Pagina-afbeeldingen
PDF

fzpenumero calorcs,pluuias,fudorem,frigora,niues,& idgenusalia complufcula, quæ venatoriae voluptates continent, pcrpeffus,advenabulafedens, fpumantes,& à canibus in fumoremconuerfos apros propria manu confodit. Adadminiftrandáremp, aptiffimüs iudicatus, celeriter ad fummos honores,ampliffimáfque in vrbe dignitates,eue&us cft.Æmylig; nanqueviæ, quæ ab Æmylio Scauro poft Ligures bello fubaëtos,à Placentia Ariminium vfqueftru&a & ftrata erat, cutamadminiftrauit.Quaefturâ cum Caleftrio Tirone,cum quo ftipendia antè fecerat, & Præturam cum eodem confecutus eft. Cornutum Tertullum, praefe&tus ærarij falutatus, collegamhabuit. In Pontum & Bithyniam miffus proconful, non minorem prudentiæ, quàm moderationis & diligentiae gloriamretulit. Confulatum fummâ famâ, paríque intcgritate cumTcrtullo, amicitiarum familiaritate femper coniun&iffimo,geffit. Inauguratu facerdotio prifco,quod viuenti nunquamadimebatur,Iulio Frontino viro principi fucceffit, quibus,aliifquc multis dignitatibus, cùm fua induftria Romanorum Rempublicam mirum in modum auxiffet, in tantam apudbonos& claros viros exiftimationem venit, vt iuueni ex. clariffimis familiis in vrbe vxores offerrent. Habuit autem ; duas, ex quibuspofterior erat Calphurnia, Pompeiæ clariffimæ fœminæ filia: cum qua multos annos honeftiffimè, finer prole tamen,vixit. Vitæ fuæ innocentia, & omni fcientiarum, cruditionc principum multorum animos fibi conciliauit: in. Primis tamen Traiani,inui&iffimi imperatoris,à quo non tantùm fibiipfi, fedamicis quoque multâ impetrare potuit. Voconio quippe Romano, condifcipulo & contubernali fuo, multas dignitates: Accio Suræ præturam: Harpocrati Iatrali-, ptæ peregrinæ conditionis homini , Chryfippo Mithridatis, . $tratoniçae Epigoni, & vxori Chryfippi, Pofthumij demum Marini propinquis aditum in vrbem impctrauit: libertis An-. toniae Maximillae ornatiffimæ matronæ,præterea Hediae,An-. toniae, Harmeridiquc citra omnem difficultatem ius Quiri-, tum obtinuit. Tanta fuit opulentia,vt ducenta millia num-Imüm pro acceffione precij agrorum contempferit, emptrice r Corneliahocpetente castamen facultatcs quas partim herc-. ââa. 11J • •

[ocr errors]

ditario iureâ parentibus & auunculo partim Traiani mecoenatis fui munificcntia habuit, ab omni alienus auaritia,benc meritis, & quouis præmio dignis, fumma liberalitate diftribuit, & erogauit. His Caninium Ruffum municipem fuum, ftudiis iam valedicentem,ad artes, humanioráque ftudia reuocauit. Valerium Martialem poetam fecedentem ab vrbe, honeftiffìmo viatico iuuit. Romano condifcipulo tria millia nummùm ad equitis facultates implendas obtulit, & dedit. Fabium Qujntilianum primae pueritiæ præceptorem, fenem iam, & pecunia carentem, dote, & omni impenfa maritandae filiæ neceffaria ornauit, & quinquaginta millia nummùm, vt fccundum mariti conditiones veftitu fimul ac comitatu inftrueretur, quafi parens alter contulit. Patriæ fuæ annua feftertiatricena, quæ à nobis 75 o aureis æftimantur, donauit. Vt ad bonarum artium ftudia iuuentutem incitaret,in municipio fuo bibliothecam optimis libris refertam, ad communem ftudioforum vfum dedicauit: annuos fumptus in alimenta ingenuorum crogauit, ampliffimáque præceptoribus conftituit ftipendia. Gentilis licèt fuerit, Chriftianorum tamé in maxima perfecutione acerrimus propugnator extitit. Cú enim variis tormentis eos qui in Chriftú crederét,cruciarivideret, vt à fide defcifcerent, mifericordia & interéptorú multitudine motus,eos apud Traianú defendit, dú fcribit,nihilomnino fceleris in his deprehendi, aut quippiam cómitti quod Romanis legibus contrarium cffet : quandoquidem adulteria, & cætera eius notæ crimina illicita arcerent, & tantum antelucanos hymnos Chrifto cuidam Deo canerent. Ob morum ftudiorúmque fimilitudinem præcipuè viros do&trina excellentiffimos fibi amicitiarum focietate deuinxit. ex poetis quidem Virginium Romanum, hominem (vtipfe appellat)probitate morum,ingenij elegantia,operümque varietate monftrabilem: Valerium Martialem, Epicuri fe&tatorem, & Silium ltalicum, in carmine heroico poft Vergilium facilè principem. Ex hiftoricis verò, Suetonium Tranquilfum,& Cornelium Tacitum:Iurifperitis autem,Pomponium Saturninum caufidicum, Arrianum, Titum Ariftonem , & Cornelium Minutianum, re&iffimos iudices, & fortiffimos aduocatos: quos faepc cum Frontino, fi quando de rebus ar

s

torum füorum, praecipuè Zofimum, hominem vt probum & officiofüm,ita maximè literatum, habuit. Vt nomen fuum immortalitati confecraret, non tantùm Cornelij Taciti hiftoriis laudari voluit, fed ipfe quoque multa fcripfit, quae tamen adpofteros non venerunt:vtpote Tragoediam Græcam, Demaris Icarijtempeftatibus êiêáôïíôïíéêïíïìÜôùí librum, Demonftratiuas orationes, in quibus Demofthenem fùmmum oratorem fecutus eft:De Heluidijvltione librosaliquot, quos $; ftudiofiffimè femper legere folitus cft&multa quidem alia,quae temporis Ę; Mufafummœrore ita interierunt, vt nc fragmenta quidem hodie extent. Ex his tamen omnibus fingulari diuini numinis beneficio adpofteros venerunt, decem epiftolarum libri mira eloquentia fcripti, Libellus de viris in re militari & adminiftrandaRepublica illuftribus,& Panegyricus Traiani Romanorum inui&iffimi imperatoris, qui poft Neruam, iuxta. Eufcbijfupputationem,vfque ad annum Chrifti fàluatoris noftri cx 1 x. regnauit: quo tempore, vel paulo pòft, Plinium noftrum è viuis exémptum cffe, & coniicere & diuinare licct.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

/ . §\\} ζ/. Š mentarios, aut , fi omnino -\ £ - [£? non pereant, negleétos ia¢ ζ () í cere,dolendum certè eft, vir 3\ §. - ß) Clariffime : & nefcio quae °**°* mala temporum noftrorum incufànda fors: quòd ca nobis inuidere videtur rariora & præftantiora quæ funt. Quare nos, fiDeus dederit, aliis poft alios in lucem emittendis do&orum virorum Commentariis, maloiftimederi enitimur.Et fanè hæc ipfa temporum conditio in hoc Catanæo noftro dolenda quoque erat.Nam qui húc librum in manus fumet, frequentius eum neque traétari neque legi, miretur neceffe eft : negleétúmque tandiu iaceretantiingenij,tantæ doétrinae,támque va

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »