Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

.

D E

E NGELSCHE SPECTATRICE.

ZEVENDE B.O E K.

و

An niets word zoo algemeen ge. sprooken ,: 't geen minder verstaan word, als, van de Ondank:

baarbeit ; dat verfoeielyke misdryt. - Ieder beklaagt zich des wegens van anderen, en niemant erkent zein zich zelven; schoon 'er 'weinige zyn, zelf onder de edelmoedigste geinoederen in de Wereld, die niet fomtyds , door een onvermydelyke nootzakelykheit, gedwongen worden, om dingen te doen, welke hen den laster dier ondeugd kunnen doen aanwryven: de waarheit is, dat geheel vry 'er van te zyn, niet geheel van ons zelven af hangt ; de gevallen, tyds- en zaaks-omstandigheden, en den aandrang der Hartstogten, hebben 'er hun nen invloed op. Wy kunnen 'er zelf schuldigh aan zyn, zonder te weten dat wy 't zyn: en onschuldigh, zonder dat de regel van ons gedragh 'er oorzaak van zy. Daar zyn geene vastgestelde regelen tot bepaling II Deel I. Stukje. А

van

van het verschulde in de Dankbaarbeit , en
de omschryving'er van, is alzoo grooten ge-
heim , als het vinden van den filosofischen
steen.

Deeze overweging is my opgekomen door
een Brief, tans op onze tafel leggende, em
de Uitgever van deeze Maandelykfcbe Be-
sebouwingen, zegt my, dat hem dien , sedert
eenige dagen, is ter hand gesteld, door een
Persoon, die eerder een verschynzel als een
levendigh ménsch geleek: ik zal der Brief
myne Lezers meededeelen, niet alleen om
dat het een stuk is van eenen zeer zonder
lingen aart, maar ook, om dat hy gelegen
heit gegeven heeft tot eenige opmerkingen
daar, mogelyk, geene van onze publycque
Schryvers, tot nogh toe, op gevallen zyn, eng
om dat hy dienen kan tot opheldering van
denkbeelden, welken tans , vefward, en
onduidelyk schynen:

و

[ocr errors]

AAN DE SPECTATRICE.

[ocr errors]

: MEVROUWEN, of HEEREN,

MEVROUW, of MYN HEER,
't Zy alleen , of een verknogt gezel-
schap, vrouwelyk gelyk gy voorgeeft, of
mannelyk, als uit de kragt en welfpreken-
heit van uwe Schriften, na 't my voorkomt,

schynt et blykenzob 'er menschelyke
geneigtheit by uw plaats heeft, zult gy

aangedaan worden over de omstandighe

[ocr errors]

den

den

[ocr errors]

welken deezen Brief inhoud. Weet dan, goede Spectatrices, zonder verdere ceremonien, dat ik, tot myn on.

geluk, (dit blykt tot hier toe by den uit. komft) bekent wierd met een jonge Juffer, die alles bezit wat in een mensch aanbid ,,denswaardig kan genaamt worden. - tę ,, vergeefsch zoude ik tragten om Uw deeze » Engel te beschryven, want geene woorden kunnen haar af beelden zoo als zy is. Ik moet egter tragten Uw een Schets 'er vap te geven, en haare uitnemenheden als met

de vinger aanwyzende, aan Uw overla„ten, om die denkbeelden tot in 't vol. maakte toe voort te zetten.

Haare 09ngen. – Die harten roovers ! fchynen met , heure betoverende zachtheit onze wen.

fchen aan te moedigen, daar ze, terzel. „ver tyd, het stoutste hart met schrik ver

vullen : haar Vel is van glansryker wit als de eerstgevallen Sneeuw, door's „ welke, gelyk Shakespeat zegt, het zuivere en geeftryk bloed, in en uit vloed, en 'er meer of minder blos op verwekt ;- rondsom haren weergaloozen mond , dartelen duizend minnegootjes en bevalligheden geduurig, al lachende af en aap; - def„tigheit, verschoolen onder het uitzicht van de tederste onnozelheit, heeft haaren , zetel op het eerbaar weezen : haar „hair, haare handen, haren hals, haar wel „gevormde leeft, zouden ieder den verbaasden beschouwer verrukken ; dogh iets is

A 2

'er

1

و

9

[ocr errors]

'er in haaren zwier, daar de allerkragtigste

verbeelding zich niets van schetzen kản, , zonder het volmaakte beeld zelve, en zyne bewegingen te zien:

speeld zy Negts met haren Waaier

of neemt zy Snuiftabak, of welke, en hoe geringe be

weging ze ook make, met hare handen, of „ vingeren, altoos gaat die verzeld met eene uitschitterende waardigheit, en vuld het geheele toneel daar zy zich bevind. Wat moet zy dan niet doen, als zy in den

Dans yolgens maat en toon, met gepaste „, bewegingen, alle deftigheit en bevalligheit in houding en gelaat voordoed! eens heb ik haar mogen opleiden : een ogenblik, ô! Goden! hoe dra hadden myn gehoor de maat, en myne beenen de passen verlooren! - Myn ongeregelde hou- . ,, ding, zou my, gewisselyk, by al de aanwe. zende belachlyk hebben moeten maken waren niet alle oogen zoo vast op myne aanbiddelyke Dame geveft geweest, dat niemant my nazien konde: zy, niettemin zagh die alte wel, en wilde nooit we. der met my danslen, dat my tot dodelyke kwelling strekte; - maar dewyl ik, aan 't einde deezes, Uw een volkomen verhaal zal geven, van alles wat ik van deeze ondankbare schoone heb moeten lyden

moet ik in tusschen voortgaan, met het be„ fchryven van hare volmaaktheden:

Zoo 'er nogh verrukkelyker bevallighee. den in de natuur zyn , als die in haare

[ocr errors]
[ocr errors]

و

[ocr errors]

„ per

« VorigeDoorgaan »