Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

23.

Oldeholtpa. Olde Holtpade. Dorp in West-Stel- Oude-Houtpade.

lingwerf.

Zie bl. 23. Oldeholtwolie. Olde Holt- Dorp in West-Stel- Oude-Houtwoude. wolde.

lingwerf.

Zie bl. 23. Oldehorne. Oldehoorn. Oude-Dorp in Schoterland. Oude-Horne. Zie bl.

hoorne. Oldelamer. Oudelemmer. Dorp in West-Stel- Oude-Lamer. Zie

lingwerf.

bl. 23. oldemirdum.

Dorp in Gaasterland. Oude-Mirdum. Zie

bl. 23. Oldeschoot.

Dorp in Schoterland. Oude-Schoot. Zie

bl. 23. Oldetrijne. Oude Trijne. Dorp in West-Stel- Oude-Tryne. Zie bl.

lingwerf.

23. Oldkerk. In 't friesch Aldtsjerk. Dorp in Tietjerkste- Oudkerk. Zie bl. 23.

radeel. Oldouwer. Oldeouwer. Oude Dorp in Doniawar- Oude Ouer. Zie Ouwer.

stal.

bl. 23 en 27. Oldwolde. Oudwolde.

Dorp in Kollumer- Oudwoude. Zie bl. land.

23. Oosterwolde.

Dorp in Oost-Stel. Oosterwoude. Zie lingwerf.

bl. 23. Ouwsterhaule, Oosterhaule. Dorp in Doniawar- Ouster-Haule. Zie

stal.

Auster-Haule. Paen.

Geh. bij Grou in Pean. Zie bl. 26.

Idaarderadeel. Paesens. Paezens.

Dorp in Oost-Don- Peasens. Zie bl. 26.

geradeel Pinksteree. Pinsterie.

Meertje bij Grou in Peanster-ie, aldus
Idaarderadeel. genoemd naar 't ge-

hucht de Pean, bij

Grou. Poppenwier.

Dorp in Rauwerder- Poppingawier.

hem.

OUDE VORMEN EN SPELLINGEN.

| NIEUWE OF BETERE NADERE AANDUIDING

VORMEN
DER PLAATSEN.

DER SPELLINGEN.

Prandinge. Prantinga. Geh. bij Oosterwoude Prandinga.

in Oost-Stellingwerf. Reitzum.

Dorp in Ferwerdera- Reitsum. Zie bl. 26.

deel. Reen.

Buurt bij Lutke-Wie- Rien.
rum in Hennaarde-

radeel. Remsert.

Geh. bij Wolsum in Remswerd.

Wymbritseradeel. Ritzumazijl. Ritsemazyl. Buurt bij Marsum in Ritsumazijl. Zie bl.

Menaldumadeel. 26. Roordahuizum.

Dorp in Idaardera- Roordahvisum. Zie deel.

bl. 26. Ropzijl.

Geh. bij Pietersbie. Roptazijl.

rum in Barradeel. Ruigehuizen.

Dorp in Gaasterland. Rugahuizen. Sandfirden. Sandfoerde. Dorp in Wymbrit- Sandfirde. Zie bl. Zandvoort.

seradeel.

| 29. Schalzum.

Dorp in Franekera-Schalsum. Zie bl.26.

deel. Schraad.

Dorp in Wonsera- Schraard.

deel. Schrappinge.

Geh. bij Oosterwoude Schrappinga.

in Oost-Stellingwerf. Schuinjebuurt. Schuinjabu- Geh. bij Mirns in Schuniaburen.

Gaasterland.

(Skuniaburen zou nog

beter friesch zijn.) Schuringa.

Dorp in Schoterland. Schurega. Sexbierum.

Dorp in Barradeel. Siksbierum. Zie bl.

28. Siegerswolde.

Dorp in Opsterland. Siegerswoude. Zie

bl. 23. Siegerswolde.

Geh. bij Garijp in Siegerswoude. Zie

Tietjerksteradeel. bl. 23.

ren.

[blocks in formation]

Siens. Sienserhuizen. Sijn- Geh. bij Hartwerd Syns. serhuizen. Sijns.

in Wonseradeel. Sienserburen. Zinserburen. Geh. bij Roordahui- Tsienserburen.

Tzienserburen. Tjinsera- sum in Idaardera

buren. Tsynserburen. deel. Sieswerd. Sijswerd. Sijds- Geh. bij Hichtum in Sydswerd. wert.

