Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

John again those things which ye do hear and see:

૪ તાહારે ઈશુએ ઉતર આપતાં કહ્યું કે તમે જે જે શાંભ લેછે ને દેખે છે તે જઈને બહેનને કહીદેખાડો જ

5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised

up, ,
and the

poor have the gospel preached to them. ૫ કે આંધલા દેખતા થાઓ છે ને પગલા ચાલતા થાઓ છે ડીઆ ગ્રુધ કરાખે છે ને બહેરા શાંભલતા થાઓ છે એએલા ઊઠ ડાએ છે ને દલદરીઓને શારાશમાચાર કહેવાએ છે કે

6 And blessed is he, whosoever shall not be offended

in me.

૬ને જે કંઈ હું શબંધી ઠેકર નથી ખાતે તિને ધન છે જ

7 | And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see ? A reed shaken with the wind?

૭ ને તેઓ ગઆ પર ઈશુ ઈન શમંધી લેકોને કહેવા લાગે કે તમે રાનમાં શું જોવા નીકલા પવનથી હાલતા શું એક છેડવાને

8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.

૮ પણ તમે શું જોવા નીકલા શું છીણું વતર પહેરેલા એક માણશો જુઓ જે છાણાં [વશત૨] પહેરે છે તેઓ રાજાઓ. ના મેહેલેમાં છે એક

9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you,

you, and more than a prophet. છે તે તમે શું જોવા નીકલા શું ભવીશકહેનારને હા હું તમને કહું છઊં કે ભવીશકેહેનાર કરતાં જે હતો તેહેને જ

10 For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

. ૧ કેમકે જે શબંધી એ લખે છે કે જુઓ હું માહારો દુત તાહાર

નેહે આગલ મેકલું છઊં જે તાહારી આગલ તાહારે રશતો તઈ આર કરશે તે એજ છે જ

11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

૧૧ હું તમને સાચું કહું છું કે અશરીરી જે જનમા છે તેઓ માંથી ઈહિન બાપતીશમ કરનાર કરતાં [ક] મહટે નથી ઊપ જે તોપણ આકાશના રાજમાં જે બહુ નાહાને તે તહેના કરતાં

હે છે જ 12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.

૧૨ ને ઈનિ બાપતીશમ કરનારના દહાડાઓથી હજી ચુધી આ કાશનું રાજ જનેર ખમે છે ને જેરાવશે જેથી તે લે છે જ

13 For all the prophets and the law prophesied until John. .

૧૩ કેમકે બધા ભવીશકેહેનોએ તથા નમશાશતરે ઈહિના લગી ભવીશ કહી છે જ

14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.

૧૪ ને જો તમે માંનવા ચાહે તે એલીન જે આવનાર હુતો તે એજ છે જ 15 He that hath ears to hear, let him hear. ૧૫ જેહેને શાંભલવાને કન છે તે શોભલે આ 16 | But whereunto shall I liken this generation. It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,

૧૬ પણ આ લેને હું શાહીની ઊપમા આપું જે છુઈમાં બજારમાં બેસીને પોતાના સાથીઓને હાંક મારતાં કહે છે

17 And saying, We have piped unto you, and

ye have not danced; we have mourned unto you, and ye

have not lamented.

. ૧૭ કે હમે તમારી પાશે વીશલી વનડી પણ તમે નાચાં નહીં હને તમારી પાસે શેક છીછે પણ તમે રડાં નીં તેઓના જે હેવા એઓ છે જ 18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. ૧૮ કેમકે બહેન ખાતે ને પીતો નથી. આએ ને તેઓ કહે છે કે તહેને ભુત વલખ્યું છે કે 19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

૧૮ માણશન દીકરો ખાતે ને પીતો આવે ને તેઓ કહે છે કે જુઓ માંણશ ખાવ ને દારૂ ખેરે દાણીઓને તથા પાપી એનો મીતર [છે] પણ ખુધી પોતાનાં જીઈઆંથી એથારથી મના એ છે 20 | Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not: ૨૦ તાહારે જે શિરેમાં તહેના બહુ ચમતકાર થઆ હતા તે

