Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

alibi enim dixit, acuét principes viros ad liberos fufcipiendos & de Quadratilla loquens , fouebat effufius quàm principi fœminæ conueniebat. Silium praeterea inter principes ciuitatis, fine potentia, fine inüidia füiffc teflatur [M. Tullius vltima Philippica, Vtinam illi principes viuerent , qui me poft meum confulatum cùm ipfis cedcreni, principem non inuiti videbìnt. &, Princeps prælium inibat dixit. Item de Diui. Et princeps illi Diodorus Philo Antiochus. Et de finibus, Vt æqualium principes fint.l Liuius item,prodita multitudine à principibus.& Frontinus,aquarum praefc&turam per principes viros folitam miniflrari fcripfit. & Tranquillus. Principes ciuitatis viginti fibi delegit Tiberius. & pro primo fæpe yfurpitur.Plinius fenior:prihceps claffe degugnauit Minos. Macrobius, Qui gradus princeps habebatur. & Virgilius , Cum princeps medi6que Gyas in gurgite viêtor. nam princeps, feçundum Pgmpeiís eft qui primum cepit , & primo loco eft, vt principes in acië.Equeffrá orarr*)Quę - - dignitas

[ocr errors]

ftorius qui quaefturam. [quare pofíémus interpretari,inter praetores,Alleéti enim, Fefto referente, pfopriè dicebantur, qui propter inopiam ex equeftri ordine^in fenatorum numero áffumpti erant.] Quetem) Vacationem à rebus publicis. Avoffr* amy£itiom)Dignitatibus, quas nos ambire folemus. Pr.etulit) Elegit. amplexus eft. E municipi, patauiò) Nata Patauii:quod olim inter eius regionis vrbes excellebat. nam in eo céfiti funt quingenti equeftris ordinis viri. antiquis annis centum & viginti militum nillia emififfe conftat.quàm verò ciuitas ipfa,& virorum probitate , & artium bonitate floruerit, magnitudo cùm aliarum rerum quae in vrbé mittebaniur, tum verò pannorum & veflimétorum omnifaria mercatura declarat. Mores) Seueros : cuius pudicitiam per tranfirum Martialis comimeadat eo verficulo,Sis Patauina licet. & Petum Thrafeam Patauii genitum, virú & feuerum & grauem fuffè fcripfit Ta

tamem Patauimâ quoque feueritatâ exem

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quàm arbitror megligéda.debet emim hoc £affitati pue//arum quafipremium dari.Nefçio am adiiciam effe patri eius ampla facultates. mam,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

focerum Mauricum appellat. Publicos mores ) Üonfueuiffe omnes in genero quaere • re amplas facultates, quod fic indignatur Iuüenalis. Quis gener hic placuit cenfu minor:atque puellæ Sarcinulis impar? quis pauper fcribitur haeres? Quando in confilio eft ædilibus. Vnde Ouidius prino Faftorum,In precio precium núc eft, dat cenfus honores » Cenfus amicitias: pauper vbique iacet, [& Plautinum illud, Nullum vitium vitio vortitur dum dos fit comes.] Leges cuutat*)Quae vetabant quemquam federe in quartodecimo gradu, nifi habuißet cenfum quadringentorum milkum:ncque iudices effe, nifi eadé fiimma cenferentur: vel faltem ex conftitutione diui Augufti , ducenta feftertia offiderent, qui ducenarii iudices vocaËà jÉ; millium cenfum haberent, vnde hi de leuioribus fummis iudicabant. fenatorum verò cenfus erat côtingentorum , dimidio plus quàm euitùm. quare legimus apud Tacitum, &multos o5 anguftias familiares ordine

