Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

nem non admittam : praeter alia imprimis efficit, quòd ipfe alibi eiufJem mentionem faciens, teftatur tantùm fe imitari Demofthenem , nulla Calui recordatione habita : de quo in fequentibus plura. & credibile fit , femper optima Plinium imitanda fibi propofuiffe, Demofthenem fcilicet & M. Tullium.quanquam fuerint qui Caluum omnibus oratoribus praeferrent. Qgare fincerior le&io elicitur ab eo exemplari, in quo funt illi tres libri Corn.Taciti nup.publicati.nam vim tantorum verborum,pauci, quos aequus amauit, affequi poffunt, cum Plin. gaudeat fus epiftolis interponere Virgiliana carmina, vt fit fenfus , pauci quos aequus amauit Iuppiter, poffunt affequi vim verborum Demofthehis.] Ftguris orationu]dicendi genere. eft enim figura conformatio quaedam orationis remota à cómuni,& qua diuerfà fermonis forma coniungitur. Figuris igitur fententiarum, quibusTFabio réferente plurimum oratio infignitur, à quo lib.xij hæc pro Demo{théne traduntur.Nonne, inquit, cunétos illosteretes oratores , fublimitate,vi,impetu,cultu, compofitione, fuperauit? non infurgit locis? non figuris gaudet? non tranfíátionibus nitet? fiam pénè lex orandi fuit.Tanta vis in eo , tam denfa omnia, ita quibufdam neruis intenta funt. }'am 9erború]Quæ folet AEfchines monftra inuidiosè appellare. Fuit enim egregius verború fabricator. pauci] fummi oratores.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

praefentat. Item æmulatio ab imitatione hoc diftat, quòd imitatio fimplex eft & li

uorem atque inuidiam non admittit:aemulatio habet quoddam imitandi ftudium , fed cum malitiae operatione. M. Tullius pro fe&atore indi£erenter vfurpat.Æmulo, dicens, atque imitatore ftudiorü meorum ac laborüm. Im comtemtiome aucemdu) concertatione , animi intenfione, quae maxime confiftit in confirmatione & confutatione : cum fit oratio ad confirmandum & confutandum accommodata. Eam Cicero in continuatio. nem & diftributionem diuifit , neque hic locum habet exornatio eiufdem ap

cllationis , quae fit ex contrariis verÉ; Longe defiu«) defuetudini à forenfibus caufis. £xcuraut) plurimum valet fi Fab o credimus acumen in altercatione. quod fine dubio à natura veniens arte adiuuatur & exercitatione, su modo)Corre&io. Marcu mo/?r/)Ciceronem fign. Quem noßrum,id eft Latinum appellãt, refpe&u graeci Demofthenis,[quem , interrogatus quomodo tantum in dicendo profeciffèt, refpondiffe ferunt , Quia plus olei quàm vini confumpfiffet Jannú8«* lepores, fuauitatem , lucubrationes. [Cic. ad Atticum, Et facerem diutius , nifi me lucerna defereret,id eft,lucubratio.]Sic lucernam v

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tamen de his qui militiae

fub vno tentorio vitam degunt , & con- tubernium pro decem militibus vna mi

litantibus»

[graphic][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

otf* eft. wcomum) patria noftra.olim Strabo, Pompeii Magni pater colonos

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

ficcat.Lampridius in Heliogabalo, Fertur in euripis vino plenis nauales circenfes exhibuiffe.Plinius , Caefar diótator in elephantorum munere euripis arenam circumdedit : ne, vt prius,cum populi vexatione eruptionem tentarent. abhorret enim aquam id genus belluae. ex quibus apparet non fatis veram illorum fententiam, qui riuulos per prata defluentes,fi paulo murmuratiores effent , euripos: alios maiufculos , nilos appellarunt:nam M. Tullius lib. 1. de Legibus indifferenter pofuit , Du&us inquit aquarum,quos ifti nilos euripofque vocant, quis cum viderit,non irriferit?Sed magis ridicula illorum opinio, qui euripum vitem malleolis circunquaque duéjs in formam lacus effe crediderunt. Neque affentior diffentientibus euripos manu fa&tos per fofTis & cuniculos, diétos à fimilitudine Chalcidici freti fepties in die reciprocantis, authoribus Iuftino & Suida : à quo Euripus fretum, locus aquofus inter duas terras Boeotiae & Atticæ interpretatur. Liuius tamen, Non fepties die, ficut fama fert , temporibus ftatutis reciprocat eurius : fed temere in modum venti nunc É nunc illuc verfo mari , velut monte praecipiti, deuolutus torrens rapitur : & Paufanias lib. v. teftatur Euripum circunfluere in circuitu regionis Plataniftae:quae quia multis platanis confita, inde trâxit appellationem. & lib. 6. Mitylenam, inquit,dupliciter euripi diuidunt. AppeHafi euripi rzez iii jiai<•• à latitudine per contrarium, quòd non fint lati fed angufti: fic fcriptum reperies apud magnum etymologicuin. J^rra*) refertur ad herbas, quas alluit. Gemmeus)ad fplendorem aquæ,& calculorum. S«£/e&7a)demiffus: nam villa iuxta lacum furgcbat. Seruê)

[ocr errors]

cus quo geflabantur fanitatis vel voluptatis gratia. Idem ad Gallum, Geftatio buxo, aut rore murino,vbi deficit buxus, ambitur : de qua locutus fàtyra feptima Iuuenalis,Balnea fexcétis,& pluris porticus, in qua Geftetur dominus quoties pluit. Et quarta, Quid refert igiturquantis iumenta fatiget Porticibus? quanta nemorum ve&tetur in vmbra ? Et Paulus geftationem confici ex arboribus afferit, fcd pro ipfà fuccollationc interdum vfur

tuit:cui Cn. Scipio tria millia hominum infuper adiecit. Poft modum Iulius Caefar quinque inquilinorum millia ad habi— tandum deduxit, è quibus quingenti illuftres fuere Graeci. Hos etiam ciúitate do

natos in habitatorum numero defcripfit:

haud tamen ibidem domicilium habuere, fed oppido nomen relinquentes, & Nouum Conum appellantes , Nouocomenfes oppidanos vocauere. Nobilitatur Comum, Plinio referente, aqua ad temperaturam ferri. Interpres Appiani deceptus eft, vbi tradit Caefarem Nouum Comum condidiffe,cùmGrgcè fcribatur κατακάπι. id eft coloniam deduxifTe. Tu e me eque delict< } vtrique noftrum magna obleétamenta præftans. Qutd)repete agit.Suburbamum)rus iuxta vrbem Comum. }'erna) aprica aeftate & hyeme, vbi fit perpetuum ver. Platamus opactßima) legitur etiam Platanon opaciffimus. nam platanon locus eft platanis confitus,cuius accufatiuum platanona Martialis protulit lib. iij. & Sidonius oôtauo. Eft autem forma Græca.Sicut daphnon lauretum à Latinis di&tum. Platanus arbor eft vmbræ É, tantum expetita. & adeo poftea onoris increuit, vt mero infufo enutriretur :.nam praeter Plinij teftimonium accedit Martialis authoritas de Platano Cordubenfi talia fcribentis, Creuit & effufo lætior vmbra mero. Commendatio arboris non alia maior,quàm folem gftate arcere, hyeme admittere. vnde tradit Cicero in fuo Oratore difpuraffe commode Scæuolam cum Craffo & reliquis in Platanone,quem fànè Tacitus li.xi.fuarum hiftoriarum fignauit $ dum inquit, Ne opacitas arborum vapore ignis minueretur. Euripaw) vt diei aeftum redderent leniorem, àquam deriuabant per varias femitas fluentem : riui autem huiufmodi obliqui & reciproci, qui fluát & refluunt,Euripi appellantur: de quorum inftabilitate extant apud Suidam Græca prouerbia,quale illud 4i8gy*v: $e;m:. ho.imo euripus. aduerfus homines facile fe mutantes , & inftabiles : & illa ad idem t/;* £e/rws, xgjdiaista £e***. Fortuna euri. opus , & Sententia euripus. Effè aquarum du&us euripos fatis conftat Senecae teftimonio li.xiiii. epiftolarum referétis,Qui curipos fubito aquarú impetu implct aut

patur.

* . .

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »