Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Gesl.: de Durrete ao 1288 (Bijdr. I, 296), v. D. ao 1371, 1418 (Cat. n° 49; N. III, 352); v. Durt a° 1326 (GV 1878 bl. 8); v. Durrite ao 1359 (N. II, 110); v. Dorth ao 1366 (Bijdr. III, 322) ao 1490 (Cat. n° 926); V. Dortte ao 1440, 1 (N. IV, 182; H., Roozendaal 301); v. Dortht a° 1452 (Cat. n° 489); v. Dortthe ao 1492 (D 580); v. Dort ao 1570 (Bijdr. I, 34) ao 1579, 99 (Cat. no 1179, 84; H., Roozendaal 457); v. Dortt a° 1578 (H., Stukken III, 387).

Dreijen, bp en huis te Renkum, op Veluwe-Zoom, bij den Rijn:

Dreyen ao 1493 (N. VI, 1 bl. 26).
Dryen ao 1545, 6, 1756 (H., G. Bijz. 58; Roozendaal 522).
Eene uitspanning te Oosterbeek heet Dreijenoord.

Drempt, bij Doesburg, aan den Ouden IJsel:

Tremethe ao 1069, 1161 (BM 187; Sl. 178, 305) ').
Thremethe ao 1200) (Sl. 396; Inv. Arch. kl. Bethlehem 1853 bl. 7)

ao 1252 (perrochia) Sl. 732).
Thremmethe ao 1200 (Bo, 270, 1a).
Tremmethe ao 1200 (BN).
Trenethe? ao 1200 (N Bijdr. IX, 7).
Thriemethe, Thrimethe ao 1203/16 (Sl. 411, 2).
Drimethe ao 1234 (ib. 579).
Dremethe ao 1250 (ib. 710) ao 1329 (N Bijdr. NR. I, 244).
Driemethe ao 1339 (A, 58).
Dreemt ao 1366 (ib. 77).
(kerspel) Drempt 1450, 6 (Invent. arch. Doesburg 85; Lingebrief in

't Gr. Geld. Plakkaatboek). Adject.: Het Drempsterveld bij Doesburg, ao 1448 vermeld (Invent. arch. D. bl. 83), luidde omstr. 1400 (in) drempt' velde (T. v. E. 141).

Dreumel, in MW, aan de Waal:
(curia = curtis) Tremile a' 893 (VA 194).

Tremele 2) ao 893 (Sl. 66; BM 204) ao 1222 (Bo 3246, 5a).
(ecclesia) Trumele ao 1117 (Sl. 223).
(ecclesia) de Drumel ao 1226 (ib. 490) ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 336).

Drůmel ao 1229 (Sl. 531).

1) Sl. plaatste boven dit charter (9 Juni 1161, no. 310) Dreumel, en wees bl. 113la Tremethe zoowel aan Drempt als aan Dreumel toe; wat onmooglijk is.

2) Vgl. Tremella 10de eeuw = Drimmelen (N.-Br., BM 222).

(ecclesia) Dromel 2.le helft XIIIde eeuw (ib. 721) ao 1561, 1620, 1800

(Kron. v. Arnb. 118; MS. v. Drakenborgb; Sp. IV, 93). Droemel(1) ao 1342, 1407, 24, 97 (N. I, 433; GL in Nav.

XVII, 124; H., G. Maandw. I. 458). Vgl. Nom. Geogr. Neerl. II 115.

Drie, bp o. Ermelo:
villa Thri in pago Felua ao 855 (Bo 32; HZ I, 14; Sp. IV, 134; Sl. 46).
Triendum ao 996 (Sl. 115, 248, 1132. noot) ao 1129 (Sl. 248).
Tryendum ao 996, 7 (HZ I, 43; Bo 746).
Triendem, -den') ao 977, 1134 (Bo 746, 153a).

(in) Dri 13de eeuw (Sl. 393).
Gesl.: v. Drij, Dry omstr. 1400 (T. v. E. 136, 8, 61).

Driel, benaming van twee dorpen, één in Over-Betuwe, één in Bommelerwaard, terwijl er a° 1431 sprake is van den Hof te Driel, kerspel Oosterbeek, later Den Aldenhof of Oldenhof 2). Daar 't niet altoos gemaklijk gaat beide dorpen te onderscheiden, en de namen blijkbaar identisch zijn, - immers Driela (Bomm.) ao 8145,=Driela (OB.) einde 13de eeuw (Nom. Geogr. II 151), – laten wij hier de varianten van beiden chronologisch volgen, de ligging er bij aanwijzend voorzoover geen twijfel bestond, en opmerkend dat volg. Sp. III, 124, de naam reeds in 709 voorkomt.

(in) Driela (Bomm.) ao 814/5 (BM 202; BN; Si. 31).
villa Thrile (ibidem) in Teisterbantiae comitatu 3) ao 996/7 BN ; Sl. 1134),

(atrium) a° 1026, 8, 1178 (Sl. 151, 343; HZ I, 50, 100).
» Dryele (ibidem) ao 1006 (Bo 88a; BM 203; Sl. 132) ao 1261

(OB.) (SI. 827).

1) Menso Alting (Thrienden) en BM 177 denken hierbij aan Drienen, tusschen Delden en Oldenzaal. Ook Nom. Geogr. Neerl. I, 91 deukt aan Driene, Crijne (bq o. Lonneker). Men is daartoe gewis door het onmiddellijk voorafgaande Thelden verlokt, voorbijziend dat het Zutfensche Vorden ook zijne bp Delden heeft. Vandaar dat zich ten aanzien van het Overijselsche Delden in Nom. ib. bl. 88 dezelfde vergissing herhaalt.

2) Een goed te Mill (Land v. Kaik) heet Alden-Driel.

3) De Bommelerw. heerl. Driel in 1399 het eerst in GL voorkomend, wordt aldaar destijds omschreven als Het Hooge Huis of Teisterbant.

4) Voor Thulii, Thuli ao 970 (Bo 64b; Sl. 99), Thule (dimidia pars) ao 996 (Bo 74; Sl. 115) Thule ao 29 (Bo 183a), staat in een giftbrief van Elten van denzelfden tijd, doch met eene latere (omstr. 1350) hand geschreven, Thriele dimidia pars (Sl. 1132 , noot.)

atrium Tribele (ibidem) ao 1028, 50 (Si. 154; Bo 126a).

Triele (OB) ao 1046 (ib. 162). atrium Thri le ao 1050 (HZ I, 51).

Drile (Bomm.) ao 1112/27, 96 (Sl. 219, 385; Bo 265) ao 1200

47, 94, 1309, 12 (Sl. 400, 675; N. I, 43, 109, 38). Driele (ib.) ° 1203 (Sl. 409) ao 1261, 76/81 (OB.) (SI. 826

944), ao 1318, 35, 96, 1548 (Bomm.) (N. I, 176, 85, 348

H., G. Maandw. II, 49; (groot Dr.) Heidenen 37).
Thrilo ao 1317 (N. I, 170) ').
Driel(1) ao 1317, 27 (N. I, 170, 241) ao 1440, 83, 1519 (GV 1874

bl. 24; Tijnsbk. bij sl. in N Bijdr. I; H., G. Maandw. I, 5) Dryel(1) a° 1327, 33, 48, 95, 1405, 29 (Sp. III, 250; N. I

317; II, 34; H., G. Maandw. I, 287; II 49; N. III, 268; IV

64) ao 1527, 1645, 54 (H., G. Maalt. 57; Slicht. Tooneel 336) Drijell ao 1448 (Mr. E. D. Rink, Beschr, v. Tiel, 40).

Dryl, Dreyl ao 1561 (H. Kron. v. Arnh. 127, 45). (groit) Drill (Bomm.) ao 1567, 8, 9 (H., Stukken I, 131, 7; Geld. Mk

II 138, 9).
Vgl. Nom. Geogr. Neerl. II 115, 6.
Adject.: Dryelsch ao 1387 (H., G. Maandw. II, 48).

Gesl.: de Thrile ao 1105 (Sl. 207); de Driele ao 1179 (ib. 348) ao 1203, 44, 81, 6, 8, 1348 (Bo 283a; Sl. 411, 656, 996, 1063, 1113; N. II, 38) enz. enz.; de Drile ao 1196, 1200 (Sl. 384, 99) ao 1276 (ib. bl. 951); de Dryle ao 1233 (Sl. 572) ao 1312 (H., G. Bijzond. 25); de Dryele ao 1238 (Sl. 615bis); de Threle ao 1254 (SI. 747; vgl. A, 13); v. Driel ao 1365, 77 (N. II, 201 ; III, 30); v. den Dr. ao 1392, 1403 (F 204; B 105); v. Drijel ao 1391 (F 195); v. Driell ao 1436 (N. IV, 131).

Daar Veld-Driel eene der drie buurschappen van 't Bomm. Driel uitmaakt, ontmoet men ook den gesl. :

de Veltdriel ao 1470 (Schepensignaat v. Tiel, bij Rink, Beschr., Bijv. en Bijl. II (1847) bl. 37), Veldtriel ao 1600 (Nav. XXXIV, 108).

Drumpt, bij Tiel, in de Tielerwaard, - :

Thrunniti ao 850 (Sl. 42), of Thrumiti ao 850 (BM 203).
Thrinniti ao 850 (Bо 28a 2).

1) Oudste Register, waar Pontanus Briel heeft. Blijkbaar verschrijving.

2) Bo denkt hier ten onrechte aan het verder verwijderde Tricht. Daar echter dit Thrunniti of Thruiniti, Thrinniti tusschen Velgasse (op Zantwijk, bij Tiel) en Avezaat wordt opgeteld, kan hier niet anders dan Drumpt bedoeld zijn.

[ocr errors]

Drumthe a° 1200 (Bo 268a; BN).
ecclia Drumpthe a° 1200 (Sl. 398).
(apud) Droempt a° 1260, 1332 (ib. 824; N. I, 276) ao 1465, 1523

(H., G. Maandw. I 140; Mr. E. D. Rink, Beschr, v. Tiel 1836 bl. 13

d. Bijl. achter die Bescbr., Brief v, hertog Karel v. Gelre dd. 22 Apr.). Drempt a° 1456, 1513 (Lingebrief in Gr. G. Plakkaatb. I, kol. 114;

N. VI, 1 bl. 457) ao 1566 ((tezegeld document, overdracht van goed). Drompt a° 1520 (N. VI, 2 bl. 658) ') ao 1566 (N Bijdr. V, 220, 3). Drumt ao 1523 (Mr. E. D. Rink, t. a. pl.). Lroemt ao 1523 (ib.). Dromt ao 1566 (N Bijdr. t. a. pl.). Drumpt of Drempt ao 1783 (Bo 268, noot a). Bo t. a. pl. noemt

nog den variant Drimpthe.

Druten, MW., aan de Waal,

bonum Truhtene ao 1167/74 (Sl. 318).
(ecclia) Drothen ao 1250 (ib. 721).
Drueten ao 1365, 1497 (N. II 203; H., G. Mk I, 458).

Druyten ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 336).
Vgl Nom. Geogr. II, 116.
Adject.: de Druiterweerd ao 1654 (Regrs 175).

Gesl.: de Drutena ao 1076/99 (Sl. 183); v. Drủeten a° 1359 (N. II 110); v. Drueten ao 1365, 8 (HB 1880 bl. 319; N. II 203, 21) enz. enz.; de of v. Droeten ao 1372 (N. III 7) ao 1410 (ib. 310); v. Druten ao 1396 (H., G. Oudhh. 69) enz. enz.; v. Druet ao 1419 (H., G. Mk I, 193); v. Drutton ao 1428 (H., Roozendaal 229); v. Druiten ao 1579, 97 (Rink, Beschr. v. Tiel 312; Bijl. ald. 32; HB 1880 bl. 298).

Duffel (De), landstreek beo. het Rijk van Nijinegen, schijnt in 1654 geheel tot Gelderland behoord te hebben (zie Slicht. Tooneel 69). Omtrent de oude grenzen vgl. BM 205.

in pago Dublinsi ao 720 (Sl. 7; vgl. BM 71 noot 3).
p. Dublen 2) ao 720, 93 (Bo 2; Sp. III, 401; IV, 70; BM 205).
p. Dubla 2) ao 793/4 (Bo 7a; Si. 16).

1) Drumpt heette destijds, in vereeniging met Zantwijk, Het Schependom van Tiel.

2) Dubbeldam (2.-Holl.) wordt a° 1225 ook denkelijk door Dabble aangeduid (Sl. 485). Zie over het riviertje Dable (ao 1064, 1105), dat voorheen van Dordrecht naar Duplamunde liep, BM 80, eu J. W. Hingman, De Maas en de dijken van den Zuid-Holl. waard.

marca Duvelro ao 891 (Sp. III, 362).

Duuelero, Duvelero ao 891/2 (Bo 43; BM 205; Sl. 65).
p. Tubalgowe ao 948 (81, 85).
Dufflia ao 1250 (ib. 720).
(die) Duyffel 8° 1334, 59 (H., G. Oudhh. 31; N. II 128) ao 1603,

54 (H., G. 0. 25; Slicht. Tooneel 46).
Duyfle ao 1359 (N. II 128).
Duffele ao 1363 (Sp. IV, 98).
die Dufell ao 1449 (N. IV, 237).
Duyffelen ao 1465 (N, IV, 367).
het lant van Duffle ao 1476 (H., G. Oudhh. 274).
territorium Dufliae (Pontanus).

de Duffeld a° 1800 (Sp.) Omstr. 1400 is sprake van een persoon of personen die duefler (T. v. E. 150).

Duffel, te Andelst. A° 1707 is sprake van het Duffelsche tiendblok (Regrs 251).

Tusschen Mechelen en Lier in Antwerpen ligt een ander Duffel, (ao 1645, 54 de Duyffel, Slicht. Tooneel 38a), de geboorteplaats van Kiliaen.

Duistervoorde, landgoed te Twello:

Duestervoert ao 1357 (Cam. II 475).
Duistervoirde ao 1456 (HB 1874 bl. 26).

Duijstervoorde ao 1577, 1637 (Cat. no 1169; GV 1875 bl. 72). Te Veenhuizen (o. Nijkerk) ligt een goed (in) de Duyst a° 1635 (Rgrs 76), omstr. 1400 het guet Inder duest (T. v. E. 137), – destijds ook een gesl. Duyst bij Deutekum (M. v. E. 66). Onder Doesburg ligt de Duistersteeg.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Duiven, in de Lijmers, tusschen Zevenaar en Westervoort, voormaals Kleefsch, sed. 1802 Geldersch, -: villa que dicitur Thuuine ao 838 (Bo 19a).

Thuvine ao 838 (BM 187; Si. 36). villa Thuvina ') ao 838 (Sl. 37). curtis Thumna 2) ao 970 (ib. 99; Bo 64b). (parochiani de) Thufen ao 1131 (Lacomblet III n° 457; BN; SI. 252).

1) Sl. 1156b Thufina.
2) Ibid. Andere , etymologisch eeniglijk passende lezing : Thuiwa.

« VorigeDoorgaan »