Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

„ lippen.

„persoonlyke gestalte en onder het danssen

voorkomen, moeten die gezoght worden in de vervoerende toonen van haar geluit:

ieder woord dat zy voortbrengt is de welluidenheit zelve ; en als zy zingt vloeit de ziel der geluitkunde van haare

't Geen de berugte Waller „ zegt van zyne Mira, magh, dat zweer ik, met oneindigh meerder reght, van myne ,, aanbiddelyke ARPASIA gezegt worden.

Hy, die, voor baar verstand, en won.

dre fcboonbeit dugt, En, op bet eerst gezight, derzelver magbt

ontvlugbt, Moet steruen, kan baar stem bem segte

maar agterbalen. „Maar 't zou een onuitvoerlyke taak we„ zen, al de byzondere vermogens, die zy

heeft om de menschen tot haare (aven ce maken, te willen opnoemen; alleen zal ik Uw nogh eenig denkbeeld tragten te geven „ van eenige schoonheeden harer ziele, uit„ blinkende in haar gedragh, en wyze van

doen, om daar meede deeze schets te vol„ tooyen.

„Zy bezit een volslage blygeestigheit „ zonder het minste inmengsel van wispel,, tuurigheit; - nooit is zy de eerste ge, weest om een nieuwe vinding in kleeding , na te volgen, en als zy 'er toe overgegaan yis, heeft zy die nooit in de uiterstens opo gevolgt: - zy verkiest eerder kleederen

[ocr errors]
[ocr errors]

4,4

te dragen die minder zyn in overeenkomst met haare geboorte en staat, als den minsten schyn te geven van buitensporigheit of

inbeelding. Zy heeft eene Zedige ingeto»genheit, dogh maakt 'er geen uitterlyk

gelaat van : Weinig komt ze op plaat„zen van openbaare uitspanningen, en nooit als in 't gezelschap van jemant harer naastbestaanden, -in't kort, al haare da

zyn bestiert door eene voorzichtigheit die verre haare jaren overtreft, en daar den nyd niets op te zeggen weet. , Dus, wezende, gelyk ik haar, dogh zeer verschillende van 't geen zy wezentlyk is, geschetst heb, zal het Uw niet , vreemt dunken , dat ik op 't eerste gezight

op haar verlieft ben, nogh, dat myne hartstoght heeft toegenoomen, na mate dat ik meerder met haar bekent ben geworden. Nogtans ging dat, geduurende langen tyd, met een angstig zwygen verzeld, dat my niet toeliet, om te openbaren wat ik gevoelde ; maar helaas daar waren geene woorden toe nodigh, ieder gezight, al wat ik deed, was genoegh om myn zielsgeheim te doen kennen en te beduiden, dat ik om haar stierf: waarlyk ik leef de alleen in haare tegenswoordigheit, en

wanneer ik van haar afwezend was, hield ieder my voor het verschynzel van my zelve. Al myne Vrinden merkten die verandering, en wel haast de oorzaak, en » 't voorwerp die ze veroorzaakte.

[ocr errors]

رؤ

Zy,

my we

[ocr errors]
[ocr errors]

wetende, dat myne geboorte, staat, goed gedragh, of beroemtheit in de Wereld, niets konden tegen geworpen worden , laghten om myne beschroomtheit, en spraa,,ken my eindelyk een' moed in 't harte om , my te verklaren, en deed ik het in de ,, eerbiedigste en verliefste Ipreekwyzen die „myn hart en hartstogt opgaven. Maar 0! Hemel ! met welk een koele onver», schilligkeit ontving ze myne betuigingen!

- had zy zich ongenoegt, of spytigh ge,, dragen, zoude ik my hebben durven vlei.

dat het een uitwerkzel was, yan die ,, manieren, welke de jonge Dames wel „ meer gewoon zyn aanteneemen, als zy 't

eerst van liefde aangesproken worden ; maar de koude beleeftheit, de onbeweeg. lyke ingetogenheit, daar zymy meede aan

hoorde, overstelpte myn ziel als onder „ys, en dempte het vuur van myne hoop als in een smoorende Damp. Ik wierd bleek, ik beefde, - en was op 't punt om voor haare voeten neder te zygen, en ,, vreezende, dat, my iets, den mannen on

voeglyk, gebeuren zoude, nam ik zoo schie. ,,lyken afscheid, dat, zoo 'er de ininste vonk

van medelyden in hare borst gehuisvest „ had, zy my hadde moeten doen te rugge „ roepen: maar helaas ! zy liet me gaan, ,, even of ze myne verwarring niet eens be- greepen had! onvergelykelyke wreed

onmenschelyke bekoorlyke ► maagt; maar dat is weinig þy het gec

A 4

[ocr errors]

„heit!

» De

[ocr errors][ocr errors]

,ne ik vervolgens van haar uit te staan had.

De volgende naght, leed ik finerten die „ niet te beschryven zyn; de slaap was

een volsagen Vreemdeling tot mynent; de volgende morgen wierd alleen gespild met een brief voor haar op te stellen jeindelyk, ik bragt zoo iets by een, dogh zoo verward, dat ik hem meer dan twaalf maal verscheurde en verschreef, on hem in betere fchikking te doen voorkomen; niets kon egter onderdaniger niets medelydenswaardiger voorgestel

worden, maar wat was 'er de uitwerking , van? - Zy opende hem, las denzelven,

en zond hein te rugh onder een Omslagh, daar ik dit wreede Vonnis op vond.

[ocr errors][merged small]

200

Ik ben Uw zeer verpligbt voor bet booge ,, denkbeeld dat gy van myne verdiensten bebt ; maar dewyl bet zelve oorzaak Scbint te we. zen van eene Geneigtheit, die ik zeker weet nooit te zullen kunnen aanmoedigen , moet ik verzoeken dat gy uwe visiten wilt nalaten, tot gy zult afgewend wezen, op die wyze , gelyk gynu jcbynt, te denken aan

ARP ASIA.

9

Niets als de dood zelve kon met meer smert verzeld gaan, als ik gevoelde op 't doorleezen van deeze weinige regelen :

Ik :

, be

1

[ocr errors]
[ocr errors]

beschuldigde het nootlot, en de ondankbaarheit van myne wreede bekoorster, gelyk ik reede had te doen ; echter, ik be, minde; en, in de bitterste beklemtheden die „ myne ziel gevoelen mogte, kustte ik het

geschrift dat myne dood inhield; - nooit „kreeg gy't beright dat ik Uw geven wil, , indien ik sleges het duizendste deel van ,, myn lyden uw afschetzen zoude, des zal ,ik my alleen ophouden met 't geene vereischt word om Uw een waar denkbeeld van de zaak te geven:

verscheide van »; myne Vrinden, aangedaan met mynen staat, „ hernieuwden hunnen yver te myner ver', troosting; een van die bekent zynde met

de Vader van Arpafia, sprak dien, in myn voordeel: de oude Heer scheen zeer vol„daan over myn persoon, staat, en goeden „; naam, en zei zeer gaarne my tot een lid

zyner familie te willen hebben, indien zyne Doghter anders 'my even zoo genegen » Ware; maar voegde 'er by, dat hy nooit „hare genegenheden dwingen zoude, en

geen zeker antwoort geven konde, ter ,, tyd, hy haar zelv 'er over had gesproo

Gaarne zouden de geenen die myn beste ,, wilden, my overreed hebben , dat de koel

heit daar Arpafia my meede behandeld had, ,, alleen het gevolg was, van niet, door haar

Vaders bevelen, gewettigt te zyn, om my vrindelyker te ontfangen, en dat alles tans myne wenschen beantwoorden zoude: al

[ocr errors]

» dus

[ocr errors]

jken.

[ocr errors]

AS

wat

« VorigeDoorgaan »