Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

naam

Indien het nog noodig is de legende aangaande den oorsprong van

en wapen te weêrspreken, kan men de aandacht vestigen op het feit, dat het geslacht reeds lang haren naam voerde, voordat het de ezelskoppen tot wapen aannam. (Zie Overijss. Bijdr. II, 342, 391.)

In Westfalen heeft een adellijk geslacht van Itter (de Ittere) bestaan. Dat de buurschap hieraan haren naam ontleend zoude hebben, beweerde wijlen Mr. H. 0. Feith. (Zie Mr. v. Ittersum ll. bl. 6 en v.). De aangevoerde bewijzen zijn m, i. te zwak.

Jonen, Buurschap onder Giethoorn.
Volgens v. d. Aa ook wel Joene en 't Joone genoemd.

Junne, Buurschap onder Ommen.

A° 1447 Yonne (Оv. arch. Aanh. bl. 30.) In dezen vorm doet het aan Jonen denken en aan Tjoene bij Deventer, dat ook Tijone geschreven wordt en mogelijk de T. evenzoo verkregen heeft als Tubbergen en andere plaatsen.

Den geslachtsnaam v. Junne trof ik ao 1487 aan (Arch. Gr. gasth. no. 716).

I/

[ocr errors]

Cadoelen. Buurschap onder Vollenhove. A° 1471 Quadoelen (Ov. arch. IV, 239). 1497 Qnadolen (

V, 29). Laatstgenoemde vorm bleef tot in de vorige eeuw bestaan, o. op de kaart van Ten Have en de Lat, a'. 1743. De tegenwoordige vorm komt echter reeds in 1384 voor in Cadolingercampe (Ov. arch. Aanh. bl. 105).

a.

Katerveer. Veer over den IJssel nabij Zwolle.

Geheeten naar een buurschap aldaar, die nu Katen heeten zoude, als zij nog bestond. Ten Catte en Ten Cotte, door van der Aa genoemd, ken ik niet. Vroeger:

Ao. 1243 Coten (Ov. arch. I, 10).
Omstr. 1390 Coeten (Ov. Alm. 1850, bl. 179).
A° 1417 Katen (Dev. archief).
Voor een schrijf- of drukfout houd ik:
A'. 1387 Coerter tolle (v. Mieris III, 466).

Cathen tol (Deventer publicatie).
Het geslacht van Coten, v. Kotene komt a'. 1227 voor (Overijs. Bijdr.
VI, 112 en Matthaeus Anal. V, 338).

II

11

Kedingen, Landgerigt, bevattende Goor en Rijssen.
A° 1440 Rigter op Kedinghen (Arch. Gr. gasth. no. 380).

1443 van Kedijngher-land (Ov. arch. III, 56).
1448 en 1461 Rigter van, over Kedingen (Arch. Gr. gasth. no. 380).
1450 Kedijngen (Ald. no. 737).
1502 Keninghen (Arch. v. Rijssen).
1536 Kedijnge

Gr. gasth. no. 947).
1571 Keedingen ( v. Delden).
1619 Keddongen ( v. Goor).
1635 Keddingen ( v. Rijssen).

1664 Keedingen ( Gr. gasth. no. 1540). Onder Loozen lag een bosch, a' 1457 genaamd Kedingerwolt (Ov. arch. IV, 26,275).

Het geslacht Keding komt a° 1468 voor (Ald. IV, 201).
In Luxemburg ligt ook een Kedingen of Koedingen, volgens v. d. Aa.

[ocr errors]
[ocr errors]

Il

Ketel (De). IJsselmond bij Kampen.
Oudtijds Coepsgat genoemd (Dagv. boek v. Kampen, 13 Aug. 1555).
A° 1567 Ketels-gat (Ald.)
Of ook Ketelersgat hetzelfde is (ao 1416 Ov. arch. II. 233)?

Kievitshaar. Buurschap onder Avereest.

Bij Terwolde ligt een ander K. dat ao 1337 als Khijvedeshaar voorkomt. (Ov. arch. I, 54).

Collendoorn, Buurschap onder Hardenberg.
A° 1381 Calendoren (Ov. arch. Aanh. bl. 39).
Omstr. 1390 Kalendorn (Ov. alm: 1850, bl. 180).
A° 1457 Kalendoorn (Ov. arch. IV, 49).

1532 Kalendoren (Leenreg.).
16e eeuw Colner (Ov. Bijdr. III, 118).
A. 1583 Collendoern (Quohier bl. 66).

Als geslachtsnaam komt a° 1381 o. Calendoren, ao 1383 v. Colendoren, ao 1394 0. Colenderen voor (Ov. arch. Aanh. bl. 39, 93; II, 13).

Of ook het geslacht de Kolner, Kolner hier thuis behoort (a 1382 Or. arch. Aanh. bl. 75; Gr. gasth. ao 1441 no. 388a) beslis ik niet.

Colmschate. Oude naam (thans voor een deel) van Diepenveen.
A 1233 Colmescote (Ov. Bijdr. VI, 115).

Il

[ocr errors]

II

A° 1284 Colmescaten (Ov. arch. I, 30). 1299 Colmeschoten (

40). 1320 Colmenschote (

34). 1368 Colmenschoten (,,

80). 1385 Colmenscoten (

Aanh. 136). 1437 Colmschoten (Arch. Gr. Gasth. no. 328).

1444 Colmescbate (Ov. arch. III, 58). Als geslachtsnaam Ao 1380, Kolmschote (Ov. arch. Aanh. bl. 12). Ao 1386 0. Colmescoten (Ald. bl. 152); ao 1401 van Colmeschoten (Arch. Gr. Gasth. no. 138).

Een erve Kolmescaete of Colmeschate lag onder Oldenzaal (Ov. arch. III, 100; IV, 63).

[blocks in formation]

Kuinre, A'. 1132 en 1165 Kunre (v. Heussen en v. Rijn, Friesl. V, 118; Racer II, 273). Omstr. 1300 Kuijner.

Als geslachtsnaam komen voor:
A. 1284 v. Kunre (Оv. Bijdr. VI, 119).

1328 0. Kuijneren (Schwartzenberg p. 184).
1347 v. Kuenre (Оv. arch. I, 65).
1367 0. Kuijnre

78).
1371 v. Cuenre (u

84). In de 16e eeuw wijzigt zich de plaatsnaam tot: A° 1300 de Kuiner Arch. Duitsche Huis te Utr. I, no. 192).

1534 Kuner (Overijs. arch.).

1523 Cuijnder (Dijkr. v. Cuinre). En als geslachtsnaam komt voor van Konner (Ald.).

[ocr errors]

Langeveldslo. Havezate onder Wijhe.
A° 1310 Langheueldeslo (Judic. v. Bp. Guido).

Lattrop. Buurschap onder Denekamp. A° 1460 Latdorpe (Ov. arch. IV, 126). 1487 Latrop

478). 1540 Lattorpe (Ov. Bijdr. III, 77). Van der Aa heeft nog Latterop, Latterap en Latdorp.

II

Leeuwte (De). Buurschap onder Vollenhove.

Het Liuvert van de 11e eeuw, vroeger voor Leeuwarden aangezien zoude volgens Hooft van Iddekinge (Friesl. en de Friezen in de middeleeuwen) de Leeuwte zijn ; dit strookt niet te best met het volgende. A 1215 Leweth (Magnin, Kloosters, bl. 24).

1217 Lewethe (Driessen I, 17).
1313 de Lewet (Overijss. Bijdr. VI, 129).
1363 Lewijt (Dijkr. v. Vollenhove).
1387 Leewt (Ov. arch. Aanh. bl. 156).
1496 de Leuwet (

V, 15.
1518 de Leeute (

360). Ik trof ook aan Leeuwic, dat Leeuwit zal moeten zijn. Zie ook op Lenthe.

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

I/

I/

Lemele. Buurschap onder Ommen.
Omstr. 1390 Lemeloe (Ov. alm. 1850, bl. 179).
Ao 1496 Lemmeloo (Ov. arch. V, 7).
1497 Lemelere (

21).

Ofschoon ook in een latere leenacte (1532) deze vorm voorkomt, zal dit wel een schrijffout zijn, door den een van den anderen overgenomen.

A° 1602 Leemele (Markeb. v. Luttenberg).

I/

I/

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Lenthe. Buurschap onder Dalfsen.

In de Traditiones Fuldenses komt de villa Lanthon in pago Tijesle voor ; door v. Ledebur p. 165 noot 377 wordt dit voor Lenthe gehouden. Acker Stratingh II. 2 bl. 196 zocht die plaats echter op Texel.

AO 1133 Lenethe (Racer II, 200).

Met het oog op de andere daar genoemde plaatsen acht ik het twijfelachtig, of hier niet Leuethe (Leeuwte) gelezen moet worden.

Å 1172 komt een Isebrandus de Lente voor, bij Bondam p. 119.

1276 Lenthe (Ov. Bijdr. VI, 116).

1328 Leont (Racer VI, 292). Het geslacht v. Lent of v. Lente komt ao 1394, en later voor (Ov. arch. II, 6).

Lettele. Buurschap onder Diepenveen.
Omstr. 1390 Letloe (Oy. Alm. 1850, bl. 178).
Ao. 1458 Letle (Arch. Gr. Gasth. no. 536).
Als geslachtsnaam: A° 1511 te Lettell (Ald. no. 822).

II

[ocr errors]
[ocr errors]

Leussen. Buurschap onder Dalfsen. A 1311 Lusne (Racer VII, 315). 1315 Lusnen (

235).
1322 Loosen (Ov. arch. I, 41).

1328 Luesne (Teg. Staat IV, 72).
Omstr. 1390 Luesene (Оv. Alm. 1850, bl. 179).
A° 1457 Losener-marke (Ov. arch. IV, 31).
Luezen

49).
1477 Leussen (

309). 1485 Luessen (

423). 1496 Luesen

V, 12). 1501 Leusen

154). 1524 Loesen

504). 1537 Luezen (Leenreg.). Vóór 1556 Lusen, Luisen, Luesen (Marker. v. L.) A° 1556 Loessen (Leenreg.). Als geslachtsnaam komen Leusse, Luessen en van Leusen voor.

I/

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(

II

11

//

I/

Lierderbroek.
A 1380 Lijerbroeck (Arch. Gr. Gasth. no 61).
Lierrebroek

(Ov. Arch. IV, 12, 14).

1456 Lierebroek

}(Ov.

V, 247).

).

1509 Lirebroek co
1523 Lijrebroick
1530 Lijrebroek (Leenreg.)
1532 Lierrebroick (

)

//

Linde. Buurschap onder Ommen en den Ham.

« VorigeDoorgaan »