Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A° 1333: fidejussores domini Hesselli de Dietmarghum, canonici Pre

monstratensis in monasterio Vallis S. Marie.... scil, dominus Zibrandus curatus in Zibranda burghe, dominus Volpertus rector ecclesie in Hasscheraborna , Everardus rector ecclesie in Illica et Ludolphus dictus Hunup laycus.

Rek. Utr. 421. Zie 't Register. A° 1377: de poerte van der Yilse (var. Dorylsel.

Schwartz. I, 158. A° 1379: universitati oppidi Yleke.

Schwartz. I, 241. A° 1399: Egghe van Trils.

Verwijs, Oorl. Albr. 73. A° 1399: die ambocht heerscip ende dagelicsche gerecht vander Hage ende vander Yltze mitten Hummertze.

Verwijs, Oorl. Albr. 522. A° 1424: prelaten, personen ende grietmans, eeberen ende haerlingen

in Waynbritzeradeel.... gonneth. dat dy eehera inder Yldze.... mey riochta inder Yldze, jefta butha der Yldze bynna hyara

fryheydt. Schotanus Beschrijving blz. 272, Schwartz. I, 462. A° 1450: Haringh Epaszen Haringsma Ehere thoe Yldze.... Ydzert

Douwa zoen Harinxma in Haghe, greetmans in Wagenbruggeradeele.. om die groetheyt des rechtes. ter Ylst e. ... die Eheere van der Ylke.... claghet in der Ylstze. ... vaste inder Ylste.... in der Yltze.

Schotanus, Beschrijving 272/273; Schwartz. I, 5:38. . A° 1456: daer men vaert ter Ylze.

Stadboek van Sneek, ed. Telting blz. 129. A° 1492: Ylst.

Schwartz. I, 755. Kadaster 1505 telt onder de steden: Ylst. Schwartz. II, 21. In Ylst het Carmeliterklooster. Onzeker is 't wanneer 't gesticht werd. Kadaster 1505: Carmelyten in der Ylst prior.

Schwartz. II, 26. A° 1529: In der Ilst monasterium ordinis Carmelitarum.

Matthaeus, Anal. III, 482. Oeschem, lees Oesthem. Later noch eens: A estehey, lees Aesteheym.

't Is Easthim, Oosthem, W. van Ylst. A° 1453: Aesthem. Schwartz. I, 545; zie boven blz. 146. 1° 1478: ick Syrich personna in Aesthem hab dit sygelith, ende wy

Hilla Meyezon, Wopcke Syurdtszon ende Sybren Pockazon , nu ter tyt voechden in Aesthem, ende dye ghemene meente in Aesthem.

Schwartz. I, 680. A° 1492: Oosthem.

Schwartz. I, 755.

Kadaster 1505: Oestheem (!) in 'Weymbritzeradeel'.

Schwartz. II, 25.

Ffolsgare, zelfde als »Ffolle hoge anders Folzegar.” Is Folsg a ra,

W. van Sneek.
A° 1453: Folsgaerstera.

Schwartz. I, 545; zie boven blz. 146.
A° 1492: Folsgaere.

Schwartz. I, 755. Kadaster 1505: Folsgera.

Schwartz. II, 25.

Tyallehuzen of Tylab uzun, is Tsjalhusen, n. van 't voorgaande.
A° 1436: bona Buckaina in Tzalinga husna.
A° 1473: der meente van Ysbrechten, van Tyallahu sen, van

Tyrnse, ende Huynghe dykke, ende een deel van Goutem,... her Jacob personna to Ty alla husen.

Schwartz. I,

656. Kadaster 1505: Tyallehuysum.

Schwartz. II, 25.
Gonigum, lees Goingum? Is Goënga, n. o. van Sneek.
A° 1335: de consecracione altaris in Goyng hum.

Rek. Utr. I, 517.
A 1427: Goeng ma.

Schwartz. I, 472. Kadaster van 1505: Gonyngum.

Schwartz. II,

25. Reg. v. Aenbreng II, 409: Goengum. Hier stond een Cistercienser klooster Aula Dei of Nyenclooster. A° 1427. Goutumma tzerke ende Nya claster.

Schwartz. I, 472; zie hierna blz. 200.
Kadaster. 1505: Junckfrouwen to Nyecloster prior.

Schwartz. II, 26.
A° 1529: Nyeclooster prope Sneeck, moniales ordinis Cisterciensis.

Matthaeus, Anal. III, 482.

Loyngum, Loënga, z. van 't voorgaande.
A° 1326 (?) De Aula Dei (Griseus).

Rek. Utr. I, 77.
A° 1335. de consecracione altaris in Loing hum.

Rek. Utr. I, 517. A° 1483: dat Claester thoe A elsim land joun heed toe Lyouns. ...

Schwartz. I, 723. Kadaster 1505: Loyngbum.

Schwartz. II, 25. Offmy weer, lees Offing weer. Is Offingewier van Sneek.

A° 1328: onse scoutambocht van Opmanhusen, van Offinghe

were, ende van der Prochyen van Snake buten der Poirte, ende van Wolprandeskerke.

Schwartz. I, 181. A° 1335: de consecracione ecclesie in Oftingherwier!!

Rek. Utr. I, 517. Kadaster 1505: Offingawier.

Schwartz. II, 25.

Daarbij lag de buurtschap Sydsing a wier, waar A° 1463 worde gefundert dat bagyne clooster by Sneeck toe Sydsingwier, dat nu wort genoempt toe Groendyck.

Worp van Thabor II, 111. Kadaster 1505: Graew Bagbynen to Groendyk Pater.

Schwartz. II, 26.
A° 1529: Gronedyck, sorores de tertia regula S. Francisci.

Matthaeus, Anal. III, 482.
Opnahuzen, Oppenhuzen.
Ao 1328: Op man husen.

Schwartz. I, 181.
A° 1492: ... Opmanahuysen ... Sneeck. Schwartz. I, 755.
Kadaster 1505: Oppenhuysim. Schwartz. II, 25.
Ternsle, hetzelfde als Ty ons in jonger vorm (?).
A° 1415: Terense, zie hiervoor blz. 87.
A° 1427: Sibrandus personna to Thernze. Schwartz. I, 472.
A° 1473: der Meente van Tyrnse... heer Pieter personna toe Tyrnse.

Schwartz. I, 656/7. A° 1492: Tyrns.

Schwartz. I, 755. Kadaster 1505: Teerns.

Schwartz. II, 25.

Broech, Broek in Doniawerstal.
Kadaster 1505: Broeck, in Donyeweerstall, in 'Sevewolden'.

Schwartz. II, 26.

Goinryp, Going(a)ryp, o. van 't Sneekermeer. A° 1327: Ds. Everardus de Goyngrip promisit 2 marcas et anum bovem de 5 marcis.

Rek. Utr. I, 125. A° 1389: curatus in Gobimriip. Schwartz, I, 248 (orig.). A° 1477: her Lywen myn persona in Goyngrip.

Schwartz. I, 668. Kadaster 1505: Goynghryp in Donyeweerstall, onder “Seu ewolde n’.

Schwartz. II, 26.

Ghawee, Gauw, o. van Goënga.

Kadaster 1505: Geeuw in Weymbritzeradeel.

Schwartz. II, 25.

Goltum, Scharnegoutum, w. van 't voorgaande.

A° 1200: Dirk ?.... Utrecht. ... ecclesia de Scharnum. Bloemkamp...

Schotanus Tabl. 146. A° 1347: Johannes. ... Scharnum.

ald. A° 1427: Dodo, personna tho Goltum. Schwartz. I, 472. A° 1427: da tylle twischan Goutumma tzerke ende Nyaclaster by Albadaina ruuchland.

Schwartz. I, 472. A° 1473: een diel van Goutum.... her Pieter personna to Goutem.

Schwartz. I,

656/7. Kadaster 1505: Gouthum.

Schwartz. II, 25. Derdenge...?... - ron Richthofen, Unters. II, 602, vraagt: »verlesen

aus Tjerkgaast in Doniawerstal?" Is 't Deers-uun? n. 0. van Scharnegoutum? Ik betwijfel het – Of Ter

herne (Terhorne)? Of is 't de oudere vorm van Tirns? [uit Therns, ouder Therdze, Therdenze, Therdenge; waarnaast Derdenge).

» Onder dezelfde Grietenye van Wimbritzerdeel, en onder de Proostdye van S. Jans kerke te Utrecht, behoorden noch de volgende dorpen, die buitendijks gelegen zijn ').

Oudh. Gest. II,

96. Het zijn: Uytwillinger-ga, zie hierna, blz. 203. lortryp, zie hierna, blz. 203. Smallebrugge, z. 0. van Heeg. A° 1422: Lulle toe der Smalerbrugghen.

Schwartz. I, 450. A° 1459: Haring Doyngba creech Hepkabuys toe Smalebrug, om Hepka Stins weder te crighen.

Petrus van Thabor, blz. 17. A° 1496: die gemeente van »Smalebrugge.”

Feith. Gron. Arch. I, 263. Kadaster 1505: Smallebrugghe in Weymbritzeradeel.

Schwartz. II, 25. Ipekolsga, zie hiervoor, blz. 167.

1) Von Richthofen verwart Opper- met Neder-wagenbrug, Unters. II, 717; er is trouwens geen spraak van dekana at maar van grietenij.

De Proost van St. Jan had onder zijn gebied heel Westergo , zie hiervoor blz. 181 en het volgende Opperwagenbrug.

Die van St. Salvator had Staveren's dekanaat,

van

Heeg, zie hiervoor blz. 166.
Gasmar, zie hiervoor blz. 164.
Nyehusen, Nyhúsum, w. van Workum.
A° 1496: die gemeente toe »Nyebusu m"

Feith, Gron. Arch. I, 261 (orig.).
Kadaster 1505: Nyehuysum in Weymbritzeradeel.

Schwartz. II, 25.
Santfirde, zie boven blz. 164.
Oldega, zie boven blz. 165.
Idzega , zie boven blz. 165.
Wolsende, z

van Heeg. A° 1488: dit sint dae heerstraemen, deerma naet naer-slaen moet, Waulseynderamer truch Slaet vuyt to Taecke-syl ende toe Liamer.

Schwartz. I, 743. A° 1492: Sneek... Wolsende.

Schwartz. I, 755. Kadaster 1505: Wolseyndt ende Heegh in Weymbritzeradeel.

Schwartz. II, 25. Hierbij 't Carmeliterklooster van S. Maria. A° 1337: primo fundatum est monasterium ordinis Carmelitarum beate

Marie virginis in Wolde sende. Worp van Thabor I, 185. Kadaster 1505: Carmelyten to Wolseyndt prior in Weymbritzeradeel.

Schwartz. II, 26.
Ao 1529: Wolmeynde (!), monachi (ordinis Carmelitarum).

Matthaeus Anal. III, 482.
Broech, zie hiervoor, blz. 199.
Coinryp)

199. Ghawe

200. Gollum Tyons, >

199. Ylikke

197. Gedeeltelik zijn dit dus dorpen die tot het dekanaat Sneek behoren; andersdeels vroeger tot St. Odulfs klooster, deze laatste zullen in de XIVe eeuw toen er wijziging in de dekanaten kwam (zie boven blz. 181/2); zijn toegewezen aan St. Jan.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

200.

[ocr errors]

Dekanaat Opper-Wagenbrug is 't oude dekanaat de Silva; zie boven, blz. 181. – Het omvat de kerkdorpen : Follega, Zommiga, 't Zergest, S. Niklaasga, Maris, Olis, Langeweer,

« VorigeDoorgaan »