Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

mifit , in cuius laudem Secundus quæ fum fuum.Euigilauera)furrexera ad lacudam composuit : nam Spurina amicifsimc brádú. Nóscsuss Sputina ad se Genio)Nunvtebatur. Abiertißimus viliffimus. Videas) cius internuncius, & pacis interpres,ac vistes. Plane Jomnino, (nec vlterius diffe- medius. Immo ego ad te, inquit Secundus, ras.] Mane)notat metum Reguli Spurinæ venio , nam dignior erat Veftricius, [ vel inftátis,ne vlcerius procrastinaret cógres- hoc potius referas ad amicitiam.]

in porticum Line) porticum Liuiæ in tertia re cum Linia.cum alter ad alterum tenderemus, gione vrbis, iuxta caftra Šisenarium non procul à exponit Reguli mandata:addit preces suas:vt Suburra, & via facra , vbi decebat optimum virum pro disimillimo: Par domus C. Cæsaris' erat, ce inquiens.Cui ego, Dipicies ipse quid renunconftruxit Auguftus tradente Dione, demolita o ciandum Regulo putes. te decipi à me non ouidii Pollionis liberti cro- portet. Expecto Mauricum (nondum enim ab deliffimi Gmul, & ditiffi. exilio venerat) ideo nihil alterutram in parmi domo Gbi testamento rdi&a , in quam nomen

tem respondere tibi poffum,fa&turus quicquid Liuiz vxoris inscripsit. ille decreuerit. Illum enim esse huius confilij Hinc Ouidius in Faltis, ducem,me comitem decet. Paucos poft dies jDifce tamen veniens ætas , vbi Livia nunc eft pse me Regulus conuenit in prætoris officio. Porticus : immensa te illuc persecutus secretum petit.ait timere fe, res funt Plinius senior, ne animo meo penitus hæreret, quod in cenTranquillus, Vi&or, (si ta- tumuirali iudicio aliquando dixisset, cùm requi de vrbe circumfercur, ponderet mihi & Satrio Rufo, Satrius Rufus, eft dignus fide.] & Ouidius cui eft cum Cicerone.amulatio:& qui contenin amoribus. Alter ad al tus non eft eloquentia seculi nostri. Respondi terum tenderemus ) conueniffemus vna obuiam. Ex

nunc me intelligere malignè diétum quia ipfe pomie) Narrae Spurina. confiteretur:caterum potuisse honorificum exisuas) fuo nominc hone- ftimari.Est enim inquam mihi cum Cicerone Aas. Virum ) Spurinam. Dißimillimo) Peffimo Regulo. ( nam alibi laudatus Spurina ran- lum Meffalinum fæuissimum Senatorem quam optimus.) Ego ) respondi. Dispocies) quòd foveret , exprobrauit. Apud Tacicognosces. Giclibro rertio idem, & Iufti. tum, & Secundum, scriprum indifferenter nianus vtuntur: Seruius & Donarus di- offendi Maricum & Mauricum. Marspicere dicunt effe disquirere confilium. tialis Mauricorum æquitatem laudat. sb Renunciandum) remitiendum, vel recu- exilio) in quod fuerat a&us à Domitiano. sandum: nam renunciatio, ve refert Alco- 'Alserutram in partem ) an remittam, an nius, dicitur eius rei , quæ in placito vene- magis irascar. Ide)Mauricus. Huius con. rat, recufatio:& aliter declaratio, qualis filij super venia concedenda , vel fecus. consulum renunciatio. Tantum, inquit Comitem sequi illius sententiam. In preSecundus, ex renunciatione consulum vo- soris officio) in prætorio, vbi prętor officiú luptatis , quantum prius ex deftinatione fuum exercet : vel, apud prætorem, quo capiebar. 'Te decipi à me non oporret) tibi cóueneram officii causa: (an potius,quòd confilium mcum detegam, fimplicitér te. tunc ego in prætura officium prætoris cum agam. Mauricum) Iunium Mauri- agerem.] Secretum petir) quærit mecum cum Ruftici Aruleni fratrem , virum gra- fecretò colloqui : quo dicendi genere Sueuem, & conftantem , qui Neruz Catul, tonius interdum yticur. Penitus kererer)

b. iij.

valdè in eum irafcerer. [ Hærere animo tia fuæ ætatis , id est superasse omnes oradicuntur maledi&a , & jurgia, ac iniuriæ; tores sui cemporis : crant aucem seculo quindo à memoria noftra nunquam re- Plinii oratores in eloquentia minores , cedút.] Satrio Rufo)aduocato:quem libro quàm ante: quod Tacitus lucubratiflimè o&auo commemorat pro Publio Cerco differit de caufis corruptæ cloquériç. Maquxdam dixisse in Senatu ambigua : & ligne ductu) iniquo animo platú in Šatriú. aquis publicis præfe&um ceftatur Iulius Honorifica )honore dignu, q essec CiceroFrontinus [ L. Sacrium legi in monumen- nis æmul', Marcialis in eudé sésú,Si quid tis Mediolani.] Aemulatio) contentio ex honorificú pagina noftra fonat. Enim) at. æquo in eloquentia. Non contentus elo- licTerentius, Enim no Gná:pro at nó sína. quentia noftri feculi ) fummæ facultatis & Diomedes, inquit, enim efle interiecio orator. Ironicè di&um. Scribunt pariter nem cú intëtius aliquid demóftramus: cx Catonem non fuifle contentum eloquen- quibus apparet no semper reddere causā.

Non oprema quæque proponere ) fecutus eft iudiciú æmulatio:nec fum contentus eloquentia seculi præceptoris sui Quintiliani præcipientis in Inštitu nostri.Nam stultißimum credo adimitandum tionibus optimos autho- non optima quaque proponere. Sed tu qui hu. res imprimis imitandos: ius iudicij me ministi, cur illius oblitus es,

in rat Seneca,& ante eum M. qxo me interrogasti, quid de Metý jíodesti Tullius de oratore libro pietate sentirem? Eixpalluit notabiliter:quamximè excellunt: imitanda uis palleat semper. Hafitabundus, Interrogafunt. Palleat femper) fic li ai,non vt tibi nocerem , fed vt Modesto. Vide bro fexto de codem. T;- hominis crudelitatem : qui se non disimulet mebat, pallebat: nam pal, exuli nocere voluisse. Subiunxit egregiam index : rubor bonorum. cauffam. Scripfit inquit in epistola quadam, [Notabılster) a percè.] He fitabundus) cunabundus,

quæ apud Domitianum recitata est, Regulus ambiguus quid responde omnium bipedum nequißimus. Quod quidem rer. Egregiam fimilis iro. Modestus verisime soripferat. Hic ferè nobis nia apud Virgilium. Egre sermonis terminus.neque enim volui progrelia ampla refertis.Causam) di longiùs : vt mihi omnia libera seruarem, Excufationem. Bepedum dum Mauricus venit.Nec me preterit esse Refimus. fatis modeste locu- gulum doxal dipetov. Est enim locuples, factiotas eft Modefus : at M. Jus, curatur à multistimetur à pluribus : quod {perius

. Hoc miniftrosin: plerunque fortius amore est. Pótest tamen fiequit, omnium non bipe- ri,vt hac concussa labantur. nam gratia malodum folum, fed etiam quadrupedum nequisimo Rempub. perdidi- teftantur,oderunt,& quali probent,quafi tti. Libera ) integra. [duoxa Oripetov) dif. diligant, cursanı, frequentant. Martiaficilem ad' fubuertendum. alij legunt] lis, Cin&tum rogatis pòft, & inde Saufelcing tuma'nausov.inelu&abilem. Factrolus fa- lum Quanta reduci Regulus folet turba. &ionum & discordiarum fautor. Fa&tio e. Foriius) sensus est, interdum timore manim pro diuisione ciuium in malum legi. iora obsequia præftantur , quàm amore. tur apud Liuium & Tacitum, Curatur à Freri) euenire: vt hæc concussa labantur) mult idem ad Clementem, Conuenitur vt Reguli fortuna , si oppugnabitur, ad Regulum mira celebritate, [cunctide- ruat. N am gratia) Sententix exornatio.

Infit

[ocr errors]

Infida) infabilis. Quàm rum tam infida est,quàmipfi

. Verùm,vt idem ipfi mali funt infidi.Erudistus) edo&us:eft autem eru

Sæpiùs dicam, expeito Mauricum. vir est graditio multarum rerum ex. 'uis prudens,multis experimentis eruditus, & quam de literas fæpius di- qui futura poßit ex præteritis prouidere

. Mihi catur , vt Tranquillus in & textandi aliquid,& quiescendi illo authore Caligula

, Ex disciplinis li- ratio conftabit.Hæc tibi scripsi : quia aquum eberalibus minimum eruditionizeloquentiæ pluri- rat, te pro amore mutuo,non folùm omnia mea mum attendit : tamen ali. facta diétáque , verumetiam confilia cognoquando etiam de rebus a

scere. Vale! liis

. (Plin libro xj. de araneis , Erudita operatione conspicuum. Experimentu) experientia e litatis duo maximè probabiles fontes , nim rerum magiftra eft: inde præcepta verum iudicium , & honefta beneuolenCaronis oracula sunt habita , quod profi. cia : nam cum ab his oritur , tunc deciscebantur ab vlu.]Tentands) aduersus mum eius ratio conftat. ] Quod diRegulum. Ratio confiabır) crit legitima cendi genus frequenter inuenies apud caula.Conftat enim ratio , quando æqua Secundum. [ Confira )quid cogitem & & legitima reddi poteft. (Valerio, Libera- moliar.] C. PLINIVS CORN. TACITO Svo S. IDERIS ) Ta

ID E BIS, & licet rideas. Ego citum scripto rem grauiffimú

Plinius ille,

quem fibique ar&iffi

treis, & quidem pulcherrimos, ma familiaritate coniun&um manet in fyluis ex •

cepi.Ipse,inquis? ipfe,non tamen emplo fuo poffe & ftude.

vt omnino ab inertia mea, de rum ab hac opinione mut: quiete discederem.Adretia fedebam.

Erant in tum receflit Quintilianus, proximonon venabulum,aut lancea, fed ftylus qui libro decimo penitus & pugillares. meditabar aliquid, enotabámprobat,& rationibus con: que : vt si manus vacuas , plenas tamen furat : cui fententiæ Tacirus accedens , epistolam rescripsit quæ in rim,nonnihil referam Venabulum.) telum hoc volumine extat,non posse fimul Dia- ad venandú.in quod illud Martialis distinz & Mineruæ operam dare. Licet) chon. Excipient apros, expe&abuntque concedo. Quem nost) totum ftudiis de leones: Intrabunt yrfos, fit modo firma ditum, & venationi ineptum. Ipse inqui, manus. Lancea ) hispanicum verbum eft, cum admiratione pronunciandum eft. referente Gellio longius telum. græci vo1pCinquam Plinius,venatus fum.(Alij ficcant aériww.Sulm) ferreus quo fcribebat coniungunt.ipfe non fcilicet cepi. & tunc antiquitas in pugillaribus. & apud Traninertia & quiete accipietur pro came- quillum legimus Domitianum muscas stiraria sedentarione, cum studios homines lo præacuto configere folicum. Pugillafint genus ignauum, quod re&o gaudet & res tabulæ de ligno fue alia materia ceravmbra.] Inertsa mea)ocio literario. In pro- tæ:di&i à pugno videntur quòd eo contiximo) iuxta me.in eundem fenfum libro neri poffene:

de quibus Mart. Seeta nis in o&auo scribit. Venor aliquando, sed non tenues cffemus ligna tabellas, Effemus LiGine pugillaribus:vt quamuis nihil cepe. byci nobile dentis onus. fed Gellij verba,

