Pagina-afbeeldingen
PDF

riæ leòtionis virum, cui tantum gloriæ pepererunt tam do&ti commentarij, vt laudatore me non egeat. dicam tamen habere abundè tanto interprete Cæcilium noftrum, quo glorietur, fi in terras redeat. At verò non folùm hos Commentarios offero tibi vir Clariffime , fed & ipfas PlinijCæcilijepiftolas, quæ te inter curas & negotia Principis recreare poffint, quas tibi commendare,plus quàm mihi notas,certè non fim fapienter fa&turus: offero tamen, memor veteris ac etiam recentis amicitiæ, qua parentem meum, dulcis memoriæ parentem , complexus olim es: & quã ante annum circiter ipfe teftatuses,quum in idem hofpitium Argentinæ diuertere contigiffet : vbi fuaui alloquio tuo frui,& benignitatis plenos generofoin peétore vultus intueri licuit. Qualecunque igitur hoc eft,vt fufcipias, & tuæ erga parentem beneuolentiæ hæredem me quoque fcribas rogo. Vale, vir Clariffime, & Principum & literatorum amor. XV. C A L. SEPT. ANNO MD C.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

§®$ 1 Bafilienfe quod deßderabam £} exemplar, non defuiffet, leéforbeQ®; neuole, fabat animo iam ante \\y annos aliquot editionem horum Κ 243; (ìmmentariorum aggredi,fed 774'ceffefuit editiones aliquot inter/e cóferre.& /àmè Ήaffliemfi, vt effrecentior,à memdiù etiä eff repur gatior.Aßenffamam quidê & alteram vetuffißimaminfcr/é nihil differentes comperi. Qaomiam autem Bafilienfis editio pleraque truncata habet, quæ in vetuffioribus leguntur, queriturverò deprauatos codices vetu$tos, quos integritati/ìa refiitutos abs feprofitetur, quamquam videtur multa,& meritò fuffuliffe,& tamem funt(mifallor)quæ leòtorum iudicio permittenda potiur videantur quàm tollenda, mihi in angu$tiir , ea quae ex Aeenffano exemplari/eu altero vetufijore,fùblata fuerant, aut quae doófè/ peraddita e^ fent in Bafiliemffeditione, et/?multa (vt fatear) fùnt deprauatißima in vetu$fi* codic. motà tamtm incluffuü inferere vj%m ef?, vt liberum e^ - 2. 1.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

tinet , erat animur fimul excerpere tot varias hinc inde leëtiones, quæ tam frequentes & crebrafùnt in hoc quäuis angu$to libello,vt vix reperias editiones duas quae vnum & idem ,/ex fùbfequentibus lineis,/èribamt, quum nec Bafilienipfè inter/?, multo mimuralia alijs locú editae, concordemt: mom quidem quod ad/enfùm ,/ed quod ad verba & ordinationem vocabulorum, aut vocula immutatas,de linea in lineam (vt ita dicere liceat)di/©repamtes.92od vt attentiur confideraui,& has ip/a, /altem maiori exparte, varias leéfiones, margini mo/trae im mimoreforma editionù adnotata,ea verò qua maiorù momêti effent , ab ip/0 Catamao doäißimè exagitata: quum ßiam etiam vix vmum effe aut alterum quihaim minoriforma epißolas mom traótet legátve, exßriptoreffe/àperuacamerae de/j. caperam emim. Tu libellum no$trum, qua tua e$t humamita, gratum habe, Leéìor Candide,& vale.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

a. J.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

§ P^ 1 4 tardio-
rem. Hic me fe-
j rè confundit di
$ uerfitas exem-

plarium : nam Adriano alia,alia rurfus Ar rio, plura Arriano fcriptâ, fidem faciunt, fed Arriano omnino contenderim : Arriano inquam Maturio Altinati equiti, cuius familiarite & iudicio in litteris Secundus vtebatur. eodem

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

lib. ii. mentionem ad Ma- f0r#? verborum pauci,quos æquu* amauit,

ximum faciente. Fuit & Arrianus philofophus ex Nicomedia Romae clarus, Adriano & M. Antonino imperantibus nouus Xenophon cognomento, [Epi&eti difcipulus, qui auétore Luciano vitam Tilibóri latronis fcripfit.] Et Arriani iurifconfulti mentio fit ab Vlpiano: vt alios aliis temporibus Arrianos vigentes omittam. nam & Iabolenus de iuré fifci,fcribit , Arrianum Seucrum praefe&um ærarii:cum eius qui tacitè rogatus fuerat non capienti fidci comrniffüm reddere , bona publicata erant : pronuntiaffe nihilominus ius deferendi ex conftitutione diui Traiani ha-bere cum, cui fidci commiffum erat reli&um. Poteft etiam videri fcripta Arrio Antonino, ad quem alibi. Antonini inquam Pijauo materno,qui Neruam miferatus,quòd imperare cœpiffet,homo fan&us & bis conful femel cumMario Cclfo.

authores habeo Spartianum & Tacitum Mittit libros fuos pro Accia Variola e • mendandos : rogátque vt intendat limam & iudicium, cofifilio eius in editione vfu • rus.~4dwemtum]in vrbem. Librum]a&tionê pro Accia Variola: quam teftatur fcripfiffe ad imitationem Demofthenis pro Ctefiphonte. prioribus epiffolijquae non funt ifi hoc volumine, ham alius liber eft de quo nono fcribit. Ex comfaetudine tw4 ) diligenter, per«què]pariter.Caefar hb.vij. Peræquè è regione caftrorum caflra ponebat.Videtur tamë fuperfiuum aut perae que aut codem ftilo:idem enim fignificát: [quare placet vt legas,eodem libro,id eft, nihil antea fcripfi quale eodê libro.] Qui pro ßilo legunt **, non reâè iudicant, & fi Graeci dicant &xo, ac interdum noftri: è quibus Aufonius & $eneca in Prouer

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »