Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Zie ook het uitvoerig artikel hierover van wijlen Dr. J. H. E. van der Zand op bl. 93 e. v. van het 5e dl. der Versl. en Meded. van de Vereen. tot beoef. v. Ov. Regt en Gesch., waar ook eene verklaring van den uitgang muiden voorkomt.

Op de kaart van N. ten Have (ao 1743) komt de schrijfwijze Selmuiden voor.

en

Daarle. Buurschap onder Hellendoorn. Omstr. 900: Darloe
Dalren (Molhuijsen 11. bl. 100.)
A° 1280 Dalren. (Ald. bl. 104.)

1403 Daerle. (Ov. arch. II, 110.)
1456 Derloe. (Ov. Arch. IV, 20.)
1531 Derloe en Daelre. (Leenreg.)
1583 Daerloe. (Quohier, bl. 22.)

I/

Il

Il

Dalfsen. Dorp bij Zwolle. De geslachtsnaam wordt vroeger aangetroffen dan de plaatsnaam, hetgeen echter wel niet uitsluiten zal, dat gene aan dezen ontleend is. In 1227 vindt men Bernt van Dalfsen en Seino van Dalfzem (Matthaeus Anal. V. 338). Dezelfden heeten elders (Dumbar Anal. II. 228, 229) Bern. à Dalfsen et Juan. de Dalfshem.

Onder den Zwolschen stadbrief van ao 1230 (niet 1233) komt Godescalcus de Daluessen voor (Overijs. Bijdr. I, 29). Ao 1241 wordt gesproken van het kerspel van Dalfese (Archief v. Groningen, I, p. 4.) A° 1318 Dalvesem (Racer VI, 291.)

1320 Dalvsen (Dumbar K. en W. Dev. I, 359.)
1338 Filius Godescalci de Dalvveshem (Heda p. 241, en in dezelfde

acte als plaatsnaam Dalvveshem.
1343 Dalvessem (De Geer, de Dom te Utrecht, p. 95 en 60).
1348 Daluesen (Camer. Rek. v. Deventer II, 46.)
1357 Daluessem (Arch. v. Rechteren.)

1368 Daluessen en Daluessem (Ald.) Omstr. 1390 Dalfsem en Dalfsen (Ov. Alm. 1850, bl. 178, 185.) A° 1440 Dalfnisser kerspel (Charter in 't Dev. Arch.)

1470 Dalffsen (Markeregt v. Lenthe.)
1531 Dallefsen en Dallesem (Ov. Leenreg.)
1583 Dalfzem (Quohier, bl. 8.)
1602 Dafser marke houd ik voor een schrijffout (Marker. v.

Luttenberg).
1617 Dalffsum en Dalffsen (Markeregt v. Dalmsholte, bl. 18.)

[ocr errors]

Il

Dalmsholte. Enkele malen treft men kleine verschillen in de spelling aan, zooals in het Markeregt van Damsholte: ao 1427 Dalmesholte en ao 1471 Dalmeshout.

I/

Delden. Stadje in Twente.
Ао 997 Thelden (Sloet Oorkb. no. 110). Ook op de kaart bij Menso

Alting komt deze spelling voor.
1118 Dhelden (Lindeborn, p. 195.)
1134 Telden (Bondam, p. 182.)
1294 Delden (Ov. Bijdr. VI, 122.)
1333 Deylden (Racer V, 286.)

1443 Deelden (Arch. v. h. Klooster te Almelo.) De twee laatstgenoemde schrijfwijzen strooken meer met de Twentsche slepende uitspraak van het woord.

[ocr errors]
[ocr errors]

Denekamp. Dorp bij Ootmarsum. Omstreek 900 Daginghem en in de 11e eeuw Danighem en Danigheim (Molhuijsen 11. bl. 101, 102.) A° 1385 Degheninchem (Ov. arch. Aanh. bl. 136.)

