Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A° 1518 Raeden (Ov. Arch. V, 369).
Komt thans slechts voor als Tijenraan d. i. Tije en Raan. (zie beneden).

Het geslacht 0. Rade, v. Raeden komt a° 1341, 1343 voor (Ov. Arch. 1, 50, 60). Ook ao 1541 ten Raede (Arch. Gr. Gasth. no. 965, 1030).

I/

Rhaan. Buurschap onder Hellendoorn.
A° 1 415 Raden (Ov. Arch. II, 221).
1457 Rhaen (

IV, 43).
1460 Raan
(

120).
1477 Roden (

316).
1497 Roeden (

V, 60).
Komt tbans voor als Elen en Rhaan Zie boven).

I/

[ocr errors]

I/

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Radewijk. Buurschap onder Hardenberg.

Hoewel reeds ao 1510 Radewijck genoemd (Ov. arch. V, 254), zal ook hiervan de naam denkelijk gevarieerd hebben evenals Raan.

Want het erve te Radewijk heet A° 1474 Roedewijk (Ov. arch. IV, 267). 1497

I

V, 71).
1583 Rawick en Rawijck (Quohier bl. 36, 37).

[ocr errors]

Il

[blocks in formation]

Rande. Buurschap onder Diepenveen.

A 1046 Rathnon (Sloet no 161), denkelijk ten onregte aangezien voor het erve Rattink in den Dortherhoek (Tegenw. staat IV, 27).

A° 1335 Rander-marke (Arch. Gr. Gasth. n° 21).
Omstr. 1390 Randen (Ov, Alm. 1830, bl. 178).
Het geslacht v. Randen komt ao 1285 voor (Ov. Arch. I, 30).

Rechteren. Buurschap onder Dalfsen.

Wordt in de Deventer Camer. rekeningen van 1348 en volg. steeds Rechter genoemd; evenzoo de geslachtsnaam v. Rechter.

I/

[ocr errors]

I/

[ocr errors]

Rectum. Buurschap onder Rijssen. A° 1456 Rectem (Ov. Arch. IV, 6). 1457 Recten (

65). Rechden? (

62). 1531 Rethem, Rockem en Recken (Leenreg.) Het geslacht v. Rectem komt reeds in 1366 voor (Ov. Arch. I, 75). Ook 0. Recthem in 1355 (Arch. Gr. Gast. n° 33) en v. Reckem in 1381 (Ald. n° 68), doch in den regel o. Rechtem. (Zie Cam. rek. v. Dev. II, 6, 18).

Reest (De). Riviertje, dat Drenthe en Overijssel scheidt. Volgens Menso Alting II, 148 was de oudste vorm Resca; waarschijnlijk stond er Resta, want in 1176 heet zij Reste (Driessen I, 6) en in 1181 Resta en Roeste (Ald. I, 8, 9).

Il

[ocr errors]
[ocr errors]

Reeze. Buurschap onder Heemze. (Volgens v. d. Aa: Rheze).
A° 1387 Reedse (Ov. Arch. Aanh. bl. 155).
Omstr. 1390 Reedze (Оv. Alm. 1850, bl. 180).
A° 1398 Redeze (v. Hattum V, 150).
', 1456 Redesse (0v. Arch. IV, 16).
Reetse

7).
Reddese(

13). 1532 Redeze (Leenreg.)

1583 Reedtze (Quohier bl. 86). Reeds in 1227 komt v. Redse voor (Matthaeus Anal. V, 336). A° 1367 v. Reedze (Оv. Arch. I, 78).

1381 v. Reedse (Ov. Arch. Aanh. bl. 16).

[ocr errors]

//

[ocr errors]

en

Regge (De). Riviertje in Twenthe.

A 1188 1195 Receda en Reecla (Matthaeus de Reb. Ultr. Ś VI-IX). Moet er ook Reccha gelezen worden? A° 1 404 heet ze die Regde (Teg. staat v. Ov. I, 16).

naam

Respers. Erve onder Staphorst.
Volgens Magnin, Kloosters in Drenthe, bl. 27 is dit de tegenwoordige

van wat vroeger (midden der 13e eeuw) heette Hestphorst, later Esphorst, ter Esphorst, der of ter Espers. Van der Aa spreekt van eene havezate Respers onder Vollenhove. Het erve ter Esphorst komt ao 1456, 1496 en 1532 onder IJhorst voor (Ov. Arch. IV, 16, V, 9; Leenreg.) Geldt het gezegde voor de Respel op de Topogr. kaart voorkomende?

[ocr errors]

Reuthem. Buurschap onder Ootmarsum.
Omstr. 900 Riatnon (Molhuijsen bl. 100).

11e eeuw Riednen en Richinon (Rithinon?) (Ald. bl. 102). Slechts bij gissing worden deze namen met Reuthem gelijkgesteld. A° 1280 Rutten (Ald. bl. 104).

1297 Rotmen (Ov. Bijdr. VI, 224).
1313 Roetmen (Judic. v. Bisschop Guido).
1323 Rotme (Jung no LXI).
1422 Ruetmen (Ov. Arch. II, 257).
1424 Rottem (

III, 5).
1435 Roetman (

28). 1460 Rotmen (

IV, 116). 1484 Rotman (

383).

Il

Il

I/

I/

Il

[ocr errors]

I/

[ocr errors]

I/

Riele. Buurschap onder Diepenveen.
Omstr. 1390 Reloe (Ov.. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1399 Rele (Markeb. v. Goijer-marke).
16e eeuw (Ov. Bijdr. III, 119).
A• 1583 Reel (Quohier, bl. 12).
Geslachtsnaam: ao 1355 de Rele (Cam. rek. v. Dev. II, 326).

Van Riel en Te Riele zijn thans nog bekende geslachtsnamen in Zwolle en Deventer.

Rossum. Buurschap onder Oldenzaal.
Omstr. 900 Rohthem (Molhuijsen, bl. 100).
11e eeuw Rothem (Ald. bl. 102).
A. 1280

(Ov. Arch. Aanh. bl. 6).
1333

(Ald. bl. 104).
1424 Rottem (1

III, 5).
Als geslachtsnaam: ao 1188 v. Rothem (Racer VII, 67).
Ao 1380 v. Rossem (Ov. Arch. Aanh., bl. 11).

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

A° 1459 Ruevene (Ald. bl. 345).

1 462 Ruweveen (Ald. bl. 361).
1482 Rouveen (Ald. IV, 365).
1537 Ruwenveene (Leenreg.)

1615 Rouvenne (Ridd. en Steden 16 Mrt). Als geslachtsnaam ; ao 1354 ten Ruwenvene (Camer. rek. v. Dev. II, 232); ao 1519 van Ruijvenne (Overijs. Arch. V, 417); ook v. Ruueen, Rovenius.

Ruite (De). Buurschap onder Nieuwleussen (vroeger onder Zwolle). Volgens Ebbinge Wubben, Plaatsbeschr. van Staphorst, bl. 27, is de beteekenis van de Ruite, Ruitenhuizen, Ruitenveen, (of de Route, Routenhuizen, Routenveen), Rouveen en de Rouveensche Route te zoeken in rouw of raauw veen d. i. drassige veenstreek. A° 1434 De Ruete (v. Hattum, I, 364).

1456 , Ruijte (Ov. Arch. IV, 8).
1459 Rute (

Aanh. 348)

[ocr errors]

I/

Rutenborg. Havezate onder Dalfsen.
A° 1310 komt Heer Hake van Routenborgh voor (Judic. v. Bisschop Guido)

van Routenberch wordt ook gespeld in R. en St. 16 Maart 1615. Van den Rutenberge komt echter het meest voor.

en

[ocr errors]

U

[ocr errors]

Il

Rijssen, Stadje in Twente.
A° 1188 Risnen (Racer VII, 65).
1297

(Overijs. Bijdr. VI, 124).
1349 Rijsene (Cam. rek. v. Dev. II, 80).

1349 Rijsnen (Arch. v. h. Klooster te Almelo). 11251 Rijsnen (Ald).

1368 Risne (Ald).

1573 Risnen (Archief van Rijssen). Herhaaldelijk komt in de 16e eeuw (Archief v. Delden) en het begin der 17e (ao 1609 Arch. v. Ootmarsum) de vorm Rissche of Rijssche voor.

De uitspraak is Riessen. Als geslachtsnaam komt ao 1348 van Rijsene voor (Camer. reken. v. Deventer II, 11, 78, 82).

Il

II

Saasveld. Havezate te Dulder onder Oldenzaal.
A o 1445 Saterslo (Heda p. 167).

1361 Zaterslo (Cam. rek. v. Dev. III, 19).
1455 Zaetsel (Ov. Arch. Aanh. 336).
1457 Zaetselle , IV, 62).

[ocr errors]

II

A° 1490 Saetsele (Оv. Arch. IV, 516).

1503 Satersloe (,1 V, 237).
1589 Saseloe (11

IV, 93).
Als geslachtsnaam ao 1258 de Saterselo (Sloet, Oorkb. no 807).
Ao 1387 v. Zateslo (Ov. Arch. I, 101).

[ocr errors]

Salland.
Ao 815 Salahom (Sloet, Oorkb. n° 27).

959 pagus Salalant (Sloet, Oorkb. 95 bis).
968 Salo (Teg. Staat IV, 183; Sloet no 103).
973, 996 Salon (Sloet no 106, 115).
1040 Zalland (Dumbar, Dev. I, 320).
1187 terra Sallandie (Sloet n° 370).

1223 Sallandia (Sloet n° 470).
Het geslacht van Salland komt reeds in de 14e eeuw voor.

[ocr errors]

Il

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

I/

Scherpenzeel. Erve en buurschap onder Olst.
Omstr. 1310 Scarpenzeel (Judic. v. Bisschop Guido).

1328 Scherpensele (Heda p. 241). Ao 1399 Scharpensel (Ov. arch. II, 66).

1457 Scharpenzeel (,, IV, 31).

1478 Scerpenzeil (, Aanh. 402). Als geslachtsnaam: 2° 1460 van Scerpenzeel (Ald. IV, 116).

A° 1482 v. Scharpenzeell (Ald. Aanh. 412); ao 1488 v. Scherpenseel (Ald. 440); enz. Er zijn meer Scherpenzeels. (Zie v. d. Aa).

.

Scherwolde. Buurschap onder Vollenhove.
A° 1385 Scaerwolde (Oy. Arch. Aanh. 136).
1444 Scharwolde Go

291).
1457 Scerwolde

(

IV, 22).
1555 Scheerwolde (Arch. Gr. Burger Weeshuis te Kampen).

H

[ocr errors]

Sipculo. Buurschap (eertijds ook klooster) onder Hardenberg.
A 1252 Sebekeloe (Lindeborn p. 443).

« VorigeDoorgaan »