Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

dam Icciano , alia Riciano:nonnulla Cy- dam beneficia effe, quædam officia, quxthiano,aliqua Titiano: magis approbo dam minifteria:beneficium effe quod aTitiang millam:cuius nominis crebra fit lienus dec:alienus autem eft , qui potuit mentio ab historicis qui res illorum fine reprehensione ceffare: officium effe cemporum monumentis mandarunt : vt filij, vxoris, & earum personarum quas omittam Tacitum & Tranquillum , Lu- necessitudo suscicat, & ferre opem iubet: cianus & Spartianus Titiani meminere. ministerium efle serui, quem conditio nam Atilium Ticianum , vt conscium ty. sua eo loco pofuit , vt nihil corum quæ rannidis, Adrianus & argui passus est, & præftet,impuret superiori

. Asconius , ofproscribi:quem olim præfe&um & tuto- ficium ad virtutem pertinere memorat: rem suum,cùm potentiam eius ferre non quod fanè cóuenit huic loco. Seneca alipoffet, nifus eft obtruncare: sed reuoca. quádo videtur officio p magiftratu vsus, tus inuidia quattuor consularium occi- Sexagesimus,inquit, annus ab officio me forum à sc, coa&um fuccefforem petere dimittet:hinc Apuleius officialem dedumagistracu priuauit.is poftea fub Anto- xit,pro eo qui magistratum gereret, vel nino Pio fenatu punienti tyrannidis affe- potius pro li&ore [ & miniftro ] & Tre. &acæ reus concidit. ad eundem libro o. bellius Pollio palarina officia : ac Lam&tauo fcribit Cæcilius:hîc verò commen- pridius, in animo habuit omnibus offidat Titinnium Capitonem, quòd con- ciis genus veftium proprium dare: dixefensuimperatoris L.Syllano ftatuam po- runt in ea significatione qua nunc vulgò fuerit , & clarorum virorum imagines vtimur:vnde Apuleius, modò officia fera. domi habeat. Titinnij Capitonis bis fa- lia,modò inferalia dicit , quæ inferis ac &tam memoriam apud Plinium inuenies: mortuis fiunt. Agant amicos defunctoria) & La&antius in Diuinis inftitutionibus Se agát amicos,in defun&os,i. feruent atradit , Titinnium Capitonem scriplisse micitiam etiam in mortuos. in re non fpe&aculorum libros. (Alibi enim Plinius dispari laudatur Melior ( apud MartiaMinutiano scribens plurimum Titinium lem]quod Blesum amicum etiam poft vi. Capitonem commendat, quòd ftudiofos tam coleret.Imperatore) Traiano, scripfit amaret, foueret, ftudia coleret,prouehe- enim suas epistolas fub eo Cæcilius:quan ret, ipfas denique literas iam senescentes quam interdum de rebus Domitiani loreducerer ac reformaret. nam exicus vi- quatur , sed tanquam de præteritis. L. rorum dluftrium scribebat Capito vir o- Syllanı) Duos L. Syllanos viros claros ptimus & inter præcipua illius seculi or. tradút historici. alterum insignem triumnamenta numerandus. Lucium Capito- phalibus ornamentis, & gladiatorij munem historicum Suidas refert. Fodes o neris magnificentia vulgò acceptum, & officium ) Ex fide procedic officium, di- O&auiæ sponsum Claudius fimulante &um, authore Donaco,quafi efficium,ab Agrippina abdicare prętura se ante quarefficiendo,eo quod quæritur quid effice- cum calendas Ianuarias, morique initio re in eo vnumquenque conueniat pro anni die nuptiarum Agrippinæ coëgit:alcondicione personarum : dicimus enim, verum eximia nobilitate, disciplináque feruum officium fuum facere, quando C.Caflii, apud quem educatus erat, ad bene feruic domino, & officium oratoris omnem claritudinem fublatum Nero eft , dicere appofite ad perfuafionem. de fenatu mouit, ac municipio Apuliæ, cui officiorum ordine lib. quinto cap. xiij. nomen est Barium,clausum, Céturio iusGellius multa diferit : & Seneca De be- su imperatoris tanquam in pugna, quanneficiis,non facis probare videtur illorum quam inermem obnitentem, confecit. sententiam , qui ita diftinguunt, quæ hunc igitur potius intelligo,cui potuit cu Titinio Capicone fu deamicitir

. In hoc ) In amicis petranit,vt sibi liceret statuam L.Syllani in fodefun&is exornandis. A ro ponere.Pulchrum, de magna laude dignum rendo honores in alios amicitia principis in hoc vti, quantúmque neq; enim minus decorum gratia valeas,aliorum honoribus experiri.Eft

est dare

eft dare magiftratus,quàm omnino Capitoni in vfu, claros coleremirum sw)Confueuit Capito. Poi est, quareligione , quo

studio imagines Brupotef) Quamuis

, loco pu. torum, Cassiorum, Catonum domi, vbi poteft, blico tyrannicidarum hac habeat. Idem clarissimi cuiusque vitam egretuas poncre non licet , eas tamen in priuato, hoc eft giis carminibus exornat.Scias ipfumplurimis domi, vbi poteft , habet, virtutibus abundare , qui alienas fic amat. quia dificulter, inuenie: Redditus est L. Silano debitus horor, cuius norum fax hátuas virorú immortalitati Capito profpexit pariter, da Bluftrium ab Augufto in fua. Neque enim magis decorum & insigne tis ita fubuertit atque eft, ftatuam in foro populi Romani haberea disecit , vt reftitui fal- quàm ponere.

Vale. vis ticulis non valuerint. & legimus Caffium damnatum , quòd Callij effigiem domi qui hos coleret : Gicut Iuue. Thraseam & haberet. [ An, sbi poteft, Quando po- Heluidium. Catonum) Censorini & Vtiteft , quia non licebat ponere ftatuim cenlis. fuerunt & alii plures , fed obscuin foro alıcui Gne nutu Imperatoris.] riores Catones, quos Gellius libro duo. Brutorum) Scio multos Brutos fuiffe, fed decimo sigillatim enumerat. Egregis care hic præcipuè intelligi L. Brutá, qui Þar minsbus ) Exitus enim virorum illufriú quiniis cxpulgs libertatem Romanis af. fcribebat Titinius Capico , autore Se. seruit

: item L. Brutum plebeium , cuius cundo libro o&tauo,vbi pluribus eundem
consilio populus tribunos plebis à patri- commendat. Capitonem poétam citat
bus impetrauit.item D.&M. Brutos, inter Athenrus , fed Alexandrinum fuiffe me-
principes coniuratorum in necem Cæsa- minit. Reddotus) Vel compofitum pro
ris di&atoris.Caßrorum.] Nobis occurrit fimplici vsurpauit:vel reftitutus, cú olim
agmen Caffiorum,tum rebus bellicis, tú ftatua ei fuiffet data, fed poftea difie&a.
do&rina & iuris scientia pręstantium:sed Propexsı) Cauit, consuluit. Sue) Ve per
hoc loco tyrannorum interfectores au- hoc & ipse Capito esset immorcalis. Slaa
diendos imprimis opinor, qualis C. Car- tnam in foro populi Romam b.] Prius effi.
frus, lulii Cæfaris, & Caffius Cherca, Ca- gies hominum non folebant exprimi,nia
ligulæ,interfe&ores:de quibus locutus eft aliqua illuftri causa:ex membris ipforum
luuen. satyra quinca, Brutorum & Cassii fimilitudine expressa.excepra deinde res,
butalibus. legimus apud Tranquillum, à toto orbe terrarum humanissima am-
quendam historicum vlcimos Romano-' bitione: & iam fori ornamentum ftatuæ
rum appellage Brutum & Cassium: & A- esse cæperunt, prorogaríque memoria
thenienfes decreuiffe ftatuas æreas Bruto hominum, & honores legi, & balibus in.
& Caffio, tanquam libertatis propugna- fcribi:mox forum & in domibus priuatis
toribus , iusta Harmodium & Ariftogi- fa&um , atque in atriis. honos clientum
cona. latenter autem indicat Secundus, inftituit fc colere patronos.
Capitonem fuifie libertatis amatorem,

C. PLINIVS TRANQVIL10 Svo S.
Cribe) Deterri

Cribis te perterritum fomnio,
cum Tranquil-
lum ne quam

vereri nequid aduersi in actione a&urus erat in

patiaris. Rogas , vt dilationem senatu causam, diceret , exemplo sui monet agen

petam, & pauculos dies:certè prodam: quod fi veretur, falte ximum excusem difficile eft, fed

[ocr errors]

CÆCIL

. Sec pollicetur operam suam , vt in aliad tem. ratore Traiano impetrauit.in fumma, fipus transferacur. Suetonius Tranquillus cut Tacitum Secundus , ita Tranquillus scriptor historix emendatifimus,& can- Secundum fufpexit, & magiftro vfus eft. didiflimus , fub Adriano epistolarum in actione ) In caufa quam aêturus es. magister fuit: vir, Secundi iudicio , pro- Dilatronem Aliud tempus agendi, [vo bifimus, honeftiffimus, crudiciffimus: differatur ad alios dies caufa caa) Certè) quem ob morum elegantiam, & ftudia, Haud dubiè, salcem. Proximum Crafti: in contubernium suum affumpfit, & ar- num.Excufem) Honefta causa impetrem. denter dilexit:cui, quòd parum felix in Difficile est ) Obcinere dilationem.[Expeprole effet , ius triuni natorum ab impe. riar) faciam periculum , pro impetranda dilatione. roj go'p o' črep én rés ošir ) ad eft, etenim lo- experiar: rg zóvap és suós zov. Refert tan. enim scripserat Tranquil. men, euentura soleas, an contraria somniare. lus Secundo . eft autem ex mihi reputanti fomnium meum , iftud quod principio

Iliados , wbi A: times , egregiam actionem portendere viconcionem habet apud detur. Susceperam causam lulij Pastoris cum Græcos. nam quæ vera mihi quiescenti visa est socrus mea aduoluta ge sunt fomnia,ca

fieriabolo: nibus, ne agerem, obsecrare. Eteram acturus zur Seruius libro fexto adolescentulus adhuc:eram in quadruplici iuÆneidos , idem carmen dicio: eram contra potentissimos ciuitatis, atMacrobius orepor comni. que etiam Cæsaris amicos: quæ singula excusum interpretatur, quod te tere mentem mihi poft tam triste fomnium po. git figuris , & velar amba: terant.Egi tamen acgsocépefe illud, eis owo's. tione intelligendam figni deigos curcat au méi mérens. Nam mihi. ficationem rei quæ demon ftratur:ciúsque species quinque. Enentu- & libro quarto, Cum apud centum viros 18) Vera somnia. Meum) Quod olim mi- in quadruplici iudicio dixiflem. vnde Fa• hi occurrit,ne scilicet agerem, & tamen bius Trachali oratoris vocem commen, egi prosperè : fequentia meliùs declara- dans duodecimo libro:certè,fcribit,cum bunt. Qyod times) Quo fomnio deterre- in bafilica Julia diceree Trachalus primo ris. Egregiam) Cum vi&oria & laude. Tu. tribunali: quatuor autem iudicis, vt mo: bij Pastoris į In confpe&u Iulij Pasto- ris eft,cogerentur, atque omnia clamori.

teftatur Seneca ; C. Cæsarem fi- bus fremcrenr: & auditum eum, & inteiJium eius occidiffe : apud quem etiam lectuin, & quod agentibus cæteris contu. fit mentio Paftoris , declamacoris. cre: meliofum fuit, [& laudatum quoque ex: diderim Cæcilium fenfiffe Paftorem, quatuor tribunalibus inemini. dicta sunt ad quem libro nono fcripfit Martiae centumviralia iudicia à centumviris fea, cialis. [in quibufdam exemplaribus non cundum Feftum: nam cum effene Romx. Iulij,fed Iurij legitur.] Soerus mes) Pom: triginta & quinque tribus, terni ex sin peia Celerina. Quiefcenu) Dormienti. A. gulis tribubus sunt ele&i, & licet quinq; dolescentulus a dwus ) Nam vndevicelimo amplius fuerint , tamen quo ficilius noæcatis anno dicere in foro cæpit. In qua. minarentur, centumviri sunt appellari : druplici iudico ) In centumvirali iudicio. dein procedente tempore au&i vsque ad alibi hic locus declaratur: quadruplicis, centum odoginta, seruata semper priori inquit , iudicio bona parterna repetebat:: appellatione. Martialis.Dum centum ftu. fedebant iudices centum & octoginca.cot det auribus virorum , de Secundo fcri. cnim quatuor consiliis confcribuntur. bens. Ouidius De cristibus. Nec mala nam de yna re in baGlici Iulia fiebant commilla eft nobis fortuna reorum , V6. quituer iudicia apud totidem tribunalia. que desem decics inspicienda viris.pos

