Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

audituriconucniút, frequenter ysurpatur. ronymus in præfatione Bibliorum. Legi

Follocana) vbi declamaciones & lax mus, inquit, in veterum historiis quofda controuerfiz tra&antur. Inermis) fyn- lustraffe prouincias, nouos adiiffc popu . cera, ionoxia). Fælix) recipiens fæli- los,maria tranfiffe:yt quos ex libris nouecitacem & prosperum successum. Dul- rant, coram quoque viderent. ad Titum cißimum). c.declamare eft, iucundiffimú Liuium la&co eloquentiæ fonte manan. iuuenibus & præsertim ducere claffem. tem de vltimis Hispaniæ Galliarumque

Saxem ferresque) durus, inexorabi- finibus quosdam venille nobiles inueniLis,rufticus,qui negligas tanti viri cogni- mus, & quos ad contemplationem fui tionem (M. Tullius ad Quintum fratrem Roma non traxerat, vnius hominis fama dixit, Ferú ferreúmque, & ad Treboniú. perduxit. habuit illa ætas inauditum omFerreus inquit effem G te non amarem. nibus seculis celebrádúmque miraculum,

Proonde) quare. si non) vis in vrbem ve vrbem tantam ingrefli aliud extra vrbé venire

. Ob alss) aliis caulis inftantibus. quærerent. Ab Gliimo terrarum orbe) à GaNósque ipfos respe&u noftro. Hunc) Isęú. dibus vlera quas eft mare Oceanum. 896Gaditanum) Bæticum virum:Gades enim dóndenor) inelegans, rude. illater atum)viin Bætica. Hoc latius tractat Diuus Hic. riidiotæ eft & rudis. Turpe) indecorum.

Tanto) vt venias.Cognssionem Deruditione. Nulla are tanti cognitionem, qua nulla eft iucun. eff ineundsor) cùm cæteræ dior,nulla pulchrior,nulla denique humanior. nez, hæc pene diuina . Dices, Habeo

hic quos legam, non minus divnde interrogatus Zeno sertos. Etiă: fed legendi semper occafio eft,auCicicus quomodo quis foe diendi non semper.

Multo magis, vt vulgò di-
fpondit
, li cum mortuis citur,viua vox

afficit
. Nam licèt acriora

fint, immoraretur : apertè Gi- qua legas, altius tamen in animo fedent, que ditioni fuduiffet. Hie) pronunciatio,vultus, habitus, gesius etiam diruri. Quos autores. Non centis adfigit

. Nisi verò falfum putamus illud munu diferros ita eloquen. AEschinis,qui cum legisset Rhodýs orationem es qualis eft lui fermo. Demofthenis , admirantibus cunctis , adieciffe prouerbiá receptú eft. Mul fertur, n'di'si airs og gnetou danxóeins. & erat to magis Goma box afficit) magis mouemur leguntur videri folent. pronunciatio à voaudiendo,quàm legendo quod celebratú ce nomen accepit , cui in toto genere dià SenecaFabius his verbis retulit.licèt fa- cendi Demofthenes palmam dedit,eidem tis exéplorú ad imitandú ex le&ione fup- fecundum ac tertium locum, donec ab eo pediret

, tamen viua ( ve dicitur)vox alio quæri defineret, vt eam videri poffet non plenius, præcipuéque præceptoris. [ Si præcipuam, fed folam iudicaffe vult.) qui gnanter addidit præceptoris. nam Cic.ad maximè dominatur in a&ione , hoc supArticum vbi inquit fe à Curione audiuif- plices, hoc minaces, hoc blandi,hoc triClodium fa&tam Tribunum,idque me ftes,hoc hilares, hoc ere&i, hoc fubmifli Lius fe cognouiffe ex litteris Artici, addi. fumus:hoc pendent homines,hoc intuendievbi funt qui aiune viua voce.] Acroora) cur, hoc fpe&ant etiam antequam dicaabsolutiora, vehementiora. Alrsus fedeni) mus,hoc quofdam amamus, hoc odimus, memorię diutius mandátur.Pronútiatso.) hoc plurima intelligimus:hic eft fæpe pro Val.Max

. Eloquétię ornaméta in pronú omnibus verbis. [ M.Tull.de legibus lib. ciatione apta & conuenienti motu corpo 1. Is qui appellatur vultus, qui in nullo a: ris confiftunt, & reliqua. In qué feplum nimante eft præterquá in homine poteft M. Tullius de Perfeto Oratore, Carene, iudicare mores: cuius vim Græci norút, inquitfibri fpiritu illo propter quem ma- nomen omnino no habét. ] Habitu corista cadem ill2 cùm aguntur, quàm cùm poris qualitas à M Tullio ita

defcribitur,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

mortuo hortatur iliam vt adeathe grauem : cum verò ego ductus adfinitatis of reditatem, quam propter ficio, dimissis omnibus qui , non dico mogrande debirum recipere leftiores , fed diligentiores erant , creditor timebat. Caluinas tres folus extiterim : cúmque viuente eo nubenti nam originem ab Augu- tibi in dotem centum millia contulerim , præfotrahentem, quę Vespa. ter eam fummam, quam pater tuus , quasi de retricen: tertiam Caluini meo dixit ( erat enim fòluenda de meo ) maad quem fcribit luuenalis

, gnum habes facilitatis meæ pignus,cuius fiduparenté:quanquam&Cal- cia debes famā defuncti pudorémg suscipere, gimus , quæ maritum ha. ad quod te ne verbis magis quàm rebus horbuit Annium. Verum Prę- ter,quicquid mihi pater tuus debuit,acceptum tura fun&um,cx quo filiú tibi ferri iubeo. Neceft, quod verearis , ne fit nomine, virum in omni mihi ista onerosa donatio.Sunt quidem omnivitaphilosophantem , qui no nobis modicæ facultates dignitas sumptuoImperator crcatus vitae sa, redditus propter conditionem agellorum, pes fuperauit. So pluribus nescio minor, an incertior, sed quod cessat ex fenfus eft, fipater tuus de redditu, frugalitate suppletur, ex qua velut à faltem alterius vnius., po fonte liberalitas nostra decurrit. Que tamen ruffes fortafle dubitare

ita temperanda est,ne nimia profusione inarereditatem fufcipere, difti. seat: Sed temperanda in alijs, in te verò facile atis alieni magnitudinem, ratio conftabit, etiamfi modum excesserit.. nedum fæminæ , verues. Vale. deres beredutalé) neceffatiis heredibus permittit Prętor volétibus promise tibi in dotem. Quafi de meo na fe abltinere ab hæreditate, ve porius pare- omnia illius bona erant mihi obligata, tum quàm ipforum bona fimiliter à cre nec quicquam inuito me poterat diltraditoribus pofideantur. Caluina igitur here. De meo) de rebus iure mihi fpe&apatris necefliria hæres verebatur hære- tibus. Facilitati liberalitatis. Pignus ar. ditatem parentis recipere preffam multo gumentum,teftimonium. Famam defun. ke alieno. Affmitat officio ). videtur & debes quam primum adire hæreditainnuere C. Caluifium parentem Domitiæ

tem paternam : hoc pa&to tucaberis famá Caluillæ Cæcilio ar&a propinquitate có- & pudorem patris tui mortui: fin minus jundum. Affinitatis offeso ) quo tene deciarares omnia fua diapidafle , quod mur preflos subleuare magis quàm ex fummo dedecore & infamia illum inureternos. Domißis omnibus) perfoluris pe. ret. Verbis } inanibus & speciosis. Accecuniis omnibus creditoribus, quibus pa- prum ferri subeo][volo ve procurator meus ter tuus cas debuerat. Moleflores] creditovel dispensator eam fummam rationibus Tes in exigenda pecunia. ) Creditor folus ferat, me tibi donaffe fcilicet ) remitto & extiterim fummam totius crediti in me condono tibi omne debitum quod pater

tous mecum contraxerat (modus dicendi millia nummum id est ccntum reftertia: apud antiquos elegans & frequens. Plin. fait enim munificentiflimus in fuos (me senior li.viij. Magnitudini fatorum accecilius. Preser cam fummam)

Conculi ti pra ferri zquius quàm ferarum naturæ i centum millia nummum præter cam arbitror. Ei Cæcilius,an potius Domit.in fummam nummorum quos pater tuus epift.ad Terent. Max. Summam expen

1. iij.

tranftulerim. Eo ) pacre cuo.

Cenrum

fam liberalitati meæ feres. vbi fubticuictur in amicos. I narefsar ] extinguatur accepram : tamen commode intelligi po- ' nimium largiendo, & pauperes fiamus: teft. onerofa) immensa,nimia. Modice) [cùm fecundum M. Tul. Largitio quæ mediocres. Dignitas senatoria. Sumptuo- fit ex re familiari,fontem ipsum benigniSa] quæ magnos sumptus expetat. Condi. tatis exhauriat: & ita benignitate beni. tronem agellorum) fterilium admodum, gnitas tollatur.Itaq; res familiaris nec ita quales possedit iuxta Larium: nam in claudatur, vt eam benignitas aperire non Thuris roli vbertatem commendat. In- poflit: nec ita referetur, vt pateat omnis certsor] qualitate temporum. Alibi con- bus. modus adhibeatur , isque referatur queritur Thuscos fuos grádine excuffos, ad facultates.Jinaressar perftat in tráflain Transpadana regione (ummam abun- tione, cùm præmisfiet fontem. in te dantiam, fed parem vilitatem. Sed quod liberalicatis meæ effufæ in te. Ratio con ceffad] Census eft, quando redditus, & an- Rabst) in promptu erit caufa, quòd cibi nona fuerit minor quàm vt noftra digni- affinis, quòd famam pareoris tui proretas poftulet, tunc viuemus parcè & tem xerim. Modum cxceffersf) donauerim peratè. Ex qua) ex vi&u frugali. Ex fon- plura quàm deberem. te) ex perenni copia. Decurrie)diffundi

C. PLINIUs LypeRCO Svo S.

Crionem In de

Ctionem & à te frequenter effla. dicatione bi. bliothecæ in

gitatam, do à me lépe promisam patria lua ora

exhibui tibi , non tamen totam. tioncm habuit de laudibus

adhuc enim pars eius perpolitur. suorum, & foli natalis a. pud municipes. eius par

Interim qua absolutiora mihi vitem corrigendam Luper- debantur, non fuit alienum iudicio tuo tradi. co destinat : quem rogat His tu rogo, intentionem scribentis accommocedat tamen aliquas di des. nihil enim adhuc inter manus habui , cui gressiones , præfertim in maiorem solicitudinem prestare deberem. tius Lupercus Legatus le Nam in ceteris actionibus existimationi ho. gionis aduersus ciuilem minum diligentia tamen, & fides nostra, in inclytus fama, & potior. hac etiam pietas subijcietur. Inde & libercrecialis librum fuum Tepe uit, dum ornare patriam & amplificare gauà Cæcilio.nam ille fempcr mus, & gloria. Tu tamen hæc ipfa , quantum exegiffe:fed

difpari cuentu demus ,paritérque de defensioni eius deseruimittit. Aitonem) oratio ratio exegerit , reseca. Quoties enim adfastinem quam egi apud mu: dium legentium,deliciásque refpicio, intelligo nicipes mcos. (semper) quoties illam petiuifti. Si legitur sape, manifeftus eft fen- eft animaduerfio & diligentia qua animus sus.] "Perpoliiur ) elimacur, emendatur. ad quod intenditur, dirigitur. aliâs est Absolutsora) corre&iora. Non fuit alie ex qua ftatus principium habet, quæ denum) (non fuit abfurdum, nec extra pro pullione conficicur. de hac non intelligit pofitum) placuit in primis vt tu ca iudi- cùm laudativum genus nullum habeat cares. Tradi) demındari. Intentionem fatum. Scribentis) mei, [ac fi tu illa mentem, animum , phantaGam. Intentio scriberes.] Accommodes) induas,fumas

[ocr errors]

:

Imter manus

) non folùm per hoc figni- Balbo. Amplificare) vti amplificatione, ficacur inuentio , sed etiam recognitio. quæ potissimum quatuor conftat. increExiftimations bominum) diligens & fi-' mento,comparatione,ratiocinatione,codelis fui clientibus, vt bonam mihi apud gerie. Defenfioni) in quibus criminabatur homines exiftimationem pararem.]Fides & vituperabatur. Gloria) ve à condito. noftra) veritas fubijcitur. Pietas ) a- ribus ab opportunitate fitus, à rebus gemor in patriam & maiores. Subijcie. ftis. Refeca amputa,dele superflua. De145 ) pro argumento , & subie&o erit. licias) ignauiam, (faftidium. ) Refpicio) Liber) oratio Sicio prioribus librum considero. sæpius enim oportet fcribere dixit orationem Ciceronis pro Cornel. secundum lectorum opinionem.

nobis commendationem etiam ex ipsa medioCommendatione ) laude. Petendan) quærendam. critate libri petendam. Idem tamen, qui

à te auferitatem )feueritatem, hanc austeritatem exigo, cogor id quo diuerasperitatem. Græcum vocabulum, cuius contrariú

Sum est poftulare, vt in plerisque frontem reeft fuaue. Diuerfum) non mittas.Sunt enim quædam adolescentium aucam fuauitatem quàm li

. ribus danda,præfertim si materia non refragecentiam hilaritatémque tur.Nam descriptiones locorum,qua in hoclitas)in iznitiam refoluaris, bro frequentiores erunt , non historicè tamen, rugas diffoluas: nam seue- fed propè poeticè prosequi

fas eft. Quòd tamen diore & caperatiore.Hinc Siquis extiterit qui putet nos latius fecisse Martialis in feueros , Tri- quàm orationis seueritas exigat: huius, vt ita die fupercilium durique dixerim , tristitiam reliqua partes actionis dolefcentium auribus ) le- exorare debebunt. Adnisi certè fumus, vt tioribus viris, quales funt quamlibet diuersa genera lectorum per plures adolescentes, tenentur e dicendi species teneremus.

Ac ficut vere187) repugnet, obftet. De. mur, ne quibusdam pars aliquá fecundum fcrupuomes locorum ) agro fuam cuiusque naturam non probetur: ita viBit chorographiam.Hiflo demur pose confidere,vt vniuerfitatem omni. Thce vere. quod adeo pro. bus varietas ipsa commendet. Nam & inrabarve lıb vij dicat. Sæpe

in tione conuiuiorum , quamuis à plerisque cibis ftoricæ modo, fed propè singuli temperemus, totam tamen cænam laupoetica descriptionis ne-' dare omnes folemus:nec ea quæ ftomachus no-. ceffitas incidit. Poeticėjf more poetarum.

fter recusat, adımunt gratiam illis quibus cao Prolegui.) tra&are. Fa pitur. Atque hæc ego fic accipi volo, non tanplaria in quibus feueritas quam affequutum esse me credam, fed tanet: quod fortaffe non in- quam assequi laborauerim , fortaffe non fruconueniens. Larsus feciffe ) pluribus com legitur etiá quálibet diueria, 1. multúdi. plexos. (Non displacet lautius,hoc eft, v. fåtia. Lectorum ) quorú alij

feueri, qui• berius & copiolus. Verùm G leges læ* dam triftes , nonnulli iucundi, interdum eiussid opponetur, triftitiæ accommoda- acres,aliàs delicati, fenfus eft: cùm variæ tius.] Trillitiam nimiä reueritatem. Relo fine hominum species, fic & dicendi, ftugia partes reueræ & circúfcriptæ. Exors. duimus aspergere totam orationem di"e ) mitigare[le&ores.]Quelibet diuerfa] cendi varietate, ve vnusquisque proinget

bulosè ,

« VorigeDoorgaan »