Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A° 1500 Zuijthem (Ov. Arch. V, 39).

1583 Sutten (Quohier bl. 16) zal wel foutief zijn.
Geslachtsnaam :
A° 1381 0. Suethem (Op. Arch. Aanh. 20, 31).

1387 0. Zuthem en v. Zuethem (Ald. 163).
1389 0. Zuijtheni

( 184).
1400 o. Suthem (Ov. Arch. II, 77).

[ocr errors]

Zwartsluis.
A° 1460 Dijkregt van den Zwartensluis (Ov. Arch. IV, 143).

1500 de Swarte Sluse (Ov. Arch. V, 140).
1622 de Swartesluijs

(Zwolsch archief).
1719 Swartesluis

[ocr errors]
[ocr errors]

Zwolle.
Ao 1040, 1093 Ecclesia in Swolle (Dumbar, Dev. I, 320, 342).

1188 domus in parochia Swole (Racer VII, 65).
1213 Borgere van Zwolle

II, 188). Volgens v. d. Chijs, Munten van Ov. bl. 332 zijn de munten met het opschrift : civitas Sylien of Svlleni civitas (1267—1282) Zwollenaars en is de o uitgevallen. Zoo ook die met het opschrift moneta in Svle (1376) vermeld in zijn Munten van Utr. bl. 133. De o moet dan uitgevallen zijn. A° 1280 Scabini de Suollis (Sloet, n° 1013). 1348 emptum Swollis-Swollaē.

currere de Swollis ad.
1349

Swolle (datief).
Niet te verwarren met Suốl (Zoelen) Sloet n° 354.
A° 1310 Suolremarc (Judic. v. Bisschop Guido).

[ocr errors]

Zwollerkerspel, heet bijna zonder uitzondering in vroegeren tijd, Swolrekerspel.

Zwormertoren. Erve onder Colmschate.

Ontleende zijn naam aan het geslacht o. Sicormen, dat a° 1348 voorkomt (Cam. rek. v. Dev. II, 37, 73). In 1583 wordt gesproken van het erve Sworm, waarop Jan Sworm woont (Quohier, bl. 82). Het geslacht v. Zw. zal zijn naam mogelijk ontleend hebben aan een buurschap (?) Swormen, welke Dumbar (Teg. Staat III, 292; Dev. I, 10, 160) aanneemt.

Overijselsche Plaatsnamen.

AANVULLINGSLIJST.

Onderstaande lijst is de vrucht van een onderzoek naar Overijselsche plaatsnamen, door mij in der tijd op het Rijksarchief alhier ingesteld. Door het werk van Mr. Van Doorninck werd het evenwel onnoodig mijne verzameling hier in haar geheel te plaatsen, zoodat ik kan volstaan met de daarin ontbrekende 1), benevens de in spelling afwijkende namen mede te deelen.

Bij de namen uit de origineele charters der kapittelen van den Dom, Oudmunster, St. Jan, St. Pieter en St. Maria, alsook uit de Provinciale charters bijeengebracht, voegde ik in de eerste plaats eene lijst van Bijvoegsels en verbeteringen van Mr. Van Doorninck ontvangen, dan de plaatsnamen voorkomende in Lindeborn, Historia Episcopatus Daventriensis, (Col. Agripp. 1670), en eindelijk nog eenige uit het bekende Quohier en het Oorkondenboek van Sloet. Utrecht.

A. BEETS.

Arendshorst (De).
A 1583. (thuys toe) Aernshorst en Arnshorst, (jnde buerschap van

Verssen vnder Ommen). (Quoh. 43).

Anem. Havezate onder Wijhe.
A° 1677. Aenha. (Racer IV, 111).

Averbergen, havezate in Zalland (tusschen Olst en Deventer) (vgl. v. d. Aa. i. v.).

A° 1420. (23 Aug.) t goed to Auerberch. (Prov.).

*Avereest.
AO 1670. Averrest. (Lindeborn 425).

*Bathmen.
A® 1321. (27 Aug.) Batman. (Dom.).

-) De met * geteekende namen komen in de lijst van Mr. Van D. reeds voor.

*Bekkum. A° 1312. (22 Febr.) in parochia Delde et in Burscapio Beckem (St.

Pieter).

*Bellinkhave, onder Oldenzaal, lees : bij Almelo.

*Bergentheim.
A° 1450 Berghetem (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI. 24).

*Bestmen.
A° 1450 Besmannijnck (Versl. en Med. 0. R. en G. XI. 24).

Borne.
A° 1450 Boerne. (Versl. en Med. v. 0. R. en G. JI. 24).

1583 Boirne. (Quoh. 8, 9.)

I/

Broek.
Ao 1583 buerscap Broeck vnder Raelte. (Quoh. 48, 126.)

Brucht.
Ao 1583 buerschap Brucht vnder Hardenberch. (Quoh. 76, 132.)

Brunnepe.
Ao 1670 Bronopia prope Campos. (Lindeborn 361.)

*Bukhorst,
A° 1093 de Buchorst (Dumbar, Dev. I. 342.)

Dalfsen. A° 1328 Dalvvashem en Dalvveshem (Heda, p. 241), 1356 (11 Febr. Dom.) In dit stuk de vorm : Dalsen, naast :

Daluessem. 1583 Dalffzem (Quoh. 8 et pass.)

I/

Delden.

997 Thelden (Sloet 110), lees : Ao. 996. (Sloet, 116.)
1118 d'Helden. (Lindeborn, 195).
1312 (22 Febr.) Delde. (St. Pieter).

*Denekamp
Ao 1670 Denicham (Lindeborn 425, 447.)

*Deventer.
A° 1259 (5 Oct.) Dauentra, naast tria. (Ste. Maria).
1336 (27 Maart) Davenetra. (Dom.) (Oòk in : 1369, 1371).

Daventeren (genit). (Dom.)
In een Nederl. stuk:
A° 1318 (13 Oct.) Daventeer en Deeuenteer. (Dom.)

[ocr errors]
[blocks in formation]

*Diffele.
Ao 1583 Buerscap van Diffele in Hardenberch. (Quoh. 61).

Dingstede, Olde-
Van der Aa : „Overijselsch grondgebied, doch Drentsche gemeente."
A 1417 (14 Juli) Dinxsteden. (St. Pieter).

Dinkel. (De) Riviertje in Twente.
A• 1450 de Dijnckel. (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI. 17.)

*Dortb.
A° 1561 Dorth. Dorterhoeck. (Lindeborn 9.)

1583 buerscap Dorth toe Bathmen. (Quoh. 63.)

*Driene, Drijne.
A° 1279 (14 Juni) Drinen. (Prov.)

Eesveen. (Het) bij Steenwijk.
In de processtukken van de 18e eeuw herhaaldelijk Ysveen genoemd.

*Emmeloord.
A° 1352 (6 Mei) Emelwird (Dom.)

1670 Emeloort (Lindeborn 288.)

*Emmen. A° 1369 (16 Jan.) Emermersche (in parochia de daluessem) (Dom.)

[blocks in formation]

*Fleringen,

De geslachtsnaam van Nederingen komt reeds A° 1227 voor. (Matthaeus, Anal. V. 338).

*Gammelke.
Ao 1272 (26 Juli) Gamminclo. Prov.)

*Genemuiden.
A 1336 (27 Mrt.) Geynmuden, Genemuyde, en op het zegel Ge-

nemuden. (Dom.)
1561 Geelmuyden. (Lindeborn 8.)

*Gerner.
A° 1318 (13 Oct.) Ghernaer. (Dom.)

1670 Ghermer, infra Dalfsianam Paroeciam (Lindeborn 310.)

Graf horst.
A° 1670 Graefhorst. (Lindeborn 286.)

*Gramsbergen.
Ao 1405 Grammesberghe. (Lindeborn 393.)

*Haaksbergen.
A° 1165 (Curtis) in Lintlo in parochia Huckesberge (Sloet 880).

1670 Haecxbergen (Lindeborn 183, 200).

*Haarst.
A° 1346 (10 Febr.) Harzolt. (Dom.).

1355 en 1357 v. Harsolte (Camer. Rek. v. Dev. II en 457).

Hagen voorde. Erve in Diepenveen.
A° 1301 Haddenvoorde (Arch. Gr. Gasth. no 9; vgl. Dumbar. Dev.

II, 20).

« VorigeDoorgaan »