Wonseradeel Sijbrandaburen. Sibrande- Dorp in Rauwerder- Sibrandaburen. buurt.

hem. Sijbrandahuis. Sibrandehuis. D. in Dantumadeel. Sibrandahuis. Sijteburėn. Sytjeburen. Geh. bij Grou in Siteburen.

Idaarderadeel. Sindel. Zondel.

Dorp in Gaasterland. Sondel. Sjongedijk. Sjongerdijk. Si. Geh. bij Burgwerd Siungadijk. ungedijk.

in Wonseradeel. Smalee. Smallee. Smalie. Buurt bij Boornber- Smal-Ee of Smalnie.

gum in Smallinger- Smal-Ie.

land. Sorremorre. Sorramorra. Geh. bij Oudeboorn Sormorra.

in Utingeradeel. Sotterum. Sotrum. Zotterum. Geh. bij Kornwerd Sottrum.

in Wonseradeel. Spangen. Spange.

Dorp in West-Stel- Spanga.

lingwerf. Sparjebirt. Sparriebird. Geh. bij Winiaterp Sparriabird, dat is :

in Opsterland. de bird (spreek bua)

of oever van 't slacht Sparria of

Sparringa. Z. bl. 22. Stanjeburen.

Geh. bij Reitsum in Staniaburen.
Ferwerderadeel. Staveren.

't Stavoren.

Gemeente.

friesch Starum. Stavoordermeren. Stavorder- Polders bij Staveren. Staverdermeren.

t ge

In

meren.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Steggerden.

Dorp in West-Stel- Steggerda.

lingwerf. Stegginge. Steenge. Steenga. Geh. bij Oosterwoude Steginga.

in Oost-Dongeradeel. Suawolde. Zuidwolde. Zua- Dorp in Tietjerkste- Suawoude. Z. bl.23. woude.

radeel. Surhuizum. Zurhuizem. Zui- Dorp in Achtkarspe- Surhuisum. Zie bl. derhuizum.

len.

26. Surig. Zurig.

Dorp in Wonsera- Surich. Oorspronkedeel.

lijk Suderich, zuiderkant, zuiderrand.

Zie Ul. 29. Swigchum. Zwigchum. Zwi- Dorp in Leeuwarde- Swichum. chum.

radeel. Tacozijl. Taekezijl.

Geh. bij Sondel in Takozijl of Teake

Gaasterland. i zijl. Zie bl. 18. Terbandt. Catharina-band. "Dorp in Eangwirden. Ter Band. Teridsert. Teridzert. Idsart. Dorp in West-Stel. Ter Idsart.

Ter-Edzard. Zie Edzard. lingwerf. Ternaard.

Dorp in West-Donge- Tonnaard. Z. bl. 28.

i radeel. Teroele. Troele.

D. in Doniawarstal. Ter Oele. Tersool. Sool.

Dorp in Rauwerder- Ter Zool.

hem. Tjallebert. Tjalbert. 't Jel- Dorp in Eangwirden. Tjallebird; dat is: berd. Tjallebirt. Friesche

de bird, oeverland uitspraak : Tsjalbud.

van Tjalle, friesche

mansnaam. Tjalhuizum. Tjallehuizum. Dorp in Wymbritse- Tjalhuisum. Zie

radeel.

bl. 26. Tynega. Tijnga. Tuynega. Geh. bij Sneek. Tynga.

Tinga.

[blocks in formation]

pen. Trijnwouden. Trijnwolden. Gedeelte van de gem. Trynwouden. Zie

Tietjerksteradeel, bl. 23.
de drie dorpen Gie-
kerk, Oenkerk en

Oudkerk bevattende.
Tritzum.

Geh. bij Tjum in Fra- Tritsum. Zie bl. 26.

nekeradeel. Twietel.

Geh. bij Makkinga in Twitel.

Oost-Stellingwerf. Twiezel. Optwijzel.

Dorp in Achtkarspe- Twizel. Oorspronkelen.

lijk: Het Wizel, Op

het Wizel. Tzum. Tzumgum. "TZum Dorp in Franekera- Tjum. Zie bl. 29. of 'TZumgum. Oudh.

deel. Tzummarum. Tyarmarum. Dorp in Barradeel. Tjummarum. Zie Tyemarum. 'TZummarum.

bl. 29. Oudh. Thiemarum. Reg.

V. Aanbr. Ungebuur. Ongabuur. Onge- Geh. bij Herbaium Ungabuur. buur.

in Franekeradeel. Vallingaburen. Vallingbu- Geh. bij Ferwoude Fallingaburen. ren. Fallingburen.

in Wonseradeel.

« VorigeDoorgaan »