Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

acclamationibus : nam reclamare , eft in- genti voce reprobare. at acclamare, affentiri , cum clamore proba. dicendo affentationě vulgi acclamationémque rationem & plaulum. Como defugerim nüc eadë illa editione feitari:cúmg comfulebalur ) In cuius vei plebem ipfam cui consulebatur, limine curia litatem

hæc fecimus. Dos parietibúsque discreuerim,ne quam in fpeciem remony immoderatæ lau: ambitionis inciderem , nune eos etiam ad quos dis cupiditate. çft autem ex munere nostro nihil pertinet præter exemambitio, cum ad publicos plum, velut obuia afsentatione conquirere.Haturpibus atque inhonefis bes cunctationis meæ causas , obsequartamen artibus & bládiciis, prec! confilio tuo , cuius mihi authoritas pro ratione bus, largitione , contendi mus: at lecúdam Dionyfi;

fufficiet. Vale. sententiam eft inanis gloria sequens ima- ciis commercia pascit honorum Pulla ginem decoris , & dcfiderium exi. fimul. Eos ) Extraneos. Exemplum I cialium voluptatum. Claudianus ceci- mirationem. obuia ) Manifesta. Cun. nit, ambitionem effe auaritiæ nutri. Harsonis;) Moræ : cem fædislīmam, quæ vestibulis fori. neam. Authoritas ) Fama, & fides ex búsque potentum excubat , & pre- virtutc quælita.

C. PLINIVS MINVTIO FUNDANO Svo S.

cur tantum conti

[ocr errors]

Irum ef Mi

irum eft quàm

fingulis diebus in nurium Fun danum hor

vrbe ratio aut conftet,aut conftacatur ad re

re videatur pluribus cunctisque ceffum & ftudium, cum in vrbe occu

non constet:nam fi quem interropati sint homines rebus

ges, hodie quid egifti? responinanibus , ruri nihil audi- deat, officio toga virilis interfui, sponsalia teat

. Minutius Fundanus, aut nuptias frequentaui : ille me ad fignancui alibi in proximum an- dum teftamentum, ille in aduocationem, ille num consulatum auguratur, eruditus & fapiens fuit , vt qui se ab mum apnum sumebatur , quam ætatem

eunte ætate altioribus ftudiis dederat:ex militarem appellauit antiquitas. legimus duabus natis alteram vix pubertatem in- tamen apud Tranquillum, fextodecimo greffam amisit. proconfula fæ ex Adriani 2tatis anno fumplille Auguftum togam rescripto monitus ne fine obie&u crimi virilem, argumentum, scilicet transeundi num Chriftianos condemnaret, authores à pueris in virum:cui fententiæ Dion aftiEusebius & Orofius.Confter rano) Aliqua pulatur, [Ec Seneca inquit, Pueritia deratio adduci poffit cranfa&i diei non igna. ponicur , fed non puerilitas in plerisque ue. Aut confiare) Corre&io. Non confer) hominibus. Ferè in eundem fenfum MarNulla etiam falló adduci ratio poffit , cur cialis ad Poritum conquerentem quòd fint occupati in vrbe.(pluribus diebus vel vix vno anno librum emitteret, fcribit. potius nominibus l onem) Aliquem, of sponsalia) Pa&ta antè nuptias, & fponfio ficio toge Gorelis ) [officiofe comitatus sum nuptiarum futurarum , à fpondendo dialiquem] Præftici officium meum dum a &a. Signandum testamentum Tria teftamicus togam virilem fumeret : quæ,au- mentorum genera Gellius risus Lęli, Fethore iurisconsulto , ad feptimum deci- licis authoritate tradit, sed postquam in

[ocr errors]

inus

vnum ius ciuile & prætorium iungicon- mine tabulas fcribebant, quas à feptem ftitutum eft, feptem teftibus adhibitis , & teftibus subscriptas, lineo vinculo clausubscriptione teftium fignacula testamen- debant, notatas testium sigillo Testamencis funt impofita ex edi&o prætoris, ficut cum compositum ex teftatione mentis subscriptiones ex sacris conftitutionibus. Sulpitius arbitratur : quod reprchennon enim olim ve nunc publici notarij fti- dic Gellius arguens effe fimplex verpulabantur,sed domini,vel alij corum no.. bum. (In aduocationem) ve ipli adeffem.] in confilium rogauss (veco. in consilium rogauit. hac quo die feceris necesfel , ve ipá consulerem. saria, eadem si quotidie fecisse te reputes, inaInania) nullius momenti