[ocr errors]

nosti , apros

quomodo fierent,clarius exprimunt. Al authoritate Homeri afferit pugillarium drubal,inquit, epistolam fcriptam super vsum fuisse ante Troiana tempora. Ex rebus arcanis hoc modo abscondit: pugil. præcedentibus ergo colligitur dici pugillaria noua nondum etiam cera illica acce- lares & pugillaria numero plurium. Mepic,literas in lignum incidit, poftea tabu- dicabar enorabamque) fecutus eft ordinem. las, vei folitum eft,cera colliuit. Plinius ex nam cogitata scribimus. Vacuas) præda,

Ceras ) cabulas ceratas. [Cogitatione)Fuic in prima

ceras reportarem. Non eft,quod contemnas hoc Ic&ione pro cogitationc

, studēdi genus

. Mirū est,vt animus hac agitatioagitatione.) ii) præterea. ne,motuque corporis excitetur. Iam vndig syl&oriis quælitæ. 'Ee ftatim, ua,&

folitudo : ipfumque illud filentium quod Iam aqua priuatorum li- venationi datur,magna cogitationis incitaměcentia intercepta. Ipse in oratione panegyrica , lam

sunt. Proinde,cum venabere,licebit authore quis adeo diffolutus. Ec Pl. me, vt pan arium & lagunculam fic etiam puauunculus lib. vij. Iamqui- gillares feras. Experieris non Dianam magis dem & in Italia cales para montibus quàm Mineruam inerrare.

ale. uatur inueftigando (Pli.li. x. Ideo & filentium in mari piscantibus.] narium.diminutiuum á lagena quæ cumo Prosnde quare.Liuius lib.primo belli pu- rem in medio extendit secundum Iuuenanici. Proinde omitte Sagunti mentionem lem. græcinézuvor vocant per tria genera facere.Panarsum]panis receptaculum , li- indiscretè.Gicut Atheneus in suis cænis nocut granarium grani (Mar. Cum panario. tat plurimorum teftimonio. Dianam] velis tribus redifti : & Statius. Iam panaria nationis deam. Minernam) disciplinarum fordidæque mappx.) Lagunculam vas vi- prælidem, C. PLINIUS OCTAVIO RVFO Svo S.

ID E , in quo me fastigio collocaII DE in quo )

rus, cùm mihi idem potestatis , :Roganti O&auio vt vellet ad

démque regni dederis,quod Hom. effe Gallo con

Ioui Opt. Max. Tu Tepov refus ? tra Bæticos, pollicecur sal

δωκε πατήρ Γερον δ' ανένωσε. Να . tem ab aduocatione Bæticorum se destiturum.quos ego quoque simili nutu , ai renutu, respondere etiam cum suo periculo voto tuo possum.Etenim ficut fas est mihi, prefæpe iuui set: & in fine pe sertim te exigente ,excusare Bæticis contra vnum, quæ O&auius com- num hominem aduocationem:ita nec fidei noponebat. extat cnim epi: stre,nec constantia:quam diligis,conuenit aditola lib. ij. qua conatur O&auij versus publicari. Faftigio) leitudinc, maieftate.d'integrales ceflit:vt rediret incolumis, non dedit. Sic Iron restwo, integr di avís, huic auté alterú inquit Sccundus, ego tanquam Homeriquidem pater dedic:alterum verò renuit. cus Iupiter , alterum , quod peris vt dclia carmen ex sextodecimo Iliados:vbi Achil ftam ab aduocatione pro Bæticis,tibi con les precatur Iouem ve Patroclus pugnacu- cedam : quod verò exigis,ve Gallo adlım, rus à nauibus pugnam remoueret,& ad se renuam. Hoc carnien imitatus est Virgiincolumis redirct: cui prius Iupiter con- lius libro vndecimo , Audiit & voti Phoe

