Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

uerbiis: vbictiam verbum zclari vsurpa. nem non admittam : præter alia impri-
uit: niG fortaffe volumus interpretari mis efficit, quòd ipfe alibi eiusdem men-
zelú pronimia decoris affe&acione : & vc tionem faciens , teftatur tantum fe imita-
obferuatur apud Cyprianum: & à Gram- ri Demofthenem, nulla Calui recor-
maticis dicitur cacozelia nimia decoris datione habita : de quo in sequentibus
affe&atio corrupta sententia. [ Quamuis plura. & credibile fit“, semper optima
Hammonius zelum eflc voluerit imitatio. Plinium imitanda libi propofuiffe , De-
nem boni : verumtamen etiam de malo mofthenem scilicet & M. Tullium.quan-
dici idem afferit. Poffumus insuper re- quam fuerint qui Caluum omnibus ora-
spicere sequentia : quod scilicet in nulla toribus præferrent. Quare fincerior
alia oratione tot authores fit imitatus, le&tio elicitur ab eo exemplari, in quo
Demofthenem, Caluum, & M.T.]Stilo] funt illi tres libri Corn. Taciti nup.publi-
dicendi genere. Siilus ferrum acutum cari.nam vim tantorum verborum,pauci,
[& obtufum : illo, vi notarent : hoc, quos æquus amauit, affequi poflunt. cun
vt expungerent. nam vtrumque ftilo fie- Plin. gaudeat suis epiftolis interponere
bar:]quo in pugillarib' scribitur:sx pera- Virgiliana carmioa, vt fit sensus , pauci
men pro compositione lumitur.verba süt quos æquus amauit Iuppiter, poffunt affe.
ex primo de Oratore, Stilus oprimus & qui vim verborum Demosthenis.] Figuris
præstantissimus dicendi effe&or & magi- orationss]dicendi genere. eft enim figura
fter.& tardum & diligencem Quintilianus conformatio quædam orationis remota
ftilum probat.at (Donatus, vt alij]Euan. à comuni,& qua diuerfa sermonis forma
thius, voluit ftilumverbis,orationem len- coniungitur. Figuris igitur sententiarum,
fu conftare. Semper fuum ] quo maximè quibus Fabio referente plurimum oratio
dele&aris:quéq; tibi propofuiftiimprimis infignitur, à quo lib.xij hæc pro Demo-
imicandum. Nieper meum)quem in hoc li- Athene traduntur. Nonne, inquit, cun&os
bro imitatus fum primum. Scio in aliqui- illos teretes oratores, sublimitate,vi,im-
bus exemplaribus circumferri, Caluum petu,cultu, compositione, superauit? non
nuper meum dumtaxat figuris orationis. infurgit locis? non figuris gaudet? non
nam vim tantorum virorum pauci quos transationibus nitet? nam penè lex oran-
zquas, affequi poflunt: vt fit fenfus, in di fuit. Tanta vis in co, tam denfa omnia,
nulla alia oratione imicatum esse Cal. ita quibusdam neruis intenta sunt. Vim
uum oratorem, quàm in hac: & pauci Gerborse] Quæ folet Æschines monftrain-
oratores tibi pares poffunt affequi vim uidiosè appellare. Fuit enim egregius ver-
tantorum virorum. Sed ve hanc le&io. ború fabricacor. Pauci) summi oratores.
Materia ipsa ] noftra cau-
So, argumentam rei

. cmassequi poffunt. Nec materia ipsa huic (vereor
deftia commendat opus ne improbè dicam) amulationi repugnauit.E-
fuum. Nec repugnauit) rat enim propè tota in contentione dicendi,
Hue emulatsons De: quod melonga desidia indormientem excita-
mofthenicz. Aduerte, x- uit, si modo is fum ego,qui excitari poßim: non
mulatorem poni pro eo tamen omnino Marci nostri Tas Annules fugi-
dit:fecus imitatorem. Hic mus , quoties paululum itinere decedere non
idem alibi , Non vtamu- intempeftiuis amænitatibus admonebamur,
larer, fed tamen imitarer
& sequerer cantum. Ali-

acres enim effe non tristes volebamus. Necest quando cum inuidia po- quòdputes me sub hac exceptione veniam ponitur , vc apud Apulsium stulare. immò quo magis intendā limam tuam, in certio Floridorum. Mar. cellus fic diftinguit , Amulus , inquit, præsentat. Item æmulatio ab imitatione fimilitudinem visz' vel instituti re hoc diftat, quòd imitatio fimplex eft & li

[ocr errors]

uorem atque inuidiam non admittit:2- Lecythismum dixit. Poffemus etiam in mulatio habet quoddam imitandi ftu. terpretari pro commiseratione. nam Aridium , fed cum malitiæ operationc. M. ftoph.vfurpat in Pluto. (Mayor ki insan a TV 13 Tullius pro fe&atore indifferenter vfur- buz to see in sépelle, oleum non eft-in lecy par. Æmulo, dicens , atque imitatore ftu- thoi, no mouemur misericordia. Non fugi diorú meorum ac laborum. In contentio- mu]imitati sumus. Itinere] à proposicacau ne dicende) concertatione , animi inten- sa. Decedere]vci digressionibus. sæpe vuile tione, quæ maxime confiftit in confirma- eft digredi ab co quod propofueris , pertione & confutatione : cum fit oratio ad mouendorú animorú causa.itaq; vel nar. confirmandum & confutandum accom- ratione expolita sæpe darur ad cómouen. modata. Eam Cicero in continuatio dos animos digrediédi locus, vel argumenem & diftributionem diuift : neque iis confirmatis, vel cótrariis refutatis, vel hic locum habet exornatio eiusdem ap vtroq;,vel omnibus, fi habet caufa dignipellationis , quæ fit ex contrariis ver tatem atq; copiá,sed maximè cum cócitabis. Longe defidse) desuetudini à forenfi- mus animos: náibi plurimú poteft,eaque bus caulis. Excitauit) plurimum valet laus vna oratoris e, & propria fecundum Si Fab ocredimus acumen in altercatione. Crassum apud Cicerone de oratore: moc quod fine dubio à natura veniens arte ad- do nó fit lögior, in qua, cú fucris dele&ajuuatur & exercitatione. Se modo)Corre- tio , debet etia reditus ad ré aprus & conAio.Marci noftri) Ciceronem sign. Quem cinnus effc. No sntépeftiuis amænst atsbus] noftrum,id et Latinum appellat, refpe&u opportune ad demulcendas iudicum augræci Demofthenis.[quem, interrogatus res. Quintil.Orator crit egressionibus aquomodo tantum in dicendo profecisset, mænus, in quibus M. Tullius excelluit: respondiffe ferunt, Quia plus olei quàm laudes fuas, vel aduerfarij vitia, notans. vini consumpsiffet Janaúbas lepores, suaut- Acres] acuti ingenio & mente, seueridi. tatem , lucubrationes.! Cic. ad Atticum, fputando.quod nifi librum digressionibus Et facerem diutius, nisi me lucerna de exhilaralet,triftis & reuera fuiffet oratio. sereret,id eft,lucubratio.] Sic lucernam v- Necest pro non opus eft,peculiare Secunsurpat Marcialıs. [idem Cic. ad eundem, do dicendi genus, quod interdum depre• Quid multa? totum hunc locum,quem ia hendes apud Martialem,quale illud, Non aristocratia ego variè meis orationibus, est quod timeas Candide. Exceptione] quarum tu Ariftarchus es, soleo fingere de quod acres elle volebamus. [ An quia madamma, de ferro nosti illas as rous valdè ceria conftabat in cötentione dicendi.]Vegrauiter prætexuit.id eft pigmenta , cxor- niam)errorum, fi quos in digrediendo conationes, quòd palæstritæ oleo perundi gnoueris. Intendam limam iuam ) acuam lucentes & nicidi fiebane.) Eft enim lecy. & excitein tuum iudicium,ac emendatio: thus vas olearium: & plerumque ex ala nem in hunc librum.Lima)translatio pro bastro vnguentum continens,di&um qua censura, & emendacione. Gcut etiam cosi dy hor. id eft, receptaculum: quòd capa. lent fabri superflua abradere. vnde Marcissimum fit, rasei to xestes à vale náruns, cialis iudicium & corre&ionem ciufdem aut quod planum habet fundum vel labru Plinij ac Scueri commendans lib. v. fcrisculum , aut quod oleum celat. Lecychos psit, Quem censoria cum meo Seuero doquidam metaphoricè accipiunt pro gy. &i lima momorderit Secundi, & limatum mnafio, authore Polluce, vt fit sensus, Pli. vario toge vsu idem retulit Au&um(ve in non declinafic à Cic. schola: ideoque in hoc quoq; Martiali opem feramus) quod numero plurium dixiffe Lecythos, quo- optime calleret omnia quæ Togato viro niam M T. cyclicam noscebat pædiam. conuenirent. Sane verbum frequens apud authores habeo Suidam , Hammonium, vtrofque. [& ante cos M.Tullius dixerat, Atheneum.& Sophocles Euphoniæ caufa Veritas ipfa limatur in disputatione ] Contubernales ) meos ami. cos , familiares propriè confitebor de ipsum me dy contubernales. abes tamen de his qui militiæ lub vna tentorio vitam degunt , & con, tubernium pro decem militibus vna mía

litantibus

licantibus, & conuiuentibus : nam ta- tabernis , quz fiebant es tabulis , die bernz appellatio declarat omne vtile dos opinatur. Hic fimpliciter pro con: ad habitandum ædificium , non ex eo vi&oribus & domesticis è quibus crac quòd cabulis claudatur : inde taberna. Tranquillus, Voconius Romanus , & licula & contubernales. hæc Iurisconsul- berti non illiterati, accipiuntur. fic libro tus de verborum Ggnificatione . Fe 1. Columella , Villico mulierem contuAus tamen Pompeius contubernales à bernalem ex Celli sententia affignauit.

Errori noftre ) fentensiæ contubernaliú.vbique mo- ditione non abhorrere: fi modo tu fortaffe erdeftiam fuam prætendit: rori nostro album calculum adieceris. Esteinnuens pofle iudicio decipire & fuos. Album cal nim planè aliquid edendum, atque vtinam culum adseceri) approba- hoc potißimum, quod paratum est

, (audis defieditione iudicaueris. Si- die votum) edendum autem ex pluribus caufdontus in epiftolis. Ego ķis : maximè quòd libelli quos emifimus, ditamen huiusmodi confilio cuntur in manibus effe, quamuis iam gratiam album calculum minime apponam.id eft non com nouitatis exuerint. Wifi tamen auribus noftris probabo, mos erat per al bibliopola blandiuntur. Sed

sanè blandiantur, bum calculam fuffragari. dum per hoc mendacium nobis ftudia nostra tum, nouxor fõoor in duese, commendent. Vale. album calculum suscepimus , dum oftendit Theodoti & vxoris Gidios hominis votum. Defidie forum) innocentiam comprobatam , & absolu- hominis ignaui dederium, oprantis sua tos à crimine. per nigrum autem conde- scripta effe præftantissima. Libelli quos mnare. Ouidius , Calculus immirem de- emilimus ) intelligerem libellos de vltione mittitur acer in vrnam. & Apuleius deci. Heluidij , quos temporibus Neruæ scrimo, Manum vrnali opponit orificio, ne phiffe fe, ac mox emisille testatur alıbi. In calculus ater intrudatur. Edendum publi- manibus effe ) laudari , probari, placere. candum. Vlpian.Edere eft, vel di&are, vel Gratiam nouitatis exuerini) li iam pridem tradere libellis, vel codicem proferre. Hoc fint publicati, neque legantur, tanquá no. potißimi) hoc quod sum emissurus opus, ui, placent enim qualiacunque fint noua fir optimum. Vreditionem mereatur) ne, fcripta. Blandsütur auribus) adulátur, falGi editione indignum fuerit, aliud de inse- fa referút.Studia nofira commendër) & per gro mihi fit elaborandum: hoc enim de- hoc incitent me ad potiora publicanda.

C. PLINIUS CANINIO RUFO Svo S.
VID Agri Co

VID agit Comum, tua , med
num) Caniniú
Rufum munia

que delicia : quid suburbanum cipem suú hor

amænißimum: quid illa porticus tatur, vt fe monumentis li

verna semper : quid adalara icrarum à mortalitate vindicet, omiffa rerum vul

opacißimus: quid Euripus virigarium cura. Fuit enim dis, & gemmeus : quid subiectus , & feruiens kudiosus carminum, prx- lacus : quid illa mollis, & tamen solida gefertim Da cicum Trajani scribere orfus eft. q comum) patria noftra.olim Strabo, Pompeij Magni pater colonos mediocre oppidum. Cæterùm Pompeius ab incumbentibus Rhecis vaftato refi

a.. iij,

tuit:cui Cn. Scipio tria millia hominum Giccar. Lampridius in Heliogabalo, Fertur insuper adiecit. Post modum Iulius Cæsar in euripis vino plenis nauales circenses quinque inquilinorum millia 'ad habi- exhibuiffe. Plinius , Cæsar di&ator in ele. tandum deduxit, è quibus quingenti illu- phantorum munere euripis arenam cirAtres fuere Græci. Hos etiam ciuitate do- cumdedit: ne, ve prius,cum populi vexanatos in habicatorum numero descripsit: tione cruprionem tentarent. abhorrec haud tamen ibidem domicilium habuere, enim aquam id genus belluæ, ex quibus sed oppido nomen relinquentes, & No- apparet non satis veram illorum fentenuum Comum appellantes, Nouocomen- ciam , qui riuulos per prata defluentes,fi ses oppidanos vocauere. Nobilitatur Co. paulo murmuratiores essent , euripos: mum, Plinio referente, aqua ad tempera- alios maiusculos, nilos appellarunt:nam turam ferri. Interpres Appiani deceptus M. Tullius lib. 1. de Legibus indiffereneft, vbi tradit Cæsarem Nouum Comum ter posuit, Du&us inquit aquarum, quos condidiffe,cùmGręcè fcribatur nemmxño. isti nilos euriporque vocant, quis cum viid elt coloniam deduxifle. Tue meeque derit,non irriseric? Sed magis ridicula illodelicse, vtrique noftrum magna oble&ta rum opinio, qui euripum vitem malleolis menta præftans, Quid)repete agit.Subur- circunquaque du&is in formam lacus efbarum) rus iuxta vrbem Comum. Verna) se crediderunt. Neque assentior dissenaprica æftate & hyeme, vbi fit perpetuum cientibus euripos manu factos per foffas ver. Platanus opaca Sima) legitur eciam & cuniculos, didos à fimilitudine ChalPlatanon opacissimus. nam platanon lo. cidici freci septies in die reciprocantis, cus est placanis conficus,cuius accusati. authoribus Iustino & Suida : à quo Euriuum platanona Martialis protulit lib. pus fretum, locus aquosus inter duas teriij. & Sidonius o&tauo. Est autem for ras Bæotiæ & Acticæ interpretatur. Lima Græca.Sicut daphnon laurecum à La- uius tamen , Non fepties die, sicuc fama tinis di&um. Platanus arbor est vmbræ fert, temporibus ftarucis reciprocac eurigratia cantum expetita, & adeo poftea pus : sed temere in modum venti nunc honoris increuit , vt mero infuso enutri- huc nunc illuc verso mari, velut monte retur : nam præter Plinij cestimonium præcipiti, deuolutus torrens rapitur : & accedit Martialis authoritas de Platano Pausanias lib. 2. teftatur Euripum circunCordubenfi talia fcribentis, Creuit & ef. fuere in circuitu regionis Plataniftæ:quæ fuso lætior vmbra mero. Commendatio quia multis platanis consita , inde traxit arboris non alia maior,quàm Colem číta- appellationem. & lib. 6. Mitylenam , ince arcere, hyeme admittere. vnde tradit quit,dupliciter euripi diuidunt. AppellaCicero in suo Oracore disputafle com- ii euripi ta eget To poziśws à latitudine per mode Scæuolam cum Craffo & reliquis contrarium, quòd non sint lati sed anguin Platanone,quem fanè Tacitusli.xi.sua. fti: fic fcriptum reperies apud magnum rum historiarum fignauit, dum inquit, etymologicuin. Vintais) refertur ad herNe opacitas arborum vapore ignis mi- bas, quas alluit. Gemmeus) ad fplendorem nueretur. Eurip ne) vt diei æstum redde aquæ,& calculorum. Sabreeties) demifsus: rent lentorem, aquam deriuabant per va- nam villa iuxta lacum surgebat. Seruies) rias femitas fuentem :riui autem huiuf- vfibus tuis. Lacus) Larius. Geftatio)lomodi obliqui & reciproci, qui fluút &re. cus quo geftab incur sanitatis vel voluAuunt,Euripi appellantur: de quorum in- ptatis gratia. Idem ad Gallum , Gestatio stabilitate extant apud Suidam Græca buxo, aut rore mirino,vbi deficit buxus, prouerbia,quale illud urecomes dienos, ho- ambitur : de qua locutus fatyra feptima mo euripus. aduerfus homines facile se Iuuenalis,Balnea fexcétis, & pluris portimutantes , & inftabiles : & illa ad idem cus, in qua Gestetur dominus quoties Túm lennus, mesaj drahova l'extros. Fortuna euri, pluit. Et quarta, Quid refert igiturquanpus , & Sententia euripus. En aquaram eis iumenta fatiget Porticibus? quanta nedu&us euripos faris constat Senecæ testi- morum vedeţur in vmbra ? Et Paulus monio li.xiiii. epistolarum referétis, Qui gestationem confici ex arboribus afferit, curipos subito aquarú impetu implet aut fed pro ipfa fuccollatione interdum vsur

patur.

[ocr errors]

patur. nam Celfus inquit, Lenis in na- vehiculo. Mollit & tamen folida ) ve ui, in lacu gestacio eft: vehementior in lettica sensim laca. [delicata scilicet , & alto, vel ledica , aut scamno : acrior tamen virilis.] Balneum) legitur in multis codicibus balineum, ftatio : quid balineum illud , quod plurimus ficut apud alios: quod non abhorret à ratione , cum

sol implet & circumit : quid triclinia illa pogræci kardver vocent: de pularia : quid illa paucorum : quid cubicula cuius verbi deriuatione, 'diurna nocturnaque? poßident ne te , & per Sudan. den meget om meer vices partiuntur ? An vt folebas , intentione ro in monumentis anti- rei familiaris obeunde , crebris excursionibus quorum balincum potius auocaris:fi te poßident, felix beatusque esilin mus: poetæ tamen balnca minus , vnus ex multis. Quin tu ( tempus est & no balinea vsurparunt. enim) humiles de fordidas curas alijs mandas: Balneas verò P, Wiâor, isi & ipse te in alto isto pinguique feceffiue ftudis cumfertur de regionibus adferus. Hoc fit negocium tuum hoc ocium,hic Vrbis ipfius eft: fepius in labor, hæc quies , in his vigilia, in his etiam

, & lurisconsulti. Varro tradir balneas , publicas significare :ac neu. lare,populo gratum , ficut apud eundem tro, priuata. Plurimus fol smplet ac circuir) ac plerosque sæpius:popularis ctiam eiufin quod Seneca sc in epiftolis inuehitur. dem populi vir,& conditionis:aliquando At nunc blađaria vocát balnea, fi qua nó amicus. & popularitas in omnis rei conita apta funt,vt totius diei solem feneftris fortium sumitur , quæ secundum Plucarampliffimis recipiant , nifi & lauentur G- chum in opere Politicorum ratione oramul & colorentur, nisi ex solid agros ac tioneque populo persuader. [Tranquil. maria prospiciant. Triclinia) triclinium pro fauore & aura populi, Popularitate, neminem adeo ineruditum puto qui ne- inquit,efferebatur. Sic Statius,Et gratum fciat locum effe conuiuii. didum authore popularitate magnum. Pofthæc in quiSeruio à cribus le&is ftratis : quod etiam busdam exemplaribus scriptum fuit:quid vocabuli interpretatio oftendit , & Varro popinæ, fed eili huic scripturæ fidem vein re ruftica , Triclinium fterni cænandi tuftas afferát , tamen non fatis conuenire causa dixit:ficut Apuleius comeffatoribus videtur, vt Caninium & occupari popiinquietum. id Porphyrius Latinè cæna- nis,id eft tabernis, fcribat:nam fuperiora, culum sentit. Lectos eius pares & alcicudi. & quæ fequuntur, etiam viri summi fecene,& materia, & figura Varro fieri solitos re:hoc nisi perditæ luxuriæ. ] Popina) taa feuerat: qui triclinaria æftiua ad frigus bernæ, inde popinones luxurioli,qui oborientis, hyberna ad folem occidentem le&antur tabetnis. ] Diurna) in quibus conftrui præcipit: à quo non dissentit Vi- quiefcere folemus interdiu : nam no&urtruuius,nifi in quantum ad feptétrionem: na proprie dicuntur dormitoria. Partianpræterca verna, & autumnalia, ad orien- skr) fortiuntur, in secunda tamen le&ione tem vergi mandat : rationéfque insuper patiuntur fuit. (vt modò in vnum te tranfexplicar talis pofitus, & cricliniorum,quæ feras, modò in aliud. ] Anocari)diftraheconclauia live cænatoria dici poffunt : ris, remoueris ab huiusmodi commodis. quanta latitudo fuerit, bis tanta longitu- [Excursionibus)motib',perturbationibus, do: ficut altitudo dimidio latitudinis, & inquictudinibus:nam illi dicuntur excure longitudinis fieri debebit. Popularsa) rere, qui caufa rei familiaris obeundæ, vt multorum, & communia multis. vnde negociatores, modò huc modò illuc ad quidam Græcorum popularia appellarút cóliciéda negocia currút. obeunda)curápopuli congregationem: interdum popus de componendæ. si poßident)& occuparis

« VorigeDoorgaan »