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]

cluebatur: quod Martialis tetigit,dicens, Nos alicam , mulfum poterit tibi mittere diues:Si tibi noluerit mittere diues,eme. illud addam, genus placentæ ex melle, olco & alica confici , fubitallum nomine. autorcs funt Feftus & Athcnaeus. [ Aftul/3) quo vfos antiquos teftatur I'linius libro fèptimo, vbi refert Vallam interiiffe dum mulfi potionem haurirct : & Saufcium è balneo reuerfum dum mulfum bibiflet, ouúmque forberet. Seuerus imperator, auétore Lampridio, lactes pane, ouis, mulfo reficiebatur. conficiebatur autem ex vino & melle fecundum Caium de acquirendo rerum dominio. Mel verò recentißimum & Hymettium,vinum vetufliffimú,fi Macrobio credimus, cffe detet.] £t miue) Qua in po

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fed aquam potare rigëtem De niue commenta eft ingeniofi gula.fed pluribus Se

neca libro quarto Naturalium quaeftio

[ocr errors]
[ocr errors]

coenam. autor Martialis. 8e th/ce) Hi. fpanr,à flumine Bethi Hifpaniae.pars Bethicæ maria profpicit , ad occidentem Atlanticum, ad meridicm noftrum, Commendatas fuiffe olim Bethicas oliuas, praeter Plinii teftimonium , Martialis libro duodecimo tradit, amatum fcflicet Bethin, à Pallade vltimo epigrammates cui initium , Bethis oliuifera crinem redimite corona. hodie etiam maiores ab Hifpania mittuntur oliuæ, aptiores efui, fed oleo, fecundum Columellam , inutiliorcs.quare non admitto legentes oliue, betacei, vt duo ciborum genera intelligantar,legimus etiam bcta loco bcthicæ,

bebat: cuius rei cauffam idem refert librofeptimo Saturnalium , & in hoc diftabat à melite , auétore Plinio , quòd fiebat illud è vino veteri , hoc è mufto. Rcuocat mulfum auiditatem cibi, aluum mollit frigido potu : calido fiftit, corpus auget. vnde Pollio Romulus interrogatus à Diuo Augufto qua ratione vigorcm animi & corporis conferuaffet fupra centcfi. mum annum,rcfpondit, intus mulfo, foris oleo. Martialis de mulfo, Attica neétareum turbatis mclla falernum Mifceri decet hoc à Ganymede merum. Paulus Ægineta,mulfum hoc modo præparatur, octoplum aquæ melli adiicitur , ac donec fpumare defierit,coquitur.Spumam verò fimulatque orta eft,iugiter auferre opor

quod cft oius ratis oouium. Cucum t rte);

jn cibo , praecipuè prinus cauis: & quò longiores tenuioréfque, cô gratiores, & ob id falubriorcs , refereritô Plinio , quæ pendendo creuere. 5 lb, ) Eorum radix optim , etiam crudu cfui. tria bulborum genera quidam faciunt, Plinius verò plura: libenter enim vt or eius teftimonio inconfirmandis & declarãdis nepotis fcriptis, incitât multum Venerem, tefte Martiale. /4/., ) Fercula. Aft/e) Innumera. Nom munus ) Quàm priora. Comaedum) Comoediæ a&orem : nam comicus autor cft operis:fic o&auo ad Fufcum: poft coenam,inquit, ccmredus, aut lyrifles:& ad Genitorem , Cùm le&or, aut lyriftes, aut comoedus indu&us eft : nam folebant in conuiuio Romani audire poemata: quod Perfius notabiliter taxat, ne tam f£pe Martialis noftram paginam impleat. Lyriffe, ] Eft qui lyram fcit : inftrumentüm ab antiquis receptum, ficut tibiae reieétum. quod etiam Athenaeus comprobat ex teftimonio Nicoftrati:& multis oftendit Gellius libro decimoo&tauo, vbi explicat poft edulia & pocula adolefcentes voce canentes, & pfàllentes: qui poftquam introdu&i funt, Anacreontis verfus , & fapphica , & clegos , & amatoria

[merged small][graphic]
« VorigeDoorgaan »