Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tanquam maximè pollutioni obnoxiis: ex hifque conftitutus Romanis mos fàcrofan&a cffe Tribunorum corpora. Im ordmem ceg)[redigi,emendari,corrigi,] impediri , negligi, inter viles & abieëtos authore Prifciano, numerari. Quod ex praedi&is apparet non licuiffe. Nullus enim alius magiftratus compefcere aut prohibere Tribunum poterat. vnde apud Liuium Fuluius Conful Tribunis inquit, Videtifne vos in ordinem coaétos effé, & rem ad feditionem fpe&are ? Et Tranquil. fcribit Vefpafianum altcrcationibus infolentiffimis ab Heluidio pene in ordinem reda&tum. Erat etiam Im

erator poteftate Tribunitia. [Pariter Claudius apud eundem confcripfit fe in ordinem cóaétum ab Oftienfibus, quia fubeunti Tyberim fchaphas non mififfent.] -4 mu4o ) alio quàm à Tribuno. nam caeteros collcgas vnum aliquod volentes, vnus tantum Tribunorum impedire poteft.Hinc Secundus,decear, id eft, decorum fit, dixit, non liceat. Aa/e) fua fponte fubmittere fe imperio alterius. Errauerum fortaffe ) corrigit di&um ne videatur ia&tantiae crimen incurrere. L4liquid)alicuius poteftatis & honoris, funt

[ocr errors]

Pr£textu verborumjecli- cui loco cedere ommes oporteret,humc om)iibus natarrogantiam. Affurge- fedemtibus ffare : & qui iubere poffet tacere

[ocr errors]
[ocr errors]

quemcumque, huicfilentium clepffdra imdici: & quem jmterfari mefa effet, hunc etiam comuitia audire: & f imulta pateretur,imertem;fî

[ocr errors]
[ocr errors]

poëma Clepfydra appellatum. Athenæus
autor, Et ápud Suidam fuper verbo cle-
pfydra quædam prouerbia explicantur.
Füiffe illám pro horologio, & ad alios
vfus fequentes fcriptores indicant. Ve-
getius fib iij.Quia impoffibile videbatur
per totam no&tem vigilantes fingulos in
fpeculis manere, ideo in quatuor partes
ad clepfydram funt diuifae vigiliae.Cenfo-
rinus, P. Cornelius Nafica Cenfor exa-
qua fecit horarium : qugd & ipfum ex
çonfuetudine nofcendià fole horas,fola-
rium coeptum vocari. Vitruuius teftatur
horologiorum ex aqua comparationem
Cræfibîum primum explicuiffe. Et li. vij.
polcifceretur ) detruden-
do conuiciantem in car-
cerem,vel ab aduocatione
repellendo. Infolentem) ar-
rogantem. -4 Effus)follici-
tudo , [mentis agitatio.]
laemte oculo *) coram. Ap-
pe/affet) prouocaffet , au-
xilium me orafTet. Appel-
landi ius quàm ßt frequés,
quámq; neceffàrium, qui
nefciat, nemo efl : quippe
quòd iniquitatem iudicâ
tium vel imperitiam corri
gat.lege lurifconfultum.ff.
49. tit.de Appellationibus.
Eft autem autore Afconio
appellatio minoris ad potiores prouo.
catio. Significat etiam appellare, blanda
oratione alterius pudicitiam attentare,
fecundum Vlpianum. Cui adeffem ) pro
quo agerem, cuius caufam tuerer. 14e)
Aduerfarius appelluffet. Imtercederem)
occurrerem , obftarem. Intercedere eft
prohibere,cuius extremum ius erat apud
Tribunos plebis. Auxilium, ferrem)perin-
de acfi diceret, vtri eorum*opem tulif-
fem, aduocati partes exceffiffem: fi filuif-
fem,videbar me Tribunatu priuare. Eme-
rato)depofito,abrogato. [M. F.in Philip-
picis,Sic me iniqui eiurabant,de me que-
rebantur.Valerius, Ignominiofi Confu-
lum eiuratione.] Eiurare. Pompeio refe-
rente, fignificat id quod defideratur non
poflè præftare. Quìre Secundus dixit e
iuratum Tribunatum, vt qui in eo dedu-
&us effet,nó poffet præftare honeftè quod
iure dcbuiflct. Pritatem] finc potcftate.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tis.Inmultisexemplaribus legi praefera- betur,nullo prætextu deformétur.]
tur idef prxponatür,& oftentetur, Pro-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »