Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

$C R I p T o R v m illuftrium duo in Vrbe - fecula imprimis feliciffima fuere : Augufti £? fcilicet & Vefpafianorum fratrum,cùm inζό;ter alios duo Plinij floruere : è quibus iuŠ nior quo die & anno natus fit adhuc quae3] ritur, fub Nerone non ambigitur, patria -20 ἈNouocomenfis,L.Caecilio patre,& hiftoriçi Plinii ex forore genitus,à quo per adoptionem familiæ eius infertus, auunculi bonorum & ftudiorum alio fcribendi genere fucceffor: præceptores habuit Fabium Quintilianumi,& Niceam facerdotem. in Syria tribunus militum, Euphratem philofophum audiuit. vbertatc Liuiana plerunque capiebatur.Græca in Latium,noftra in Graeciam tranfferens, ftudium fuum adolefcens intendebat. puer admodum comoediam Græcam compofuit: elegos & heroicos aliquando pangens. fuos etiam hendecafyllabos, quorum libellum emifit, à Græcis probari gloriatur. nonnunquam enim verficulos parum fcueros, ipfe tamen integerrimus vita, lufit non fine fummorum virorum exemplo. vndevicefimo ætatis anno dicere in foro coepit,& in fenatu plures grauiffimas caufas egit. Praetor 1udos dedit , vix Domitiani callidam immanitatem declinans , cùm omnem virtutem excindere conaretur. Caefaris uaefturam,Tribunatum plebis, Præfe&turam ærarij, Æmiliæ viE,& aluci Tyberis curam Augustum conflatum; aIma

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic]

& Qugftura Calcftrium Tyronem collegam : in confulatu & praefeâuraCornutum Tertullum förtitus: augurali dignitate Iulio Frontino fucccffit. Ponti & Bithyniæ ad ftatum ordinandum miffus proconfulari poteftate non minorcm prudétiæ gloriam,quàm moderationis & diligentiae fecum fetulit. Traiano gratiffimus, & fumma cum autoritate, à quo amicis füis honores fæpius impetrauit: fibi verò quot optâuerat vnquam. In figillo quadriga vtebatur. diuitias quas patrimoniis &honeftis ÉÉÉÉ largas comparauerat,liberaliter difpenfàuit. nam & nutrix cius, & Qgintilianus præceptor, ac interdum quàm plurimi munificentiam Plinijfùnt experti.in municipio fuo bibliothceam dedicauit: & annuos fùmptus inalimenta ingenuorum pollicitus erogauit : tertiámque falarijpartem publico præceptori obtulit. Romanum & Firmâ cenfu equeftri iuuit.Caninium ad bonas artes reuocauit.in agendiscaufis abftinuit non modò pa&tione, dono, munere, verùm etiam xeniis.Laurentinum rus,& alterum in Thufcis, quibus mirè afficiebatur, epiftolis celebrauit. de multis autem quas iuxta Larium poffedit villas,dilexit imprimis quam fere in plano conditam Comoediam : & quam Tragoediam vocat,quia in edito fita.Romæ habitauit in Exquiliis. vxores duas hâbuit: pofteriorem nomine Calphurniam Calphurnij, & Pompeiae Celerinæ filiam, cum qua iucundiffimè quamuis fincprole vixit: & eius ftudiorum miniftram quidam teftantur.Ex do&iffimis amicorum referam Virginium Rufum,Veftficium Spurinnam,Silium Italicum, Pompeium Saturninü, Valerium Martialem, Cor. Tacitum, Suetonium Tranquil

lum,Voconium Romanum, Antoninum : Martialem etiam

viatico feccdentem profecutus:Tacitú vt re&torem & magiftrum fufpiciens: Tranquillum contubcrnalem fuum fouens & ornans.fuit illi cum Ariftone,Coroelio, Frontino, Neratfo, Arriano iurifconfultis amicitia fumma.Inter libertorum predile&oshabuit Zofimum, & Encolpum. gloriæ appetens, & immortalitatis fummus aucupator, quod reliquum temporis dabaturà rcbus ciuilibus & domefticis, id totum ftudiis impartiens: quorum variis generibus nulli fatis confifus expcricbatur: nam præter iudiciales, quibus Demofthenem imi

- -

[ocr errors]

Ell

batur, demonftratiuas fcripfit orationes: hiftorias incertum*.

hunc potiffimùm crediderim Fabium per ifta demonftraffe-
funt hodie fumma,quibus illuftratur forum ingenia. nanquc
& confummati iam patroni vcteres æmulantur, & eos iuue-
num ad optima tendentium imitatur , ac fequitur induftria.
Nullum emendandi genus omittebat , ac primùm quae
fcripferat, fecum ipfe pertra&abat : deinde duobus
aut tribus legebat: mox aliis tradebat annotan-
da: notáfquc corum fi dubitabat, cum
vno rurfus aut altero penfitabat:
nouiffimè pluribus
recitabat.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

A I vs Plinius iunior, ex Como nouo Ita2\ liae Tranfpadanae oppido natus, patrem Κ habuit Cæcilium , virum co tcmpöre picÉ tate fimul & eruditione in primis clarüm: auunculum verò , Plinium Veronenfem, Græcæ & Latinæ linguæ peritiffimum: - 2$ (cuius triginta feptem Rerum naturalium

i tanto ftudio & labore confcripti funt, vt do&orum omnium calculis digni iudicati fint, qui ob multifarias hiftorias ex Græcis fimul & Latinis philofophis depromptas , raj£quc cruditionis thefaurum, non obiter tantùm legantur, fedcuoluantur, omniúmque ftudioforum affiduis conteranturmanibus)à quo adoptatus,non tantùm ampliffimorum agunculi bonorum, fed ftudiorum quoque, ac nominis fuccefforfàâus eft. Puer adhuc,cùm egregiam praefe ferret indolcm,vt liberalibus artibus imbuerétur, Fabio Quintiliano, omnium fidiffimo puerorum informatori , & in oratoria profeflione nulli fecündo, datus, artes humaniores mira ingenij felicitate perdidicit. Aliarum difciplinarum auidus, paulo Pòft Nicetem Smyrnæum fophiftam , & præclarum co temPore oratorem, audiuit: qui adeo ingenium ad vtramque rationcm accommodabat,vt iudiciale fophiftica quadam facultatc exornauerit , fophifticum verò & vmbratile forenfibus

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

aculeis roborauerit,& cuius fententiæ ac paradoxa quafibacchantes Thyrfi,mellis la&tífque copiam præbere vidcbantur. quibus artibus cùm Plinium probè inftituiffet, annuente auunculo in Syriam tanquam ad praeclariffimarum artium omnifque philofophiae mercaturam mifit,vbi Euphratem philofophum naturæ arcana explicantem audiuit. Verùm cùm poft multos in ftudiorum curriculo exantlatos labores, iam fine cortice natare didiciffet, & optimos quofque fibi autores 1egendos propofuiffet, Liuium tamen Romanae hiftoriæ

, antefignanum & principem cùm totiesà Quintiliano praece

ptore Iaudibus cclebrari audiuiffct(qui Patauinum in concioinibus fuprà quàm narrari poteft eloqucntiffimum vocare folitus eft,& ob id inter caeteros fcriptores in fcholis quàm diligenter legendum in oratoriis fuis inftitutionibus præcipit) eius hiftorias la&ea cloquentia defcriptas, rarò de manu de

pofuit,ex quibus eam etiam haufit eloquentiam,quam in do- '

&tiffimis fuis epiftolis & Traiani imperatoris Panegyrico, magno verborum & fententiarum ornatu, orationífque foecunditate abundè fatis oftendit. Graeca in Latinam, noftra in Græcam transferens, ingenium exercuit. Ad poeticae ftudiú furore quodam naturali raptus,comoedias affiduè audiuit,infpexit mimos,legit Lyricos: quibus adolefcentiae ftudiis cùm animum excoluiffet,iámque ad grauiora altioráque ftudia animum intenderet, vndeuigefimo ætatis fuae anno dicere iri foro coepit, ac in fenatu plures grauiffimáfque caufas magno audientium ftupore egit. Beticis námque contra Bebiumr Maffam, & iifdem de Cæcilio Claffico quærentibus adftitit. Marium Prifcum repetundarum accufauit, Iulium Baffum &c Wareum in capitalibus caufis defendit & liberauit. Si quid. verò temporis à ciuilibus negociis, quibus totum iam intenderat animum, fuffurari potuit , colendis agris confumpfit: prifcos illos Romanos,Numam Pompilium,C.Licinium,Ca

[ocr errors]

tute claros viros imitatus, qui in magno honore conftituti, vites putare, ftercorare agros & irrigare nequaquam turpe &c inhoneftum putarunt. Laurentinum fuum rus, & alterum in Thufcis (in quo templum principum ftatuis mirificè orna

tum xdificauit)do&iffimis epiftolis celebrauit,vt agricultures

[graphic]
« VorigeDoorgaan »