Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

uerbiis: vbictiam verbum zclari vsurpa. nem non admittam : præter alia impri-
uit: niG fortaffe volumus interpretari mis efficit, quòd ipfe alibi eiusdem men-
zelú pronimia decoris affe&acione : & vc tionem faciens , teftatur tantum fe imita-
obferuatur apud Cyprianum: & à Gram- ri Demofthenem, nulla Calui recor-
maticis dicitur cacozelia nimia decoris datione habita : de quo in sequentibus
affe&atio corrupta sententia. [ Quamuis plura. & credibile fit“, semper optima
Hammonius zelum eflc voluerit imitatio. Plinium imitanda libi propofuiffe , De-
nem boni : verumtamen etiam de malo mofthenem scilicet & M. Tullium.quan-
dici idem afferit. Poffumus insuper re- quam fuerint qui Caluum omnibus ora-
spicere sequentia : quod scilicet in nulla toribus præferrent. Quare fincerior
alia oratione tot authores fit imitatus, le&tio elicitur ab eo exemplari, in quo
Demofthenem, Caluum, & M.T.]Stilo] funt illi tres libri Corn. Taciti nup.publi-
dicendi genere. Siilus ferrum acutum cari.nam vim tantorum verborum,pauci,
[& obtufum : illo, vi notarent : hoc, quos æquus amauit, affequi poflunt. cun
vt expungerent. nam vtrumque ftilo fie- Plin. gaudeat suis epiftolis interponere
bar:]quo in pugillarib' scribitur:sx pera- Virgiliana carmioa, vt fit sensus , pauci
men pro compositione lumitur.verba süt quos æquus amauit Iuppiter, poffunt affe.
ex primo de Oratore, Stilus oprimus & qui vim verborum Demosthenis.] Figuris
præstantissimus dicendi effe&or & magi- orationss]dicendi genere. eft enim figura
fter.& tardum & diligencem Quintilianus conformatio quædam orationis remota
ftilum probat.at (Donatus, vt alij]Euan. à comuni,& qua diuerfa sermonis forma
thius, voluit ftilumverbis,orationem len- coniungitur. Figuris igitur sententiarum,
fu conftare. Semper fuum ] quo maximè quibus Fabio referente plurimum oratio
dele&aris:quéq; tibi propofuiftiimprimis infignitur, à quo lib.xij hæc pro Demo-
imicandum. Nieper meum)quem in hoc li- Athene traduntur. Nonne, inquit, cun&os
bro imitatus fum primum. Scio in aliqui- illos teretes oratores, sublimitate,vi,im-
bus exemplaribus circumferri, Caluum petu,cultu, compositione, superauit? non
nuper meum dumtaxat figuris orationis. infurgit locis? non figuris gaudet? non
nam vim tantorum virorum pauci quos transationibus nitet? nam penè lex oran-
zquas, affequi poflunt: vt fit fenfus, in di fuit. Tanta vis in co, tam denfa omnia,
nulla alia oratione imicatum esse Cal. ita quibusdam neruis intenta sunt. Vim
uum oratorem, quàm in hac: & pauci Gerborse] Quæ folet Æschines monftrain-
oratores tibi pares poffunt affequi vim uidiosè appellare. Fuit enim egregius ver-
tantorum virorum. Sed ve hanc le&io. ború fabricacor. Pauci) summi oratores.
Materia ipsa ] noftra cau-
So, argumentam rei

. cmassequi poffunt. Nec materia ipsa huic (vereor
deftia commendat opus ne improbè dicam) amulationi repugnauit.E-
fuum. Nec repugnauit) rat enim propè tota in contentione dicendi,
Hue emulatsons De: quod melonga desidia indormientem excita-
mofthenicz. Aduerte, x- uit, si modo is fum ego,qui excitari poßim: non
mulatorem poni pro eo tamen omnino Marci nostri Tas Annules fugi-
dit:fecus imitatorem. Hic mus , quoties paululum itinere decedere non
idem alibi , Non vtamu- intempeftiuis amænitatibus admonebamur,
larer, fed tamen imitarer
& sequerer cantum. Ali-

acres enim effe non tristes volebamus. Necest quando cum inuidia po- quòdputes me sub hac exceptione veniam ponitur , vc apud Apulsium stulare. immò quo magis intendā limam tuam, in certio Floridorum. Mar. cellus fic diftinguit , Amulus , inquit, præsentat. Item æmulatio ab imitatione fimilitudinem visz' vel instituti re hoc diftat, quòd imitatio fimplex eft & li

