Levensberichten van Zeeuwen: Zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland, Deel 3

Voorkant
J. C. & W. Altorffer, 1891
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 27 - Ter Veer, die voorbeeld weet te geven, Wanneer men 't vaderland ziet beven , Wat deed uw Raad voor dezen man, Waar praalt op plaatsen of in kerken, In marmer of metaale werken, , 't Geen deze daad herin'ren kan.
Pagina 311 - ORLIENS werd in 1634 te Middelburg geboren. Hij studeerde te Leiden in 1654 en vestigde zich te Middelburg, waar hij in 1660 in het huwelijk trad met de vermogende koopmansdochter ANNA MUENINX, PIETERSD., waarmede hij een aanzienlijk huis in de Noordstraat bewoonde en op grooten voet met karos en paarden leefde. Hij overleed den 5 November 1667 en zijne weduwe den l November 1696.
Pagina 200 - t Algemeen , voor eene verhandeling over het godsdienstig en zedelijk bestaan van Jezus, gelijk zij later voor haar zedekundig schoolboek het goud ontving.
Pagina 434 - P. Pons, Bedenkingen over de vraag of de vrije en onbelemmerde invoer van granen, ten allen tijde voor ons vaderland nuttig en noodzakelijk is.
Pagina 34 - Dergelijke hatelijke kibbelarijen zouden ons een treurig denkbeeld geven van der vaderen vroomheid , indien de ervaring van ieder tijdperk niet leerde , dat zulk onchristelijk plukharen der kampioenen , den zuiveren grondtoon van het volksleven maar zelden overstemt.
Pagina 10 - Jat twee dagen later een Spaansch galjoen weerloos in handen der Nederlanders viel ; terwijl meest alle overige Spaansche schepen , deels ten gevolge van lekken en grondschoten , deels door een opkomenden storm, geheel verloren gingen. Men treft het verhaal van dezen scheepsstrijd , in geen enkel gedrukt werk aan ; maar wel in twee brieven van Coca , dd.
Pagina 138 - Les généalogies et anciennes descentes des Forestiers et Comtes de Flandres , avec brièves description de leurs vies et gestes etc.
Pagina 193 - Verhaal van eene reize naar en langs de Zuid-Westkust van Nieuw Guinea, gedaan in 1828 door ZM corvet Triton...
Pagina 349 - Raad en na de omwenteling in 1814 lid der Staten van Zeeland en van de Rechtbank van Eersten aanleg te Middelburg.
Pagina 213 - Nederlandsen overgebracht onder den titel : Drie boeken van de verscheiden gelegenheid en staat der kerke Gods , onder de drieërlei huishouding der Patriarchen en des Ouden en eindelijk des Nieuwen Testament» , Amsterdam 1678, 1681 en 1696, 2 dln , 4°.

Bibliografische gegevens