Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

&rinam præclarum. Quibus laudibus Dú to viro. Viderer)Crederer. Laudandu) me laudat:nam magnum laudari à lauda- Laude dign'.Nepores) Filios filiæ. Deceau) Decens fit & decorum. Municiun Acilianum Cap: Suscipi poffit

, quàm vteligamiuuenem ex quo pellatum, & ornamentum nasci nepotes Aruleno Rustico deceat:qui quiregionis fuæ , feu dignita- dem diu quærendus fuisset,nisi paratus & quasplendid?, & facultatibus fy prouifus effet Minucius Acilianus, qui me,vt abundantem libro fepti iuuenis iuuenem (eft enim minor pauculis anTobias Maurico & Arule . nis)familiariffimè diligit

, reueretur ut senem. no. Brixia) Ciuitas in a. nam ita à me formarių institui cupit, vt ego gro

Cenomanorum fita,ve à vobis solebam. Patria eft ei Brixia, ex illa bunt, à Gallis lufti no au- nostra Italia, quæ multum adhucrierecundia, thore, condita, quam gen frugalitatis , atque etiam rusticitatis antique tis Cenomanorum caput retinet ac feruat. Pater Minucius Macrinus, fuille Liuius afferir. NoVeronenses alibi fuos ap voluit,allectus à Diuo Vespasiano interpretoAra) Transpadana. ficuc equeftris ordinis princeps, quia nihil altius pellat. Verecundia) Con: rios, honeftam quietem huic nostre ambitioni satie Abftinentiæ à cibis dicam an dignitati , conftantissimè prætulit. fuperfuis : nam hi remo Habet auiam maternam Serranam Proculam cis ab vrbe municipiis reueram adhuc atque anti- è municipio Patauio. nofti loci mores. Serrana qui moris, secundum Ta. cicum , retinebant Italiam. fuerunt enim alibi enim dixit, acuét principes viros ad (vt omittam Latinos ) authore Athenxo, liberos suscipiendos & de Quadratilla frugales Romani, & in omnibus optimi, loquens, fouebat effufius quàm principi quibus tolerantia & tenuis vi&us pátrius fæminæ conueniebat. Silium præterea erat & indigena,quod luue. Catyra quar- inter principes ciuitatis, fine potentia, fitadecima pluribus laudat. Rufocitatos) ne inuidia fuille teftatur [M. Tullius vltiSimpliciratis, iuftitiæ. (Virum bonum ma Philippica , Vtinam illi principes vicùm laudabunt antiqui , ita laudabant, uerent, qui me post meum consulatum bonum agricolam bonémque colonum. cùm iplis cederem, principem non inuiti Ampliffimè laudari exiftimabant,au&ore videbant. & , Princeps prælium inibat diCatone qui ica laudabantur. Quare xir.Item de Diui. Et princeps illi Diodopro Roscio Amerino inquit Cic. Vi rus Philo Antiochus. Et de finibus, Vtaia hæc rustica quam tu agrestem no- qualium principes sint.Liuius item,prominas,parcimonix, diligentiæ , iuftitiæ, dita multitudine à principibus.& Fronti. magiftra eft. ] Munitius Macri Fuit is ad nus,aquarum præfc&uram per principes quem Persius fcripfit. Macrinum virum viros solicam ministrari scripfit. & Tranprætoriú refert Plin.li.xi. cap.de sangui quillus. Principes ciuitatis viginti fibi dene, ftacuto tépore pasium sanguinis pro legit Tiberius: & pro primo fæpe vsurAuuium per os. (M Nonii Macrini sæpe patur. Plinius senior:princeps clalle depufie mentio in memoriis Brixianorum & gnauit Minos. Macrobius, Qui gradus Mogútiacorum & Mediolanenfiú.) Prin- princeps habebatur. & Virgilius, Cum ceps.)Authoritate,scicntia,diuitiis: non so princeps medióque Gyns in gurgite vi. lú qui rerú dominus eft, princeps appel- &or. nam princeps, secundum Pompeiú, latur:sed qui in ciuitate præftat authorita eft qui primum cepit, & primo loco eft, te, prudétia, [scientia,]dignitate, opibus. vt principes in acie.Equeftris ordinis) Quş