[ocr errors]

uorem atque inuidiam non admittit:aemulatio habet quoddam imitandi ftudium , fed cum malitiae operatione. M. Tullius pro fe&atore indi£erenter vfurpat.Æmulo, dicens, atque imitatore ftudiorü meorum ac laborüm. Im comtemtiome aucemdu) concertatione , animi intenfione, quae maxime confiftit in confirmatione & confutatione : cum fit oratio ad confirmandum & confutandum accommodata. Eam Cicero in continuatio. nem & diftributionem diuifit , neque hic locum habet exornatio eiufdem ap

cllationis , quae fit ex contrariis verÉ; Longe defiu«) defuetudini à forenfibus caufis. £xcuraut) plurimum valet fi Fab o credimus acumen in altercatione. quod fine dubio à natura veniens arte adiuuatur & exercitatione, su modo)Corre&io. Marcu mo/?r/)Ciceronem fign. Quem noßrum,id eft Latinum appellãt, refpe&u graeci Demofthenis,[quem , interrogatus quomodo tantum in dicendo profeciffèt, refpondiffe ferunt , Quia plus olei quàm vini confumpfiffet Jannú8«* lepores, fuauitatem , lucubrationes. [Cic. ad Atticum, Et facerem diutius , nifi me lucerna defereret,id eft,lucubratio.]Sic lucernam v

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tamen de his qui militiae

fub vno tentorio vitam degunt , & con- tubernium pro decem militibus vna mi

litantibus»

[graphic][graphic]

licantibus, & conuiuentibus : nam ta- tabernis , quz fiebant es tabulis , die bernz appellatio declarat omne vtile dos opinatur. Hic fimpliciter pro con: ad habitandum ædificium , non ex eo vi&oribus & domesticis è quibus crac quòd cabulis claudatur : inde taberna. Tranquillus, Voconius Romanus , & licula & contubernales. hæc Iurisconsul- berti non illiterati, accipiuntur. fic libro tus de verborum Ggnificatione . Fe 1. Columella , Villico mulierem contuAus tamen Pompeius contubernales à bernalem ex Celli sententia affignauit.

Errori noftre ) fentensiæ contubernaliú.vbique mo- ditione non abhorrere: fi modo tu fortaffe erdeftiam fuam prætendit: rori nostro album calculum adieceris. Esteinnuens pofle iudicio decipire & fuos. Album cal nim planè aliquid edendum, atque vtinam culum adseceri) approba- hoc potißimum, quod paratum est

, (audis defieditione iudicaueris. Si- die votum) edendum autem ex pluribus caufdontus in epiftolis. Ego ķis : maximè quòd libelli quos emifimus, ditamen huiusmodi confilio cuntur in manibus effe, quamuis iam gratiam album calculum minime apponam.id eft non com nouitatis exuerint. Wifi tamen auribus noftris probabo, mos erat per al bibliopola blandiuntur. Sed

sanè blandiantur, bum calculam fuffragari. dum per hoc mendacium nobis ftudia nostra tum, nouxor fõoor in duese, commendent. Vale. album calculum suscepimus , dum oftendit Theodoti & vxoris Gidios hominis votum. Defidie forum) innocentiam comprobatam , & absolu- hominis ignaui dederium, oprantis sua tos à crimine. per nigrum autem conde- scripta effe præftantissima. Libelli quos mnare. Ouidius , Calculus immirem de- emilimus ) intelligerem libellos de vltione mittitur acer in vrnam. & Apuleius deci. Heluidij , quos temporibus Neruæ scrimo, Manum vrnali opponit orificio, ne phiffe fe, ac mox emisille testatur alıbi. In calculus ater intrudatur. Edendum publi- manibus effe ) laudari , probari, placere. candum. Vlpian.Edere eft, vel di&are, vel Gratiam nouitatis exuerini) li iam pridem tradere libellis, vel codicem proferre. Hoc fint publicati, neque legantur, tanquá no. potißimi) hoc quod sum emissurus opus, ui, placent enim qualiacunque fint noua fir optimum. Vreditionem mereatur) ne, fcripta. Blandsütur auribus) adulátur, falGi editione indignum fuerit, aliud de inse- fa referút.Studia nofira commendër) & per gro mihi fit elaborandum: hoc enim de- hoc incitent me ad potiora publicanda.

C. PLINIUS CANINIO RUFO Svo S.
VID Agri Co

VID agit Comum, tua , med
num) Caniniú
Rufum munia

que delicia : quid suburbanum cipem suú hor

amænißimum: quid illa porticus tatur, vt fe monumentis li

verna semper : quid adalara icrarum à mortalitate vindicet, omiffa rerum vul

opacißimus: quid Euripus virigarium cura. Fuit enim dis, & gemmeus : quid subiectus , & feruiens kudiosus carminum, prx- lacus : quid illa mollis, & tamen solida gefertim Da cicum Trajani scribere orfus eft. q comum) patria noftra.olim Strabo, Pompeij Magni pater colonos mediocre oppidum. Cæterùm Pompeius ab incumbentibus Rhecis vaftato refi

a.. iij,

ficcat.Lampridius in Heliogabalo, Fertur in euripis vino plenis nauales circenfes exhibuiffe.Plinius , Caefar diótator in elephantorum munere euripis arenam circumdedit : ne, vt prius,cum populi vexatione eruptionem tentarent. abhorret enim aquam id genus belluae. ex quibus apparet non fatis veram illorum fententiam, qui riuulos per prata defluentes,fi paulo murmuratiores effent , euripos: alios maiufculos , nilos appellarunt:nam M. Tullius lib. 1. de Legibus indifferenter pofuit , Du&us inquit aquarum,quos ifti nilos euripofque vocant, quis cum viderit,non irriferit?Sed magis ridicula illorum opinio, qui euripum vitem malleolis circunquaque duéjs in formam lacus effe crediderunt. Neque affentior diffentientibus euripos manu fa&tos per fofTis & cuniculos, diétos à fimilitudine Chalcidici freti fepties in die reciprocantis, authoribus Iuftino & Suida : à quo Euripus fretum, locus aquofus inter duas terras Boeotiae & Atticæ interpretatur. Liuius tamen, Non fepties die, ficut fama fert , temporibus ftatutis reciprocat eurius : fed temere in modum venti nunc É nunc illuc verfo mari , velut monte praecipiti, deuolutus torrens rapitur : & Paufanias lib. v. teftatur Euripum circunfluere in circuitu regionis Plataniftae:quae quia multis platanis confita, inde trâxit appellationem. & lib. 6. Mitylenam, inquit,dupliciter euripi diuidunt. AppeHafi euripi rzez iii jiai<•• à latitudine per contrarium, quòd non fint lati fed angufti: fic fcriptum reperies apud magnum etymologicuin. J^rra*) refertur ad herbas, quas alluit. Gemmeus)ad fplendorem aquæ,& calculorum. S«£/e&7a)demiffus: nam villa iuxta lacum furgcbat. Seruê)

[ocr errors]

cus quo geflabantur fanitatis vel voluptatis gratia. Idem ad Gallum, Geftatio buxo, aut rore murino,vbi deficit buxus, ambitur : de qua locutus fàtyra feptima Iuuenalis,Balnea fexcétis,& pluris porticus, in qua Geftetur dominus quoties pluit. Et quarta, Quid refert igiturquantis iumenta fatiget Porticibus? quanta nemorum ve&tetur in vmbra ? Et Paulus geftationem confici ex arboribus afferit, fcd pro ipfà fuccollationc interdum vfur

tuit:cui Cn. Scipio tria millia hominum infuper adiecit. Poft modum Iulius Caefar quinque inquilinorum millia ad habi— tandum deduxit, è quibus quingenti illuftres fuere Graeci. Hos etiam ciúitate do

natos in habitatorum numero defcripfit:

haud tamen ibidem domicilium habuere, fed oppido nomen relinquentes, & Nouum Conum appellantes , Nouocomenfes oppidanos vocauere. Nobilitatur Comum, Plinio referente, aqua ad temperaturam ferri. Interpres Appiani deceptus eft, vbi tradit Caefarem Nouum Comum condidiffe,cùmGrgcè fcribatur κατακάπι. id eft coloniam deduxifTe. Tu e me eque delict< } vtrique noftrum magna obleétamenta præftans. Qutd)repete agit.Suburbamum)rus iuxta vrbem Comum. }'erna) aprica aeftate & hyeme, vbi fit perpetuum ver. Platamus opactßima) legitur etiam Platanon opaciffimus. nam platanon locus eft platanis confitus,cuius accufatiuum platanona Martialis protulit lib. iij. & Sidonius oôtauo. Eft autem forma Græca.Sicut daphnon lauretum à Latinis di&tum. Platanus arbor eft vmbræ É, tantum expetita. & adeo poftea onoris increuit, vt mero infufo enutriretur :.nam praeter Plinij teftimonium accedit Martialis authoritas de Platano Cordubenfi talia fcribentis, Creuit & effufo lætior vmbra mero. Commendatio arboris non alia maior,quàm folem gftate arcere, hyeme admittere. vnde tradit Cicero in fuo Oratore difpuraffe commode Scæuolam cum Craffo & reliquis in Platanone,quem fànè Tacitus li.xi.fuarum hiftoriarum fignauit $ dum inquit, Ne opacitas arborum vapore ignis minueretur. Euripaw) vt diei aeftum redderent leniorem, àquam deriuabant per varias femitas fluentem : riui autem huiufmodi obliqui & reciproci, qui fluát & refluunt,Euripi appellantur: de quorum inftabilitate extant apud Suidam Græca prouerbia,quale illud 4i8gy*v: $e;m:. ho.imo euripus. aduerfus homines facile fe mutantes , & inftabiles : & illa ad idem t/;* £e/rws, xgjdiaista £e***. Fortuna euri. opus , & Sententia euripus. Effè aquarum du&us euripos fatis conftat Senecae teftimonio li.xiiii. epiftolarum referétis,Qui curipos fubito aquarú impetu implct aut

patur.

