Pagina-afbeeldingen
PDF

dam Icciano , alia Riciano:nonnulla Cythiano,aliqua Titiano : magis approbo Titiane miffam: cuius nominis crebra fit nmentio ab hiftoricis qui res illorum temporum monumentis mandarunt : vt omittam Tacitum & Tranquillum, Lucianus & Spartianus Titiani meminere. nam Atilium Titianum , vt confcium tyrannidis, Adrianus & argui paffus eft , & profcribi:quem olim praefc&tum & tutorem fuum,cùm potentiam eius ferre non pofßt, nifus eft obtruncare: fed reuocaíus inuidia quattuor confularium occiforum à fe, coaétum fuccefforem petere magiftratu priuauit.is poftea fub Antoninó Pio fefiatu punienti tyrannidis affe&atæ reus concidit. ad eundem libro o&tauo fcribit Cæcilius.hic verò commendat Titinnium Capitonem , quòd confenfu imperatoris L.Syllano ftatuam pofuerit , & clarorum virorum imagines domi habeat. Titinnij Capitonis bis fa&am memoriam apud Plinium inuenies: & La&antius in Diuinis inftitutionibus tradit , Titinnium Capitonem fcripfiffe fpe&aculorum libros.[Alibi enim Plinius Minutiano fcribens plurimum Titinium Capitonem commendat, quòd ftudiofos amaret, foueret, ftudia coleret,proueheret, ipfas denique literas iam fenefcentes reduceret ac reformaret. nam exitus virorum illuftrium fcribebat Capito vir o— -ptimus & inter praecipua illius feculi ornamenta numerandus.] Lucium Capitonem hiftoricum Suidas refert. Frales &* offkium ) Ex fide procedit officium, diêum, authorelDonato,quafi efficium,ab cfficiendo,eo quod quaeritur quid efficcre 1n eo vnumquenquc conueniat pro conditione perfonarum: dicimus enim, feruum officium fuum facere, quando bene feruit domino, & officium oratoris eft , dicere appofitè ad perfuafionem. de officiorum ordine lib. `quinto cap. xiij. Cellius multa diffèrit : & Seneca De beneficiis,non fàtis probare videtur illorum fcntentiam , qui ita diftinguunt, quæTitinio Capitone fuiffe a

[ocr errors]

diorum homorubus) Confe rendo honores in alios

[ocr errors]

ncq;enim minus decorum gratia valeas,aliorum homoribui experiri.E/?

dam beneficia effe, quaedam officia, quaedam minifteria:beneficium effe quód alienus det:alienus autem eft, qui potuit fine reprehenfione ceffàre : officium effe filij, vxoris, & earum perfonarum quas neceffitudo fufcitat, & ferre opem iubet: minifterium effe ferui, quem conditio fua eo loco pofuit, vt nihil eorum quæ praeftet,impütet fuperiori. Afconius, officium ad virtutem pertinere memorat: quod fanè cóuenit huic loco. Seneca aliquádo videtur officio ;p magiftratu vfus, Sexagefimus,inquit, a finus áb officio me dimittet:hinc Apuleius officialem deduxit,pro eo qui magiftratum gereret, vel potiùs pro li&ore É miniftro] & Trebellius Pollio palatina officia : ac Lampridius, in animo habuit omnibus officiis genus veftium proprium dare: dixerunt in ea fignificatione qua nunc vulgò vtimur:vnde Apuleius, modò officia feralia,modò infcralia dicit, quae inferis ac mortuis fiunt. Agamt amucos defum&fàrù) Se agát amicos,in defun&os,i. feruent am 1c1t1am etiam in mortuos. in re non gifpari laudatur Melior [apud Martialem]quod Blefum amicum étiam poft vitam coleret.Imperatore)Traiano, fcripfit enim fuas epiftolas fub eo Caecilius:qüan quam interdum de rebus Domitiani loquatur, fed tanquam de praeteritis. L. Syllam) Duos L. Syllanós viros claros tradít hiftorici, alterum infignem triumphalibus ornamcntis , & gladiatorij muneris magnificentia vulgò acceptum, & O&auiae fponfum Cláudius flimulante Agrippina abdicare prgtura fe ante quartum calcndas Ianuarias , morique initio anni die nuptiarum Agrippinae coëgit:alterum eximia nobilitäte, difciplifiáque C. Caffii, apud quem educatus erat, ad omnem claritudinem fublatum Nero fenatu mouit , ac municipio Apuliae, cui nomen cft Barium,claufum, Céturio iuffu imperatoris tanquam in pugna, quanquam inermem obnitentem , confecit. hunc igitur potius intelligo,cui potuit cú

eft dare

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

alibi hic locus declaratur : quadruplici,.

inquit, iudicio bona paternâ repetebat: fedebant iudices centum & o&oginta. tot enim quatuor confiliis confcribuntur. nam dé vna re in bafilica Iulia fiebant guatuor iudicia apud totidcm tribunalia.

& libro quarto, Cum apud centumviros in quadruplici iudicio dixiffem. vnde Fabius Trachali oratoris vocem commendans duodecimo libro:certè,fcribit,cum in bafilica Iulia diceret Trachalus primo tribunali: quatuor autem iudicia, vt moris eft,cogerentur,atque omnia clamoribus fremèrent: & auditum eum,& inteileétum,& quod agentibus caeteris contumeliofum fuit, [&] laudatum quoque ex. quatuor tribunalibus memini. di&a funt centumviralia iudicia à centumviris fe-, cundum Feftum: nam cum effent Romae Ę & quinque tribus, terni ex fingulis tribubüs fufit ele&i, & licet quinq; ámplius fuerint , tamen quo faciliùs nomifiarentur, centumviri funt appellati : dein procedente tempore au&i vfque adcentüm o&oginta, feruata femper priori appe!Iatione IMartialis.Dum centum ftudet auribus virorum , de Secundo fcri• bens. Ouidius De triftibus. Nec mali commiffa eft nobis fortuna reorum , Vfquc dccem decics infpicicnda viris, poß

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »