Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

&rinam præclarum. Quibus laudibus Dú to viro. Viderer)Crederer. Laudandu) me laudat:nam magnum laudari à lauda- Laude dign'.Nepores) Filios filiæ. Deceau) Decens fit & decorum. Municiun Acilianum Cap: Suscipi poffit

, quàm vteligamiuuenem ex quo pellatum, & ornamentum nasci nepotes Aruleno Rustico deceat:qui quiregionis fuæ , feu dignita- dem diu quærendus fuisset,nisi paratus & quasplendid?, & facultatibus fy prouifus effet Minucius Acilianus, qui me,vt abundantem libro fepti iuuenis iuuenem (eft enim minor pauculis anTobias Maurico & Arule . nis)familiariffimè diligit

, reueretur ut senem. no. Brixia) Ciuitas in a. nam ita à me formarių institui cupit, vt ego gro

Cenomanorum fita,ve à vobis solebam. Patria eft ei Brixia, ex illa bunt, à Gallis lufti no au- nostra Italia, quæ multum adhucrierecundia, thore, condita, quam gen frugalitatis , atque etiam rusticitatis antique tis Cenomanorum caput retinet ac feruat. Pater Minucius Macrinus, fuille Liuius afferir. NoVeronenses alibi fuos ap voluit,allectus à Diuo Vespasiano interpretoAra) Transpadana. ficuc equeftris ordinis princeps, quia nihil altius pellat. Verecundia) Con: rios, honeftam quietem huic nostre ambitioni satie Abftinentiæ à cibis dicam an dignitati , conftantissimè prætulit. fuperfuis : nam hi remo Habet auiam maternam Serranam Proculam cis ab vrbe municipiis reueram adhuc atque anti- è municipio Patauio. nofti loci mores. Serrana qui moris, secundum Ta. cicum , retinebant Italiam. fuerunt enim alibi enim dixit, acuét principes viros ad (vt omittam Latinos ) authore Athenxo, liberos suscipiendos & de Quadratilla frugales Romani, & in omnibus optimi, loquens, fouebat effufius quàm principi quibus tolerantia & tenuis vi&us pátrius fæminæ conueniebat. Silium præterea erat & indigena,quod luue. Catyra quar- inter principes ciuitatis, fine potentia, fitadecima pluribus laudat. Rufocitatos) ne inuidia fuille teftatur [M. Tullius vltiSimpliciratis, iuftitiæ. (Virum bonum ma Philippica , Vtinam illi principes vicùm laudabunt antiqui , ita laudabant, uerent, qui me post meum consulatum bonum agricolam bonémque colonum. cùm iplis cederem, principem non inuiti Ampliffimè laudari exiftimabant,au&ore videbant. & , Princeps prælium inibat diCatone qui ica laudabantur. Quare xir.Item de Diui. Et princeps illi Diodopro Roscio Amerino inquit Cic. Vi rus Philo Antiochus. Et de finibus, Vtaia hæc rustica quam tu agrestem no- qualium principes sint.Liuius item,prominas,parcimonix, diligentiæ , iuftitiæ, dita multitudine à principibus.& Fronti. magiftra eft. ] Munitius Macri Fuit is ad nus,aquarum præfc&uram per principes quem Persius fcripfit. Macrinum virum viros solicam ministrari scripfit. & Tranprætoriú refert Plin.li.xi. cap.de sangui quillus. Principes ciuitatis viginti fibi dene, ftacuto tépore pasium sanguinis pro legit Tiberius: & pro primo fæpe vsurAuuium per os. (M Nonii Macrini sæpe patur. Plinius senior:princeps clalle depufie mentio in memoriis Brixianorum & gnauit Minos. Macrobius, Qui gradus Mogútiacorum & Mediolanenfiú.) Prin- princeps habebatur. & Virgilius, Cum ceps.)Authoritate,scicntia,diuitiis: non so princeps medióque Gyns in gurgite vi. lú qui rerú dominus eft, princeps appel- &or. nam princeps, secundum Pompeiú, latur:sed qui in ciuitate præftat authorita eft qui primum cepit, & primo loco eft, te, prudétia, [scientia,]dignitate, opibus. vt principes in acie.Equeftris ordinis) Quş

dignitas

dignitas inter patres & plebem fuit. See' ftorius qui quæsturam. [quare poffemus uerus imperator cófueuit cqueftrem or- interpretari inter prætores, Allcai cnim, dinem appellare senatorum seminarium. Fefto referente, propriè dicebantur, qui iudicandi ius aliquando habuit: vnde e- propter inopiam ex cqueftri ordine in quites iudices appellati : deinde authori. senatorum numero affumpti erant. ] tas nominis vario seditionum euétu fub- Quietem) Vacationem à rebus publicis. ftitir circa publicanos lege Roscia ius fe- Noffre ambitioni)Dignitatibus, quas nos dendi in quartodecimo gradu theatri ha- ambire folemus. Pretulit) Elegit. ambebant. & quia gerendorum annulorum plexus eft. E municipis rátanio) Nata auchoritatem renuerunt , illustres ab hi. Patauis:quod olim inter eius regionis vrkoricis appellati: ohm fexcenti numero bes excellebat. nam in eo célti lunt quinfuere. Nibel altim.)Nullam maiorem di- genti equeftris ordinis viri. antiquis angnitatem. Alleétus a dono Vespasiano) Quinis centum & viginti militum millia emi. ampliffimos ordines cæde varia exhau. fiffe conftat.quàm verò ciuitas ipfa,& viftos, & veteri negligentia contaminatos, rorum probitate , & artium bonitate florepurgauit, fuppleuitque recenfito sena- ruerit , magnitudo cùm aliarum rerum tussummotis indignissimis, & honeftili. quæ in vrbě mittebaniur, tum verò panmo quoque Italicorum ac prouincialiú norum & veftimétorum omnifaria meraleão. Alleétus.) [ele&us,annumeratus, catura declarat. Mores) Seueros : cuius adfcicus ) In locum indignioris ele&us. pudicitiam per transicum Martialis comPretorios) Qui ius geftandi prætoria or- mendat co versiculo, Sis Patauina licct. & pamenca habent. prætorius etiam dice- Pecum Thraseam Parauii genitum, virú batur qui præturam gefferat, ficut quæ. & reuerum & grauem fuiile scriplit Tacitus. Seueritatis exemplum) Sandisima, quam aliæ fequantur in feueri- tamen Patauinis quoque feueritatis exemtare. exemplum est quod plum eft. Contigit a auunculus ei P. Acilius, enim ipsa res quam imitat grauitate, prudentia , fide propè

fingulari. In mur , aut fi fors ita tulerit

, Jumma , nihil erit in domo tota quod non tibi euitamus

. Pompeius au- tanquam in tua placeat. Aciliano verò ipsi pluchor.fed de hoc alibi com- rimum vigoris,& industriæ:quanquamin ma guum an pater Achii Gla- xima verecundia quæfturam, Tribunatum, brionis,quem collegam in præturam honestissimè percurrit , ac iam pro tianus interfecit, authore se tibi necessitatem ambiendi remisit

. Eftilli Dione, quòd cum feris facies liberalis , multo sanguine, multo rubore muilum robiere a proposong Tuffusa.Eft ingenua totius corporis pulchritudo, Albano leonem confecit. & quidam Senatorius decor: quæ ego requaan'ipfe Acilius Glabrio: v quam arbitror negligēda.debet enim hoc castitrung; notauit Iuuenalis fatyra quarta. Proximus

tati puellarum quasi premium dari.Nescio an eiusdem properabat Aci- adiiciam esse patri eius amplas facultates. nam lius qui , Cum iuuene indigao quem mors tam fæua nane- pianus. Singularo ) Cui fimilis non repesec , Et domini gladiis jam

ina- riatur. Domo) Cognatione Aciliani. In taquanquam interpretes aliter sentiant. tua) [in qua lomnia ubi placent. AciliaIisdem etiam temporibus Acilium Ru 10) Commendat à bonis animi, corporis, fum consulem defignatum Secundus re

& fortuna Acilianum. Vigoris ) Robufti citat, & Acilii Glabrionis sub Antonino fpiritus. Currius libro nono: Vigor quo& Seuero imperatoribus meminit VI que, qui conftat ex fpiritu, non deftitue

rat vultum. Industrie.) Diligentis curæ. ralis) Libero homine digna, qualis decer Verecundia) Modeftia (cùm fi voluisset ingenuum. Senatoriu d.) Afpe&us venu. ambire plures & maiores dignitates gel- ftus,qualis conuenit senatori. Que)Bona fiffet.] Honeftißimep] Cum summo hono- corporis. Hor)Pulchritudo. Nelco)Dare peregit. Percucurrii) Ante ætatem ad. bitat an laudet Acilianum à copia rerum. miniftrauit: Remsfor n.a.) Absoluit te à Amplas facultates ) Saris conftat habuisse cura ambiendi cribus, & amicos pro fe, salcem quadringenta fexcerria, quoniam cum multis honoribus functus fit. Libeé erat eques, sed li diligentius consideramus Plinii fcripta, longè plura dicemus Macrinum cùm imaginor vos quibus quærimus generum, Cenfum in marito , fed filendum de facultatibus puto, quum publicos virtutes respicitis. [ The mores,atque etiam leges ciuitatis intueor,que quentes qui vnicæ filie vel in primis census hominum spectandos arpatri,se consulenti , verum bitrantur,ne id quidem prætereundum videcam pauperi , fed ornato, tur. & fanè de posteris, & his pluribus , cogian locupleti , fed parum tanti, hic quoque in conditionibus deligendis dit, malo virum pecunia ponendus eft calculus.T ufortasse me putes inquàm pecuniam viro in- 'dulfiffe amori meo:Supráque ista quam respapropriè dixit: non enim titur sustulisse : at ego fide measpondeo

futuMaurico , sed Aruleno ge- rum vt omnia longè amplivra quàmà me preverùm quia Mauricus dicantur, inuenias. Diligo quidem adolefcennatam fratris,loco filiæ ha tem ardentisfimèficut meretur. Sed hoc ipsum buit, ideò cum Aruleno amantis eft, non onerare laudibus. Vale. socerum Mauricum appellat. Pablocos' mores) Consueuisse omnes in genero quære: senatorio fponte cellise : & moros, qui re amplas facultates. quod fic indigna- remanendo impudentiam paupertati adtur Iuuenalis. Quis gener hic placuit cen- iicerent. in quas leges Plinius senior sic su minor:atque puellæ Sarcinulis impar? inuedus, Poftquain senator censu legi quis pauper scribitur hæres ? Quando in cæptus, iudex fieri censu, magistratum, conflio eft ædilibus. Vnde Ouidius pri. ducémque nihil inagis exornare quàm mo Faftorum, In precio precium núc eft, census , omnésque à maximo bono libedac.census honores , Census amicitias: rales di&xartes in contrarium cecidere. pauper vbique iacet.[& Plautinum illud, Cenfius) Opes, quæ omni quoque luftro à Nullum vitium vitio vorritur dum dos censoribus recenfebantur & examinabáfit comes.] Leges ciuitatis Quæ vetabant tur. Hoc calculus deligends) illa ratio & quemquam federe in quartodecimogra- fuffragatio plurimum poteft in eleiodu, nili habuiflet censum quadringento- ne: vel legitur, in deligendis condicioni. rum millum:neque iudices esse, nisi eadé bus. De pofterii) Neporibus. Er his plurifumma censerentur: vel faltem ex confti- bus) Et abnepotibus ac pronepotibus, id tutione diui Augusti, ducenta feftertia eft,refpe&u descendentium. vnde præciposliderent, qui ducenarii iudices voca- pit Vlpianus, maximè neceffariuin esse bantur, quod ducentûm millium cenfum dotatas fæminas ad fobolem procreanhaberent, vnde hi de leuioribus fummis dam,replendamque liberis ciuitatem.Iniudicabant. senatorum verò census erat duifife amori meo ) Scripfiffe de iuuene oltingentorum, dimidio plus quàm e quem amo, plura quàm effent. Supra exquicum. quare legimus apud Tacitum, iuliffe) Auxific per amplificationem. 1:14) mulcos ob angustias familiares ordine Bona. Res) Veritas epiftolæ, quæ nudas

res

res tantùm narrare consueuit. Fide mea) rüef) Officium amici eft, amicum me; Integra & incorrupta, vt confueui, Amás diocriter commendare.