bus

bus succedere partem Mente dedit , par- tem refer.] Natu) affenfu , dum promitto tem volucres dispergt in auras.Et Scrato. non agere aduersus Gallum. Renuru) dum nicus citharædus in rem suam alicer vsus nolo adesile Gallo contra Bechycos. Excueft: nam inuicatus olim audire canentem fare ) honelis rationibus non fuscipere citharædum , poftquam finiuit, inquit, (patrocinium.] Bericas) Hispanis à Aumine

d'integr peius idwne na tip , freeg di wiór os. Bæti defluente à monte Caitzone: quina hoc est, male quidem pullare dedic, benè turam oceani crga fluxum refluxumque autem cantare renuit : Atheneus author. imitatur. lege plura apud Philostratum. (Idem poteftatis annuendi & renuendi.] est autem Bætica pars Hispaniæ. Nec fides Oprimo ad naturam. Maximo) ad potefta• nostre ) non conuenit mihi, qui foleo fidem conftanter tueri. Prominciam Bæticam Tor offi- effe contra prouinciam,quam tot officijs , totlacy's ) non semel enim pro boribus,tot etiam

periculis meis aliquando deBæticis egit, vt aduerrum uinxerim. Tenebo ergo hoc temperamentum, qua caulla magnos labo- vtex duobus,quorum

alterutrum petis,eligam res paBus eft,vt aduersum id potiùs,in quo non solum studio tuo , verùm Bebium Maffam , vbi ferè periclitatus eft. Tempere

etiam iudicio

fatisfaciam. Neque enim tantomentum) modeftiam. Stu pere mihi considerandum est,quid vir optimus duoja mori Indicro rećtęra in presentia velis,quàm quid femper sis probapræfentiarum : auctores turus. Me circa idus O&tobreis

spero Romæ futuindiscrete vtuntur , Vl- rum : eadémque hæc præsentem quoque tua pianus ferè femper im, meáque fide Gallo confirmaturum : cui tamen in Floridis.) alij interdum iam nunc licet fpondeas de animo meo, ý xey in prçsens, [ac in præséte) xuvæeñow éx' púor veữos Kegvíw. Cur enim rim impræsenciarum legi non vsquequaque Homericis versibus agam debere coniun&im. Pro- tecum? quatenus tu me tuis agere non pateris: baturu) cum ille ardor tu- quorum tanta cupiditate ardeo,vt -videarn:ius fubfederit

: nam primo hi hac fola mercede posse corrumpi,vt vel conquam refrıxıt impetus, a - tra Bæticos adsim.Pene preterij,quod minimè mota anımı perturbatio prætereundum fuit, accepisse me cariotas optine idu 0f7obres quintum mas, qua nunc cum ficis o boletis certamen decimum aobris diem. habent. Vale. (Tina meáq; fide) vt ex petit tua fides & mca,an magis 6de vtriufq;no. nem tolle, aut vfquequaque conserua.] Strú illi data.] Aquilio Gallo Aquiliú Gallú Tuis agere non pateris) nou facis mihi cofuiffe iurisconsulró teftantur Scæuola & piam tuorum versuum: nam alıbi tanquá Florene. i wg wuomarit éppúar nodos negvicv. nimium patientem, vel potius durum,odixit,& ceruleis superciliis annuit Satur- Aaurum increpat,quicam insignes libros nius.verfus ex primo Iliados & libro de- tam diu retineret nec ederet. Hac fola cimofeptimo eiusdem repetitus ,dum o mercede ruorum carminum. Corrumpi) fileftendit Iouem annuiffe. . vsquequaque) đi in malum.iocarur cum amico. Adfim. semper. Idem libro feptimo, Víque quaq; agam pro Gallo Carrotas) palma fru&us. narrabitur qua concordia vixerimus. & Scribit Plin.sua'tempeftate celebratas fuColumella. Sed neque eodem modo, neq; ille in cibo, cum succo vberrimæ finc: ex iisdem temporibus , vsquequaque fieri quibus præcipua vina orienti, iniqua caplacet.[M. Tullius, Aut vndique religio- piti vnde etiam pomo nomen eft à capi

c. j.

« VorigeDoorgaan »