. nia videntur: multo magis cum secesseris. tunc Multo magis) videntur fu- enim subit recordatio , quot dies quàm frigidis cefferus

) vacuus eris à cu rebus abfumpferis.quod euenit mihi postquam ris vrbanis Frigidis inuti- in Laurentino meo aut lego aliquid, aut scrilibus. Fabius frigidumin: bo, aut etiam corpori vaco, cuius fulturis aniane vocat & momentasium. Laurentino) rure: mus sustinetur. nihil audio quod audisse , nihil quod Laurés etiá appellari dico quod dixiffe pæniteat. Nemo apud me cat , vbi totum graphicè quemquam finiftris fermonibus carpit: nemidefcribitur. Corpors Saco) nem ipse reprehendo, nisi vnum me, cum paminiculis

. tunc enim ani- rum commode scribo: nulla fpe, nullo timore

maximè intendi- sollicitor, nullis rumoribus inquietor, mecum tur, & vires suas operatur, tantum da cum libellis loquor. O rectam

fyncevexatur. Ausonius , Am rámque vitam: ô dulce ocium honeftúmque, pliat ætatis fpatium Gibi ac penè omni negotio pulchrius. ô mare. o. vir bonus,hoc eft Viuere, litus,verum secretúmque unugriov. quàm mulfrui. Siniftris) maledicis, ta inuenitis, quàm multa dictatis. proinde tu iniquis. Inquietor) rarum inuentu verbum apud antiquos, quo ta- us : inftitutúmque , vt quotannis in altero men Cyprianus frequenter vtitur.' Ore. Cyrenaicano libri , aliero Carchedoniacao Etam)alij legunt o regiam.i.fælicem:quia diebus ftatutis velut in auditorio recitareges putantur fælices: verùm priorem rentur roti, à Gngulis per vices. [Libanius lečtionem probo. Ocrum ftudium licera- in monodia, Nicomediæ ædificiorum ruirium. Negocio) opere. Moussłon) eft autem nam deplorans. Vbi inquit fora, vbi mumuscú Mufarú locus , qualis bibliotheca: fea, vbi templa ? Lucianus in fymposionam Achenæus teftatur, Ptolemæi Phila- multorum virorum sapientium conuiuidelphi bibliothecam vocatam museum:& um, afferit esse museum. ) Ad hæc scribic Strabo in descriptione Alexandriæ, Pars Athenxus,museum Græciæ vrbem Atheinquit regiarum eft mufæum , quod am - narum fuiffe , magis ad disciplinam dobulacrum habet & exedram & maximam &trinámque,quàm ad ædificia respiciens: domum, in qua cænaculum est eorum qui quanquam Pausanias libro primo referat museo participant, hominum circa disci-. Demetrium Antigoni filiú muro cinxiffe plinas versantium. hic conuentus com Athenarum vrbem, museúmque appellamunes pecunias habet:& facerdotem,qui cum quod erat intra antiquum ambicum museo præest: olin à regibus, deinde à è regione arcis, vbi dicunt Museum ceciCæsare conftitutum , & alterum veteri niffe,& in senectute mortuum ibi extru. museo aftru&um fub Claudij nomine. &o monumento sepulcum.Plinius senior, cius historiarum caulam tradit Suetoni Mufca,inquit, in ædificiis vocant depen.

dencia

dentia ad imaginem fpecus arte redden. di. Dictata) suggeritis. fenfus eft, muka dam. Inuentus datis facultatem inuenien- per vos excogito & repono.Proinde quase, alıbı præterea. Ifum )

vrbanum (Inanem difcur- quoque ftrepitum istum, inanémque discurfum)excurfionem vanam, sum, a multum ineptos labores , vt primum orbica. difculionem veita fuerit occasio relinque, téque ftudüs vel ocio vitam orbicam dixit Se- trade. Satius eft enim, ut Attilius nofter erla neca