* . .

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

patur. nam Celfus inquit, Lenis in na- vehiculo. Mollit & tamen folida ) ve ui, in lacu gestacio eft: vehementior in lettica sensim laca. [delicata scilicet , & alto, vel ledica , aut scamno : acrior tamen virilis.] Balneum) legitur in multis codicibus balineum, ftatio : quid balineum illud , quod plurimus ficut apud alios: quod non abhorret à ratione , cum

sol implet & circumit : quid triclinia illa pogræci kardver vocent: de pularia : quid illa paucorum : quid cubicula cuius verbi deriuatione, 'diurna nocturnaque? poßident ne te , & per Sudan. den meget om meer vices partiuntur ? An vt folebas , intentione ro in monumentis anti- rei familiaris obeunde , crebris excursionibus quorum balincum potius auocaris:fi te poßident, felix beatusque esilin mus: poetæ tamen balnca minus , vnus ex multis. Quin tu ( tempus est & no balinea vsurparunt. enim) humiles de fordidas curas alijs mandas: Balneas verò P, Wiâor, isi & ipse te in alto isto pinguique feceffiue ftudis cumfertur de regionibus adferus. Hoc fit negocium tuum hoc ocium,hic Vrbis ipfius eft: fepius in labor, hæc quies , in his vigilia, in his etiam

, & lurisconsulti. Varro tradir balneas , publicas significare :ac neu. lare,populo gratum , ficut apud eundem tro, priuata. Plurimus fol smplet ac circuir) ac plerosque sæpius:popularis ctiam eiufin quod Seneca sc in epiftolis inuehitur. dem populi vir,& conditionis:aliquando At nunc blađaria vocát balnea, fi qua nó amicus. & popularitas in omnis rei conita apta funt,vt totius diei solem feneftris fortium sumitur , quæ secundum Plucarampliffimis recipiant , nifi & lauentur G- chum in opere Politicorum ratione oramul & colorentur, nisi ex solid agros ac tioneque populo persuader. [Tranquil. maria prospiciant. Triclinia) triclinium pro fauore & aura populi, Popularitate, neminem adeo ineruditum puto qui ne- inquit,efferebatur. Sic Statius,Et gratum fciat locum effe conuiuii. didum authore popularitate magnum. Pofthæc in quiSeruio à cribus le&is ftratis : quod etiam busdam exemplaribus scriptum fuit:quid vocabuli interpretatio oftendit , & Varro popinæ, fed eili huic scripturæ fidem vein re ruftica , Triclinium fterni cænandi tuftas afferát , tamen non fatis conuenire causa dixit:ficut Apuleius comeffatoribus videtur, vt Caninium & occupari popiinquietum. id Porphyrius Latinè cæna- nis,id eft tabernis, fcribat:nam fuperiora, culum sentit. Lectos eius pares & alcicudi. & quæ fequuntur, etiam viri summi fecene,& materia, & figura Varro fieri solitos re:hoc nisi perditæ luxuriæ. ] Popina) taa feuerat: qui triclinaria æftiua ad frigus bernæ, inde popinones luxurioli,qui oborientis, hyberna ad folem occidentem le&antur tabetnis. ] Diurna) in quibus conftrui præcipit: à quo non dissentit Vi- quiefcere folemus interdiu : nam no&urtruuius,nifi in quantum ad feptétrionem: na proprie dicuntur dormitoria. Partianpræterca verna, & autumnalia, ad orien- skr) fortiuntur, in secunda tamen le&ione tem vergi mandat : rationéfque insuper patiuntur fuit. (vt modò in vnum te tranfexplicar talis pofitus, & cricliniorum,quæ feras, modò in aliud. ] Anocari)diftraheconclauia live cænatoria dici poffunt : ris, remoueris ab huiusmodi commodis. quanta latitudo fuerit, bis tanta longitu- [Excursionibus)motib',perturbationibus, do: ficut altitudo dimidio latitudinis, & inquictudinibus:nam illi dicuntur excure longitudinis fieri debebit. Popularsa) rere, qui caufa rei familiaris obeundæ, vt multorum, & communia multis. vnde negociatores, modò huc modò illuc ad quidam Græcorum popularia appellarút cóliciéda negocia currút. obeunda)curápopuli congregationem: interdum popus de componendæ. si poßident)& occuparis

« VorigeDoorgaan »