Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de koninklijke Netherlandsche landmagt

Voorkant
Gebroeders van Cleef., 1851
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 101 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Pagina 270 - ... waren vervallen. Art. 2. Natuurlijke, door eenen Nederlandschen vader erkende, kinderen; natuurlijke, door den vader niet erkende kinderen eener Nederlandsche vrouw: vondelingen binnen het Rijk in Europa, die aldaar verbleven zijn tot aan den vollen ouderdom van 23 jaren, zijn met hunne afstammelingen, overeenkomstig de bepaling van nr.
Pagina 281 - Op de vordering der commissie van onderzoek, gelasi de president van de arrondissements-regtbank de dadelijke gijzeling van den weigerachtigen getuige of deskundige, die inmiddels tot aan de uitspraak van den president, op last der commissie, binnen het locaal, waar zij vergadert, in bewaring kan worden gehouden ; het door den president af te geven bevel vermeldt de gedane vordering, benoemt den deurwaarder met de overbrenging belasi, en wijst de plaats der voorloopige gijzeling aan.
Pagina 270 - Gevestigd of ingezetenen zijn. die binnen liet Rijk in «Europa hebben gewoond: »1° gedurende de drie laatste jaren; »2° gedurende achttien maanden na aan het bestuur hunner woonplaats het «voornemen tot vestiging te hebben verklaard. «Nederlanders zijn gevestigd of ingezetenen, die gedurende de laatste achttien «maanden hunne woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben gehad. «Nederlanders, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land wonen, «worden voortdurend als ingezetenen beschouwd....
Pagina 272 - De artikelen 5 en 6 zijn daarbij niet van toepassing. Art. 8. Aan ieder, die door de wet genaturaliseerd is, zullen door Ons brieven van naturalisatie worden uitgereikt. Art. 9. Het genot der regten, door de naturalisatie verkregen, vangt aan zoodra de wet, waarbij zij verleend is, van verbindende kracht is geworden, en de genaturaliseerde aan het bestuur zijner woonplaats de geregistreerde brieven van naturalisatie vertoond, en de verklaring heeft afgelegd, dat hij de naturalisatie aanneemt. Indien,...
Pagina 27 - Departementen van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel hem aangaat , belast met de uitvoering dezes , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer, tol informatie, en hetwelk voorts in het Staatsb1ad zal worden •• , y«v. i»» ••.•. - '•' ." " ;. "•"
Pagina 279 - ... niet-verschijning, door de commissie, opgemaakt, levert, behoudens tegenbewijs, een volledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat. Art. 12. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die niet voldoet aan de verplichting in artikel 3 omschreven, ook indien het feit buiten Nederland is begaan. Art. 13. Onverminderd de vervolging wegens de eerste niet-verschijning, kan de commissie een nadere dagvaarding van dezelfde getuige of deskundige bevelen, en zelfs door tussenkomst van de officier...
Pagina 291 - Financiėn is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tot informatie. /A-.
Pagina 281 - ... commissie, binnen het locaal, waar zij vergadert, in bewaring kan worden gehouden; het door den President af te geven bevel vermeldt de gedane vordering, benoemt den deurwaarder met de overbrenging belast , en wijst de plaats der voorloopige gijzeling aan. Van de...
Pagina 285 - ... zaken bij het Wetboek van Strafregt bedreigd. Die schuldig is aan het omkoopen van zoodanige getuigen, wordt gestraft naar de voorschriften in gezegd Wetboek omtrent omkooping van getuigen gegeven. Het proces-verbaal van gehouden getuigen-verhoor bozit de bewijskracht in art.

Bibliografische gegevens