1456 Deghenijnckhem (Ald. IV, 5.)
1457 Degeninchem (Ald. IV, 60.)
1457 Degeninckem (Ov. Arch. IV, 67).
1465 Deginchem (Ov. Arch. IV, 161).
1472 Degheninghem (Old. arch. n° 20).
1481 Denichem (Ov. arch. IV, 359).
1486 Dennyncghem (Ootm. arch. no 107).
1496 Deghenynchem (Ov. arch. V, 15).
Denychem (

17).
1497 Degenynghem |

59).
1499 Dennchem lo

101).
1542 Dedinghem (Leenreg).
1544 Denijnckhem (Old. arch. n° 45).
1:46 Dechnykem en Degenniken (Ootm. arch. 165, 166).
1677 Degenkamp (Ov. Bijdr. IV, 262).

1771 Denicham (Kaart v. Bachiene). De uitspraak is volgens Overijss. Alm. 1839, bl 270: Dennen kamp.

W

[ocr errors]
[ocr errors]

Il

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deuringen, Buurschap onder Denekamp.
A" 1323 Dorninge (Jung, Hist. Com. Benth. no IXI).
# 1450 Doerningen (Ov. Arch. III, 82).

[ocr errors]

A9 1450 Doerninghe (Versl. en Meded. van 0. R. en G. XI, 3).

1453 Dornijngen (Oldenz. Arch. n° 27).
1456 Doeruijngen (Ov. Arch. IV, 6).
1457 Doringen Co

62).
Döringen 11

66). 1484 Deurningen (

394). 1531 Dornige (Leenreg.)

1743 Doerningen (Kaart van Ten Have en de Lat). Vgl. ook Noorddeuringen.

Il

Il

Il

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deventer.
A° 755—772 Daventre (Pertz, Monum. II, 403).

806 in Daventre portu (Versl. en Meded. v. Overijss. Regt V, 39).

882 Taventeri (Pertz, Mon. II, 397). De vorm Daventre vindt men ook omstr. 926 (Sloet Oorkb. I, n° 77). In 954 Davindre (Sloet n° 94); eveneens omstreeks 1060 (Ald. no 167).

A° 959 Daventri (Sloet n° 95 bis). In de 11e eeuw ook Daventere (Chroniek v. Tietmar, Bisschop v. Merseburg). In 1104 vindt men de vormen Tanentria en Davandria (Bondam II, 13 a en b), die denkelijk beide foutief zijn. Sloet n° 205 heeft dan ook Taventria.

Dumbar K. en W. Dev. bl. 7 noemt nog: omstr. 1000 Dabentria, later Danontria, Davantre, Dauontur, Davemetria, Davontur, Dauontria, (1368, 1375), Dauantria, Deventeri, Dewenter, Daventer (1449) enz.

De geslachtspaam van Deventer komt reeds vroeg voor, o. a. ao. 1326. (Ov. arch. I, 44).

Il

I/

Il

Diepenheim.
Ао 945 Dipingheim (Sloet, Oorkb. no. 88).

1188 Depenhem (Racer II, 263).
1282

(Wilmans, Urkb. no. 1158).
1316 Dypenem (Overijss. Bijdr. VI, 131).
1332 Dijepenem (Judiciaal v. Bp. Joh. v. Diest).

.
1355 Dijepenhem (Racer V, 285).
1501 Diepenum (Ov. arch. V, 150).

1519 Depenhem (Ootm. arch. no. 137).
Een foutieve lezing is a 1538: Diephenen (Overijss. archief).

Als geslachtsnaam komt, behalve de genoemde vormen, ao 1134 nog voor à Deipenheim (Niesert, Münst. Beitr. V, 10). Bondam p. 160 heeft ao 1105 de Diepenham.

In de uitspraak wordt de plaatsnaam verkort tot Diepenum of Diepen.

Diepenveen. Gedeelte van het Schoutambt Colmschate. Eerst in de 18e eeuw dus genoemd naar het Jufferklooster Diepenveen, in oude stukken soms Depenvene geheeten.

Dieze. Buurschap in Zwollerkerspel.

A 1347 Dese (Overijss. Bijdr. VI, 148). Zoo ook ao 1394 (Ov. arch. II, 15) en nog in 1533 (Leenreg.) De meer gewone vorm is echter Diese (Ov. arch. II, ao 1397).

De geslachtsnaam van D. komt evenzeer in beide genoemde vormen voor. (Camer. reken. v. Deventer 1355).

Diffele. Buurschap onder Hardenberg. Omstreeks 1390 Diffile (Ov. Alm. 1830 bl. 180).

Ao 1555 Dijffelen (Arch. v. Sipculo).

Dorth. Buurschap onder Bathmen. De oudste vermelding, welke ik

trof, is de geslachtsnaam van Dorrete ao 1346 (Racer III, 319), die ook geschreven wordt : A° 1366 van Dorret (Ov. arch. I, 75).

1370 van Durrete (Ald. 83).
1394 van Dorte ( II, 10).

1492 van Dortthe ( IV, 580). De plaatsnaam zal dezelfde wijzigingen ondergaan hebben. Ik vond A° 1456 Dorrete (Ov. arch. IV, 42).

I/

[ocr errors]

Douvelderdijk. Onder Colmschate.
A° 1357 Dovelderdijc (Dumbar Dev. I, 520).

1537 Doevelderdijk (Arch. Gr. gasth. no. 1155). Komt reeds 1358 als Douvelderdijk voor (Ov. Bijdr. II, 69) en deze spelling is ook de goede, want dit schijnt de juiste spelling te zijn van den Colmschater Meijer, die er zijn naam aan gaf. Men treft voor den geslachtsnaam de volgende spellingen aan : Ao 1284 von Dovelt (Ov. arch. I, 30).

1299 Doijuelde (o
1361 Douvelt (Arch. Gr. Gasth. no. 35).
1380 Douveelt (Ald. n° 62).
1384 Dowuelde (Ald. n° 72).
1414 Douuels (Ald. n° 175).

[ocr errors]

|| 34).

Il

Il

[ocr errors]

Daarentegen wordt het goed genoemd het goed :
Ао 1420 Dovelde (Ov. Arch. II, 249).

1507 het Groote Douelde (Archief Gr. Gasth. no 808).
1606 het Groote Douvelt (Ald. n° 1339).

Driene, Drijne. Buurschap onder Lonneker.
Omstr. 900 : Thrinon (Molhuysen 11. bl. 99).
A° 997 Triendum (Sloet, Oorkb. no 110).
11e eenw : Thrinon (Molh. 11. bl. 102).
A 1188 Curia Drignon (Racer II, 262).

Mogelijk moet deze plaats in Westphalen gezocht worden ; doch het is m. i. zeer twijfelachtig.

A 1280 Drine (Molh. ll. bl. 104).
Op de kaart bij Menso Alting Thrienden.
A° 1431 Drijnen (hacer III, 17).

Een plaats van gelijken naam (Groot- en Klein- of Lutteke Drijne) ligt onder Weerselo. Verwarring tusschen die beide is zeer mogelijk.

De geslachtsnaam van Drijne of van Drijnen komt reeds 1290 en 1320 voor (Racer VII, 80 ; Ov. arch. I, 39).

[ocr errors]

Dulder. Buurschap onder Oldenzaal.
Omstr. 900: Thuleri (Molhuysen 11. bl. 101).
11e eeuw Thulre (Ald. bl. 102).
A° 1059 Tholre (Sloet Oorkb. no 173).

1216 Dholre (Oorkb. van Holl. I, 251).
1249 Dolre (Sloet n° 709).
1297 Dulre (Overijss. Bijdr. VI, 124).

1531 Doelre (Leenreg.) De geslachtsnaam Dolre en van Dolre komt ao 1227 en 1274 voor (Matthaei Anal. V, 338 ; Ov. arch. I, 24). A° 1445 ook van Dulre (Ald. III, 67). Van Dolder is een thans nog bestaande geslachtsnaam.

[ocr errors]
[ocr errors]

Duur. Buurschap onder Olst.
Omstr. 1320 Dure (Оv. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1519 Duyer (Ov. arch. V, 418).

1531 de hof te Dueren (Leenreg.)
Op de kaart van ten Have en de Lat (1743) is de spelling Duir.

De geslachtsnaam, die later van Duren gespeld wordt, was 1332 van Dure (Оv. arch. I, 49) en 1397 v. Duyre (Ald. bl. 91).

« VorigeDoorgaan »