Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

Donjega. — Donygage. Oudh. Dorp in Doniawar- Dopiaga. Dat is, het

stal.

ga(friesch gea=dorp) van 't geslacht Do

nia. Donjum. Doengjum. Doding. D. in Franekeradeel. Dongjum. Oorspronhem. Dodingahem. Do

kelijk Donia-heim mingum. Doengum. Oudh.

of Dodinga-heim, woonplaats van'tgeslacht Donia of Dodinga, der Dodingen of nakomelingen

van Dodo, Doede. Dragten.

Dorp in Smallinger- Drachten. Volgens land.

de spelling van De

Vries en Te Winkel. Driezum. Dresum. Oudh. D. in Dantumadeel. Driesum. Zie bl. 26. Duurswolde. Duirswolde. Dorp in Opsterland. Duurswoude. Zie Duyrswold. Dieverswolde.

bl. 23. Duurswolde.

Geh. bij Langedijke in Duurswoude. Zie

Oost-Stellingwerf. bl. 23. Edzert (Ter). Ter Idsert. Ter Dorp in West-Stel- Ter Idsart. Idsard. Zie Teridsert.

lingwerf. Eemswolde. Zie Ymswolde. Geh. bij Tjerkwerd Eemswoude. Zie

in Wonseradeel. bl. 23. Eernewolde. Eerenwolde. Dorp in Tietjerkste- Eernewoude. Zie Deze naam wordt soms wel radeel.

bl. 23. verhollandscht als Arendswoude geschreven. De friesche uitspraak is ongeveer als Jin

newoade. Eernsum. Eernzum. Irnzum. Dorp in Rauwerder- Irnsum. Zie bl. 26.

Irnszen. Reg. v. Aanbr. hem. De friesche uitspraak is ongeveer als Jinsum.

[blocks in formation]

-

Egten. Ichten.

D. in Lemsterland. Echten. Englum. Inglum.

Dorp in Menalduma- Engelum. Oorsprondeel.

kelijk Engela-heim, woonplaats van En

gele, fr, mansnaam. Exmorra.

D. in Wonseradeel. Eksmorra. Zie bl.23. Ezumaburen. Iesumaburen. Geh. bij Anjum in Esumaburen. Zie

Ezumerziji. Iezumerziji. Oost-Dongeradeel. bl. 26. Ferwolde.

D. in Wonseradeel. Ferwoude. Z. bl.23. Fijlens, Fylens.

Geh. bij Witmarsum Filens.

in Wonseradeel. Finkinga. Vinkinga. Zie Vin- Dorp in West-Stel- Finkega. kega.

lingwerf. Fudgum. Virdgum. — Feyr- Dorp in Barradeel.

Feyr- Dorp in Barradeel. Firdgum. digum. Fyrdgum. Fritgum. Oudh. Firdigum. Reg. v.

Aanbr. Flanzum.

Geh. bij Irnsum in Flansum. Zie bl. 26.

Rauwerderhem. Fluessen.

Meer in Hemelumer Fljuesen. Het oorOudefert en Noord- spronkelijk friesche woude.

woord is fljues, vlies, in 't meerv. fljuesen, met eene s, en niet met twee,zooals men in den regel schrijft. Van niet-Friezen hoort men dit woord wel verkeerdelijk in drie lettergrepen,als

Flu-es-sen uitspreken. Franiker. Vraneker. Frane-, Gemeente.

Franeker Franeker quer. Friesch: Freäntsjer,

is oudfriesch en bespreek uit: Frjeantser.

teekent Vroonakker, i des Heeren akker.

[blocks in formation]

van

Franjeburen.

Geb. bij Marsum in Franiaburen,
Menaldumadeel. den geslachtsnaam

Frania, Franinga. Gauw.

Dorp in Wymbrit. Gau. Zie bl. 27.

seradeel: Geeuw.

Vaart in Wymbrit- Geeu. Zie bl. 27.

seradeel. Geldterp.

Geh. bij Achlum in Gelterp. Oorspron-
Franekeradeel. kelijk Gellaterp, de

terp van Gelle, frie

sche mansnaam. Geenum.

D.in Ferwerderadeel. Genum. Goënga.

Dorp in Wymbrit- Goinga.

seradeel. Goëngamieden. Goingamee- Geh. bij Goinga in Goingamieden. den.

Wymbritseradeel.
Goëngahuizen.

Geh. bij Boornber- Goingahuizen.
gum in Smallinger-

land. Goëngarijp.

D. in Doniawarstal. Goingarijp. Gooijum. Goyum. Gojum. Geh. bij Wons in Goium.

Wonseradeel. Gordijk. Goredijk.

D. in Opsterland. Gorredijk. Graft. (Ter)

Geh. bij Wanswerd Ter Gracht.

in Ferwerderadeel. Gratingabuurt. Grettinge- Buurt te Almenum Gratingaburen.

buurt. Gretniaburen. Gra in Barradeel.

tingeburen.
Grijnd. Grind. Grynde. Eiland in 't Flie bij Grynd.

Harlingen.
Groenterp. Grovendorp. Dorp in Wonsera- Greonterp.

Groutorp. Griountorp. Oudh. deel.
Grouw. Grouwerga. - Grou- D. in Idaarderadeel. Grou of Grouerga.
wer ghae. Reg. v. Aanbr.

Zie bl. 27.

[blocks in formation]

en

Haaijum. Haijum. Hajum. Geh. bij Wons in Haium.
Hajem. Hayum.

Wonseradeel.
Harig.

D. in Gaasterland. Harich. Haula. Houle.

Dorp in Oost-Stel- Haule.

lingwerf. Haule. Haula. Rotsterhaule. D. in Schoterland. Rotster-Haule. Hemelumer Oldephaert en Gemeente.

Hemolumer OudeNoordwolde.

fert Noord

woude. Zie bl. 27. Henswolde.

Geh. bij Akkrum in Henswoude. Zie

Utingeradeel. bl. 23. Herbaaijum. Herbayum. Her- Dorp in Franekera- Herbaium.

bajum. Herbadmyum. deel.

Oudh. Higtum.

D. in Wonseradeel. Hichtum. Hijdaard. Hydaard.

Dorp in Hennaarde- Hidaard.

radeel. Hijlaard.Hylaard.— Eylaard. Dorp in Baardera- Hilaard. Heilaart. Oudh.

deel. Hijum. — Hyum. Hiem. Oudh. Dorp in Leeuwarde- Hyum.

Heem. Reg. v. Aanbr. radeel. Hindelopen. Hinloopen. In Gemeente.

Hindeloopen. 't friesch Hynljippen. Hitzum.

D. in Franekeradeel. Hitsum. Zie bl. 26. Hoyteburen. Hooiteburen. Geh. bij Nye-Mirdum Hoiteburen.

in Gaasterland. Hoornsterburen.

Geh. bij Rauwerd in Hornsterburen.

Rauwerderhem. Hoornsterzwaag.

D. in Schoterland. Hornsterzwaag. Herne (Ter). Terhorne. D. in Utingeradeel. Ter Horne. Houw.

Geh. bij Kornwerd Hou. Zie bl. 27.

in Wonseradeel. Huizum. — Huyzum. Oudh. Dorp in Leeuwarde. Huisum. Zie 26.

Husum. Reg. v. Aanbr. radeel.

[blocks in formation]

Jardingen. Jarringe. Jarrin. Geh. bij Oosterwolde Jardinga. ga. Jardinge.

in Oost-Stellingwerf. Jansga. (Sint-).

Dorp in Schoterland. Sint-Johannesga. Idschenhuizen.

Dorp in Doniawar- Idskenhuizen.
stal.

(Huizen van Idske,
verkleinvorm van Ids,

friesche mansnaam.) Idzega.

Dorp in Wymbritse- Idsega. Zie bl. 26.

radeel Idsegahuizum. Idzegahuizen. Dorp in Wonseradeel. Idsegahuisum. Zie Idzegahuizen.

bl. 26. Idzerdaburen.

Geh. bij Hieslum in Idserdaburen. Zie.
Wonseradeel.

bl. 26. · Ie.

Dorp in Oost-Don- Ee.

geradeel. Iedens. Iens.

Dorp in Hennaarde- Edens.

radeel. Ieslum. Jeslum.

D. in Ferwerderadeel. Jislum. Iestrum.

Dorp in Tietjerkste- Eestrum.

radeel. Izumaburen. Iesumerzijl. Zie Buurt bij Anjum in Esumaburen. Zie Ezumaburen.

Oost-Dongeradeel. bl. 26. Igewolden. IJgewolden. Iga- Streek in, of gedeelte Igawouden. Zie bl. wolden. Ygewouden. van HemelumerOude 23.

ferten Noordwoude. IJdaard. Ydaard.

DorpinIdaarderadeel. Idaard. IJdlaard. Ydlaard.

Geh. bij Tonnaard in Idlaard.

West-Dongeradeel. IJlst. In 't friesch Drilst, saam- Gemeente.

Ylst. getrokken uit Der Ist. IJmswoude.Ymswolde.Iems-, Geh. bij Tjerkwerd Eemswoude.

Zie wolde.

in Wonseradeel. bl. 23. IJpekolsga. Ypecolsga. Epe- Dorp in Wymbritse- Ipekolsga. kolsga.

radeel.

« VorigeDoorgaan »