiam lib. iis. Reos, inquit, appello non cos modò qui officiorum vtitur : & in epiftolis ad At- arguútır,fed oés quorú de re disceptatur. ticum.] Qyod periculum)imminebat mihi. Iustiniar, Re' eft,q facere aliqd conatur: vnde lib. iii. conqueritur periclicacum a&or q detderat, ne quid fiar: diffinitio fuiffe (ua eloquentia. So respondisembe- sane apud Ontores no feruatur. [Ego)dixi.

Interrogare) quid fentiam.] Pronunciatum) iudi ne interrogare quidem sus puto de quo proij dicuntur,qui habent ius nuntiatum est.Conticuit. me laus,@w gratulacognoscendi

. Vlpianus de tio secuta eft, quod nec famam meam aliquo rerum fignificationibus, responsovtili fortasse, inhones, tamen lesedem dici poteft. Promi- ram,nec me laqueis tam insidiosa interrogafcue enim & pronunciaffe, tionis inuolueram. Nunc ergò conscientia ex& staruiffe folemus dicere territus apprehendit Cæcilium Celerem, mox vel cognoscendi. Alias M. Fabium Iustum rogat,vt me fibi reconcilient: Tullius pronunciatum vo. nec contentus peruenit ad Spurinam.Huic sup viunciare absolute pro di- pliciter(utest,cum timet abiectissimus) Rogo

, cere: inde pronunciatio o inquit manè videas Plinium domi, sed plane ratori conucnicns. n cout. mane. ( neque enim diutius ferre solicitudiLam) iudicum & audito- nem poßum) & quoquo modo efficias ne mihi

Famam ) bonam. irascatur. Euigilaueram. Nuncius à Spurina: Violi) fi refpondiffem me venio ad te:Immò ego ad te.Coimus in portimale sentire de Modesto. Inhonefto ) turpi, li de viro bono male locutus fuissem. (Laqueis)do- administrasse. Iuftum Fabium cui Tacitus lis. Nunc sub Traiano.] Conscientia ex- opus de caufis corruptæ eloquentiæ interritus Regulus : nam mali quodam la- fcripfit , & Secundus interdum literas tenti cruciatu semper flagellantur. vnde mittit. Iusti scriptoris meminit Eusebius Satyricum illud , Cur tamen hos tu Eua- in rebus Nerua. Apprehendit ) detinet fiffe putas, quos dici conscia fa&i Mens prætereuntem. Nec contentus) rogaffeil. habet attonitos , & surdo verbere cædit, los. Spurinam) Veftricius Spurina vir reOccultum quatiente animo tortore fia. bus geftis præclarus , vt opportuniori logellum? Cécilsum Celerem) gentilem Se- co dicemus, & eius vitam per epistolam cundo:ambiguum anis fit, quem Martia- paucis absoluit Secundus libro tertio: vilis libro leptimo fuisse teftatur in Hifpa- xit ad multum ætatis cum vxore Coccia, sia cum imperio: & integre prouinciam sed filium Coccium admodum iuucnem

amifit,in

rum.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »