Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ...

Voorkant
Ter drukkerye van J.A. de Chalmot, 1793
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 72 - insgelijks met allen ijver, ernst en nadruk te handhaven, „zonder mede te werken of te gedogen , dat de gronden van „dien Godsdienst op eenigerhande...
Pagina 9 - SCHOOR, gedaan op Ordre van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West Vriesland. door Melchior Solstra in den Jaare 1751 en vervolgens tot in 1764.
Pagina 44 - Leden , om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen , is de finaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.
Pagina 127 - Overheid vprderd; op poene, dat de genen, welke bevonden zullen worden tegens deze Onze ferieufe wil en • begeerte te hebben ingegaan , en zich aan...
Pagina 122 - Hoog Heemraad van Rhynland, en Mr. Dirk Merens , Raad ' in den Hove van Holland , Zeeland en...
Pagina 127 - Wy hrt betrachten of nalaten van dezen plicht , van de zyde der genen, die proftsfie maken van aanklevers te zyn van de belangens van ons Huis , zullen aanmerken als den toetsfteen van de oprechtheid van derzelver gevoelens en bedoelingen.
Pagina 204 - Burger, (die door zulk eene gebeurtenis op een aanzien en waardigheid hoopt, welke hem Constitutioneel toebehoord, doch die hy nu nietbe* Zit, vleijen kan, de fchoonfte, de rykfte verfchieten opent, die alle harten in eene wenfchende ver...
Pagina 122 - Ingezetenen onderling zodanige deffidentie was ontftaan, waar door Ons goed oogmerk niet kan worden bereikt , zonder gebruik te maken van de Authorifatie , by Refolutie van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van...
Pagina 237 - Deze Vertegenwoordigers, ten einde niet in de verzoeking te vallen om misbruik van hunne...

Bibliografische gegevens