Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Adiunétifunt alii, ad alios Cæfares, P A N E G x R 1 c 1,
ad fidem vetufti exemplaris
-- emendati.

[ocr errors][merged small][graphic]
[subsumed][subsumed][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors]

Š Nτ Ε R rr E r AN pi munus apud ve?$$ teres vtile probatúmque, nunc diffi

5;É cilimum & necefIarium eruditorum &** nemo dubitat: cùmmultaexhiftoriis

ā $ & prifcorum moribus interciderint, dicendarúmque caufarum ritus,& habendifenatus,denique ferè omnia nunc immutata, quæ difficulter ab autoribus colligi poffunt. Adhæc tot initer deprauationes, quasbonæ literæ paffae funt, fcriptorum nullum ï folutæ orationis huiufmodi calamitasinuafit:quæ difficilius animaduertitur,& tollitur. nam carminis menda metri ratione facilius deprehenditur & reftituitur : à profà verò, & di&ioncs, & totæ claufulæ fæpius deciderunt, quas in integrum reficere, nifi alicuius fidi exemplaris teftimonium fubueniat,ncc ipfi qui peperere,fiad nos rcdircn t,confcquc

a. 11•

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

rentur.Nos autem peculiares quædam inhoc opere difficultates circumftetere. nam primü elaborandum fuit,

vt multa cum imprcffis vetufta exemplaria conferre

mus,quibus Plinium Cæcilium fupra cæteros fcriptores

deprauatum ex Hippolyto, fi fieripoffet, Virbium face

remus:tot errores,& in Latinis & Græciscurandi fuerüt. plura infuper de legibus difcutienda veniebantiam abfogata& defueta, quæ vix â prudentibus difcerni poterant.nec ille mediocris fcrupulus nos offendebat,Neruæ Traianfquc Caefàrum res,quæ fæpius explicandæ occurrebant, iam ferè conclamatæ : nam compendia quæ fuperfunt, non fingula, fedfummam illuftrium rerumvix denotant, præterea ftylus preffior & emunétior, quile&ori multa per fe excogitanda relinquit, ita frequenter acuti fenfusenodandifunt: Quarefa&tum crcdiderim, vtfuperiorum nemo hoc opus quamuis maximè defide

ratum attigerit, præfertim cùm nondum ab alio præoccupatis autorum marginibus vnicuique liberum effet.

deligere quencunque interprctari placuiffet: fed pofteris difficilimos expoliendos reliquerint, Scyllas fcilicet &

Gorgonas nobis domandas. nauigarunt illi per apcrta

pclagi:nos fcopulis, & fretis commiferunt. Itaque nonnulliparuo labore illuftratifunt. fit enim plerunque, vt multorü nomina temporü felicitas & occafio à tenebris educat : at quofdam maximämeritos laudem fortunæ malignitas opprimat, ingentéfque vigilias minima co* mitetur gloria. Neque tamen iccirco magnum aliquid feciffe credimus:fed cùm Plinianasepiftolas adolefcentes admodum legeremus, mirúmque in modum carum venuftate ac lepôre caperemur, poftmodum vtilitate

dituros, fi ab omnibus prouinciam defperatam , vberrimostamen fru&tus fuba&tam reddituram, primi aggrederemur,& emendando & interpretando, non vt plerique,qui à præceptoribus fuis quæ exceperunt,vel do&oribuselaborata furripuerunt,ea fibi vendicantes pro fuis publicant:fedhæc qualiacunque funt,ftudio noftro lucubrauimus, fublatis innumeris erroribus, præter vnum aut alterum , quos fine fide vctcris exemplaris velle reponere,fuiffet temerare non emendare:& reftitutos fi vbique enumerauiffemus,legentibus faftidium, nobifq;. ia&antiæ notam contraxiffemus. in quibufdam verò vifusfum mihi non fine fufpicione médæ quafi per fentes& inculta aratrum trahere:quae ita excoluimus, vt fufpenfà manu ftilum duceremus. neque annotationes quafdam hinc inde tantùm dccerpfimus, reliqua diffimulantes,fed vberrimè fingula videmur attigiffe,autfaltem tentauimus.multis enim, non paucis cöfulebamus; vtcrcdatur,fialius tantundem laboris,vel inertiæ in Plinium contulerit, nihil pofteale&orem defideraturum. quanquam impoffibile fit omnibus fàtisfacere. nam quifibi doétiores videbuntur , nos interdum tanquam nimios arguent: alii fortaffe in quibufdam parcosfuiffe dicent:etfi non defperamus alia alios detentura. funtenim quaedam in nóftris non vulgaria,multa mediocria, , Plura notiffima: quæ fingula ftilo humili,ac fcrmoni ; Proximo referre confultò ftuduimus. nam quieloquiin , $9immentariis quærunt, hi mihi videntur in alienoforo . Jrigare,cùm fèpius vtédum vcrbis de medio petitis: & * datalex intcfpreti fit, ncindigeat intcrprctc. Quòd . a.. 111.

« VorigeDoorgaan »