એ પશતાવો નથી કીધો માટે તે તેને [] ધમકાવ વા લાગે છે, 21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. . ૨૧ કે ઓ ખેરાઇન તને હાહાએ એ બેસાઈદા તને હાએ હાએ કેમકે જે ચમતકાર તમારામાં કીધા તિ જે શિર તથા શી દોનમાં લીધા હતા તે તેઓએ તાટ તથા રાષ્ટ્રમાં પ્રહારને પશ તાવો છો હેત જ

you, had

22 Bat I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. રર વલી હું તમને કહું છલ કે ઈનશાફ કરવાને દહાડે શેર તથા શીદોનો [હાલ] તમારા કરતાં શેહેલ થશે જ 25 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to bell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. ૨૩ ને ઓ કોપરનાહમ તું જે આકાશ શુધી ઊંચું કરાઊં છે તે તું નરક છુધી ઊતરાઈશ કેમકે જે ચમતકાર તાહારામાં કીધા તે જે શોમમાં કીધા હેત તો તે આજ લગી રહું હેત જ 24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

૨૪ વલી હું તમને કહું છઊં કે ઈનશાફ કરવાને દહાડે શમ દેશને [હાલ] તાહારા કરતાં શેહેલ થશે ?

25 | At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

૨૫ તેવેલાં ઈશુએ બાલતાં કહ્યું કે આ બાપ આકાશ તથા પરથ વીના ધણી હું તાહરી શતુતી કરું છઉં કેમકે એ વાંનાં બુધીવાનોથી તથા દેશીઆથી તે શંતાડાં છે ને બાલકન તે પરગટ કીધાં છે જે 26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. ૨૯ હા એ બાપ કેમકે તાહરી નજરમાં એમજ શારૂ લાગુ છે 27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.

૨૭ શઘલા વાંનાં માહારા બાપે મને શેપા છે ને બાપ વગર દીક કોઈને માલુમ થતો નથી ને દીકરા વગર તથા જેહેની પાશે દીકરે પરગટ કરવા ચાહે છે તે વગર બાપ કોઈને માલુમ થતો નથી

28 Come unto me, all ye that labour, and are heavy laden, and I will give you rest. ૨૮ એ મહેનત કરનારાઓ તથા ભારથી લાદેલા તમે શધ

માહારી પાસે આવે ને હું તમને વીશાને આપીશ 29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto

your souls.

૨૮ માહારી જુહુશરી પિતા પર લો ને માહારી પાસે શીખો કેમકે હું મનમાં નરમ તથા રડે છઊં ને તમે પોતીકા જીવને વીને પશે જ 30 For my yoke is easy, and my burden is light. ૩. કેમકે માહારી જુહુશી શેહેલ ને માહારે ભાર હલકે છે એક

CHAP. XII. બારમે અધો કે 1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungered, and began to pluck the ears of corn, and to eat.

૧ તે શમે ઈચ્છુ શાબતને [દહાડે ખેતરમાંથી જતો હુ ને તહેના શીશ ભુખા થઆ ને દાણાના કણસલાં તોડવા તથા ખાવા લાગી કે

2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

. ૨ તાહારે પારીસીઓએ દેખીને તહેને કહ્યું કે જે શાબતને દા હાડે જે કરવું લાએક નથી તે તાહારા શીશ કરે છે જ

3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungered, and they that were with him;

૩ પણ તેણે તેઓને કહ્યું કે મારે દાઉદ તથા તેના સાથીઓ ભુખા હુતા તાહારે તેણે જે કરું તે શિમધી] છું તને વાંચું નથી જ

4 How he entered into the house of God, and did eat

« VorigeDoorgaan »