ris ,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ea à Vefpafiano elc&i, qui iudicia cen nius in fuis Præexercitamentis recitat:
tumviralia,quibus peragendis vix Suffe- & M. Tullius ad Atticum citat. I ucianus
Eura litigatorum ætas videbatur, extra Homero afcribit, (nam eft libro duode-
ordinem diiudicarent , redigeréntque ad cimo Iliados ybi He&or Polydamanta al-
breuiflimum numerum. fuerunt inftitu• loquitur , & grammatici interpretantur
*æ centumvirales causæ à Cor.Sylla, Car- vnum,id eft folum & non aliud. ) Ache-
bone oratore agente admodum iuuene. næus Metagenis comici recognofcit:can-
authores. Sunt M. Tullius & Pomponius. tum murata vltima di&ione ab Vlpiano
Caluw)Domitianis Amicos) qui iure vi&i interlocutore pro commodo fuo, os oiards
vix poffunt superari ) Excutere mentem) dersos cueritaten ari deigro. Non disimile
Remouere animum ab a&ione. Aogosté Homericum illud ex libro decimoquinto
poster).Conliderans, repucans, illud ) Car- Iliados. oi oi denes alucesso pelíco ari nanças To-
mea ait olanos de esos yanúre aday abel ma te as, V. Ivá pl. id eft, non illi indecens pugnanti
num augurium optimum, pugnarc pro pro patria mori. quod in suis carminibus
patria. sententia simplex , quam Aphtho. ita tranftulit Horacius, Dulce & decorú
eft,pro patria mori. Nam
muka patria ) Ordo & fen: patria,et si quid charis patria , fides videba-
deram lulio Paftori,

video tur. profperè ceffit: atque ideò illa actio mihi batur mihi effe patria, vt aures hominum, illa ianuam fame patefecit. cam caram haberem tan proinde dispice, an tu quoque sub hoc exemmen mibi carius eft pa- plo fomnium iftud in bonum vert as: aut, fitu eria: perinde ac fi diceret

, tius putas illud cautißimi cuiusque præceptū. nihil amo fupra patriam. Quod dubitas ne feceris,idipfum refcribe.Ego mi Diis immortalibus ,le aliquam stropham inueniam, agámque caucunda patriæ,tertia paren- Sam tuam, vt ipfam agere , cùm

tu voles, pofreliquis deberi arbitu. Jis. Est enim sanè alia

ratio tua,alia mea fuit. tur. Profpere ceßer

) Egi fe- nam iudicium centumuirale differri nullo moliciter habuit bonum euć; do, istud ægrè quidem,fed tamen poteft. Vale. tum a&io mca.Ideo) Quod tantum fim ausus, & bene. Aures) Fauorem,gratiam.[ ad audiendom fignificat verto. hac di&ione vsus interme beneuolos fecit

. ) Januam ) Initium. dum Martialis, iam ftropha talis abeft.& proinde

) Quare. Difpice)Disquire,cogno- libro tertio, nihil Aropharum eft: & Prufce.Somnium iftua) Tuum.Hic)Mco.Ver- dentius, impunè tantas furcifer strophas. 14) Interpreteris, experiaris fecus quàm Agam) Disponam, ita accommodabo, vt apparear

. Illud præceptum 6. 6.) Quod cu poslis agere ipfam cùm voles. slia fequitur videlicet, ne feceris quod dubi- Diuerfa. Differre)In aliud tempus prorrates, Idipfum ) In quo dubitas. Stropham) hi. Ifind) Tuum. AEgre) Cum labore,difExcusationem dolofam. Sono té spéco quod ferri poteft. C. PLINIUS ROMANO FIRMO Svo S. Vniceps) Fir

v niceps tu meus, és condiscipulus, mo munici.

& ab ineunte ætate contubernalis: ralitate sua

pater tuus & matri, do auu nculo

meo,mihi etiam quantum atatis mitrit tercentum reftertia ad explendum cenfum e

diuersitas passa ést familiaris : queftrem. Municeps meus)Ex codem mu- nicipio Como.Fismum sub Antonino im

[ocr errors]

pi pro libe

dono pro

peratore memorat fuisse Modeftinus alios cor sub eodem te&o. Auunculo) C.Plinio insuper Firmos recitát Tacicus & Secun- Secundo historico, coi per adoptionem dus. [Firminú præterea lego in memoriis fa&us eft Cæcilius filius. (multum ifta Comenfium ] Codifcipulus) Vna in fchola confirmant illorum opinionem, qui fcriab eodé prçceptore inftitutus.durat enim psere Plinium auunculum fuide Nouoà ceneris annis amicitiæ ad seneâutem comensem,quòd Firmi pater cum illo fa. vsque firmislimæ , religiosa quadam ne- miliaris in ipso municipio fuerit.] Diuercelicate imbutæ:neque enim eft fan&ius, fuas Disparilita's : quia ego adolescens efacris iisdem , quàm ftudiis initiari. ram,ille grandæuus.magis enim par pare Ineunte) Tenella. Contubernalis) Conui- dele&at. secundum Græcum prouerbiú. graues cause) Przdi&z magna di graues causa,cur

suscipere & augere Sufcipere) Defendere.Cen dignitatem tuam

debeam.Effe autem tibi cenSum) Æltimationem,opes. tum millium cenfum, satis indicat, quòd apud Centum millium ) Num

nos decurio es. Igitur, vt te non decurione fomûm;nam tanti erant mil le nummi, quáti vnum le: lùm, verùm etiam equite Romano perfruaftertium : ergo centum mur, offero tibi ad implendas equestres facul millia nummum tum feftertia. Decurio) Se- tates. CCC. millia nummům.Te memorem nator in municipio. Nos huius muneris amicitia nostre diuturnitas Nouocomenses. facultates fpondet. Ego ne illud quidem admoneo, quod [enim ) decurionum fueolim centum milliú num:

admonere deberem, nisi te scirem sponte famûm. Equestres facultates) Eturum, ut dignitate à me data, quammodesCensum equitum Roma- tissimè, vt à me data , vtare. Nam solicitius tis feftertiis, vel quadrin- custodiendus eft honor, in quo etiam beneficigentis millibus nummům“ um amici tuendum eft. Vale.

nam idem id cft)contabat. vnde subciliter illam locum Horatius in Epiftolis Aus in fenatu inftitores eius culpæ defen. cxecutus și quadringentis sex, se. di annulis: hac de causa collirurum,ne cuir prem millia desunt , ft animus-tibis ius effet, nifi cui ingenuo iph, patri, auoTunt mores,est lingua fidéfque, Plebs eris. que paterno feftertia quadringenta cen. cuius sensus : fi quadringentis sex sefter: sus fuisset : & lege lulia theatrali in quatiis feptem millia nummum, id eft, fepté tuordecim ordinibus fedendi poftea gresesteriia deerunt: videlicet vnum fefter- gatim id appeticæptum: passim que ad or rium,vel mille nummûm, quod tantundé namenta ea etiam feruitute liberati eraneft,lideerit tibi de quadringentis,eris ple: Glierunt. ita dum fepararetur ordo ab-inbeius,quamuis habeas cætera equitis. Ad genuis, communicatus eft cum seruitiis. id allusit Marrialis libro quinto, Ingeniú, Dimenenitas amicira neftre) Vetus inter Audiúmque tibi, morésque , genusque nos & perpetua amicitia promittit te foSunt equitis, fateor, cætera plebis habes. 're memoré mezliberalitatis. A me data) fuiffe autem equestris census hác causam. Quam per me consecutus es. Sollicitous), scriptum reliquit Plinius libro trigefimo. Diligentius. Beneficium amics ) Etiam tertio capite fecundo : cùm C. Sulpitius refpe&u amici, cuius beneficium tuebeGalba,dum venalem famam apud princi- . ris,lice modeftè gefferis in eo. nam secus pem Tiberium popinarum pænis aucu- periret, fi videlicet in arrogantem & inpareutr , occupatusque in his effet, que dignum contuliffct.

Frequens)

« VorigeDoorgaan »