: & Martialis, discur ditiffimè fimul & facetiffimè dixit,ociosum eftilum nofter ) plures extitif- fe, quàm nihil agere.Vale. fe Atulos eo tempore le go Plioius duos nominar, Spartianust o• mollius. & quidam facetum di&um ar. sidem , Tacitus creis. dubitari forfitan bitrantur eum, qui facit verbis quod poffet quem Secundus monftraffet, nisi vult. M. Cicero De perfe&o oratore, di-ad Priscum fcribens diceret, Nofti Attilij cacem acrioris ingenij elle vule; facetum Crescentis facetias: inibique multis ne- maioris artis : habent autem facetiæ in ceflicudinem cum illo aretam celtatur. narrando vim maximam.'Ociofum effe) Facetime) Facetum non tantum circa Quiescere, vacare ab officiis. [vel efse in ridicula opinor conGftere : neque.e ocio literario , quod honeftum, iucun. nim diceret Horatius facetum Virgi dum & fru&uofum eft. ] Quam nibilagelio genus natura conceffum. hanc ma. re ) Quàm multis rebus inanibus impligis exculæ cuiusdam elegantiæ appel cari. In eundem fenfum Mart.in Attalationem puto, ideóque in epiftolis M. lum, Eft oon eft quod agas, Attale semper Tullius hæc Bruti verba refers, Ne vlli agis. [Nam fecundum Senecam qui futia line pedes faceti; ac deliciis ingredientes lia facit, nihil agit.]

C. PLINIUS ATRIO

CLEMENTI Svo S.

I Quando )

I quando vrbs noftra liberalibus Duo intendic in hac epi

studiis floruit, nunc maximè floftola Secun

ret.multa claráque exempla sunt. Ser dus, Euphratem philosophum laudare

Juffecerit nobis vnt Euphratesphi à doctrina & humanitate,

lofophus.Hunc ego in Syria.cú a& Atrio Clementi persuadere, vt quàm primùm ad vrbem veniat, folam philofophiam fentit effe liberalem feque Euphratis præceptis expoliendum difciplinam, quòd liberum facit homitradat. eft infuper nescio quod tertium, nem , hoc eft fapientem, sublimem, forvbiconqueritur non licere

fibi occupac tem,magnanimum, cætera pufilla ac pucvillimo circa quæsturam ærarii eadem rilia effe. Vlpianus titulo De variis & exfacere. Clementes penè innumeros ex di- traordinariis cognitionibus , liberales aruerlis authoribus colligo floruifle Secun- tes appellat rethoricam, grammaticam, di temporibus, fed hunc Atriun Clemen- geometriam, medicinam , iurisperitiam, tem,ad quem alıbi scriplie, ex teftimonio Nunc] Sub Traiano , cùm ftudia propè Martialis opinor fuiffe Patauinum, à quo extincta refouerentur. Clara) Virorum Vior eius Ateslina Sabina pro do&a epi- clarorum (ve Taciti, Iuuenalis,Silii,Margrammate celebratur. Quando vllo tem- tialis, Saturnini , Voconij, Tranquilli.3 pore.Liberalibu studijs Scientiis & di. Vnum Exemplum vnius viri doctissimi, sciplinis quas vocant liberales, quòd ho- qualis Euphrates eft, ( qui Dinone patre mine libero dignæ funt.cæterum Seneca genitus (quanquam pro Euphratc apud

d. j.

[ocr errors]

Lucianum Eutrates mendore legatur] temidorum philofophum ar&a familia-
Scoicam fe&tam profeffus, Vespalianum ritate complexus eft.Syria late littora te-
ab imperio deterrere conatus est, sub quo net: terrárque etiam latius introrfus aliis
vsque ad Adrianum vixit, comparatis aliifque nuncupata nominibus: nam &
maximis diuitiis contra profeflionem Cæle dicebatur,& Mesopotamia, & D2-
fuam. nam vt omittamus Apollonium, mascena, & Adiabena, & Babylonia, &
Tyaneum, mulcis illum immodicum mer: Iudæa, & Sophena.eadem ferè Plinius,e:
calorem & arrogantem increpantem, Alia Pomponii mutuatus. Strabo ita dc-
Philostratus tradit, comparable libi diui- terminat.Syria septentrionem versus Ci-
tiarum fontes; iam enim inter fænerato- licia & Amano terminatur:à mati ad Eu-
rum mensas nuncupabatur caupo quæ- phratis pontem ftadia intersunt ab illico
fuarius,fænerator, publicanus,nummu- linu vsque ad pontem, qui est iuxta Co-
larius, ad omnia venalia fe conuertens, magenam, di&um lacus terminantia non
foribus potentiorum magis affixus quàm pauciora quadringentis.orientem versus
janitores. voluntaria morte excessit è vi. terminatur Euphrate & Arabibus Scæ-
ta.veniam dederat ei Adrianus citra igno- nitis , qui cis Euphratem sunt: austrum
miniam & infamiam:ve cicuram sene&tu- versus felici Arabia,& Ægypto:occiden-
te & morbo ingrauescente bibere poffet. tem versus, Ægyptio pelago Ifficum vf-
hoc refere Dion. Milstarem.) Tribunus que. Homerum Syrum infulam Syriam
militum essem. In Syr14.) Vbi etiam Ar- appellafle , idem libro decimo protulit.
Penitus) Circa omnia eius
ftudia Domi.) Familiarius. dolescentulus militarem penitus,& domi inf-
erò offert , quod lignum pexi , amarique ab eo laboraui, & fi non erat
eft maximæ humanitatis

. laborandum. Eft enim obuius , & expofitus, fupcrbum. cena del plenúsque humanitate quam præcepit. Atque focios, vetat 2u2rum:ver

vtinam fic ipse , quam

fpematunc de me concebis, rebus, affe&ibus ,có- pit,impleuerim,vtille multum virtutibus suis munem fe facilémque os addidit. Atego nunc illas miror, quia magis alienum putar. bonum au- intelligo: quanquam ne nunc quidem satis inrem suum ideò

maxime, telligo. V tenim de pictore , sculptore , fittore, mat. & præter hæc quæ nifi artifex iudicare:itaniji sapiens non poteft recitantur à Seneca, Plato perspicere sapientem. Quantum mihi tamen humanitaté triplicem inducit:aliá quippe per salutationem fieri, tutionémq; in bonas artes,dicimus: quas vecum forte obuium quemlibet humanè qui finceriter cupiunt appetúntque, ij quis salutat,& dextrá porrigens comiter funt vel maxime humanislimi [ quam viexcipic:aliam,cum in casus varios ærum- detur Cicero pro Archia jis verbis eznásque ia&aro quis opem clementer im- prefliffe, Etenim omnes artes quæ ad hu. pendit

. tertiam, qua cænas & conuiuia manitatem pertinent habent quoddam inter fe homines celebrant. aur igitur sa- commune vinculum & quafi cognatione lucationis officio,aut ope, aut auxilio,aut quadam inter se continentur.] Precipit.) couiuio , frequentique congreffu confta- Docet. philosophorum enim dogmasa re humanitatem. at Gellius humanicaré dicuntur. Atque Strnam.) Senfus eft.Eunon effe putat, amorem erga homines, phrates tunc de me bene fperabat, fed vquem quer spaní dr Græci vocant, & fi fi- tinam tantum poftea profeciffem, ve ille gnificet dexteritatem quandam beneuo- fuas virtutes sublimiores reddidit Nune) féciámque erga omnes homines promi. Iam vir & prudentior effe&us. quanquá scuam:sed humanitatera,quam iide Grę. hoc addidit ve vitaret arrogantiam : vbici ma síur vocant, nos craditionem, infti- que enim minuit facultatem sua. Pittore)

Non inidcundum fuerit referre hoc loco, psum in prouerbium venit,quo admoneApellem pi&orem perfe&a opera pro mur ne supra noftram artem iudicemus, ponere folicum tranfeuntibus

, atque & conuenit cum Cæcilio, ne scilicet iupoft ipfam cabulam latentem iudicium dicemus rem quam non nouimus. Scule vulgi experiri: ferúntque à lutore no- prore.) Marmorario, ftatuario,& qui potuum quòd in crepidis pauciores ansas cula facio aiázavor quanquam fint qui di vna intus feciffet: eodem poftero die ftinguát vt sculptor fit qui scapello ftatu fuperbè ob emendationem priftinæ an as effingit:ftatuarius, qui alio modo:quia notationis cauillante circa crus , indi- apud Plinium caput fic de sculptoribus & gnatum Apellem denunciafle , ne fupra ftatuariis. Fiftore) Qui & figulus dicicrepidam sutor iudicaret. quod & i. tur, ex creta & argilla vasa componens. Multa ). Laudanda. Adatram) Admoneant,alli cernere datur, multa in Euphrate fic eminent ciant

: fecognofcenda præ. & elucent, vt mediocriter quoque doctos adfent etiam mediocri do- uertat,& afficiăt. Disputat fubtilitergrauiter, ledtene. Platonicam fubls

. ornaté.frequenter etiam Platonicam illam sumitatem & latitudinem.) blimitatem & latitudinem effingit. Sermo eft us. Quis dubiet Platonem copiosus,& varius: dulcis in primis,& qui reclic præcipuum , liue acu- pugnantes quoque ducat & impellat. Ad hoc quendi facultate diuina proceritas corporis & decora facies, demissus quadam , & Homerica : capillus, ingens ei canabarba: qua licet formultum enim supra pro. tuita & inania putentur, illitamen plurimum fam orationem, quam pe: venerationis acquirunt.Nullus horrorin vulfurgit

, vt mihi non homi- tu,nulla tristitia : multum feueritatis, reuerenis ingenio,fed Delphico aris , vt occursum non reformides. Vita sanvideatur oraculo instin&us.diuinú appellat Columella:& Dioge- nus:quod eft indicium facilis ingenii, fenes Platonicę orationis geminú ftılú, fed cundum philosophos. Ingens do cana verunque fummum tradit. Subtilster)Re- barba) Apollonius Tyaneus in epiftolis fertur ad argumenta. Grausler ) Ad fen. quas fcripfit aduersus Euphraté, inquit, tentias. Ornare) Ad eloquium. Lafiudi. Baculus erat cibi cunc, & barba cana &. nem.) Vbertatem , amplam facundiam. ingens, præter hæc nihil. Fortnuia) Forrespexit ad nomen: nain quidam aiunt cunæ bona, quæ Stoici negligunt:púrántfuiffe exercitatum apud Aristonem palæ. que veram felicitatem in fola virtute costritam,à quo Platonem pro egregio cor- fiftere. Acquirunt) Aftruunt. (Vultu) leporis habitu cognominatum, cum prius gitur etiam in cultu: pulchritudo corpoAriftocles ex aui nomine vocatus effet. ' ris donum dei secundum Homerum glofune qui ob orationis vbertatem & mi- riofislimú eft.]Nella toiftoria.]Trifticia & tam latitudinem , fic appellatum putent, seueritas vicinæ sunt res, fed hæc dacur fiue quòd ampla fuerit fronte , vt Nean- laudi, illa vitio: seuerum appellant gramthes, authore Laërtio, scribit. Effingit.) matici à fequenda veritate. Renerears) Exprimit. repræsentat. Varius. Deré- Ita Euphratem veneraberis , vt non ribus diuersis.licenim declinatur fatidiú. mtas illi occurrere. Vire fanétitas) InteDolce) Lenis.mitis. (Dulcedo orationis ger vitæ , scelerisque purus. fan&itas & maximè audientes dele&tar.] Repugnantes) sanctimonia pariter Latine dicuntur:nam Vitio laborantes, dissentientes. Ducat) & illo Fabius, & hoc M. Cicero vsus est Persuadear, attrahat. Ad hæc ) Præterea, verbo : fed fan&titudo vocabulum Apuaccedit illi. post animi bona enumerat e

leianum nescio quid maioris dignitatis ciam corporis & fortunæ. Demiff Pla- habet.fan&um interdum quod facrum &

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »