Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& habemus & habebimus : gloria

Vale.

bitis. Gloria] laude, quicum poffit imperare,id recufet.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

erim Romae, vel negociis vel occupatior eram.Illud emim mec dfffimamt,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vale. pigri fumus] in tumultu & animi perturbatione.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

lorem etiam ea quae fubitò effufa funt» reddant. extempóralis enim garrulitas nec expe&ata excogitatio, & vix furgendi mora circulatoriae iaâationis fimilis eft. attucum) optimus.nam atticè digere eâ optimè dicere : quia Attici interalios Græcos preßi & integri funt. & Xenophon prò dulcedine eloquii& incredibili facilitáte, Attica mufa appellatus.M.Tullius de Optimo Gen. Grat. Atticè dicere tradit efTe,ornatè,appofitè,eleganter inynoquoque dicendi genere probato differeré. Sale & facetiis vti vel maximè atticum eft. fciátque fi quis Demofthenem imitetur, eum & Atticè di&urum & oP

plures ) controuerfias quas traétet ex tempore. íM.T.l.ij.de Finibus, Leó tinus Gorgias primus aufus eft in conuentu pofcere quaeftionem , id eft iubere dicere qua de re quis vellet audire. audax negocium dicerem, impudefis , ni(i hoc inftitutum poftea tranflatum ad philofophos noftros effet : nam] ante controuerfiam praefationem dicebant. Non folum hoc ex Caecilii verbis probatur , fed etiam Gellii dicentis, Introit adolefcens & praefìtur arrogantius & elatius quàm ætati eius decebat: ac deinde iubet exponi controuerfias. Quid autem fit controuerfia, Seneca inquit, Declamabat Cic. non quales nunc controuerfias dicimus , nec tales quidem quales ante Ciceronem dicebant, quas thefeis vocabant. Hoc autem genus materiæ quo nos exercemur adeo nouum eft, vt nomen quoque eius nouum fit : controuerfias nos dicimus, Cicero caufas vocat. Hoc -verò alterum nomen , hoc efl thefis , graecum eft : fed in Latinum ita tranflatum , vt pro Latino fit. Scholaftica cótrouerfia multo recentius eft,ficut ipfâ declamatio. Artem traétandæ controuerfiae Aphthonius praebct. & plures Seneca exponit, quas Silo Pompeius apud eundem, quofies commodum erat exiftimabat , fumi poffe de hominibus legis verbis. Ele&7iomem)vt eligerent quam diceret. Paratum) domi præmeditata oratione.Senfus eft,[fæus aliquando accedit ad declamandum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

praemeditata oratione, cum alias ex tempore declamaret : oblata auditoribus facultate vt fibi proponerent plures controuerfias,eligeréntque quani à fe traétari vellent. Si autem leges partes loco p4ratum, vt eft in codicè antiquo, tunc fic interpretaberis: faepe etiam partes controuérfiae permittit auditoribus & difcipulis, vt fiue defenfionem fiue accufàtiohem tra&andam fibi fumant. Exurgit)

ftantes enim dicebant. Amicitur) pal-lio, quia Graecus [fe componit: Sic enim li.iiij. de Liciniano declamaturo fcribit, Cum, inquit, Graeco pallio amiétus intraffet poßquam fe compofuit , circumfpexitque habitum fuum, Latine, dixit, declamaturus fum.] Nam fi Romanus, toga: cuius formam in Oratore Quintil. optimè defcribit. Alii codices habent,iam ergo loco amicitur, quod minus probo. Ommfa)fuccurrunt neceffaria dicenti. pariter) eodem momento. aed manum) in promptu. Recomlit)rari,admirabiles. occurfamr,fluunr,fuggeruntur, vberant Verba) vtrumque tétigit ex quibus oratio conficitur éx verbi$ & rebus. In rebus intuenda inuentio, in verbis elocutio, in vtrifque collocatio. Verba aut fingula aut coniun&afunt,infingulis intuendum - eft wt

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

non tantùm ad vfum fufficeret , fed in mirandum vfque procederet: quae fanè thefaurus eft rerum omnium , & nifi cuftos inuentis cogitatifque verbis & rebus adhibeatur,intelligimus etiam fi fuerint praeclariffima in oratore peritura. Eam Suidas fic diffinit, Memoria eft obferuatio eorum quae didicifti.M.Tullius verò,Memoria eft firma animi rerum & verborum difpofitionis perceptio. Repetit altius ) multa recitat ex tempore quae iam dixerat.Seneca duo millia nominum recitata quo ordine erant di&a referebat,& ab iis qui ad audiédum praeceptorem conuenerant, fingulos verfus ad fingulos datos cùm plures

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quàm ducenti efficerentur, ab vltimo incipiens vfque ad primum recitabat.3£**) habitum. T Exercuratione) confuetudo & exercitatio facilitatem maximè parant : cùm enim memoria fit naturae munus, maximam tamen efficit exercitatio & labor: multa edifcere, multa cogitare , & fi fieri poteft quotidie , potentiffimum eft: nihil aequè äugetur cura, vel negligentia intercidit. Nihil aliud, quàm ftudcrc &

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »