Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

se studiofiflimum ostenderet.Cui cùm venatio cognata esset, fæpenumero calores,pluuias,sudorem, frigora, niues,& id genusalia compluscula, quæ venatoriæ voluptates continent, perpessus, ad venabula ledens, spumantes, & à canibus in fuforem conuersos apros propria manu confodit. Adadministrandáremp. aptissimus iudicatus, celeriter ad summos honores, ampliffimásque in vrbe dignitates,cue&us cft.Æmylię nanque viæ, quæ ab Æmylio Scauro post Ligures bello fubactos, à Placentia Ariminium vsque structa & strata erat, curam administrauit.Quæsturá cum Calestrio Tirone,cum quo stipendia antè fecerat, & Præturam cum eodem consecutus est. Cornutum Tertullum , præfectus ærarij salutatus, collegam habuit. In Pontum & Bithyniam missus proconsul, non minorem prudentiæ , quàm moderationis & diligentiæ gloriam reculic. Consuiátum summâ famâ, paríque integritate cum Tertullo, amicitiarum familiaritate semper coniun&tif, fimo,geflit

. In auguraru sacerdotio prisco,quod viuenti nunquam adimebatur, Lulio Frontino viro principi successit, quibus, aliisque multis dignitatibus, cùm sua industria Romanofum Rempublicam mirum in modum auxisset, in tantam apud bonos & claros viros existimationem venit, vt iuueni ex clariffiinis familiis in vrbe vxores offerrent. Habuit autem duas

, ex quibus posterior erat Calphurnia, Pompeiæ clarissi-mæ fæminæ filia: cum qua multos annos honeltisfimè, siner prole ramen, vixit. Viræ fuæ innocentia, & omniscientiarum eruditione principum multorum animos sibi conciliauit: in primis tamen Traiani,inui&tisfimi imperatoris,à quo non tancùm fibi ipsi, sedamicis quoque multa impetrare potuit. Voconio quippe Romano, condiscipulo & contubernali suo, multas dignitaces: Accio Suræ præturam: Harpocrati latralipeæ peregrinæ conditionis homini, Chrysippo Mithridatis, Straconicæ Epigoni, & vxori Chryfippi, Pofthumij demumMarini propinquis aditum in vrbem impetrauit : libertis Antonix Maximillæ ornatissimæ matronæ,præterea Hediæ, An-tonix', Harmeridiquc citra omnem difficultatem ius Quiritum obtinuit. Tanta fuit opulentia, vt ducenta millia num-:mům pro accessione precij agrorum concempserit, empcrice... Cornelia hoc petente.cascamen facultates quas partim here--

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ditario iure à parentibus & auunculo partim Traiani mecce-
natis sui munificentia habuit, ab omni alienus auaritia, bene
meritis , & quous præmio dignis, summa liberalitate distri-
buit, & erogauit. His Caninium Ruffum municipem suum,
studiis iam valedicentem,ad artes, humanioráque studia re-
uocauit. Valerium Martialem poetam secedentem ab vrbe,
honestislamo viatico iuuit. Romano condiscipulo tria millia
nummûm ad equicis facultates implendas obtulit, & dedit.
Fabium Quintilianum primæ pueritiæ præceptorem, senem
iam, & pecunia carentem, dore, & omni impensa maricandæ
filiæ neceffaria ornauit, & quinquaginta millia nummûm, ve
secundum mariti condiciones veftitu simul ac comitatu in-
ftrueretur, quasi parens alter contulit. Patriæ suæ annua se-
stertia tricena , quæ à nobis 750 aureis æstimantur , donauit.
Vead bonarum artium ftudia iuuentutem incitaret,in muni-
cipio suo bibliothecam oprimis libris refertam, ad commu-
nem studiosorum vsum dedicauit: annuos sumptus in ali-
menca ingenuorum erogauit, amplissimáque præceptoribus
consticuit stipendia. Gentilis licèt fuerit, Christianoruin ta-
mé in maxima persecutione acerrimus propugnator extitit.
Cú enim variis tormentis eos qui in Christú crederét, crucia-
rivideret, vt à fide desciscerent, misericordia & interéptorú
multitudine motus,eos apud Traianú defendit, dú fcribit,ni-
hil'omnino sceleris in his deprehendi, aut quippiam cómitti
quod Romanis legibus contrarium esser: quandoquidem a-
dulteria, & cætera eius notæ crimina illicita arcerent, & tan-
tum antelucanos hymnos Christo cuidam Deo canerent.
Ob morum studiorúmque similitudinem præcipuè viros do-
&trina excellentissimos sibi amicitiarum societate deuinxit.
ex poctis quidem Virginium Romanum, hominem (vr ipse
appellat)probitate morum,ingenij elegantia,operumque va-
rietate monstrabilem: Valerium Martialem, Epicuri sectato-
rem, & Silium ltalicum, in carmine heroico poft Vergilium
facilè principem. Ex historicis verò, Suetonium Tranquil-
lum,&i Cornelium Tacitum:lurispericis autem,Pomponium
Saturninum causidicum, Arrianum, Titum Aristonem , &
Cornelium Minutianum, rectissimos iudices , & fortissimos
aduocatos: quos fæpe cum Froncino, li quando de rebus ar-

[ocr errors]

duis agendum esset,confuluit

. Inter prædile&tos autein libertorum suorum , præcipuè Zofimum, hominem ve probum & officiosum, ita maximè literatum, habuit. Venomen suum immortalitati consecraret , non tantùm Cornelij Taciti hiftoriis laudari voluit, sed ipse quoque multa scripsit, quæ tamen ad pofteros non venerunt:vtpote Tragediam Græcam, De maris Icarij tempestatibus elegos,Hendecasyllaborum librum, Demonstratiuas orationes, in quibus Demosthenem suminum oratorem fecutus eft:De Heluidij vltione libros aliquot , quos Quadratus ftudiofiffimè semper legere folitus eft.& multa quidem alia,quæ temporis iniuria, magno Musarum mærore ita interierunt, vt ne fragmenta quidem hodie cxcent. Ex his tamen omnibus fingulari diuini numinis beDeficio ad pofteros venerunt, decem epistolarum libri mira eloquentia fcripti, Libellus de visis in re militari & adminikranda Republica illustribus,& Panegyricus Trajani Romanorum inui&illimi imperatoris, qui poft Neruam , iuxta Eusebij supputationem, vsque ad annum Christi saluatoris noftri cxix. regnauit: quo tempore, vel paulo pòst, Plinium nostrum è viuis exemptum effe, & coniicere & diuinare

licet

[ocr errors]

SIR V CTV RA TE M P L I

MAXIMI.
PLINIO L. F.0. V. F. CAECILIO'S.ECVNDO. COS.

C.

AVG. CYRAT. TIBE R.

[ocr errors]

MEDIOL ANI IN ÆDE D. AMBROSII

in arca lapidea ex tabulis confractis.

1

C. PLINIUS L. F. O. V. F. CAECILIVS AVGVR L EGAT. PROPR. PROVINCI AE. PON. CONSVLARI POTESTA. IN EAM PROVINCIAM ET IMP. CÆSARNER VA TRAIANO AVG. GERMAN. CVR ATOR AL VEI TI BERIS ET RIPARVM ET PRAE F. AE RARI: S A TVRNI PRAE F. A ER A R I. MIL. QV AE STOR IM P. & EVIR EQVITVM TRIB. MILIT. LE G. VI. GALLIC Æ. XV.IR. STLITI B. I VDI CAND. ADIECTIS THERM. IN ORNA TVM H S. CCC. ET HOCAM PLI'VS I'N TV TE L AM HS. CC. T. F. I. &T IN LIB ER. TO R. S V O R VM NOMIN. HS. XVIII. LXVI. D. CLVI. RE 1. INCREM EN. POST E A AD EPV LV M. P L E B. V RB AN. VOLVIT PERTINERE HOC AMPLIUS DEDIT IN ALIMENTA PVERORVM ET P V ELLA RVM. PLEB. VRBAN. HS CCC. IN TVTELAM BIBLIOTHECÆ. HS. C.

IN SEMIDIR V TA ÆDE D. IVLIANI

apud Fegium agri Mediolanensis.

C. PLINIO. L. F. O. V. F. CAECILIO SECVND COS. AVGVR. CVR. A L V. TIB ER. ET CLOAC. V RB. PR AE F. AER. SAT. PR AE F. AER. MILI. QV. IMP. SEVIR. ER R. TR. M. LEG. VI. GALL. XVIRO. ST LIT. IVD. FL. DI V I. T. A V G. R CE LIENS.

[ocr errors]

VIR O CLARISSIMO,

I V S T O R V BERO,
PAVLVS SIE PHAN VS S.

L AR OR VM virorum doctissimos perire Commentarios, aut , si omnino non pereant, neglectos iacere,dolendum certè eft, vir Clarissime : & nescio quæ

mala temporum noftrorum incusanda sors: quòd ca nobis inuidere videtur rariora & præftantiora quæ sunt. Quare nos, fi Deus dederit , aliis poft alios in lucem emittendis doctorum virorum Commentariis , malo isti mederi enitimur.Et sanè hæc ipsa temporum conditio in hoc Catanæo noftro dolenda quoque erat.Nam qui húc librum in manus sue met, frequentius eum neque tractari neque legi, miretur necesse est: neglectúmque tandiu iacere tanti ingenij,tantæ doctrinæ,támque va

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »