Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A 1432 Bergentheim. (Ov.arch. Ao. 1456 Berchten. (Arch. v. OotIII, 22.)

marsum.) 1539 Berchtem. (Arch.

1583 Bergenthem. (Quohier Sipculo.)

bl. 26.) Het geslacht v. Bergenthem komt ao 1420 voor (Ov. arch. II, 251).

V.

Berghuizen. Buurschap onder Oldenzaal. Ao 1391 Berchusen (01denz. arch. bl. 6).

Berghorst. Hofstede bij Enter. Vroeger de hofstede Stavoren. Zie beneden op dat woord. Dit was een der punten waardoor de grenzen van Hameland bepaald werden. Niet te verwarren met een Berchorst onder Vollenhove, waaraan het geslacht ter B. zijnen naam ontleende.

Berkum. Buurschap in Zwollerkerspel. Ao 1394 Bircmede. (Verdeel. v. Mastenbroek.)

Dezen vorm, die ook ao 1388, 1394 voorkomt (Ov. arch. II, 18; Aanh. bl. 169), vindt men nog in den geslachtsnaam van Bircmede (Ald. II, 168; III, 7) in 1408 en 1424.

Nog in 1545 wordt de plaatsnaam Bircmede gespeld, hoewel reeds andere schrijfwijzen lang in zwang waren.

In 1451 is sprake van de brug te Bircmede (Versl. en Med. v. 0. R. en G. VI, 4) en in 1456 van den Berkmender-marsch (Ov. arch. IV, 8), die in 1465 Berkmeder-marsch heet. (Ald. 169). A° 1456 Berkman. (Ov. arch. IV, 16.)

1483 Bercmede. (Ov. arch. IV, 380.)
1498 Batmede. (Ov. arch. V, 95.) (is een schrijffout.)

1502 Berckman. (Ov. arch. V, 166.) Later Berkmen.

Het geslacht van Barkman (Ov. Bijdr. I, 344) en dat van van Berkum of 0. Berckom komen voor (Ald. I, 367; V, 263.)

[ocr errors]

Il

Bestmen. Buurschap onder Ommen.
Ao 1387 Bestmen (Ov. Arch. Aanh. 155.)

1456 Bestman (Ov. Arch. Aanh. IV, 8.)

1532 Besmen (Leenreg.) zal wel een schrijffout zijn. Uitspraak : Bestum.

Beulake. Buurschap onder Vollenhove.
Ao 1389 de Buedelake. (Ov. Arch. Aanh. 184.)

1390 de Bodelake. (Ov. arch. Aanh. 187.

1471 de Boedelake. (Ov. arch. IV, 239.) Volgens van der Aa thans ook Boolakker genoemd, dat eene minder juiste schrijfwijze geacht moet worden.

I/

Beuningen. Buurschap onder Denekamp. Waarschijnlijk het Baningi, dat omstr. 900 voorkomt (Lacomblet, Urkb. des N. Rheins II, 290, met aanteekeningen van Molhuijsen, in Versl. en Mededeel. der Vereen. tot beoef. van Ov. regt en gesch. II 99). Elfde eeuw Boninge. (Ald. bl. 102.) A 1498 Bonijngen. (Ov. arch. A°1280 Bonegen. (Ald. bl. 104.)

V, 81.) 1457 Boeningen. (Ov. arch.

1498 Boenijngen. (Ov. arch. IV, 36.)

V, 91.) 1472 Bonijnghen. (Oldenz.

1636 Boeninge. (Ov.Bijdr.1,81.) arch. no. 29.) Het geslacht van Bonijngen komt 2° 1380 reeds voor. (Ov. arch. Aanh. bl. 12.) In spelling wisselt het aldus af: van Bonincgen 2° 1395 (Ald. II, 35), v. Boningen ao 1400 (Ald. 75), v. Boenijngen ao. 1496 (Ald. V, 6) enz.

Dergelijke varianten komen voor in het adelijk huis Borgbeuningen in genoemde buurschap gelegen.

Een ander Beuningen ligt in het land van Nijmegen.

Blauwehand (De). Gehucht onder Wanneperveen. Blijkens de Resol. van Ridd. en Steden van 19 April 1764 heette dit vroeger de Buitenkluft.

Blankenham. Gemeente onder Vollenhove. Of het beweren van v. d. Aa juist is, dat ook Blankenheim geschreven wordt, weet ik niet, maar zeker is het, dat Bl. tot die weinige plaatsen behoort, van welker naam de oorsprong geschiedkundig aan te wijzen is. Omstreeks 1420 toch gaf Bisschop Frederik van Blankenheim aan de lieden, wonende bij den dijk in de buurschap geheeten in den Hamme, die onder de parochie IJsselham behoorden, vergunning tot het bouwen eener kerspelkerk en doopte het nieuwe kerspel Blankenham. (Ov. arch. Aanh. bl. 233.)

Soms wordt van den Blankenham gesproken (ao 1484 Ov. arch. IV, 407) en ao 1521 trof ik de spelling Blanckenham aan, doch dergelijke varianten zijn waardeloos.

Blokzijl. Bij de meeste geschiedschrijvers vindt men aangeteekend,

dat deze plaats, vroeger de Groote zijl genoemd, sedert het beleg van Steenwijk door Rennenberg in 1581 Blokzijl genoemd was, omdat ze destijds geblokkeerd, versterkt was geworden.

Met het verband tusschen het voorvoegsel-blok en die aangebrachte versterkings-materialen, zijn zij echter blijkbaar verlegen. En geen wonder ! Want de tegenwoordige naam komt reeds in officieele stukken 1542—1580 herhaaldelijk voor ; een enkelen keer afgewisseld met Blukzijl.

Pastoor Hogeman ontwikkelde onlangs zijne meening, dat Barlezijl (ao 1336) zoude zijn Blokzijl. Ik betwijfel echter de juistheid.

van

[ocr errors]

Bögelskamp of Beugelskamp. Buitenverblijf onder Denekamp. A 1457 Boelijescamp. (Ov. arch. IV, 60.) 1481 Woelijescamp. (Ov. arch. IV, 349.) Zal wel een leesfout

zijn, want in hetzelfde Leenregis ter volgt onmiddelijk

Boelijeskamp (Ald. 360). 1496 Boelgescamp. (Ald. V, 6.)

Il

Boekelo. Buurschap onder Lonneker. A° 1450 Boekele. (Ov.arch. Aanh. A° 1499 Boecklo.Ov.arch.V,105.) 317.)

1511 Boicklo.(Ov.arch.V,261.) 1450 Bokel. (Ov. arch. III, 83.)

1533 Bokelo. (Ov. arch.) Er ligt eene buurschap van denzelfden naam onder Haaksbergen.

I/

Boesbergen, Buurschap onder Markelo.
A° 1440 Boesberghe. (Arch. Gr. Gasth. te Dev. n° 380.)

1458 Boesenberge (Ov. arch. IV, 88.)
1471 Bosenbege. (Ov. arch. IV, 237.)

I/

I/

Boetele, Buurschap onder Raalte. Omstr. 1390 komt Boecloe voor (Ov. Alm. 1850 bl. 180), waarschijnlijk heeft de gelijkheid der t en c in het oude schrift, tot verkeerde lezing geleid en moet het zijn Boetloe. A° 1457 Boetel. (Ov. arch. IV, 77.)

1532 Botell en Boeteloe. (Leenreg.) 16e eeuw Buetele. (Ov. Bijdr. III, 118.) A° 1583 Botole, Bvtele en Bvetele. (Quohier, bl. 42, 43, 108.)

Borgel. Buurschap onder Deventer.
A

959 Burgila (Sloet, Oorkb. n° 95 bis.)
1221 Burgelo. (Lindeborn, p. 67.)

1370 Borgelo. (Groote gasth. no. 43.) Omstr. 1390 Borgeloe. (Overijss. Alm. 1850, bl. 178.)

Borne. De oudste vorm, waaronder deze plaats mij voorkwam, is Burgunde ao 1206 (Driessen, Monum. Gron. I, 11), doch ik twijfel zeer of de in dat charter opgenoemde plaatsen niet alle in Drenthe liggen. Burgunde zoude dan Borger zijn. (Vgl. het chartularium der St. Clemenskerk te Steenwijk.)

De vorm stemt echter overeen met Bornden, dat ik (1e Camer, rek. V. Deventer) ao 1369, Borgcnden, dat ik a' 1385 en Borgenden, dat ik ao 1389 aantrof (Overijss. arch. Aanb. 136 en Arch. v. h. klooster te Almelo). Evenzoo in de 15e eeuw : Borngonde en Borgeden ao 1447 Ov. arch. Aanh. bl. 306.) A° 1470 vond ik Boerne. (Arch. v. h. kl. Almelo), ao 1545 Borgen (Leenreg.), ao 1546 Baernen, (Racer, IV, 265) en ao 1554 Bornne. (Marker. v. Albergen, art. 54.)

Boxbergen. Havezate onder Olst. A° 1472 Buckesbergen (Arch. Groote gasth. no. 619); ao 1602 Buxbergen (Marker. v. Luttenberg). Ook het geslacht Buckesbergen komt ao 1444 voor (Arch. Gr. gasth. no. 408). In 1274 vond ik een Johan Ridder, geheeten Buc (Ov. arch. I 24). Men zoude geneigd zijn verband te zien tusschen den naam havezate en van dezen ridder. Ook denkt men aan Buchorst, want men vindt 0. Buckhorst van Bucæbergen ao 1513 (ald. V, 282).

van de

Brammelo. Buurschap onder Haaksbergen.
A 1408 Brameler.

1421 Bramler.
1511 Brambele. (Arch. v. h. klooster te Almelo.)

| Arch. der Commanderij te Steinfort.

[ocr errors]

Breklenkamp onder Denekamp.
Omstr. 900 Brakkinghem. (Molhuysen, bl. 13.)
A° 1312 Breckinchem. (Jung, Hist. Com. Benth. no. LI.)

1328 Brekinchem. (Racer, VII, 24.)
1425 Brekinghem. (Ov. arch. III, 9.
1540 Breckenkam. (Ov. Bijdr. III, 77.)
1546 Bregnikam. (Racer, IV, 245.)
1546 Brekeninchem. (Arcb. v. Sipculo.)
1793 Breclincham. (Racer, VII, 24.)

Brixkamp. Dijkstoel, thans in dien van Zalland opgenomen. Deze thans geheel verdwenen naam moet misschien afgeleid worden van het huis Birkescampe of Bijrkijnscamp onder Olst, waarvan omstr. 1310 gewag gemaakt wordt in het Judiciaal van Bisschop Guido. Ao 1401 By

rikskamp schouwe (Deventer arch. no 1116.) Volgens Dumbar bestond het erve Brixcamp in de buurschap en het kerspel Olst nog 1436.

Broekbuizen. Heerengoed, vroeger ook een buurschap, onder Dalfsen. Ao 1617 Bruijckhuijsen. (Markeregt v. Dalmsholte bl. 23.)

Broekland. Buurschap onder Raalte. Vroeger Vorstenbroek.

Bruine-haar. Buurschap onder Almelo. Volgens v. d. Aa ook Brounhaar genoemd. Ao 1780 de Broenehaer (Ov. Bijdr. II, 225.)

Bruinsbrug (De). Grens der Brixkampsche schouw. Vroeger de Waningesbrugge (Dijkr. v. Zalland 1730. T. I. art. 6.)

Ao 1353 Henricus de Bruensbrugghen (Cam. rek. v. Dev. II. 226): A° 1356 H. de Bruensbrugge (Ald. II, 431.)

I/

Brunnepe. Buurschap onder Kampen.
A° 1329 Bronepe. (Kamper arch. V, 27.)

1387 Bronope. (Boek v. rechten v. Kampen, bl. 62.)
1412 Bronpe of Broenpe. (Ald. bl. 92.)
1531 Bronnep. (Ov. Bijdr. III, 220.)
1550 Bronope en Bronnope. (Ald. I, 121, 123.
1564 Bronopianus pater. (Ald. V, 318.)
1574 Broenepe. (Dig. Vetus.)

1583 Brunnepel. (Ov. Bijdr. IV, 169.)
17e eeuw Broneppe. (Gerigtsproth. v. IJsselmuiden.)

[ocr errors]

I/

Bukhorst. Heerlijkheid onder Zalk. De oudste mij bekende vermelding is die van den geslachtsnaam van Bochorst in 1133 (Racer, II, 200) en van Bockeshorst in 1145 (Heda p. 167). Reeds in 1266 komt de schrijfwijze Buckhorst voor (Ov. arch. I, 21). Bij v. d. Aa komt ook Bouchorst voor en als slechte schrijfwijze Boeckhorst.

Bullingerslag (Het). Buurschap onder Staphorst. A° 1346 Communitas Bueldinghe (Magnin, Kloosters, bl. 27, 28). Ao 1355 de Bulinghe (Ald. bl. 28). A° 1456 de Bullinge (Ov. arch. IV, 8).

Cellemuiden. Polder onder Hasselt en Genemuiden.
A 1405 Seelmueden.

1422 Zeelmuiden. Arch. v. h. Boven-Proveniershuis
1429 Zedemuden. te Kampen.
· 1442 Zenemuden,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »