Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

furore. Multi) vulgaribus.Gladiatores rationem. Ponere ; omittere. Secunda
& seruos sæpe vidimus mortem conftan. bonam valetudinem. Dens ] line cuiu
ter appetere, inguic Seneca, & belluas in nutu & confilio noftræ fpes irritæ. Lau
ferrum irruere. Expendere rationes exa- rentinumjrus:cuius loci & ficus amœnita-
minare. Confilium Gote) viuendi delibe- te captus plurimum oble&abatur ocioli-
terarum. Pugellares) cabel-
las in quibus fcribitur.
Studsofum ocium] quia po.

lares , ftudiofumque ciium repétam. Nunceteft efe alterius rei ocium nim nihillegere , nihil scribere, aut assidenti vt ignauiæ. Assodento] co- vacat, aut anxio libet. Habes, quid timeam, Y'aca! ] cùm lum occupa

. quidoptem,quid etiam in posterum deftinem. dinis . Anxoo ) abfenti fed uicem nobis, fed latioribus epistolis, fcribe

. Etus circa remedia valeru: Tu quid egeris,quid agas,quid velis agere,inrimeam] mortena Arilto- rit confusioni meæ non mediocre solatium, fi nis uptem]fanitatem. De tu nihil quereris. Vale. Rinem) ftudium in receffu. Ifta obtinenc vicem epilogi. Lenoribus fusions ) perturbationi , dolori. Nihil non triftia , sicut meæ,sed læta continen

quererss ] nihil querulum & triste in illis tibus. nonnulli legunt latioribus. Cox. scripseris.

C. PLINIUS POMPEIO FALCONI Svo S.

Onlulis], Pom

Onfulis an existimem te in Tripeius Falco, ad quem diuum

bunatu causas agere decere. PluAdrianum epi

rimum refert quid esse tribuna. Itolam de casibus infecti teftamenri Vlpianus fcri

tum putes: inanem vmbram, do plille tradit, fub Pertinace fine honore nomen, an poteftatem sacrosanctă, conful liberè imperatoré & quam in ordinem cogivt à nullo, ita ne à se criter quàm prudenter ab quidem

deceat.Ipfe cùm Tribunus essem,erraimperatore remorfus eft, nerimfortasse , qui me effe aliquid putaui , sed cui poftea Falco imperare volens ,parauit infidias: de quo conque- bunatum ) Tribunatus dignitas plebcia, ftus est in fenatu imperator: Falconi L.Iunio Bruto [& Spurio Sicinio inftantamen' pepercit, & à fenatu impunitatem tibus inftituta: cuius dignitatis officium eius petiit.denique Falco in rebus fuis se- erat, læsis plebeiis contra potentiores aucurus vixit, & hærede filio periit, quam- xilio esse , quodque hi plebem rogaffent, uis multi Falconem nesciffe dixerint, Im- id ratum esset. In summa,ius Tribunitiæ perium fibi parari.Huic igitur consulenti poteftatis magis ad impediendum,quàm an in tribunatuplebis causas ageret : re- ad agendum introdu&um. Vmbram)mafpondet Secundus, se dum tribunatum a. giftratum. Inanem) fine poteftate , tangeret ab aduocatione abftinuiffe: caulár- quam circulum ad cabernam. Sme boque, quibus motus fuerit, enumerat. Te more) nam eciam quidam tradunt Tribudecere) Legitur etiam debere.In Tribunt. natum plebis non esse magistratum.vnde tu caufas agere ) dum geris Tribunatum creato Dictatore cæteri magiftratu abi. defendere reos oratione. Paulus tertio.ff. bant præter Tribupos. Satis tamen conQui magiftratum initurus eft, idoneus ftat [Tribunatum ] fuiffe fummam potedefenfor non intelligitur. Quid effe Trio ftatem,poft Dictatorem : qui li abfuiffet,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

in vrbe primam ac ferè folam. Sacrofan. tanquam maxime pollutioni obnoxiis:
Etam) venerabilem ,tanquam rem diuina, ex hisque constitutus Romanis mos fa-
& deo confecratam: cuius contrarium crofan&a efle Tribunorum corpora. In
prophanum. M Tullius pro Cor. Balbo, ordinem cogo) [redigi,emendari,corrigi,]
· Sacrofan&um elle nihil poteft , nifi quod impediri, negligi, inter viles & abie&os
populus plébsve sanxiffet : & fan&iones authore Prisciano , numerari. Quod ex
facrandæ funt aut genere ipso, aut obre- prædi&is apparet non licuiffe. Nullus e-
ftatione, & confecratione legis aut pe- nim alius magiftratus compefcere aut
na:cum caput eius qui contra fecit, con- prohibere Tribunum poterat. vnde a.
fecratur. Nam creati Tribuni primi hanc pud Liuium Fuluius Consul Tribunis
legem tulerunt, Tribunum inuitum tan- inquit, Videtisne vos in ordinem coactos
quam vnum è mulcis nemo cogito agere, efle , & rem ad seditionem fpe&are? Ec
neque verberare, neque alteri vt verbe- Tranquil

. fcribit Vespasianum alterca-
ret imperato,neque occidito, neque occi- tionibus insolentissimis ab Heluidio pe-
di iubeto. si quis autem prohibitorum ne in ordinem reda&um. Erat etiam im.
borum aliquid fecerit, impius execrabi perator poteftate Tribunitia. [ Pariter
lifque efto: bonáque eius publicanto ad Claudius apud eundem conscriplit fe in
facra Cereris. & qui aliquem hæc agen- ordinem coa&tum ab Ofienfibus, quia
tium occiderit, cædis expiatus efto, ac ne fubeunti Tyberim schaphas non mill-
fiat poteftas deinceps populo abrogandi sent. ] A nullo ) alio quàm à Tribuno.
hanc legem , sed in omne tempus reli - nam cæteros collegas ynum aliquod vo-
quum immobilis permaneat: Sie ftaru- lentes , vnus tantum Tribunorum impe-
tum omnes iurare nobis per facra; hac se dire poteft.Hinc Secundus,deceat, id eft,
lege ipsos , & eorum pofteros vfuros effe decorum lit, dixit, non liceat. Adfe) sua
perperuo:préxq; adie&ta Gt iuraméco fta fponce submittere se imperio alterius.
bilientibus legem ipfam deos esse propi- Errauerim fortaffe ) corrigit di&um ne
tios cæleftes, geniósque & manes: trani videatur ia&tantiæ crimen incurrere. A
gredientibus verò, numina aduerfa fieri: liquid alicuius poteftatis & honoris. sunt
quilegant aliquem. Tan.
quamellem) exempli gra- tanquam essem, abstinui causis agendis : pri-
cum verè fuerit : fed hoc mùm,quòd deforme arbitrabar, cui assurgere,
prętextu verborum

decli- cui loco cedere omnes oporteret,hunc omnibus nat arrogantiam. Affurge- sedentibus ftare : & qui iubere possettacere tire caput. Stare) pedibus quemcunque, huic

filentium clepsydra indici: kantem agere:fic etiádi- quem interfari nefas effet, hunc etiam concebant. quam consuetudi- uitia audire: & fi inulta pateretur,inertem: si nem etiam apud Græcos fuifie oftendit Home. in Bliad. Cle- ore circa fundum , ad quod in iudiciis a. Phydra)vase quo defluente guttatim aqua, qua plenum propoficum dicebant oratóficut nunc puluere, horarum fpatia des- res, ficut innuit Æschines in Ctefiphon. gnabantur , vel etiam quæque temporis tem quam consuetudinem imitari poftea momenca. Apuleias lib.iij,ru asini, Rur- Romani:

nam & M. Tullius Aulum ad fum præconis amplo boatu citatus accu- clepsydram vocat. Accipitur interdum fator , quidam senior exurgit, & ad di- pro inftrumento aftronomico horas mecendi spatium vasculo quodam in vicem tiente , & pro iudicio gracis autoribus colligraciliter fiftulato, ac per hoc gutca- hæc aferentibus. Pausanias infuper in tim de fuo,infusa aqua, populum ficado. vertice lthoniæ arcis Meffenenfum fonvar. Er tertio Epistolarum Seneca, Cle- tem clepsydram oriri tradır. Inditum & psydra non extremum ftillicidium ex meretrici cognomentum nomine prius haurit,sed quicquid antè defluxit. Suidas Metichæ , poftquam ad clepsydram confcribie Clepsydram elle vas anguftiffimo cubuit toca aqua defuente. Inde Euboli

i. iij.

[ocr errors][merged small]

poëma Clepfydra appellatum. Athenæus Athenæus inquit, Hydraulicum inftra autor, Et apud Suidam fuper verbo cle- mentum videtur effe Clepsydra :vnde feplydra quædam prouerbia explicantur. runt Platonem paruam quandam inftruFuiffe illam pro horologio, & ad alios menti excogitationem excogitaffe, dum vsus sequentes (criptores indicant. Ve- no&urnum horologium fingit fimile hygetius lib.iij.Quia impossibile videbatur draulico, referens clepsydram admodum per totam no&em vigilantes fingulos in capacem. Satis conftat clepsydram dedu(peculis manere , ideo in quatuor partes cisto to naént esej ve ücretos, id cft,à subdua ad clepsydram sunt diuisu vigiliæ. Censo- cendo aquam. Interfari) loquentem inrinus, P. Cornelius Nalica Cenfor ex a- terrumpere,impedire,obftrepi.Conuicia) qua fecit horarium : quod & ipsum ex ab aduersariis iurgia: qualia noftri tem. consuetudine nofcendi à role horas, fola- poris in foro ftrepunt. Inulia) conuicia rium cæptum vocari. Vitruuius testatur impunica. Inertem ) nimium patientem, horologiorum ex aqua comparationem qui non exerceret suam poteftatem. Crælibium primum explicuiffe. Er li. vij.

Vlasceretur ) detrudendo conuiciantem in car- vlcisceretur ,insolentem videri. Erat hic quocerem,vel ab aduocatione

que

astus ante oculos , fi fortè me appellafset repellendo. Infolentem) ar rogantcm. Alturollici- velille cui adessem, velille quem contra intertudo, (mentis agitatio.] cederem,auxilium ferrem, an quiesceremsileAnte oculos) coram. Ap rémque,& quafi eiurato magistratu privatum xilium me oralret. Appel- ipse me facerem. His rationibus motus, malui landi ius quàm fit frequés, me tribunum omnibus exhibere, quàm paucis quámq; neceffarium, qui aduocatum. Sed tu(iterum dicam)plarimum quòd iniquitatem iudica interest,quid effe tribunatum putes:quam pertium vel imperitiam corri sonam tibi imponas , quæ fapienti viro ita a19. tit.de Appellationibus. ptanda eft,vt perferatur. Vale. Eft autem autore Arconio appellatio minoris ad potiores:prouo. Omnibus) pop. Rom. exercendo ius tricario. Significat etiam appellare, blanda bunitium & opemn dando preslis. Pauce) oratione alterius pudicitiam attentare, ad vsum paucorum aduocare. Perfonam secundum Vlpianum. Cui adeffem) pro abrimponas ) qualitatem & mores digniquo agerem, cuius causam tuerer. ille) caci cur competentes. Sic M.T.pro SylAduersarius appellafler. Intercederem) la, Denique inquit , iftam perfonam veoccurrerem, obstarem. Intercedere est hementem & acrem quam mihi tunc prohibere,cuius extremum ius erat apud tempus,& refp.imposuit,iam voluntas & Tribunos plebis. Anxolsam ferrem)perin natura detraxit. [idem in Philippicis, Ve de acfi diceret , veri eorum opem tulis- mcminiffem quam personam impofitam fem, aduocati partes excesiiffem: fi filuir- à vobis sustinerem ] Et Ouidius, Cum sem,videbar me Tribunatu priuare. Ein- tibi contingat formam lunonis adire,Fac 14t0)depolito,abrogato. [M.T.in Philip- scis perfonæ quam tueare memor. In picis, Sic me iniqui eiurabant,de me que- qua lignificatione ipfe alibi, & Fabius Vrebantur. Valerius, Ignominiofa Consu- furpant. Neque ignoro accipi interdum lum eiuratione.] Elurare. Pompeio refe- personam pro scenico habitu vel histriorente, significat id quod delider atur non ne,à personando di&am:& pro corpore, pofle præftare. Quare Secundus dixit e

vt fæpius apud Iurisconsultos, [& inter iuratum Tribunacum, vt qui in eo dedu- , dum Ciceronem:] & quale illud Traiani Etus esset, nó poflet præstare honeftè quod in epiftolis, Quid in persona ftatuendum iure debuifiet. Priatum) line poteftate. Sit. Perferatur) ad finem vfque Tribuna

càs. In multis exemplaribus legi præfera- becur,nullo prætextu deformetur.] tur id eft præponatur,& oftentetur, pro

C. PLINIUS BEB10 HISPANO Svo S.

ve pro Tran

Rrãquillus)Hi

Ranquillus , contubernalis meus, (panum rogat

vult emere agellum, quem venquillo fuo a

ditare amicus tuus dicitur. Rogo gellum iusto precio com.

cures quanti aquum eft emat. Iparet, ne fit pænitentic locus. Bebius Macet Hilpa- ta enim delectabit emisse. Nam mala emptio nus poftmodi Conful de semper ingrata eft, zo maxime quòd expro-figaatus sub Adriano Præ 'brare stultitiam domino videtur. In hoc aubusdam cxéplaribus fcri- tem agello (si modo arriferit precium )Tranprum eft Vipfano.nam

Vi: quilli meistomachum multa solicitant,viciniplanum Meffalam legimus Tribunum legionis,

tas vrbis,opportunitas via,mediocritas ville, cui prgerae Aponius Sa- modus ruris, qui aduocet magis quàm distrinturninus, virum egregiú, & qui folus ad id bellú ar

gat. Șcholasticis porro studiosis, vt hic est,sufees bonas attulliffet : alio fuit abundè tantùm

soli,vt releuare caput, requin fub Vespaliano pie ficere oculos,reptare perlimitem, unámque feadeptus nondum ætate Se mită terere, omnéfque viticulas suas nosleep natoria pro fratre Aquilio numerare arbusculas poßint.Hæc tibi expofui, Imperatorem aufus de quò magis scires,quantú ille effet mihi,quantü Martialis carminibus me ego tibi debiturus, fi prædiolu iftud quod commorac. Vendutare) cupe mendatur his dotibus , tam

salubriter emerit, be vendere& quærere vt pænitentiæ locumnon relinquat. Vale.

[: venui.) Mala ) pluris. Domino) emptori

. Stultitiam)ignoran. perueniatur, necnon nihil effe etiam para tiam qui pluris emifie quod minoris uovchi, ficondu&is iumentis iter facias: effet. Amiferat) placuerit, honeftum fue- feruos quoque qui secururi patrem fami. rit

. Stomachum appetentiam. Solicitant) liæ fint; non ægrè iter pedibus ingredi. inftigant,augent. Vicinitas Erbus ) cenfet Mediocritas Bolle ) ædificij in agro, ne sciColumeil a in propinquo agrum mercari, licet villa fideo ampla, vti inde fecunquo frequenter dominus veniat : & fre: dom Catonis præceptum exire nequcas. quentius , quàm fic venturus denuncier. Modus rusis) mediocritas agri. huc persub hoc enim mecu cum familia villicus tinet illa præclat i poëtæ sententia , Lauerit in officio. Opportunitas bre) Multum dato ingentia rura: Exiguum colito.quid confere agris iter commodum : primum vir eruditissimus traditum vetus præcequod eft maximum, ipfa præsentia domi. ptum numeris fignauit:ne in liorem quàm ni qui libentius commeaturus fit si vexa racio calculorum pariatur emere agrum tionem viz non reformider.deinde adue. velimus: quippe acutiffimam gentein Phenda & exportanda veenfilia , quæ res nos dixific couenir, imbecilliorem agrum frugibus conditis auget precium & mi quam agricolam effe debere. Modus aunuit impensas rerum inue&tarum : quia em erii, vnicuique voluntas facultasqu minorisapportent ur eò quod facili nifu ncque cnim fatis eft poffidere, vellefi co

1

lere non poffis. Adwocer) dele&ter,alliciat, agris duo maximı sunt, cardo & decumaconsolecur [à curis vrbanis remoueat.] nus. limes decumanus eft, qui agrum ab Aduocamentum autem consolatio. Dis exortu æquino&iali ad occasum æquino. Aringat ) occupet. Scholaftics ) qui ad- &ialem secat. Cardo autem à meridicad huc inftituuntur, & in schola versantur:an feptentrionem.reliqui limites anguftiores quòdin declamando se exercebat Tran- funt,diftántque inter fe paribus interualquillus. [Fuit in alia le&ione domini sci- lis. Semita eftarâa , & quali dimidia via. licet ruris.& line parentibus.] Porrò fanè, Arbufculan) Columella de olinis paruis præcipuè. Releuare ) recreare.Capus] ftu- loquens,arbasculas dixit (Detobus)donis

, diis feffum. Reficere ) restaurare. In fe- commodis. (Salubrner) iufto precio. V cunda le&ione refigere fuit , hoc eft aliò non relinquat locum pænitentia) ve semper diuertere. Reptare lencè & quafi testita. emptio placeat : nam is non relinquitlo. dinis paffu ire,vt consueuere qui spatian. cum pænitentiæ , quem nullius rei pæ. tur.Sic Horatius , An tacitum Tyluas inter nicet. reptare falubres. Per limitem) Limites in

C. PLINII

« VorigeDoorgaan »