Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

monumenta magis inftruere, quàm facere artificem:vfum & cxperientiam dominari in artibus , neque effe vllam difciplinam,in qua non peccando difcatur. nam vbi quid perperam adminiftratum ceßit improfperè,vitatur quod fefellerat: illuminátque rc£tam viam doccntis magifterium. Manilius, Per varios vfus artem cx

egi , frequemter iudicaui , fre

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(differumt emim) fime fàcultate fùmma conti

Fib'cófita,vel arbores qui-
bus vites maritantur:vnde
Plinius nobilia vina non nifi in arbuftis
gigni confirmat:& vlmum , populum ni-
gram, fraxinum, ficum, oleam,cornum,
tiliam,acerem, ornurn, carpinum, quer-
cum, fìliccm, inter arbufta connumerat:
fecutus Varronem, qui præcipit arbufla
ferenda in fpacium quincuncis,& vineas
ac arbufta putanda. fic docet Columella,
arbuftum faciendum, & arbuftiuam vité
arbufto coniunétam retulit. Palladius fi-
militer. Plinius etiam arbuftare agros,
pro arbuftis conferere vfus eft.Arbuftum
Cato, & eum imitatus Seruius pro loco
arbufculis referto vfurpauerat. at arbu-
tum inter femper virentes arbores enu-
merat Theophraftus. £xerceo.) Colo,
aro. siliginem.) Theophrafto & Plinio
authoribus, filigo genus grani nunquam
pariter maturefçit, nec ylia fegetum mi-

[blocks in formation]
[graphic]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aliud effe Pithus templum, quàm orationem. M. Tullius cum libro tertio De oratore,leporem •ei$ appellaffet : De claris oratoribus idem fuadclam vocauit,cuius effeétorem dicit cffe oratorem : quam. Suadam dixit Ennius. eius autem Cethegum medullam fuifiè vult, vt quam deam in Periclis labris fediffe , huius hic medullam Romanum oratorem fuifle dixerit:alii Flexanimam,& dicendi praefidem. Horatius etiam poeticam mellam vocauit:& Cebetes, In folio,inquit, fedet fuauibus moribus & formofa indole mulier, quae poculum manu tenet,Suada vocatur, mortales omnes feducens. Syracufium quendam Apollgnius Pithonem appellabat , oratione fua perfuadere conantem; de quo Philoftratus libro vii. ix*ae*) De_ mulcebat. Differunt enim breuitas, & o. rationis velocitas.nam breuitas ef dicere citra caufam:velocitas etiam copiofe, fed, nimium feftinanter , & fine mora ac tra&tu. Hermogenes diffinit.velocitatem effe -compofitionis accelerationem, qua viua & mobilis oratio videtur.Facultáte)Facili potcftate dicendi.

didit inf. fiotidì dicen giffet. mam deletfare, perfuadere, copiam di

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

praefertim argumentis tam

$* arte,quá fine.Pcrfuafìonis loci funt có. fitmtio & refutatio, ac peroratio,quamuisetiam & fecundum rhetores,in narrationc debcbamus perfuadere.Copam)V

bertatem orationis, spacuum)Temporis moram. Aculeum)Perfuafioncm & fidem

facere. Pamgut) Leuiter tangit,& breuibus ,

agit Infg/t) Multis imm;*;; & perfuah. iij.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

obiici. tenendum effe mo gat? fed mom mimus mom feruat modum qui im

dum in oratione, ne fit ni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ius a&ionem. 1 euume) Ari.
dè. 1nfirmè, Infra caufam.
vnde M.Tull.de perfe&o oratore vtrunq;
genus improbat , Mleae , inquit, aures &
pcrfeéto completóque vcrborum ambitu
gaudent,nec curta fentiunt,nec amant re-
dundantia. nam ßcut cauenda eft oratori
preffo inopia & ieiunitas:ita amplo infla-
tum & corruptum dicendi genus. nam
copia autore Fabio, modum habet,fine
quio nihil nec laudabile , nec fàlutare eft.
hinc De claris oratoribus tradit Cicero,
Apollonium Molonem fummum orato-
rem dediffe operam , vt nimis redundan-
tem , & fuperfluentem iuuenili quadam
dicendi impunitate & licentia reprime-
ret,& quafi extra ripas diffluentem coer-
ceret. MateriamjPropofitam caufam.Non

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »