Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

Aalzum. Aelsum. Aelsen. Dorp in Costdonge- Aalsum. Zie bl. 27. Reg. v. Aanbr.

radeel. Aaxens. Axens. Aexens. Geh. bij Tjerkwerd in Aaksens. Zie bl. 23.

Wonseradeel.
Abingaweer. Abbewier. Ab- Geh. bij Irnsum in Abbingawier.

bingewier. Abbingeweer. Rauwerderhem.

Abbingwier. Abbeweer. Achtkerspelen.

Gemeente.

Achtkarspelen. *). Aegum. Ægum. Aeghum. Dorp in Idaardera- Eagum. Zie bl. 26. Reg. v. Aanbr.

deel. Aekinga. Akinga. Akinge. Geh. bij Appelsga in Eakinga. Zie bl. 26. Ækinge.

Oost-Stellingwerf. Aekmarijp. Ackmarijp. Æk- Dorp in Utingera- Eakmarijp. Zie marijp. Akmaryp. Aeck- deel.

bl. 26. maryp. Egmarijp. Aemburen. Æmburen. Eem- Geb. bij het dorp Par- Eamburen. Zie buren.

rega in Wonseradeel. bl. 26. Aengwirden. Ængwird. Ang- Gemeente.

Eangwirden. Zie wird. Angwirden. Men

bl. 26. spreekt in Friesland dezen naam uit als Eèn jewudden, en

ook wel als Anjewud ongeveer. Akkerwolde. Ackerwolde. In Dorp in Dantuma- i Akkerwoude. 't Friesch: Ikkerwalde.

deel. Algrahuizen.

Geh. bij Workum. Algerahuizen ?).

1) Beide spelwijzen, Achtkerspelen en Achtkarspelen zijn eigenlijk even goed, want e en a zijn wisselletters in 't nederlandsch : ster en star, smert en smart, barmhartig en barmhertig. Wel is het woord kerspel, voluit kerkspel, geijkt nederlandsch, maar karspel is, bij plaatsnamen in de Friesche gewesten uitsluitend in gebruik; b. v. Sijbekarspel, Oudkarspel, Haringkarspel in NoordHolland; Bedecarspel in Oost-Friesland, enz.

2) Algerahuizen, van 't oudfriesche Algera huson, bij de huizen van Alger. Alger is een friesche mansnaam, en wel een saamgetrokken vorm van den vollen naam Adelger, Adelgar, Athelgar.

[blocks in formation]

naam

Allingaweer. Allingwier. Al- Dorp in Wonsera- Allingawier. lingewier.

deel. Andlahuizen.

Geh. bij Burgwerd Andelahuizen.

in Wonseradeel. Angium. Aangium. Aen- Dorp in Oost-Don- Anjum.

gum. Reg. v. Aanbr. De oor geradeel spronkelijke vorm van dezen

is Ania-heim, voluit Aningaheim,de woonplaats van 't geslacht Ania of Aninga, der nakomelingen van Ane. Als mansnaam is Ane nog heden

in Friesland in gebruik. Aanjum. Anjum. Klooster- Geh. bij Slappeterp Klooster-Anjum.

Anjum. Anygum. Anin in Menaldumadeel.

ghem. Oudh. Appelscha. Appelsche. Dorp in Oost-Stel- Appelsga.

lingwerf.

Friesch:ga,gea, dorp. Atzeburen.

Geh. bij Westhem in Atseburen. Atse is
Wymbritseradeel. een friesche mans.

naam, nog heden in
volle gebruik. Zie

bladzijde 27. Augsbuurt of Lutkewolde. Dorp in Kollumer- Augsbuur. De frie

land.

sche taal heeft het woord buurt niet; wel búren en búr, spreek uit boerren en boerr

ongeveer. Austerhaule. Oosterhaule. Dorp in Doniawar- Ouster-Haule. Zoo Ouwsterhaule.

stal.

genoemd naar 't na-
bijgelegen dorpOuer
(Oude-Ouer), ter on-
derscheiding
Haule in Oost-Stel-
lingwerf.

van

[blocks in formation]

Baburen. Baeburen.

Geh. bij Tjerkwerd in Beaburen. Zie bl.26.

Wonseradeel. Baijum. Baaijum. Bajum – Dorp in Hennaar- Baium. (Volgens de Bayum. Oudh.

deradeel.

spelregels van De

Vries en Te Winkel.) Bakkeveen. Backaveen. Bac- Dorp in Opsterland. Bakkaveen.

kenveene. Beijem. Beima.

Geh. bij Arum in Beium. (Volgens de
Wonseradeel. spelregels van De

Vries en Te Winkel.) Bensterburen. Bornsterbu Geh. bij Rauwerd in Bernsterburen. ren.

| Rauwerderhem. Berlicum. Berlekum. Ber-1 Dorp in Menalduma- Berlikum. (Oorlikkum. Bellikum. Oudh. deel.

spronkelijk : BerIn 't friesch: Berltsum, spreek:

linkhum, BerlinkBeltsum; in den tongval der

heim, Berlingaheim, friesche steden Belkum.

woonplaats der Berlingen, der afstammelingen van Berle. Dit laatste is een verkleinvorm van den

Barro,

Barre, Berre.) Betterwirdt. Betterwirt. Dorp in West-Don- Betterwird. Spreek uit: Betterwud.

geradeel Bildt. Bild.

Gemeente.

Het Bilt. Zie bl. 27. Blija. Blije. Reg. v. Aanbr. D. in Ferwerderadeel. Blya. Bonjahuizen.

Geh. bij Idsegahuizen Bonniahuizen.(Vol.

in Wonseradeel. uit Bonningahuizen.) Boornwerd. Bornwert. Born- Dorp in West-Don- Bornwerd.

wirt. Bornweert. Reg. v. i geradeel.

Aanbr.
Bornzwaag. Bornswaag.

D. in Doniawarstal. Boornzwaag.
Bornbergum.

D. in Smallingerland. Boornbergum.

mansnaam

NIEUWE OF BETERE

OUDE VORMEN EN SPELLINGEN.

NADERE AANDUIDING

DER PLAATSEN.

VORMEN

DER SPELLINGEN.

[ocr errors]

Bootland.

Geh. bij Pingjum in Bortland.

Wonseradeel. Boxum.

D.in Menaldumadeel. Boksum. Zie bl. 23. Bozum.

D. in Baarderadeel. Bosum. Zie bl. 26. Brandgum.

Dorp in West-Don- Brantgum. (Oorgeradeel.

spronkelijk Brandingum, Brandingaheim, woonplaats der Brandingen, der nakomelingen van

Brand.) Britzum. Bridthzum. Reg. Dorp in Leeuwarde- Britsum. Zie bl. 26. V. Aanbr.

radeel. Britzaard.

Geh. bij Wommels in Britsaard. Zie bl.26.

Hennaarderadeel.
Burd. Bud. Birt.

Geh. bij Grou in Bird; spreek uit:
Idaarderadeel. bud; friesch woord,

beteekenende oever. Burd. Bud. Birt.

Geh. bij Idsega in Bird. Als boven.

Wymbritseradeel. Campen.

Geh. bij Langedijke Kampen.

in Oost-Stellingwerf. Campen.

Geh. bij Witmarsum Kampen.

in Wonseradeel. Cornjum. Cornium. Kornjum. Dorp in Leeuwarde- Kornium.(Oorspron

radeel.

kelijk Kornia-hum,

Korringa-heim, woonplaats der Korringen, der nakome

lingen van Kor.) Cornwerd. Cornwairt. Reg. Dorp in Wonseradeel. Kornwerd.

V. Aanbr.
Coum.

Geh. bij Tjum in Koum. In twee let-
Franekeradeel. tergrepen, als Ko-um

uit te spreken.

[blocks in formation]

Cubaard. Coubaard. Koe- Dorp in Hennaarde- Kubaard. baard.

radeel. Damwoude. Dantumawolde. Dorp in Dantuma- Dantumawoude. - Dantumerwolda. Oudh. deel.

Zie bladz. 23. Dantumawald. Reg. v.Aanbr. Dedgeburen. Deddingabuurt. Geh. bij Oude-Ber- Deddingaburen.

koop in Oost-Stel

lingwerf. Dedjum. - Dedigum. Oudh. Dorp in Wonsera- Dedgum. Oorspron

deel.

kelijk

Deddingaheim, woonplaats der Deddingen, der nakomelingen van

Dedde. Deerzum.

D. in Rauwerderhem. Deersum. Zie bl. 26. Dijken. Dyken.

D. in Doniawarstal. Indijken. Dockum.

Gemeente.

Dokkum. Zie bl. 22. Doinwier. Donjewier. Geh.bij Wons in Won- Doniawier.

seradeel. Doitschewiel.

Vaarwater in Tiet- Doitske-wiel. Wiel jerksteradeel. of meertje van Doit

ske, verkleinvorm van Doitse, friesche

mansnaam. Doijum. Doyem. Dojem. Geh. bij Franeker. Doium.

Dooijem. Doyum.
Doniawerstal. Donjewarstal. Gemeente.

Doniawarstal. Dat Dodingawerstal. Doenye

is: de warstal, oudwerstal.

friesch woord voor
rechtsgebied,
’tgeslacht Donia,Do-

dinga. Donjeburen.

Geh. bij Ferwoude in Doniaburen.
Wonseradeel.

van

« VorigeDoorgaan »