dignitas

dignitas inter patres & plebem fuit. See' ftorius qui quæsturam. [quare poffemus uerus imperator cófueuit cqueftrem or- interpretari inter prætores, Allcai cnim, dinem appellare senatorum seminarium. Fefto referente, propriè dicebantur, qui iudicandi ius aliquando habuit: vnde e- propter inopiam ex cqueftri ordine in quites iudices appellati : deinde authori. senatorum numero affumpti erant. ] tas nominis vario seditionum euétu fub- Quietem) Vacationem à rebus publicis. ftitir circa publicanos lege Roscia ius fe- Noffre ambitioni)Dignitatibus, quas nos dendi in quartodecimo gradu theatri ha- ambire folemus. Pretulit) Elegit. ambebant. & quia gerendorum annulorum plexus eft. E municipis rátanio) Nata auchoritatem renuerunt , illustres ab hi. Patauis:quod olim inter eius regionis vrkoricis appellati: ohm fexcenti numero bes excellebat. nam in eo célti lunt quinfuere. Nibel altim.)Nullam maiorem di- genti equeftris ordinis viri. antiquis angnitatem. Alleétus a dono Vespasiano) Quinis centum & viginti militum millia emi. ampliffimos ordines cæde varia exhau. fiffe conftat.quàm verò ciuitas ipfa,& viftos, & veteri negligentia contaminatos, rorum probitate , & artium bonitate florepurgauit, fuppleuitque recenfito sena- ruerit , magnitudo cùm aliarum rerum tussummotis indignissimis, & honeftili. quæ in vrbě mittebaniur, tum verò panmo quoque Italicorum ac prouincialiú norum & veftimétorum omnifaria meraleão. Alleétus.) [ele&us,annumeratus, catura declarat. Mores) Seueros : cuius adfcicus ) In locum indignioris ele&us. pudicitiam per transicum Martialis comPretorios) Qui ius geftandi prætoria or- mendat co versiculo, Sis Patauina licct. & pamenca habent. prætorius etiam dice- Pecum Thraseam Parauii genitum, virú batur qui præturam gefferat, ficut quæ. & reuerum & grauem fuiile scriplit Tacitus. Seueritatis exemplum) Sandisima, quam aliæ fequantur in feueri- tamen Patauinis quoque feueritatis exemtare. exemplum est quod plum eft. Contigit a auunculus ei P. Acilius, enim ipsa res quam imitat grauitate, prudentia , fide propè

fingulari. In mur , aut fi fors ita tulerit

, Jumma , nihil erit in domo tota quod non tibi euitamus

. Pompeius au- tanquam in tua placeat. Aciliano verò ipsi pluchor.fed de hoc alibi com- rimum vigoris,& industriæ:quanquamin ma guum an pater Achii Gla- xima verecundia quæfturam, Tribunatum, brionis,quem collegam in præturam honestissimè percurrit , ac iam pro tianus interfecit, authore se tibi necessitatem ambiendi remisit

. Eftilli Dione, quòd cum feris facies liberalis , multo sanguine, multo rubore muilum robiere a proposong Tuffusa.Eft ingenua totius corporis pulchritudo, Albano leonem confecit. & quidam Senatorius decor: quæ ego requaan'ipfe Acilius Glabrio: v quam arbitror negligēda.debet enim hoc castitrung; notauit Iuuenalis fatyra quarta. Proximus

tati puellarum quasi premium dari.Nescio an eiusdem properabat Aci- adiiciam esse patri eius amplas facultates. nam lius qui , Cum iuuene indigao quem mors tam fæua nane- pianus. Singularo ) Cui fimilis non repesec , Et domini gladiis jam

ina- riatur. Domo) Cognatione Aciliani. In taquanquam interpretes aliter sentiant. tua) [in qua lomnia ubi placent. AciliaIisdem etiam temporibus Acilium Ru 10) Commendat à bonis animi, corporis, fum consulem defignatum Secundus re

& fortuna Acilianum. Vigoris ) Robufti citat, & Acilii Glabrionis sub Antonino fpiritus. Currius libro nono: Vigor quo& Seuero imperatoribus meminit VI que, qui conftat ex fpiritu, non deftitue

sat vulcum. Industrie.) Diligentis curæ. ralis) Libero homine digna , qualis decet Verecundia) Modeftia cùm fi voluiffet ingenuum. Senatorius d.) Afpe&us venuambire plures & maiores dignitates gef- fus,qualis conuenic senatori. Que)Bona fiffet.] Honeftifsimep)Cum fummo hono- corporis. Hoc Pulchritudo. Nefcio) Dure peregit. Percucurrsı) Ante ætatem ad- bicat an laudet Acilianum à copia rerum. miniftrauiti Remifir n.a.) Abloluit te à Amplas facultates ) Satis constat habuille cura ambiendi cribus, & amicos pro fe, faltem quadringenta sextertia , quoniam cum multis honoribus functus fit. Liber

erat eques, sed li diligentius consideramus Plinii fcripta, longè plura dicemus Macrinum cùm imaginor vos quibus quærimus generum, cenfum in marito , sed filendum de facultatibus puto , quum publicos virtuccs refpicitis. [ The mores,atque etiam leges ciuitatis intueor que mistoclis confilium fe vel in primis census hominum spectandos arpatri,se consulenti , verum bitrantur,ne id quidem prætereundum videeam pauperi, fed ornato, tur. & fanè de posteris , & his pluribus , cogian locupleti,, Sed parum. tanti, hic quoque in conditionibus deligendis dit, malo virum pecunia ponendus eft calculus.Tu fortasse me putes inquàm

pecuniam viro in- 'dulfisse amori meo:supráque ista quam respapropriè dixit : non enim titur sustulisse : at ego fide me a spondeo futuMaurico , sed Aruleno ge- rum vt omnia longè amplivra quàm à me prener futurus erat Acilianus : dicantur,

inuenias. Diligo quidem adolefcenverùm quia Mauricus natam fratris,loco filiæ ha tem ardentisfimè,ficut meretur. Sed hoc ipsum buit, ideò cum Aruleno amantis eft, non onerare laudibus. Vale. focerum Mauricum appellat. Publicos' mores) Consueuiffe omnes in genero quære senatorio fponte cefliffe : & moros, qui re amplas facultates. quod fic indigna- remanendo impudentiam paupertati adtur Iuuenalis. Quis gener hic placuit cen- iicerent. in quas leges Plinius senior fic su minor:atque puellæ Sarcinulis impar?inuedus, Poliquain senator censu legi quis pauper scribitur hæres? Quando in cæptus, iudex fieri conlu, magiftratum, confilio eft ædilibus. Vnde Ouidius pri. ducémque nihil magis exornare quàm mo Fastorum, In precio precium núc est, census, omnésque à maximo bono libes dar census honores, Census amicitias: rales di&xartes in contrarium cecidere. pauper vbique iacet.[& Plautinum illud, Cenfres Opes, quæ omni quoque luftro à Nullum vicium vitio vorritur dum dos censoribus recensebantur & examinabá. fit comes.] Leges ciuitati) Quæ vetabantur. Hoc calculus deligende) illa ratio & quemquam sedere in quartodecimo gra- fuffragatio plurimum poteft in clc&iodu, nili habuiffe cenfum quadringento. ne: vei legitur, in deligendis conditionirum millum:neque iudices efle, nisi eadé bus. De posterir) Nepotibus. Et his pluri. fumma cenferentur: vel faltem ex consti- bus) Et abneporibus ac pronepotibus, id tutione diui Auguftı, ducenta feftèruia eft,refpe&u descendentium. vnde præciposliderent, qui ducenarii iudices voca- pit Vlpianus, maximè neceffariuin esla bantur,quòd ducentam millium censum docaras fæminas ad fobolem procreanhaberent, vndc hi de leuioribus fummis dam,replendamque liberis ciuitatem.Iniudicabant. senatorum verò census erat dulce amori meo ) Scripfiffe de iuuene oftingentorum, dimidio plus quàm e- quem amo, plura quàm effent. Supraexquitum. quare legimus apud Tacicum, iuliffe) Auxiffe per amplificationem. If7a) multos ob angustias familiares ordine Bona. Res) Veritas epiftolæ, quæ nudas

res

res tantùm narrare consueuit. Fide mea) rüef) Officium amici eft, amicum me; Integra & incorrupta, vt confueui, Amás diocriter commendare.

C. PLINIUS SEPTITIO CLARO Svo S.

Eus tw) Se

Eus tu , promittis ad cænam , nec
ptitius Cla-
rus promise

venis. Dicitur ius , ad assem im-
rat se ventu.

pendium reddes, nec id modirum ad cenam , fidémque fefellerat:

cum.paratæ erant lactucæ finguSecundus itaque enume- la,cochlea terna,oua bina, alica cum mulfo do rae paratos cibos,cúmque in ius damni dati vocat. Hems) Signifi- git.. Cochlee ) Hæc tanquam vilia fpreuit cationem habet ad intencionem consi- Martialis hoc disticho, Dum pinguis mi. derationémque reuocantis. [ Vel, Reus hiturtur erit,la&uca valebit, Et cochleas #w)scilicet es impendii fa&i. & accufaris tibi habe,perdere nolo famem. ab Helio. à me quòd pada fregisti vi.) Dicitarius) do miegoxos dicitur, quòd fecum domum Vel subtra&um eft,i,more fuo:vel inter- porter. Hammonius nape' To kox2.4, ideft, rogatiuè pronunciandum. sensus est,li ius circundo, vel à conuertendo, cochleam redditur damni dari: cautum enim lege, dictam deducit

. est autem id animalis, vedamni dati fie actio. Ad affem impendiis quod vulgo limacha appellatur, quòd fi reddes)In folidum restitues impésam cæ. quis mihi parum fidei adhibet, legac Plinæ, afem enim pro vniuersa hæreditatis nium hæc fcribentem.cochleæ, inquit,afumma vfurpant Iurisconsulti: ficut hîc quatiles & terrestres fe domiciliis exerút, pro tota conuiuii expenfa. vel ad affem, binaque ceu cornua protendentes, cótraminimam quamque particulam. nam ar- hentesque, oculis carent, ideoque cornifem pro minimo precio poni audor eft culis præsentant iter. eas faginari docet Catullus, scribens, Rumoresque senum Cato,& eum fecutus Plinius : generaque feueriorum Omnes vnius æftimemus af- multa vrerque recenset. Oua bina)Sorbia sis.& Virgilius in Priapeis, Non assis fa lia:hæc dabantur in cænæ proæmio, Hoçiunt [Non placet quod cum superiori. ratio in Sermonibus dicente, li collibuisbus coniungitur,fic,dicitur ius ad affem: set ab ouo vfque ad mala citaret. fimilivt fit sensus,accuso te quòd inutiliter assister oua luuenalis Persico pollicetur.Nausit impensus à me in paranda cæna quam cratitas fcribit Athençus in conuiuiis apcontempferis. ] Impendium, fecundum ponere folitos bina oua : quæ in secunda Varronem , fignificat pecuniam quæ inmensa dari: ficut leporem & qurdum, fænore sorci accedir; hoc est vsuram i- cum mellitis, apud eundem legimus. pfam, quod inter fe iungat vtrunque, Alica cum mullo) Præftantiflima fiebat afracque quali compendium: dicitur non lica in Italia , præcipuè in parte Camminus Latine impensum, à pendendo. A- paniæ , Theophrasto credimus , ex puleius,impendio, pro enixè vfus eft. Ls. quodam genere ordei fylueftris : ficut tuca fimgule) Vnicuique conuiuæ vna fuit

ex codem panis optimus fit. vnde quiladuca apposita , quæ principio cibi pa- dam apud Homerú Seidwego interpretátur ratur, non tancum ex consuetudine no. zeam, ex qua alica conficiebarur , ferenAra,fed celtimonio Martialis,ad excitan- tem.cundebatur , autore Plinio, granum dum ftomachum:Sicut apud antiquos,eo. eius in pila lignea, & excuffis inde tunidem referente

, in fine cænæ ad redandam cis, jifdem armamentis nudata medulla ebrietasem: eft enim frigida. quod etiam concidebatur. tria alicæ genera numerat, Athenæus teftatur aferens Laucam in minimum, fecundarium, grandiflimum, principio cænæ nequaquam apponi fo- quod apherema appellant. di&a alica ab

à la&te di&tam nemo ambi- alendo, vt Pompeius refert. mullo vino

[ocr errors]

f. j.

eluebatur: quod Martialis tetigit,dicens, bebat: cuius rei cauffam idem refert libro Nos alicam , mulrum poterit tibi mittere septimo Saturnalium , & in hoc diftabat diues:Si tibi noluerit mittere diues,eme. à melire , auctore Plinio, quòd fiebat ilillud addam, genus placentæ ex melle, o. lud è vino veteri, hoc è musto. Reuocat lco & alica confici , subitallum nomine. mullum auiditatem cibi, aluum mollit autores sunt Feftus & Athenæus. Mul. frigido potu , calido fiftit, corpus augeta a) quo vfos antiquos testatur Plinius li- vnde Pollio Romulus interrogatus à Dibro feptimo, vbi refert Vallam interiille uo Augusto qua ratione vigorem animi dum mulli potionem hauriret : & Sau- & corporis conseruaflet Tupra centeli. feium è balneo reuersum dum mulfum mum annum, respondit, intus mullo, fo. bibiflet, ouúmque forberet. Severus im- tis oleo. Martialis de mullo, Attica nectaperator, auctore Lampridio, lacte, pane, reum curbatis mella falernum Misceri ouis, mulso reficiebatur. conficiebatur decit hoc à Ganymede merum, Paulus autem ex vino & melle fecundum Caium Agineta, mullum hoc modo præparatur, de acquirendo rerum dominio. Mel verò ottoplum aquæ melli adiicitur , ac donec recentiflimum & Hymetrium,vinum ve spurnare delierit,coquitur. Spumam verò tuftılimú, fi Macrobiocredimus, esse de- fimulatque orta est, iugiter auferre oportet. ) Etniue) Qua in potu & terculis refrigerandis nine. Nam hanc quoque computabis , immo eft vsa antiquitas erant e hanc in primis que perit in fercnlo oliua Batireponendæ,cuius faporem cæ,iucurbite, bulbi,alia mille minus lauta. paleis,quibus cuftodieba Audisses comæ ,vel lectorē vel lyristen , vel; tur,inquinabant. in quam luxuria joite- quod ctt olus fatis opulum. Cumbsse) cho Marcialis inuehirur, No potare niué, Sunt & hæ non minus gratæ, & falubres sed aquam potare rigérem De niue com in cibo, prxcipue primus caulis: & quò menta eft ingeniosa gula.fed pluribus Se longiores tenuiorésque, co gratiores, neca libro quarto Naturalium quæstio. ob id salubriores, referente Plinio , quæ num: & Plinius senior libro decimono pendendo creuere. B'sler) Eorum ridis no. eim Macrobius ex autoritate Ari oprimi etiam cruda esui. tria bulborum fotelis scribit elle corporibus noxiam. genera quidam faciunt, Plinius verò plunon omittam, Athenxum tradere, vinum ra: libenter enim voor eius teftimonio ir' cx niuc reddi frigidifsimum, & antiquam confirmandis & declarādis nepotis scriGræciam eam bibiffe :

: atque magno æsu pris.incitāt multum Venerem, tefte Marab Alexandro seruatam. Computabes) tiale. Alia) Fercula. Mille ) Innumera. Numerabis intcr impenfam cænæ. Perut) Non minus ) Quam priora. Comedum) Liquescit, refoluitur in aquam polita in Comædix a&orem : nam comicus aucibis. Olme) Qur inchoant & claudunt tor est operis:fic o&auo ad Fuscum: poft cænam. autor Martialis. Bethice ) Hi cænam,inquit, comedus, aut lyriftes:& spanx,à fumine Bechi Hispanix.pars Be- ad Genitorem , Cùm le&or, aut lyristes, thicæ maria prospicit , ad occidentem A. auccomædus indu&us eft: nam solebane tlanticum, ad meridicm noftrum. Com- in conuiuio Romani audire poemata: mendaras fuiffe olim Bethicas oliuas, quod Perlius notabiliter taxat, ne cam præter Plinii teftimonium, Martialis li- rępe Martialis noftram paginam impleat. bro duodecimo tradit, amatum scilicet Lyristes ] Eft qui lyram scit: inftrumenBethin à Pallade vltimo epigrammate: tum ab antiquis receptum, ficut tibiæ recui initium , Berhis oliuifera crinem re ie&tum. quod etiam Athenæus comprodimite corona. hodie etiam maiores ab bat ex teftimonio Nicoftrati:& multis oo Hispania mittuntur oliuæ , aptiores esui, stendit Gellius libro decimoo&auo, vbi sed oleo, fecundum Columellam , inuti explicat poft edulia & pocula adolescenliores.quare non admitto legenres oliuę, tes voce canentes, & pfallentes: qui poftbetacei, vt duo ciborum genera intelli- quam introduéti sunt, Anacreontis vergantar.legimus etiam beta loco bethicæ, fus, & sapphica, & elegos, & amatoria

&

« VorigeDoorgaan »