Vaderlandsch woordenboek. 35 deelen [and] Byvoegzels 1-3

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 30 - Ver„ breeking van alle banden van vereeni„ ging , eene geheele ophouding van alle „ hoogstnoodige Communicatie en Ver„ ftandhouding tusfchen de Leden der „ Hooge Regeering en Ons, en vernie„ tiging van de Eer en Luister van die „ zelfde Waardigheid , die wy voor den „ Lande, voor Ons en onze Kinderen, „ onder zo duure verpligting, en zorge „ moeten custodieeren en befchermen, ;, moeten de eerfte vrugten zyn van de „ Werkloosheid onzer voorz. Geregtig...
Pagina 138 - Ingezeetenen, by hen zwaarder weegt dan hun eigen leven, of het behouden van hunne Eerampten en Bezittingen. Dat zy, daar Hun de dringende en hooge nood, en de korte tyd van beraad, die Hun...
Pagina 153 - Regenten daar door niet zouden worden gekwetst of benadeeld in hunnen goeden naam en faam, veel min verĽ dagt gehouden worden, in de Regeering van Stad en Land, zich niet naar behooren te hebben gedraagen.
Pagina 329 - ... geevingen opgevat, op den Perfoon van uwe Hoogheid meer dan te veel zouden doen overflaan." Aangemerkt hebbende, dat dit vertoon van zaaken niet Voortkwam uit eenig beginzel van bijzonderen haat of kwaad...
Pagina 164 - t hollen was hier mede niet voldaan. Een geheele hoop Volks toog, 's anderen daags, na buiten, ruk* te de ijzeren hekken van het nieuwe Kerkhof open, haalde het Lijk ten grave uit, en droeg het, onder een geiluu.
Pagina 143 - ... bondt en dus den paarden de moeite van het trekken merkelijk verligtte, onder het aanhoudend gejuig van Vivat Oranje! Vivat Burgemeester Dedel! verzelde de menigte het rijtuig eerst naar de wooning en voorts naar de stal des Burgemeesters.
Pagina 192 - LuHfche op Nijmegen kon aantrekken , en , zonder veel omflags, onze grenzen naderen. De gezonde Staatkunde hieldt. alle Vestingwerken , te verre van de grenzen af. liggende, voor nadeelig en gevaarlijk: het onderhouden was kostbaar, het onderfteunen en de toevoer moeilijk, en konden zij ligt, van alle noodige bezorging en hulpe afgefneden, vermeesterd worden.
Pagina 250 - Bewyzen gefteld moest worden, aan eene Commisfie, uit de drie Leden van Staat te benoemen. Het tweede Lid, of de Ridderfchap, was in tegendeel, van gedagten, dat ieder der Leden, vooraf, diende te overweegen of deeze zaak wel van dien aart was, dat 'er eene Commisfie over kon belegd worden. De twee Leden benoemden niet te min Gelastigden , en verzogten , dat de Ridderfchap hun hier in zou volgen ; doch bleef deeze volharden by het voorgaande denkbeeld.
Pagina 222 - Onzenwille, door het gebruik van „ verkeerde en onbetaamelyke middelen, „ in gevaar brengen van fchade en fchan„ de, en alle de geftrengheid der Jufti3, tie te moeten ondergaan; en daar VVy^ „ wel verre van de Kleur van onzen „ Naam immer te hebben willen doen „ dienen tot eene Leuze van Oproer en „ Ongehoorzaamheid, zo als wy het „ hartzeer gehad hebben, dat zy daar „ voor is verklaard geworden, nooit ie...
Pagina 330 - t geen noodzaaklyk het een of ander plan moest kiezen, alleen de keuze hadt, om, of den Vrede met Engeland te herftellen, of den Oorlog met alle magt door te zetten, ten einde daar door te fpoediger een

Bibliografische gegevens