C. PLINIUS SEPTITIO CLARO Svo S.

Eus tw) Se

Eus tu , promittis ad cænam , nec
ptitius Cla-
rus promise

venis. Dicitur ius , ad assem im-
rat se ventu.

pendium reddes, nec id modirum ad cenam , fidémque fefellerat:

cum.paratæ erant lactucæ finguSecundus itaque enume- la,cochlea terna,oua bina, alica cum mulfo do rae paratos cibos,cúmque in ius damni dati vocat. Hems) Signifi- git.. Cochlee ) Hæc tanquam vilia fpreuit cationem habet ad intencionem consi- Martialis hoc disticho, Dum pinguis mi. derationémque reuocantis. [ Vel, Reus hiturtur erit,la&uca valebit, Et cochleas #w)scilicet es impendii fa&i. & accufaris tibi habe,perdere nolo famem. ab Helio. à me quòd pada fregisti vi.) Dicitarius) do miegoxos dicitur, quòd fecum domum Vel subtra&um eft,i,more fuo:vel inter- porter. Hammonius nape' To kox2.4, ideft, rogatiuè pronunciandum. sensus est,li ius circundo, vel à conuertendo, cochleam redditur damni dari: cautum enim lege, dictam deducit

. est autem id animalis, vedamni dati fie actio. Ad affem impendiis quod vulgo limacha appellatur, quòd fi reddes)In folidum restitues impésam cæ. quis mihi parum fidei adhibet, legac Plinæ, afem enim pro vniuersa hæreditatis nium hæc fcribentem.cochleæ, inquit,afumma vfurpant Iurisconsulti: ficut hîc quatiles & terrestres fe domiciliis exerút, pro tota conuiuii expenfa. vel ad affem, binaque ceu cornua protendentes, cótraminimam quamque particulam. nam ar- hentesque, oculis carent, ideoque cornifem pro minimo precio poni audor eft culis præsentant iter. eas faginari docet Catullus, scribens, Rumoresque senum Cato,& eum fecutus Plinius : generaque feueriorum Omnes vnius æftimemus af- multa vrerque recenset. Oua bina)Sorbia sis.& Virgilius in Priapeis, Non assis fa lia:hæc dabantur in cænæ proæmio, Hoçiunt [Non placet quod cum superiori. ratio in Sermonibus dicente, li collibuisbus coniungitur,fic,dicitur ius ad affem: set ab ouo vfque ad mala citaret. fimilivt fit sensus,accuso te quòd inutiliter assister oua luuenalis Persico pollicetur.Nausit impensus à me in paranda cæna quam cratitas fcribit Athençus in conuiuiis apcontempferis. ] Impendium, fecundum ponere folitos bina oua : quæ in secunda Varronem , fignificat pecuniam quæ inmensa dari: ficut leporem & qurdum, fænore sorci accedir; hoc est vsuram i- cum mellitis, apud eundem legimus. pfam, quod inter fe iungat vtrunque, Alica cum mullo) Præftantiflima fiebat afracque quali compendium: dicitur non lica in Italia , præcipuè in parte Camminus Latine impensum, à pendendo. A- paniæ , Theophrasto credimus , ex puleius,impendio, pro enixè vfus eft. Ls. quodam genere ordei fylueftris : ficut tuca fimgule) Vnicuique conuiuæ vna fuit

ex codem panis optimus fit. vnde quiladuca apposita , quæ principio cibi pa- dam apud Homerú Seidwego interpretátur ratur, non tancum ex consuetudine no. zeam, ex qua alica conficiebarur , ferenAra,fed celtimonio Martialis,ad excitan- tem.cundebatur , autore Plinio, granum dum ftomachum:Sicut apud antiquos,eo. eius in pila lignea, & excuffis inde tunidem referente

, in fine cænæ ad redandam cis, jifdem armamentis nudata medulla ebrietasem: eft enim frigida. quod etiam concidebatur. tria alicæ genera numerat, Athenæus teftatur aferens Laucam in minimum, fecundarium, grandiflimum, principio cænæ nequaquam apponi fo- quod apherema appellant. di&a alica ab

à la&te di&tam nemo ambi- alendo, vt Pompeius refert. mullo vino

[ocr errors]

f. j.

cluebatur: quod Martialis tetigit,dicens, Nos alicam , mulfum poterit tibi mittere diues:Si tibi noluerit mittere diues,eme. illud addam, genus placentæ ex melle, olco & alica confici , fubitallum nomine. autorcs funt Feftus & Athcnaeus. [ Aftul/3) quo vfos antiquos teftatur I'linius libro fèptimo, vbi refert Vallam interiiffe dum mulfi potionem haurirct : & Saufcium è balneo reuerfum dum mulfum bibiflet, ouúmque forberet. Seuerus imperator, auétore Lampridio, lactes pane, ouis, mulfo reficiebatur. conficiebatur autem ex vino & melle fecundum Caium de acquirendo rerum dominio. Mel verò recentißimum & Hymettium,vinum vetufliffimú,fi Macrobio credimus, cffe detet.] £t miue) Qua in po

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fed aquam potare rigëtem De niue commenta eft ingeniofi gula.fed pluribus Se

neca libro quarto Naturalium quaeftio

[ocr errors]
[ocr errors]

coenam. autor Martialis. 8e th/ce) Hi. fpanr,à flumine Bethi Hifpaniae.pars Bethicæ maria profpicit , ad occidentem Atlanticum, ad meridicm noftrum, Commendatas fuiffe olim Bethicas oliuas, praeter Plinii teftimonium , Martialis libro duodecimo tradit, amatum fcflicet Bethin, à Pallade vltimo epigrammates cui initium , Bethis oliuifera crinem redimite corona. hodie etiam maiores ab Hifpania mittuntur oliuæ, aptiores efui, fed oleo, fecundum Columellam , inutiliorcs.quare non admitto legentes oliue, betacei, vt duo ciborum genera intelligantar,legimus etiam bcta loco bcthicæ,

bebat: cuius rei cauffam idem refert librofeptimo Saturnalium , & in hoc diftabat à melite , auétore Plinio , quòd fiebat illud è vino veteri , hoc è mufto. Rcuocat mulfum auiditatem cibi, aluum mollit frigido potu : calido fiftit, corpus auget. vnde Pollio Romulus interrogatus à Diuo Augufto qua ratione vigorcm animi & corporis conferuaffet fupra centcfi. mum annum,rcfpondit, intus mulfo, foris oleo. Martialis de mulfo, Attica neétareum turbatis mclla falernum Mifceri decet hoc à Ganymede merum. Paulus Ægineta,mulfum hoc modo præparatur, octoplum aquæ melli adiicitur , ac donec fpumare defierit,coquitur.Spumam verò fimulatque orta eft,iugiter auferre opor

quod cft oius ratis oouium. Cucum t rte);

jn cibo , praecipuè prinus cauis: & quò longiores tenuioréfque, cô gratiores, & ob id falubriorcs , refereritô Plinio , quæ pendendo creuere. 5 lb, ) Eorum radix optim , etiam crudu cfui. tria bulborum genera quidam faciunt, Plinius verò plura: libenter enim vt or eius teftimonio inconfirmandis & declarãdis nepotis fcriptis, incitât multum Venerem, tefte Martiale. /4/., ) Fercula. Aft/e) Innumera. Nom munus ) Quàm priora. Comaedum) Comoediæ a&orem : nam comicus autor cft operis:fic o&auo ad Fufcum: poft coenam,inquit, ccmredus, aut lyrifles:& ad Genitorem , Cùm le&or, aut lyriftes, aut comoedus indu&us eft : nam folebant in conuiuio Romani audire poemata: quod Perfius notabiliter taxat, ne tam f£pe Martialis noftram paginam impleat. Lyriffe, ] Eft qui lyram fcit : inftrumentüm ab antiquis receptum, ficut tibiae reieétum. quod etiam Athenaeus comprobat ex teftimonio Nicoftrati:& multis oftendit Gellius libro decimoo&tauo, vbi explicat poft edulia & pocula adolefcentes voce canentes, & pfàllentes: qui poftquam introdu&i funt, Anacreontis verfus , & fapphica , & clegos , & amatoria

[merged small][graphic]
« VorigeDoorgaan »