Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A 1482: dae moniken fan Barraconventh.. da conventslyoden fan Berghum ..

Schwartz. I, 715. A° 1484: dat claester ... to... Bergum.

Oork. St. Anth.-Gasth. I, 101. Kadaster 1505: Berghum canonici regulares. Schwartz. II, 15. A° 1529: Bergum can. reg.

Matthaeus Anal. III, 481.

Het Augustijner nonnenklooster Sigerswolde.

Int jaer 1482... toegen veel geestelicke personen van Hoorn wt die cloesters, van den welcken quaemen vyff witte susters in Frieslandt.. Sy zyn gecoemen in Oestergoe by Garyp in een dorp, van oldes genoemt Sygerswoldt, ende was nw desolaet ende vergangen, dat daer gheen ofte weynich huysen stonden; dat dack van die kercke lach neder gefallen in die kercke. Buyten an dese kercke mueren hebben dese susters voorsz. een clein hutte van sparren ende riedt gemaeckt ...; daer nae metter tyt.. hebben sy daer begonnen te timmeren, ende maeckten die kercke schoen ende cregen consent van dat gemene landt ende confirmatie van den bisschop van Wtrecht, datse daer een clooster begonnen toe timmeren .; ende dat clooster is tot

noch toe genoempt Sygerswoldt ....... Worp van Thabor, II, 155. Kadaster 1505: Sygerswold canon. regularium in "Tyetzercksteradeell’.

Schwartz. II, 15. A° 1529: Segerswold conversae ordinis S. Augustini.

Matthaeus, Anal. III, 481.

In Dantumadeel lag bij Rinsumageest de Cistercienser abdy Claarkamp. A° 1165 fundatum est monasterium Claricumpi in pago Renis magheest cuius primus abbas fuit frater Eyso natione Friso.

Worp van Thabor I, 127. A° 1204: ad Claricampenses transtulit se ut locus et religio pro motio

nem caperet. Emo-Menco Mon. Germ. SS. XXIII, 466. A° 1218: dilectis in Christo fratribus in Claricampo in Orto beate Marie et in Dockum abbatibus.

Schwartz. I, 87. A° 1257: abbas monasterii Claricampi Cisterciensis ordinis Traiectensis diocesis.

Driessen, Mon. I, 31 (orig.). A° 1297: S. Clari Campi, P. Bethanie, W. orti Sancte Marie, W. Sancti Bonifacii in Dockem, & Ja prepositus in Berchem ...

Schwartz. I, 130.

A° 1423: Conventibus Monialium ... Warde. Schwartz. I, 458.
A° 1480: conventuum in .... Waerd. Schwartz. I, 694.
A° 1484: to Waerd in Dongheradiel een tonne byars.

Oork. St. Anth. Gasth. I, 101.
Kadaster 1505: Waerd Jonckfrouwen ordinis Preinonstratensis.

Schwartz. II, 18. A° 1529: Weert in Dongerdeel moniales ordinis Premonstratensis.

Matthaeus, Anal. III, 482.

Bij Burum in Kollumerland lag het Cistercienser Nonnenklooster Galilea. Zie ook Mr. Andreae, Plaatsbeschrijving van Kollumerland. A° 1479: convent ende conventsluden der susteren van Galilea....

her Wilhelmo abbeth toe Jherusalem, .... her Johannis, abbeth van Claercamp, .... her Hendrick, abbeth van Aedwerth.

Schwartz. I, 690. Kadaster 1505: Vrouwencloester moniales ordinis ejusdem (i. e. Cisterciensis) in 'Colmerlandt'.

Schwartz. II, 19. A° 1529: Vrouwenclooster moniales ordinis Cisterciensis.

Matthaeus, Anal. III, 481.

Bij Bergum lag het Augustijner klooster Baraconvent. — Zie ook (van Sminia) Wandelingen van mijn Oudoom, en Fr. Volksalm. 1889, 28. A° 1297 :..... & Ja. Præpositus in Berchem.

Schwartz. I, 130. A° 1326 (%): Prepositus de Berghum, (S. August.).

Rek. Utr. I, 77. A° 1338: prepositus de Berghum.

Driessen, Mon. 134 (orig.). A° 1399: dat nonnenclooster in Bergum van sinte Augustinus oorden

gestelt onder 't convent van predicaeren te Leeuwarden, om daer een pater te moeten nemen die hare regieren zal int geestelycken ende waerlyck eeuwelycken.

ald. 846. A° 1399: Eenen brieff in Latyne roerende Sinte Augustijns oir de in Berghim.

Verwijs, Oorl. Albr. 489. A° 1399: Praepositus ac Conventus monialium in Berghim, ordinis

S. Augustini ..... Praepositus, Conventus ac Conversi ejusdem monasterii.

ald 529--30. A° 1473: wy brueder Henricus prior ende ons gemene convente van Berghum.

Schwartz. I, 658.

A° 1482: dae moniken fan Barraconventh., da conventslyoden fan Berghum ..

Schwartz. I, 715. A° 1484: dat claester ... to ... Bergum.

Oork. St. Anth.-Gasth. I, 101. Kadaster 1505: Berghum canonici regulares. Schwartz. II, 15. A° 1529: Bergum can. reg.

Matthaeus Anal. III, 481.

Het Augustijner nonnenklooster Sigerswolde.

Int jaer 1482 ... toegen veel geestelicke personen van Hoorn wt die cloesters, van den welcken quaemen vyff witte susters in Frieslandt .. Sy zyn gecoemen in Oestergoe by Garyp in een dorp, van oldes genoemt Sygerswoldt, ende was nw desolaet ende vergangen, dat daer gheen ofte weynich huysen stonden; dat dack van die kercke lach neder gefallen in die kercke. Buyten an dese kercke mueren hebben dese susters voorsz. een clein hutte van sparren ende riedt gemaeckt ...; daer nae metter tyt.. hebben sy daer begonnen te timmeren, ende maeckten die kercke schoen ende cregen consent van dat gemene landt ende confirmatie van den bisschop van Wtrecht, datse daer een clooster begonnen toe timmeren ...; ende dat clooster is tot

noch toe genoempt Sygerswoldt ....... Worp van Thabor, II, 155. Kadaster 1505: Sygerswold canon. regularium in "Tyetzercksteradeell’.

Schwartz. II, 15. A° 1529: Segerswold conversae ordinis S. Augustini.

Matthaeus, Anal. III, 481.

In Dantumadeel lag bij Rinsumageest de Cistercienser abdy Claarkamp. A° 1165 fundatum est monasterium Claricampi in pago Renismagheest cuius primus abbas fuit frater Eyso natione Friso.

Worp van Thabor I, 127. A° 1204: ad Claricampenses transtulit se ut locus et religio pro motio

nem caperet. Emo-Menco -, Mon. Germ. SS. XXIII, 466. A° 1218: dilectis in Christo fratribus in Claricampo in Orto beate Marie et in Dockum abbatibus.

Schwartz. I, 87. A° 1257: abbas monasterii Claricampi Cisterciensis ordinis Traiectensis diocesis.

Driessen, Mon. I, 31 (orig.). A° 1297: S. Clari Campi, P. Bethanie, W. orti Sancte Marie, W. Sancti Bonifacii in Dockem, & Ja prepositus in Berchem ...

Schwartz. I, 130.

A° 1318: abbates Claricampi, Dockum, Orti sancte Marie, Bethanie...

Driessen, Mon. 89 (orig.). A° 1321: abbati monasterii de Clarecampo.. abbatisse et conventus monasterii in Ascen ... mandamus .....

Oorkbk. Gron. & Drente, blz. 196.
A° 1326 (?): abbas de Claro campo (griseus). Rek. Utr. I, 76.
A° 1347: frater Goswinus conversus monasterii in Clarocampo.

Driessen, Mon. I, 179 (orig.).
A° 1355: Klaarkamp.

Ostfries. Urkb. I, No. 73. A° 1421: her Thadeus bi der nade Godis Abbet to Clarocamp...

Schwartz. I, 435. A° 1423: Frater Thadeus ... abbas Sancte Marie in Claro Campo.

Schwartz. I,

458. A° 1439: den Conuent tho Claricamp.... Schira monnika huse

in Sunte Johannis walde. Schwartz. I, 518 (orig.). A° 1440: da Kelneren to Clircamp..... da Cowentis lyoedhim to Clircamp.... Clircampera muncken.

Schwartz. I, 520 (orig.). A° 1441 : da moncken fan Klirckamp.

Schwartz. I, 521 (orig.). A° 1442: deen Conuente to Clercamp.... da Abbet tho Clercamp.

Schwartz. I, 522. A° 1449: da Munkun tot Clircamp. Schwartz. I, 533. A° 1468: een hael ponsmete lands lidzen by Schyra Monka Ham, da Conuent fan Clircamp.

Schwartz. I, 622. A° 1468: Bernardus & Mathias, Abbates in Clarocampo et Floridicampo.

Schwartz. I, 623 A° 1480: Conventuum in Claricampo, Waerd et Syon.

Schwartz. I, 694. A° 1484: dat claester tho Clercamp, to Bethlehem, Ghernawrd ende to Wiswert, Bergum, in elke loegh een tonne koyts.

Oork. St. Anth.-Gasth. I, 101. Kadaster 1505: Claercamp abdie ordinis Cisterciensis ende Westeyndtswaegh 1).

Schwartz. II, 18. A° 1529: Clarecamp monachi ordinis Cisterciensis.

Matthaeus, Anal. III, 481. Aan dit klooster behoorde Schiermonts-a ech, zie boven, blz. 26.

1) Wat is dit? Zwaag west-einde? Welk klooster stond daar?

Bij Oudkerk in Tietsjerksteradeel lag het Premonstratenser nonnenklooster Bethlehem. A° 1175: fundatum est eiusdem ordinis [= Horti Marie Premonstratensium] monasterium monialium nomine Betleheem.

Worp van Thabor I, 127. A° 1232: frater Thomas canonicus Orti S. Marie, quondam ejusdem ecclesie prior, postmodum sororum in Bethlehem prior et confessor.

Vita Sibrandi, Wybrants, 168. A° 1326 (?): Claustra monialium .... De Bethlehem (alba).

Rek. Utr. I, 77. A° 1423:.. Conventibus Monialium, &c Syon, Warde, Ghernauert & Betblebem.

Scbwartz. I, 458. A° 1435: Betbla hem.

Schotanus, Tabl. 131. Kadaster 1505: Bethlehem Jonckfrouwen ordinis Premonstratensis in "Tyetzercksteradeell'.

Schwartz. II, 15. A° 1529: Bethlehem prope Lewardiam moniales ordinis Premonstratensis.

Matthaeus, Anal. III, 481.

Bij Poppin gawier in Rauwerderhem lag het Bagijnenklooster Engwird. A° 1478: quaemen sommige broeders van die derde regula van S. Fran

ciscus, wt Zeelandt ende Zyerckzee, in Vrieslandt in Rauuerdahem , ende begonnen te woenen by... gunste der pastoren ende heerschappen in Rauuerdehem in een plaetse, gebeten Aenguirdt... toe Aenguirdt met tuee leecke broeders ... ende tot hem quaemen aldaer vier ofte vyff susters van Aylsum...

Worp van Thabor II, 133. A° 1500: dae Conuentslyoeden toe Ayngwyrd.

Schwartz. II, 213. Kadaster 1505: Engwaerdt Graeuv Bagynen pater in Raeuwerderhem.

Schwartz. II, 16. A° 1529: to Rauwert sorores de tertia regula S. Francisci.

Matthaeus, Anal. III, 482. Over het Franciskaner Grauw-Bagynenklooster Aalsum. Zie hiervoor, blz. 64.

De Benediktijner abdy Smalnee lag bij Boornbergum. Zie ook Fr. Volksalm. 1845, 1. A° 1326 (?): Abbas de Smelna (Augustinensis).

Rek. Utr. I, 77.

« VorigeDoorgaan »