Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Infe&#atur 9/tia,mom homume*) Taxat vitia , non vitiofos : parcit enim nomi

ni malorum. in quam fententiam fcripfit de fuis libellis ad ' Numatium Martialis. Hunc feruare modum noftri nouere libelli , Parcere perfonis , dicere de vitiis. [Et Lucianus,Demona&tem dicit reprehendere vitia, peccantibus veniam dare, more boni medici qui curat morbos , neque irafcitur aegris.] Nec caffigat) Minis & verberibus. Émêaat}Corrigit verbis blãdis.

èfita fùmma , comitaspar. Imfetfaturvitia,
mom homimes. Nec caffigat erramtes, fede-
memdat.Sequaró momemtem attemtus,& pem-
dems: & perfuaderi tibi, etiam cum perfuafe-
rit , cupia*. Iam verò liberi tres, duo marer,
quos diligemtiffimè imffituit. Socer Pompeius.
Iultamus , cùm cætera vita, tum vel hoc vmo:
/magnus & clarus , quòd ipfe prouimciae prin-
ceps humc imter altiffimaj comatiomes geme-
rum mom homoribus primcipem, fed fàpiemtia

elegit.guamquam quid ego plura de viro, quo,

[ocr errors]
[ocr errors]

SeqwarÃ)Neceffe fequaris, modus dicendi. É & compendiofior. Pendens) Sufpenfus.expe&ans etiam poftquam dixerit.[Ouidius. Narrantis coniünx pendet ab ore viri.] Perfaaderr.)Vlteriüs dicendo progredi , & amplius fatisfacere: tanta erat orationis fuauitas in co. iam

Præterea. Luberi tres) Sunt illi tres filii. liberi pro filiis fecundum Caium femper proferuntur numero plurium;liberorüm áppellatione etiam fœminæ intelligunrüf:authores funt Iurifconfulti,& fequ3. ria indicant,cùm poft liberos tres, fubdiderit duos mares & fœminam:quinimmo referéte Calliftrato, nepotes & pronepotes caeterique qui ex his defcendunt,continentur: hos enim omnes liberorum appellatione lex duodecim tabularum cóprehendit. Duo mare*) Subaudi & tertiam fœminam. [ Lucianus in Dialo

go. qui infcribitur Philopfeudes , me

inorât Euphratem habuifie filios duos, quorum alter iuuenis Mnafon, & minor Euphratides nomine , quindecim annis nafus,in palaeftra fe exercebant, eorúmque matrem nomine Demaneten tunc

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

Wadem repetitin fine ora- fic moleffiffimo. Sedeo pro tribumali , fùbmoto

[ocr errors]

libellos, conficio tabulas , feribo plurimar,fed

ííííííííôïò. illiteratiffima literas. Soleo mommumquam.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tiae , Latinè loquendi, nec omnium tamen : nam illórum æquales Cælium & Pacuuium, male locutos videmus: fed omnes tum ferè,qui nec extra vrbem hanc vixerant, nec eós aliqua barbaries in domeftica infufrauerat , reétè loquebantur; fed hanc certè rem deteriorem vetuftas fecit & Romae & in Grccia.confluxerunt enim Athenas & in hanc vrbem multi inquinatè loquentes ex diuerfis locis: quo magis expurgandus eft fermo , & adhibenda quàm abfterfa ratio, quae mutari non É , nec vtendum prauiffima confuetudinis regula.T. Flaminium, qui cum Q. Metelló conful fuit , pueri vidimus, exiftimabatur bene Latinè loqui fed literas nefciebat. Caefar autem rationem adhibens, confuetudinem vitiofam & corruptam pura & incorrupta con[uetudine emendat. declaratur ergo Latinè loqui,nihil aliud fuiffè,quàm vti verbis Romanis,propriis, & incorruptis, etiam non adhibita grammaticae ratione, & fuiffe tempus, quo omnes Romani finevlla regulâ Latinè loqui poterant, & affueuerant : poftea in vrbem confluentibus aduenis,& prifcorum lingua perturbata paulatim deflexiffe ad vernaculam noßram. quod qui tunc erant ingenio acutiffimo cernentes , de grammatica & Latinitate certas regulas tradidere: nam & Tranquillus in libello De grammatifupra caeteros. Qgandoque)

[ocr errors]
[ocr errors]

ne fuae Metamorphofess, afferit fe linguam Latinam didiciflè nullo praeeunte magiftro,verum labore grumnali.quòd fi omnes tunc Latinè locuti fuiffent, quid opus erat fummo cum labore per fe literas difcerc, cum in vrbe verfaretur ? verum quia tunc non cófuetudine,vt prius, fed grammaticorum praeceptis literas difcebant Romani, dixit ærumnali labore: neque tamen id adm&dum mirabile,fi Apuleius per fe literas Latinas didicit, cum noftra tempeßate Benedi&us Iouius Comi natus per fe Graecas edidicerit. quòd autem `Marcus Tullius fecundo Tufculanarum refert, fuas orationes iudicio multitudinis approbatas , popularem enim facultatem effe, & effe&um eloquentiae : non ideo crediderim, omnes dicendi vim fenfúmque percepiffe, fedalios aliqua,quofJam pauca admodum,vt nunc affolet in conciónibus pro fide,plerofque infuper nihil intelligétes laudaffe

[ocr errors]

tra&are,quæ moralis philofophia dicitur : pertinet

[ocr errors]

comfolatur. affrmat etiä effe hamô philofophiæ, ea ad ciuiles a&iones, qua £ff,pulcherrimam partem, agere megotiì licum, cogmofcere, iudicare, promere, &

[ocr errors]

turalem, rationalem. Epicurus in canonicam, phy

[ocr errors]
[ocr errors]

cam.Plato primus triparti tam philofóphiam copuliuir,fibique inuicem neceffarias partes afferuit , neque inter fe tantummodo non pugnare, fed etiam mutuis fe adiuuare auxiliis oftendit. haec £umpta ab Apuleio. Agere megotiam pub!)

[ocr errors]

vemeris (vemias autem ob hoc matúrius) illi

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ncgyrica»

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »