Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

نو و دسته

fo

DE ENGELSCHE
wat zy zeiden was kragteloos, om die schrik,
die zich by haar eerste ontmoeting op myn
hart gezet had, wech te neemen. Fk bleef
dobberende tusschen hoop en vrees, tot de
dagh, door haren Vader vastgesteld, om
een voldingend antwoort te geven, geko-
men was: myn Vrind braght my toen de
harde bekragtiging van 't geen ik wel ge-
vreeft had den uitslagh te zullen wezen. -
Hy bad zyne Doghter 'er over ondervraagd ,
dit was zyn antwoort, en gevonden, dat
bare genegenbeit niet te myner Zyde overbelde;
dus bad by my, geene verdere moeite te wil.
len nemen. Deeze boodschap, schoon op
de beleef te wyze overgebraght, deed my
een hevige' koorts aankomen men
dugtte voor myn leven; - de Vader en
de Doghter wierden op nieuw aangesproo-
ken; alles te vergeefsch; echter ik
bekwam, indien men zeggen magh, dat
iemant opgekomen is, die onophoudelyk
,, inwendig gepynigt word : Ik riep al
mynen moed te samen, verbeelde my vol-

daan te zullen weezen, alleen met haar te
zien, schoon op eenen afstand; ik verliet
het bedde, om haar met myne oogen te
kunnen nagaan over al waar ze heen ging:

. Ik had de wreede zegen van haar op een'Zondagh morgen in de Kerk aan te

treffen, en my vleiende dat zulks des na„middags weder zoo zoude gebeuren: ging

ik 'er weder, maar het onverbiddelyke schepzel was 'erniet, daar ze eertyds, nooit

te

Ik zogt

[ocr errors]
[ocr errors]

»

te vooren 'er gemist ware:

haar in het Park in de Opera, in 't Schouwburg,

op alle andere plaatzen, en vond ze nergens ooit ineer.

In 't kort zy verkoor om haar zelven van alles dat haar vermaken konde, te begrooven, eerder als my dat geringe genoc„gen te laten, van het aangezigt te mogen „zien, 't geen my van allen trooft beroofc heeft. - Heeft ooit zulk eene ondank

baarheit plaats gehad! Was immer noot,, lot zoo hard als 't myne! dog al wat „zy doed kan myne hartstogt niet uitdoven, » nogh kan zy zich zoo naauw verbergen „ dat ik niet somtyds een ogenblik haar te ,zien kryge. Verkleed waare ik rondsom

haar Huis, en zie haar in de koets gaan; ik zie haar, met al die verlokkende zagtheit in haare oogen, welke my telkens als overreed, om myn eigene bevinding

te loochenen, en haar even zoo Goedaar„ dig als Schoon te roemen.

„Myn leeftyd heeft geene ander voor,, werp ter verrigting, als haar dus na te jaa.

alle dagen suip ik in hoeken, als ,,een dief, en schuw het light; by nagt heb

ik den oppas tegens over de vengsters van hare slaapkamer, en reken my gezegent, als ik haare schaduw op de Gordynen zien magh, wanneer zy haar ontkleed om te bedde te gaan.

Dit, waarde Spettatrice, is al myn doen en laten; dit al 't vermaak daar ik vatbaar

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

وز

و

„gen;

„ voor

[ocr errors]

voor ben; en op deeze wyze ben ik geheel

verlooren, voor al myne bloedverwanten, Vrinden en bekenden, en, helaas! voor my „zelven. Nooit is 'er een zaak geweest daar uwe pen nuttelyker in kan gebruikt „worden, dan in te tragten, om het verstand,

het leven, ja de Ziel zelve te behoeden van een ongelukkig rampzalig mensch, alleen zoo, om dat hy te veel liefde en

standvastigheit opgevat heeft, voor de be,,minnelykite Vrouw in de wereld.

Legh dan met al uwe welsprekenheit „ toe, om het harte van myne onverbiddelyke schoone te vermurwen, en overtuigh haar, hoe kwalyk zoo groot een faal, met

de volinaaktheit van haar persoon overeenkomt. Zy leest geduurzaam uwę „Vertoogen, en roemt ze op 't zeerste; heeft

dikmaals gezegt, dat de wereld gelukkig zyn zoude, indien de lessen die gy geeft gevolgt wierden ; – Wie weet, derhalven, of die geen vermogen op haar zelf hebben ,, zullen, wanneer zoo begunstigden voor

spraak zich verwaardigen zal voor my te pleiten. De ondankbaarheit is een ruim on„derwerp, of zoo ze het niet ware, kan myn rampzalig lot 'er een te grooter onderwerp van opgeven voor uwe beschouwing ; ik meen gy hebt 'er nogh niet van gehandeld, en de stof zal mogelyk niet min aangenaam „zyn, aan een groot getal uwer Lezers, als

Bekommerde
AMINTOR.

Ar

9

9

aan de

[ocr errors]

zeel 2n, emy

ikt nd, den Eh,

en 2.

eit ge -h et

Tę ft g ft

Armen AMINTOR! hy is waarlyk in droeve omstandigheden :- en zoo het medelyden van de Spectatrices hem eenig goed doen kan, zoo heb ik order van myne medegenoten, om hem te zeggen, dat het voor hem zeer gaande is; dogh, tot ons leerwezen, moeten wy teffens zeggen, dat wy verbaast zyn, door 't verhaal dat hy ons geeft, van het toeneemen zyner hartstoght, dewyl wy te gemoet zien, dat het nooit iets meerder als meedelyden kan doen voortkomen. Niets is zekerder, als, dat de Juffer, in haar hart, geen geneigtheit van dien aart, als in welke hy al zyn Geluk schynt geplaatst te hebben, voor hem bevind:-men kan geen rede geven van eene zedelyke afkerigheit, nogh geene redeneeringen uivinden om die te bo. ven te komen; - te vergeefsch hebben ware liefde en standvastigheit, verdiensten: en daarom, als reght van eifch 'er tegen; - te vergeesch zou een Vaders goede wil dezelven ondersteunen: – 't geeft 'er niet toe, of gelykheit van Jaaren, Vermogens en Geboorte, alle te famen loopen om een huwewelyk verkiesbaar te maken: indien de inwendige nooping tot verkryging van iets dat men ontbreekt, het hart niet aan en zet, zyn alle andere zaken van geen kragt om 'er een aandrang coe te maken.

Dit derhalven, klaarblykelyk, de oorzaak zynde, dat Amintor afgeweezen word, behoorde hy Arpafia niet te beschuldigen over 't geene in haare magt niet is, om het te ver helpen : 't is even zoo weinig in haar vermogen hem te beininnen, als het in zyn magt is haar niet te minnen: die gevoelens zyn te wederzyden ondanks hen zelven; en daar de verpligting tegens onze wil en begeren is, kan 'er van geen ondankbaarheit gerept worden, indien de belooningh geweigert word. Of schoon het voor beide te wenfchen ware, dat Arpafia even zulk eene opregte en vuurige begeerte, als die van Amintor, met even dezelve gloed, voor hem, gevoelen mogte, moest hy, nu, zulks niet zyn kunnende en de natuur 'er zich tegen kantende, haar tragten te vergeten, en zich in Itaat te stellen om zonder baar te leven, eerder, dan zyne hartstoghten, en kwellingen, altoosduurend te maken, met de ydele hoop yan met baar te zullen leven.

hel.

Veelerlei zyn de wyzen op welken eene hartstoght aangekweekt en voortgezet word, als die eens plaats gekregen heeft; maar geene zyn 'er om een hart, ondanks zynen weerzin, 'eene hartstoght in te planten. Al wat de Spectatrice daar toe zoude kunnen onderneemen, zou moeite te vergeefch wezen; en Amintor behoord het vrindelyker te denken, dat wy hem raden, de ydele uitzichten van zyne min niet te vervolgen, dan dat wy, met redenen, van liefde tot wederliefde, en erkentenis, ondernamen, van te willen pleiten ten zynen voordeele, om hem dus gepoegen te geven, met bedrieglyke en vleiende denkbeelden van vertroostingen, die

alle

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »